„Fiaj fflIÉ da; ra ia IhÉipieÉil Verschs Borstplaat W(j besluiten onzen met opruiming van alle restanten voor nog eens extra ver laagde prijzen. Hedenavond Melange „da Abdij ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN OcMvoer yoor Kippo GEBRS ONDfüRDIJK, AFDEEMHB BÖEKHJIIIDEL HUISMOEDERS» BE O II IE 1ÜSKETIEOS Een half pond Koffieboonen Een Poederchocolade Een pond prima Tafelrijst of Een Honing Ontbijtkoek. L. LEIJNSE, OPENBARE VERGADERING Maandag 29 Januari a.s., Spreker: Dhr. VAN GEELEN, Magazijn ia Zwaluw, S VAIIEIMIE. Verkoop uitsluitend a Contant. Ziet onze Uitstallingen. - Profiteert van de Koopjes. Langedeift. Middelburg. VLEESGHHOÜWERIJ P. JOZIASSE, J. SCHUIT, Wiulerslraat. Ir. F 74. Te Keeps I tabs In, J. VLEUGEL, No. 17. Woensdag 24 Januari 1923, Zeven en twintigste Jaargang. ALEWUNSE'S SLAAPKAME.RMEUBE.LEN der N.V. J. C. W. A L T 0 R F F E R, Korie Delft 0 23. F. MANERS ZOON, Vlissingschestraat. J. DRIOEL, Wagenplein. KM' LEEBIKS Ml CAHENS FJTBML UTSEHAFPIJ LI6IZUH EEN STREEP Firma A. H00GENB00M, Een zwart Heerencostuum in aiis kringen gebruikt men daar deze het meest naar Natuurboter aardt en steeds onder controle bereid wordt. 45 cent per pond. Aitijd verscb verkrijgbaar bij @est Babybox. Woning (2 kamers met keuken) Te huur een klein Huisje G TAAL, Smid Breestraat, bdij-ilelange UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. noodseinen. Kunsthandel W G. D'HÜÏJ Etsen, Gravure8, PlatSE en alleraardigste Prenten voor de Kinderkamer in groote fefluzsve or ra dij Enorms keuze in LU at werk. Waarom wordt onze omzet steeds prester Omdat %r steeds masrgon&urrentsn komen en HEERFNSTRAAT H 142 143 MIDDELBURG. VOLLEDIGE AMEUBLEMENTEN COMPLETE BEDSTELLEN. STA ALDRA ADMATPASSEN, WOLLEN DEKENS ZIE E T A L A G E. wegens opheffing van de Wel meer G4DEA0X kan men prsn dan bil ABB IJ- IEL AH SE gepven wordt maar ia KWALITEIT en SMAAK öltlft ze asn de spits staan. Ze kost glschis 30 osst per half pand. dus gaan de cadeaux hij ABDIJ 11ET TEN KOSTE VAN PRIJS OF KWALITEIT. Oardset zelf. Voor wedermkoopers hij Elk kooper van f 1.50 aan Boodschappen (suiker uitgezonderd) ontvangt naar verkiezing cadeau Gravenstraat hoek Markt. te houden door de HOOP DER TOEKOMST, op des avonds half 8, in de BOGARDZAAL. uit Dordrecht. Afgewisseld door Lichtbeelden. Entreé 10 cent. Entrée 10 cent, in kwaliteit bovenaan staat. Vraag het deu gsrsgsldsn v erhruiksr Aitilsl versch ?8rkrijgh§ar ver pakt in halve ponden a 4§ eest Lange Delft. Weksiyks 14 cent per m%. Eerste Kwaliteit Gheeslasd. RUMBOON EH 8 cent par stuk. Abdy-Melange, wordt van ÜEDERSTRiAT 0 184-185. ÜH I. I. VERLAAGD. Korte Burg. IH VOORRAAD im fijns Suikerbaonen 15 et. p. p. Beste Snijboonen 15 cent per pond en als altijd prima blanke Zuurkool 6 ct. per pond. MINDERHOUD, Nisuwstraat Yerschpst 's Woensdagsmiddags. Adrertemtië» kuaue» tot uiterlijk 12 nar aaMgemoraea wordem aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE FAAM Prijs der AdwerienSiSn i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Geen wonder, dat moeder bij tijden prikkelbaar wordt Haar tobberig werk binnenshuis, wasschen, strijken verstellen, poetsen en de eindelooze huishoudelijke zorgen zouden door geen man verdragen worden. Wees voorzichtig Prikkelbaarheid, pijn in de lendenen en zijden, hoofdpijn, rug pijn, urinekwalen, zenuwachtigheid en duizelingen zij* seinen vannierverzwakking, Om zich te hoeden voor ontwikkeling van de lange nasleep van nog ernstiger nierstcornissen, is het tijd om aan zichzelf te denken