RHEUi ATIEK NIEUWE VINDING Gaskachels - Gasstrijkij 1. Z E. I, Si 31-32, Middel! K WATTAS OLANDA OVERAL xrisji Kloven MSWAFELTiES ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN L? 7. DORPEN OP WALCHEREN ijaardslr. F 74. m m. Weer voorhanden PRIMA SOlSöft KAAS, volvet, met rijksmerk a 16 cent per ons. SlIGOINöSE Firma 4 OPRUIMING 2 Gasverbruik 130 L. per uur. GPRUIRillHG No. 16. Woensdag 17 Januari 1923, Zeven en twintigste Jaargang, TIMMERWERKEN, GEVONDEN VOORWERPEN OLIENOOTJES altijd versch, gebruikt Abdij-Meiange FIE6EN, Veersche singel. SLAPELOOSHEID Heeren- en Jongeheeren Winterjassen W PS m 63 O k met kousbrander. XoKILO 20= /4 47XS Abdy-Melange BMaraoide ea Zeiimklk Jam Jam Jam PUROL Nooit zoo iets fijns geproefd Abdij-Melange gebruiken. M.VAÜ.KB DINSDAG EEN FLESCH PRIMA WIJ N. Christelijke Bestuurdersbond te Middelburg. ALEWiJNSE'S Werkzoekenden e.a. 6. M. FEU, Lange Burg C109. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42*80. Telefoon 238. Zelfs Trouwen klagen. KUNSTHANDEL - 6. W. D HUIJ, Speciale Hjstenhandal. Voor het naar behooren Inlijs ten van GraYures, Platen, Photo's enz. ls Takkennls noodzakelijk Om Terzekerd te zijn van een passende omlijsting moet smaak de kenze bepalen. Door den enormen Toorraad Tindt men steeds het Terlangde profiel. Zeer concnrreerende prijzen. Opzienbare Genezing in Yier weken genezen Probe: r mijn Behandeling Gratis. Alles vreesslUk pijnlijk sn lichaam totaal verslapt Huismoeders onrust gejaagdheid,overspanning. Gebvoik MUMHARDT'Ó Zenuw- i~a bl eiten. Per Poken 7Sd bijapothendmgisten 1.1. SPOTKOOPJES. Verkoophuis Imerlkaan. u sm «8 L* Jr CACAO HOORT VERKRIJGBAAR BIJ UW WINKELIER IN DELFTSCH BLAUWE BU55EN 60S smmmamm«Buwmnwuimni, mi «»i Vaar meel men op lellen kjj lol aaosehafEtn ?an ui kleiig 1. HOIFTIIU Jr. - VlamM t 146. CligcMM Msltimcliini „fALT, Wal. Unis-Winkel. GRATIS WIJN UNIE-WINKEL, JAARYËRGÏDERING op Donderdag 25 Jan 1923, „VOORTTREKKEN". Octitendvoer voor Kien Begin eens een stukje Huisvlijt. Het hesft Yerkoopswaarde voor u. in het Schuttershof, OP ZATERDAG 27 JANUARI, G. M. SMOLDERS, Ball0tme88t8r Ie ilerl VorücMj^t '8 Woemsdagamiddags. Advertewtiës knnee* tot uiterlijk 12 uor aangewonte» worde* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE FAAM Prijs d«r AdvcrtcnHZn i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meor 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeeiige voorwaarden. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle soorten P J. MALGO, Overveldslaan C 141 bij dan Trsmsingel, of Korte Geere K 332. Aan het bureau vaa Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 78 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Bureau van Politieleesboekje, paar handschoenen, mantelband, portemonnaie, kinderportemonnaie, zwarte handschoen, bezem, witte zakdoek, bruine handschoen, beenen broche, kindersjaal, kinderhandschoen b. Bjj ingezetenen zilverbon, D. Sten- huil, Zacharias Jansenstraat W 95 spaar - briefje t.n. J. v. d Berge, I. Stenhuis, Zacharias Jansenstraat W 95kinderhand- schoen, D. Jobse, Arnem. pad T 105 zwarte regenhoed en gymnastiekschoen, L Elzakker, Rozendwarsstraat W 249spaar- briefje, J. Leijnse, Oude Vliss. weg C 150 mantelband, J Dijke, Langeviele K 223 R. K. kruisje, A. de Pacheen, 't Zand 1) 183 grijze handschoen, H. v. d. Ven, Brak straat O 265 mantel ceintuur Weeda, Wa- genaarstraat D 81; duif, J. de Jonge, Hoogstraat I 180; zilveren manchetknoop, Hoogesteger, Schuttershofkinderhand- sohoen, Kloek, Vliss straat 1 164kinder portemonnaie met inh. J. Ton, Noordsingel S 152 schooletui, P. Torbijn, Seisstraat M 52mantelband, Plantsoen, Baanstraat Q 227 broche, P Jellema, Eigenhaardstraat P 219; R K. kerkboekje, J. Valkhof. K. Geere K 363portemonnaie, K. Kokké, Koestaaat K 295 zwart kinderbontje, Wie- lemaker, Seisweg R 144armband, M. Isendoorn, Zuidsingel E 34zilveren