Deze Maand 4 koppel Postduiven, Firma W. DE RIJCKE Sr., roop PM Heeren-en Of mes Klsetakerij N, Heven 1117 Firma DENEVERS FSÈüES, Waarom? 0PÏWEE PAKJES Tentoonstelling der Volksgezondheid GELD Vraagt en blijft vragen „66 Zssuwsche Boerin" JAARVElGADERING p WRAAQT sf' lÖÖU EiahLit onoïirtrcfbaar. HSRF" Kennisgeving, C. H. ALFRED WöHLEB, m m frbb Til DE LUK AANBOD 1 GRATIS 0 ZEEPPOEDER,.DE DUIF" Swan 18,50, Waterman f8,50, Waterman Zelfvnller fit,50, Onoto f 12,—. Firma F. B. OEN BOER. A. GEENSERI, TC. MIDDELBURG. Aangifte van nieuwe Leerlingen gllgr' Uitsluitend Adres MODEVAKSCHOOL VOOR DAMES EN MEISJES, jr-* -* extra koopjes in restanten van Dames- Heeren en Kin- derparapluies, ook Wandel stokken aan ongeloofbare lage prijzen bij Trouwfeesten en Partijen. a Langeviele K 211. JOH. A. JULIANUS. B P FRECO's HOOFDPIJNTABLETTEN per koker 45 cent, binnen 10 min. afdoende tegen de hevigste Hoofdpijn. FRECO's ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS tegen Zenuwkoorts, Zenuw in de tanden, per poeder 8 cent, per doos a 25 stuks f 1.70. Christelijke Bestuurdersbond u o O ÓS) cö m -ë 2 fl 30 T ■f Hoordstraat, Middelburg. W MANUFACTUREN MIDDELBURG heeft ontvöogen ecne grosie partij WERKMANSGOEDEREN van its;i f -ïima kwsliicit ais: Zwarte eo Bruine geril.. v ster Braken eo Jasjes, Gt streepte Broekca, Sport- hemde! t - rad welke poederen aan zeer voordeelige prijzen worde* verkocht. N f e o partijtje WITTE WOLLEN DEKENS welke beneden d* g,wotu» prijken worden verkocht. Hoevelen zijn er r iet, welke bij guur weer moeten thuis blijven, omdat zij bij het minste tochtje a zn, neeli worden en gaan kuchen oï hoesten, vaak ge volgd door erger verschijnselen. Zij - O hebben cle A':>d eroop noodig, welke hun borst.kan versterken, hun hoest en heeschheid genezen, doch vooral min der v Iia voo) kouvat ten kan maken. De borstversterkend en slij moelos send, het beroemde onschadelijke huismiddel bij hoest, bronchitis, verkoudheid, catarrh, kinkhoest, influenza, griep, keelpijn, asthma. Terder wordt aan oud-leerlingen (ook van audere awbachtsschoiCB die in het bezit van een einddiploma zijn) de g legenheid geboden, zich voor assistent, machinist te bekwamen. Opleiding V. D zoowel praktisch als theoretisch. MIDDELBURG. BOOARDSTRAAT D 53. Opleiding voor de examens als Costnmière, Coupeuse en Leersres, Tevens voor eigeo gebruik, Ochtend-, Middag- en Avondlessen naar keuze. A. ZONNEVELD, Molenwater N 50 ZUIVERE NATUURWIJNEN Kunstwijnen, MIDDÏÏLBTJRG. Bij levering Wijnen GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. m fn 0 03 0 PQ bd P3 c+ 4 (e VLISSINGEN (Badhuisstraat). Het Beduur van het NBIddelburgsch Ziekenfonds wekt deu leden tea sterkste op tot een bezoek aaa deze belang' rijke Ter.toonstelling, die gehouden wordt vau 13 tot en met 28 JANUARI eo geopend is van 10-5 uur en van 7-1 OVs uur, Zon dagen inbegrepen. Het Bestuur voornoemd, HERM. SNIJDERS, Voorzitter. L, ONDERDIJK, Secretaris. Bij de keuze vau een VULPENHOUDER raden wij aan een der onderstaande marken s ÏI1M&K WEKKEN, t8 Middelburg. op Donderdag 25 Jan. 1923, „VOORTTREKKEN". Pe vergadering ,is toegankelijk voor alle leden der aangesloten afdeelingen. p fc» L p oj p qj iter--» li» 2 *ÏS?3? TE KOOP wegens plaatsgebrek broed 1922. Adres Korte Noordstr. L 77a beneden. afgehaald en gebroken. Aanbevelend, DE PLAK, i»i Langeviele. 230 gr. f 1.90 550 3.60 1COO 6.- Eischt rooden band met onze nandteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar! V Vv-\. 