en de worstelende nieren met Foster's Kugpijn Nieren Pillen te helpen. Dit speciale niergeneesmiddel is geen alles genezend middelhet werkt alleen op de nieren en blaas, en het baat tegen pijnlijke verschijnselen van nier- en blaas- kwalen als nierzand, rheumatiek, steenvor ming, waterzucht, ischias, spit, blaasont steking en urinezuurvergiftiging. Passend voor jong en oud, diende geen huis zonder Foster's Pillen te zijn Verkrijgbaar bij apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos,. JLJ# wwpSiw® SSSi m is verkrijgbaar bij de Heeren BUK VIEL, Nederstraat. FIEGEN. Veersche Singel. JOH. BOSCH, 't Zand. Te Souburg bij den heer J. OVAA. Te Grijpskerke bij den heer DIXHOORN. Verder bij meest alle H. H MOLENAARS op WALf HERES PAKKEN YAN 5 K.G. f 1,10. PAKKEN VAN 2V» K.G. f 0,90. PRIMA SAMENSTELLING. ÉI? STEEDS RUIME KEUZE IN IN DIVERSE PR IJ ZIN EN HOUTSOORTEN. GEDURENDE 6 ACHTEREENVOLGENDE WEKEN VERTOONEN WIJ OP DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG geheel getrouw verfilmd naar het onsterfelijke meesterwerk van ALEXANDER DUMAW. Deze week de twee hoofdstukken: „De Herberg ra® Meung" en „De Musketiers vee Kapitein sie TrévilSe". De geheele Nederlandsche Pers was er vol lof over De Nieuwe Zeeuwsche Courant schreef: „Het pleit voor de smaak van de Directie van de Electro Bioscoop hare keuze op deze film bepaald te hebben OVERAL UITVERKOCHTE ZALEN! met 6 kaartjes le Rang f 8.00 inplaats f 3,60. 6 2e f 2,10 f 2,52. VRIJDAG 2 FEBRUARI komt de fi'm in het genre van „De Jantjes" „MOTTIGE JAHUS". COUPONBOEKJES Er bied zich aan een JUFFROUW voor het geven van Ook aan huis. Adres Noordweg 8 205, Middelburg. STIJGENDE OMZET IN omdat ze door haar superieure bereiding in kwaliteit en «maak aan de spits staat en U de bons kunt bewaren voor beslist moderne serviezen Aanbevelend, Iedereen heeft bij tijden een zacht laxeer middel noodig voor de lever en de inge wanden. Foster's Maagpilien werken rechtstreeks op de lever, wekken de vloeiing der gal op en verschaffen natuurlijke wer king der ingewanden. Slaap, eetlust en een goed humeur worden door Foster's Maag- pillen verzekerd. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 j in apoth. ea drogistzaken. RESTANTEN-UITVERKOOP levert U allerfijnste met bon voor modern Thee- en Ontbijt servies voor 30 cent per half pond. Vraagt de cadeaulijatjes. Laat uwe Klokken, Horloges, Grama- phoons, SpeeldoozeD, Schrijfmachines enz. repareeren aan het goedkoopst adres. Horl. glazen f 0,30, veer inzett-n f 1,75, ook de goedkoopste soorten werden door mij ge repareerd. Aanbevelend, haalden wij door vele onzer prijzen. Diverse artikelen zijn door ons in prijs Onder anderen KRAKELINGEN van 25 cent per ons thans 20 cenb per ons. KATTENTONGEN van 25 cent per ons thans 20 cent per ons. BONBONS MONOPOLE thans 25 cent per ons Doosjes inhoud I K.G. f 2 25. Langeviele 214 Telefoon 469. Nieuw Eug. Heerenrijwiel, gebiesd van f 85,voor f 55, Idem Damesrijwiel gebiesd van f 95,voor f 60,Een gebruikt Damesrijwiel f 35,in prima conditie. Adres Dam Z.Z. G 93. TE KOOP. Adres Veersche Singel S 31. TE KOOP Adres Korte Singelstraat O 291 beneden Echtpaar zonder kinderen zoekt zoo spoedig mogelijk. Brieven onder letter R, bureau van dit blad. voor een eenige vrouw. Adres Bleek E 88. maskt allerlei soorten aan billijken prijs. Tevens KAMERKACHELS te koop. STIJGENDE OMZET met onze omdat de cadeaux door den grooten omzet gegeven kunnen worden Aanbevelend, Ook aan mijn KAR verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1