hor loge in armband, H Hendrikse, Bogardstr. D 40haarspeld, J. Lako, Heerengracht M 26a portemonnaie met inh J. A. de Leeuw, Jodengang R 214 mnntelband, J. Scholten, Koorkerkhof A 119 drie coupons, Dronkers, Vlasmarkt; portemonnaie met inh. Juffr. Wjjtman, L. Delft 100porte monnaie met inh. G. v. d. Wende, Penning- hoeksingel L 37 parapluie, J. A. v. Boven, Sleperssingel Q 128. Burgerlijk* Stand van Middelburg. Va» 10-16 Jan. ONDERTROUWDP. Krijger, 30 j. en C. M S Grims, 23 j. GETROUWDW. Sobier 28 j. met M. J. Wisse 26 jaar. BEVALLENH. M. Wieleman, geb. Do Kok, d. A. de Plaa, geb. Vader, d. L. Back, geb. Eetezonne, d. J. M. Jue, geb. Plan ken z. L. Abrahamse geb. de Buck z E. Wattel geb. Bruijsschaard z.J. Wagen voort geb. Torbjjn zoon. OVERLEDEN; P. W. van de Putte, wed. van L. Munter. 80 j P. Dubois, geb. met Oh. J. van Merkom, 73 j. A. Minderhout, geh. met C. Polderman, 52 j. Wij leven in een drukkenden tijd ZelfB vrouwen klagen somwijlen. Het is een feit, dat velen op een crisispunt zijn aanbeland, waarop of huu gezondheid moet lijden of zij hun werk moeten opgeven. Duizeligheid en pijn in den rug zijn waarschuwingen van opkomende nierkwalen. Laat uw werk dan een poos ruiten gij hebt gebiedend rust, ontspanning en frissche lucht meer levenszonneschiju noodig. Overwerking strijdt met onze levens eischen; al te vaak is zij de oorzaak an nieraandoeningen bij vrouwen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen voldoen aan alle eischen. Zij herstellen de ongo- rnakken eu onrust, veroorzaakt door uier verschijnselen als urinaire kwalen, rugpijn, waterzuchtige zwellingen, rheumatische pijnen en zenuw overspanning. Zelfs gevorderde nieratoornissen als nierzand, uier- en blaasontsteking, spit, rbeuinatiek, nierwatei zucht en ischias wor den met succes bestreden door Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos AdTurlfMtÜB, met 5 ons gelijk 25 cent. TIMMERMANS, Noordstraat. Acht jaar aan bed of stoel geke tend. Onmaohtig te loopen. Een zoogenaamd hopeloos geval door mij Zou men zich een ernstiger geval kun nen voorstellen dan dat van den heer E. J. BRANDTS, Maarten van Rossumstraat 56, Arnhom Zestien jaar leed hij aan Ischias en Zenuw-rheumatiek. De acht laatste jaren zoo ernitig, dat hij noch bed, noch stoel kon verlaten, en alle hoop had opgegeven ooit wrder te kunnen loopen. Acht maanden in een Ziekehhuis doorgebracht, alle mogelijke behandelingen ondergaan, niets mocht hem baten. En nu Is hij het onderwerp van elk gesprek in Arnhem. De geheele stad is er vol van. Hij, die zich niet verroeren kon, dien de menschen reeds sedert acht jaar niet meer hadden gezien, loopt weder zoo goed door de stad alsof hij nooit iets ge mankeerd had. Lees hetgeen hij om. schrijft ,Ni uw Bi-kan deling gedurende een nnand te hebben toegepast, ben ik vol komen genezen. Ik kan weder goed loopen. ketgeeu ik in geen acht jaar heb gekund Alle hoop had ik opgege ven het scheen ongelooflijk ooit weder zoo ver te kunnen komen. En nn is hei werkelijkheid Vaa mijn groot krnls. na zoo lange jaren en zoo vreeseltyke pQnen te hebben geleden, ben ik no, dank zij ,l)no Formula", verlost'. MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder lijder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merkwaar dige behandeling schrijven. Het geval van den heer Brandts bewijst, dat er geen te ernstig is om door deze Behandeling ge nezen te worden. De heer Arthur Richards, in wiens privé-laboratorium zij gevonden werd, zeideIk zal niet rusten alvorens ik ieder lijder aan Rheumatiek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eeniga andere Urine- zuurziekte de gelegenheid gegeven heb mijne Behandeling gedurende 10 dagen op mijn kosten te beproeven. KOE DIT AANBOD AAN TE NEMEN Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig uw naam on adres met de woorden: „Gratis voorraad", per 12V« ets briefkaart, waarna de 10 dagen Gratis Be handeling tezamen met verklarende Bro chure en de beschrijving van meerdere wondere genezingen, u per keerende post franco zal bereiken. AdresseerMr Arthur Richards, Room 824 Cromwell House, High Holborn, Lon den W. C. 1, Engeland. Porto naar Engeland: Briefkaarten 12lA cent. Brieven 20 cent. omdat ze door haar superieure bereiding in kwaliteit en smaak aan de Spi s staat. Aanbevelend, fonn I Gei y Steeds versch verkrijgbaar Roomboter-Melangö 80 cent per poDd.