0. A. 8CHÜLTE Co, Lange Delft H 2 ea F - a K 57 argarine. vanaf DINSDAG 80 JANUARI tot en met DONDERDAG 8 FEBRUARI 1923, telkens des voormiddags van 911.80 uur bij den Directeur der school (Molenwater ingang Zuidsingel), uitgezonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakkenTimmeren, Huissmeden, Machinebankwerken, Huisschilderen, Electro techniek en Meubelmaken. Toegelaten kunnen worden zij, die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikt en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. (Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nij verheidsonderwijswet eene geneeskundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt, of de leerling voor het gekozen ambacht, vak f beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging, dat deze verklaring niet gunstig luidt). Aangezien de tddeeling Heeren- en Dames Kleederm&kerij, de N.V. de Ster (voorheen Hendrikso) is opgeheven, waar ook de goederen naar Maat voor Magazijn London, Markt, alhier en Magazijn Nieuw England Hendriksstraat Vlissingen vervaardigd werden, maakt ondergeteekonde, die circa 3 jaren als Coupeur aan genoemde afdaling is werkzaam geweest Stekend, dat hij voortaan voor eigen rekening werkzaam zal zijn. Prima stoffen. Solsed werk. Goede pasworm. Zeer scherp concurreerende prijzen. Stalen op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, Gediplomeerd Coupeur, Kleermaker aan de Mode Akademie te Leipzig. Aangesloten bij de Vereeniging voor M. V. S. 's Gravenhage. Kon. goedgekeurd. Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de lesuren aan de school en van 12 en 4,305,30 uur bij de Directrice per fl. Fraftsche Tafelwijn f 1,35 Roode Zoete Afrik. Wijn 1,50 Witte Italiaansche Wijn 1,60 Zoete Muskaatwijn - 1,65 Zoete Turksche Wijn 1,65 Bloedwijn (versterkend) 1,75 IETS FIJNS Bij partij genomen korting. Indien gij belang stelt in inplaats van de vele aangeboden koopt dan in den OUDEN BEKENDEN W IJ N H A N D E L der Wijnimporteurs Likeurstokers Goede en goedkoops W IJ N E N wegens lage Valuta. per fl. f 1.60 „2,75 2,25 Avondmaalwijn Advocaat Morellen op brandewijn Extra Koren-Jenever p. Liter,, 3,70 Extra Koren-Brandewijn 3,80 Fransche Cognac p. fl. 3.50 en 3,75 KN GOEDKOOP. Vraagt uitgebreide Prijscourant. fH 0 Ti fH 0 0 HH 1 O -4-5 cd r^H wordt U attent gemaakt, bij het koopen van MEUBELEN, STOELEN, FAUTEUILS, DIVANS, MATRASSEN enz. enz. er op te letten deze te koopen, waar ze op eigen werkplaatsen worden vervaardigd, omdat men dan zeker weet een goed stuk werk te hebben, waaraan men eischen kan stellen, mits dien het vakkundig wordt uitgevoerd. Door 25-jarige ervaring waarvan 12 jaar als Onderwijzer aan de Ambachtsschool (avondcursus) bent U verzekerd degelijk naar de eischen des tijds werk te ontvangen tegen lagen prijs. Ook op gebied van Materialenkennis bent U zeker van soliede goederen te koopen o.a. GORDIJNSTOFFEN in alle soorten, KARPETTEN, COCOSTAPIJT, COCOS-, WOLLEN en andere LOOPERS, VLOERZEILEN, LINO LEUMS enz. enz. VERHUIZINGEN binnen en buiten de stad worden naar genoegen onder garantie uitgevoerd. Beleefd aanbevelend, PL PL P P 0 CD P i*r h* Verkrijgbaar bij voor engros en detail bij B. C. VAN DOORNUM, PAUL VAN SLUIJS en N.V. SCULTE <fe Co., Middelburg, 6lA pCt. zonder borg, voor den handel, ambtenaar, onderwijzer en particulier. Makkelijk aflosbaar. v. d. Sraaf's Pro*. Crediet Bank, Amsterdam. Tel. Z 7460. Inl. tegen antw. porto. onze prima soorten Ham 2631 cent. Zeer fijne Runder-Rookvleesch 26 cent. Geldersche Rookworst 20 cent Ontbijtspek 20 cent. Plockworst 20 cent. Boterhamworst 14 cent. Bloedworst 12 cent. Zwaardemaag 12 cent. Haagsche Leverworst 9 cent. lste Kwaliteit Corned Beaf 16 cent. Dik vet Spek f 1,10 per K.G. Volvette Kaas 80 cent per pond Leidsohe Kaas 121415 cent per ons Edammers vanaf f 2,20 per stuk. DE WINKEL KORTE GORTSTRAAT. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle soorten P J. MALGO, Overveldslaan C 141 bij den Tramsingel, of Korte Geere K 332. 's avonds 8 uur, in het Lokaal van den Heer DEN BOER, Lange Giststraat. AGENDA Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester Verder zal de Heer W. A. DEN HOL LANDER behandelen het onderwerp

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 3