SICKESZ' CADEAULIJ ST. SICKESZ' Reep Etiketten zp thans ook geldig. De beste uitkomsten verkrijgt Bananen. SICKESZ' Cadeaulijst. Iposls Is? Iflpp, SIIIIEISiPrgNn BELLEFLESiS VOUE HEI iovertroffen Werkzoekenden e.a. G. M. FEU, Lange Burg C109. Netsspaarbank Bogardstmst D 51, Middelburg. BANANEN is een voedzame en licht verteerbare vrucht, i^Doch hoopt alleen goed rijpe BA MANEN, DRAISIJIAVANVALKEMBURG'S'" 1 - A nLEVERTRAMI t L illll FIJNE ENGELSCHE CAKE. Bij inzonding van dozen Sten plus 25 etiketten heeft men recht &p een cadeau van 50 etiketten Bij inzending van dezen bon piua 50 etiketten heeft men recht op een cadeau van tOO etiketten Bij inzending van dezen bon piua 125 etiketten heeft men recht op een cadeau van 250 etiketten. Bij grootere inzendingen geldt dezelfde verhouding als hierboven aangegeven Deze bon mag uitsluitend gebruikt worden voor inzendingen uit de provincie Zeeland Deze ben ie geldig tot 3D Juni 1923. m m N.V. VERKOOPKANTOOR VAN CACAOPRODUCTEN, Afdeeling Cadeaux, Heerengracht 12, AMSTERDAM. Een étui Een étui met EEN ALPACCA DA1E8TASCH Eeu prima lederen VOETBAL No. 5 Eng fabr met gauimi binnetsbsl Een zilveren Damesremontoir horloge Een zilvere* Heerenremontoirhorloge Een étui met 2 zilveren Vleeschvorkjes met 1 zilveren Botermes en 1 zilveren Kaasmes Een 6 Lui met zilveren Naaigarnitnnr 1 zilveren Servetring ea 1 zilveren Vingerdoebjesriag Een zilveren Damesarmbandhorloge met lederen bandje Een étui met ziiveren Taarlschep Een étni met zilveren Voorsnijmes en Vork Een étui met 2 Zoutvaatjes met zilveren montuur en 2 zilveren Zoutiepeltjes 1 étui met 2 zilveren Vleeschvorkjes en 1 zilveren Botermes ea 1 zilveren Kaasmes 1 étni met 2 zilveren Servetringen en 2 zilveren Vingerdoekjesringen Een étui met zilveren Saladecouvert door uw kippen te voeren met het wetenschappelijk samengesteld OGHTEHDVOEH VAN S. BOOGERD- MIDDELBURG. Dit OCHTENDVOER mag als het volmaakste genoemd worden. Het bestaat uit 12 verschillende deugdelijke bestanddeelen, en kost slechts f 0,75 per 21/2 kilo en bij grootere hoeveelheden lagere prijzen. Neemt proef en verzuimt niet de prijzen en samenstelling met de bekendste merken te vergelijken. Verder, alle soorten GRAAN en GEMENGD VOER met en zonder gepelde zonnepitten verkrijgbaar aan het Pakhuis KINDERDIJK P 89, tegen uiterst lagen prijs. Ook BESTE BAKBLOEM. HET OCHTENDVOER is zonder prijsver hooging alom bij de Wederverkoopers verkrijgbaar. Begin eens een stekje fioisviUt. Het heeft verkeopswaarde voor u. Alles voorhanden bij Okeo dag geopend vao SQ-S aar, Donderdags vau 10-12 am ea 1-2 aar, Woensdag- en Zaterdagavond vao 7-8 etir. Hente 3 pCt, vao ééa tot 4000 göSdcs, per dag berefcesd. Inlichtingen omiFeni Spaarbosjes warden gaarne verstrekt. H€f BESTÖÖK in hat Schuttershof, OP ZATERDAG 27 JAHÜARï, G M. 8M0LBEP8, Bdleimesster 81. m£0 8JJ afciama nn minstens 25 kill 7 per kiio, W. REIJNIERSE, Seisweg R168. GRATIS EEN HALF POND CAKE Hierbij af te knippen. i Navolgende Cadeaux kan