^ STEUR, Segeerstraat Laat uwe Klokken, Horloges, Grama- phoons, SpeeldoozöD, Schrijfmachines enz repareeren aan het goedkoopst adres. Horl glazen f 0,30, veer inzett-n f 1,75, ook de goedkoopste soorten worden door mij ge repareerd Aanbevelend, 38 S3 u xi <—i *«2 s X as 3 36 *P s~ I 1.50 Allereerst let men vooral of de ondernemer zelf' het vak kan uitoefenen, en in de tweede plaats dat alle werkzaamheden zooveel mogelijk door de onder nemer zelf worden uitgevoerd. Dan alleen kan men voordeelige kleeding koopen. Koopt dus uw KLEEDING rechtstreeks bij den Kleedermaker, dus langs geen omweg. UW ADRES waar men onmiddellijk met den uitvoerder te maken heeft is S. vaa EENEN8AAM, Noordstrast, levert U steeds VERSCH voor 30 cont per half pond Met Cadeau-bon die u voor modern Servies besparen kunt. Een sieraad in uw huis. |3Siuu uil uwg,unina«r ïo verkoophals Ameriksaa Aambeien zijn een ellendige kwaal en werken uiterst nadeelig op het humeur van den lijder. Het is gevaarlijk ze te ver- waarloozen en krabben maakt de kwaal nog erger. Foster's Zalf geeft spoedige verlichting van de onhoudbare jeuk en pijnlijkheid. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1.75 per doos- Viaum Sanguinosnmin vacuo Aanbevolen tegen gebrek asa kracht en energie, gedurige ver raoeidhetd, lusteloosheid, zenuw hoofdpijn, gebrek aan eetlust, pjjn in de maag, in den rug en de lenden, kortom alle verschijn selen vau Prijs per fl. f 2,6 fl. f 11, 12 fl. f 21,—. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co., L. Delft H 2en PAUL VAN SLUIJ», Vlasmarkt K 157. De heelijke JAM uit de Fabriek ,De Betuwe" te Tiel kost thans: per ons 10 cent per 5 ons 45 cent. TIMMERMANS, Noordstraat in de handen, tengevolge der koude.Ruwe.scntalehuid.i Springende lippen. Gebruik j Bij Apoth. en Drogisten. is het eenparig oordeel der klanten die Haal ze even bij Seisstraat. Telefoon 317, is de nieuwe bon inge gaan voor U vindt die bon voor Gratis op de Unieprijscourant, welke onlangs huis aan huis in de stad is ver spreid, te Middelburg, Lange Delft 9. 's avonds 8 uur, in het Lokaal van den Heer DEN BOER, Lange Giststraat. AGENDA Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester Verder zal de H-er W. A. DEN HOL LANDER behandelen het onderwerp De vergadering is toegankelijk voor alle leden der aangesloten afdeeiingen. is verkrijgbaar bij de Heeren BUKVIEL, Nederstraat. FIEGEN, Veersche Singel. JOH. BOSCH, 't Zand. Te Souburg bij den heer J. OVAA. Te Grijpskerke bij den heer DIXHOORN. Verder bij meest alle H. H MOLENAARS op WALCHEREN PAKKEN VAN 5 K.G. f 1,10. PAKKEN VAN 2^ K.G. f 0,90. PRIMA SAMENSTELLING. ZOO JUIST ONTVANGEN THANS 14 CENT PER ONS. Alles voorhanden bij door de Dansclub „Middelburg" om luxe prijzen, te bezichtigen bij den Heer de Nlje, Langedelft. Er wordt voor het mooiste paar nog een extra prijs uitgelooft door den Heer J. 90. Heogeeteger. Soliede Costumes daarvoor aan huis en in de Zaal verkrijgbaar, Maskers, Gar neeringen enz. Aanvang 8 uur. Prijs 75 cent en Sted Bel. SST STRIJKORKEST. Kaarten Vooruit af te halen in do Vliseingschestraat K 62 of 's avonds aan het loket tot 11 uur. Da gemaskerden moeten om 10 uur binnen zijn om voor een prijs in aanmerking te komen. Aanbevelend, (Gezellig voor oud en jong). meermalen bekroond, C. A. J. van Herwijnen, K. Noordstr. E 2,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1