men bekomen bij inzending van SICKESZ' ETIKETTEN VAN AL DE VERSCHILLENDE SOORTEN SICKESZ' REEPEN, zoowel gevuld als ongevuld Inzendingen moeten Iranco geschieden aan dit adres Bjj 50 etiketten zijn verkrijgbaar Een Een Een map met 2 prentenboekjes Een Gezelscbapspel Barret (Damesnekspeld) nieuwe kaart van Europa Tablet Chocolade s kaart van Nederland Mondorgel paar zilveren Oorknopjes Leesboek (6—9 jaar) gummipopje met muziek Griffeldoos groot Prentenboek Sigarenaansteker groot Kleurboek Inktkoker alpacca Collier dames Horlogebandje eskimo Popje met muziek Zakétui étui potloodjes Sigarettenkoker celluloid Zeepdoos Heerenzakmes Tandenborstelkoker Broche Toiletspiegel - Sierspeld Badpopje Dasspeld Sprookjesspelboek map Postpapier v Haarborstel doosje Toiletzeep manicure in étui paar Mouwveeren Gummibal Portefeuille Voor 10etiketten zijn verkrijgbaar: Kleèrenborstel Een kaart met Heerenzakraes en koralen Collier Zakgereedscbapkokertje Voor S5Ö etiketten zijn verkrijgbaar Pepermolentje Een Weerbuisje doos Toiletzeep Sigarenaansteker Voor 250 etiketten zijn verkrijgbaar 2 KUNSTPLATEN! (Oliewerfdruk). Ie Serie Kooltuintje (naar Kever) I 2e Serie Melkdrinken (naar Kever) Breiscbool j Aardappelpolsen Iedere plaat heeft een waarde in den Kunsthandel van f 15,per stuk. Wij maken onze clientèle er op attent, dat wij voor 600 etiketten één det> boweneteande Kunstplaten in fraai zwarten lijst met verguld randje beschikbaar stellen U gelieve bij het inzenden der etiketten dan op te geven welke plaat U wenscht te ontvangen. Voor 250 etiketten zijn voorts verkrijgbaar Een prima VULPENHOUBER met gouden pen. Een fraai gedecoreerde bus Sickesz' Cacao (inhoud 1 K.G.) Boodschappenréticule (gummi) Tooneelkijker Theemuts Damesportemonnaie paar zilveren Manchetknoopen Vork-, Lepel- en Messenbak Huishoudgeldbakje Sigarettenpijpje met zilver montuur Gouden Dasspeld flacon Eau de Cologne kistje met 2 .flacons Eau de Cologne doos met Hamer, Njjptang en Schroevendraaier zilveren Collier met hanger zilveren Sierspeld Collier Parels Doublé Dames slaven armband Doublé Kinder slaven armband paar Spreuken filé Buffetlooper met linnen kant 25 X 125 c M Doublé Heerenhorlogeketting Sigarettenpijpje met zilveren montuur ia étui Een kistje Bonbons Japansche Mat Thermoflesch Handdoekrekje met 4 haakjes Emaille Koffiekan Theepot Teiltje Melkkoker Kookpan (inhoud 4 liter) Celluloid Badpop Babypop Haargaiuituur (barret en speld) zilveren Kinderarmband Sigarenpijpje in étui Kunstzijden Heerendas (zelfbinder) Portrei lijst luxe Tafelschuier met blikje Schooltasch (Collegemap) paar Schilderijen s zilveren Collier met zilveren scapulier medaille Familieportretlijst dozjjn alpacca Theelepeltjes stevige Bagagedrager met 2 riemen tulen Theetafelkleed 60 X 90 c M. doos Parfumerie Vorken (alluminium) Keukenmessen Zes Zes Tabakspijp Theekleedje, gekleurd 90 X 90 c.M. Voor 430 etiketten zijn verkrijgbaar: Een Heerenhorloge Een Kleer- en Hoedenborstel op plank Wekker Voor 500 etiketten zijn verkrijgbaar Een Kunstplaat naai* Kever in fraai zwarten lijst met verguld randje. (Zie beschrijving onder categorie van 250 etiketten.) Een paar Gouden Zeeuwscbe Oorknopjes Een Tegelscbilderij Gouden Dasspeld Lepel en Vork (nieuw zilver) Zilveren Rozenkrans prima zilveren Theescbep Dameshorloge prima zilveren Suikerschep Voor 750 etiketten zijn verkrijgbaar: Voor 1000 etiketten zijn verkrijgbaar: Voor 1250 etiketten zijn verkrijgbaar: Voor 1500 etiketten zjjn verkrijgbaar: Voor 1750 etiketten zijn verkrijgbaar: Voor 2000 etiketten zijn verkrijgbaar Inzending moet geschieden in gesloten couvert en voldoende gefrankeerd ter vermijding van strafport. De inzenders worden verzocht op bet begeleidend briefje duidelijk naam en adres, aantal ingezonden etiketten en verlangd cadeautje te vermelden. Eerst indien 14 dagen na inzending bet cadeautje nog niet in 't bezit is gelieve men hierover te schrijven aan de N.V. Verkoopkantoor van Cacaoproducten, Amsterdam, afdeeling cadeautjes, Heerengrsicbt 12. Het verdient aanbeveling, inzendingen van 250 etiketten of meer aangeteekend te doen. Er wordt zooveel mogelijk aan de aanvragen om een bepaald artikel voldaan, doch indien niet voorradig, wordt door ons een ander cadeautje in de plaats gegeven, aanbeveling 2 of 3 keuzen te doen. Het verdient daarom OPGERICHT 1741. 15 cent per ons is de grijs der alleen echte Zeeuwsohe en Koudeherksche BOTERBABBELAARS. De alleen echte Zeeuwsche Boter- habbelaars per doosje 2 ons 50 ct. 4 ons 90 cent, Koudekerksche Eoterbabbelaars per doosje H/j ons 42 'A cent, 3 ons 75 cent. Verkrijgbaarin.de oude Zeeuwsche babbelaarsbskkerij Krommeweeie L 27. Aanbevelend, Firma W. G. BAL. door de Dansclub „Middelburg" om luxe prijzen, te bezichtigen bij den Heer de Hijs, Langedeift. Er wordt voor het mooiste paar nog een extra prijs uitgelooft door den Heer J. R5. Heogeategsr. Soliede Costumes daarvoor aan huis en in de Zaal verkrijgbaar, Maskers, Gar neeringen enz. Aanvang 8 uur. Prijs 75 cent en Sted Bel. BW STRIJKORKEST. Kaarten vooruit af te halen in de Vlissingschesfraaf K 82 of 's avonds aan het loket tot 11 uur De gemaskerd n moeten om 10 uur binnen zijn om voor een prijs in aanmerking te komen. Aanbevelend, (Gezellig voor oud en jong) hs W# Ste't go prijs op helder waschgoed (Welke huisvrouw do t dit At?) Profiteert dan van het voor ee Pat, de VELO ieder biedt VLVG en SCHOON, de gi ot.-i [ei-chen, y Daar voldoet de VELO ..an. 't Ouderwotrche p'oetrend zwoegen Heeft, G' ddaafe, thans afgedaan. Midddhetrg, 5 3 ill Vraagt. Owen winkelier d h bekende r.al.ere 1 ais bet Magazijn „DE G ROB NS R A K' M IddelfcRrg. Thus wm sts? I nrlxll DIISDAS 'm de nieuwe bon inge gaan voor U vindt die bon voor Gratis op de Unieprijseourant, welke onl ,ngs huis aan huis in de stad is ver spreid. UÜIE'WIHKEL, te Middelburg Lange Delft 9. Donderdag schenken wij voor onze klanten Gratis een kop hoogst prima koffie.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 2