is Alj-Melarp Is mimi. ijaardstr. F H. Magazijn „De Eenhoorn GROOTE OPRUIMING. van <le CORSETTEN F. W. DE BUK VIEL, Een ruime Kelder Engelsche Jam K WATTA'S OLANDA OVERAL THUIS Firma W.A. DE RIJCKE Sr., De Zeenwsehe Boerin EEN JONGSTE BEDIENDE, O V ADRESBOEK N.V. KOU. DRUKKERIJ EN BINDERIJ J. C. k W. ALTORFFER. Middelburg; Groote Opruiming m BspiriMtliigm slle loarton landings. Twig Mils Lggrlinp gragi Oieostbods geragd ienstl MELK TE KOOP a 14 cent per Liter, 1. A. |JHL MEIJER, Langedelfi.^ Mocca-Tric-Trac FROU. FROU. m>Aste UITGAVE Het uit de bergen, Arsène Lupin Gevraagd een Kosthuis Bootten Lezers Flink» Werkvrouw Werkvrouw gevraagd, een nette Wasehvrouw Dienstbode, Nette Dienstbode Dagdienstbode S. DE VOS, Seisweg. Prijsverlaging, Abdij-Melange Voortzetting \m de Tevens Opruiming I 1.50 V erschenen Prijs f 2.50. Firma; F. B DEN BOER. 2 aankomende Smidsleerü «gen Kantoor-Leerling, Meisje gevraagd een Dagmeisje KW AT TAS NAPOLITAINS BONBONS ASS0RT1ES. E. BREEL, - Langeviele 202. D. FLIPSE, Dokstraat 168 f Stroo-Matrassen (2-persoons) Idem (1-persoons) 1-persoons Kapok Matras 2 persoons Kapok-Matras (schuine Peluw en 2 kuss.) Kapok Bed, Peluw en 2 kussens, vanaf 2-persoons Zeegras-Matras Nederstraat 188, Middelburg. 5,00 4,50 27,50 55,00 29,50 10,00 FRECO's HOOFDPIJNTABLETTEN per koker 45 cent, binnen 10 min. afdoende tegen de hevigste Hoofdpijn. FRECO's ZENUWHOOFDPiJNPOEDERS tegen Zenuwkoorts, Zenuw in de tanden, per poeder 8 cent, per doos a 25 stuks f 1.70. Firma A. H00GENB00M, Nieuwe Eng. Voetbalschoenen Firma CORNs. J. REKKERS. Firma 1 HDOMOII, Langeviele 214 G. TAAL, Smid Breestraat, DE WINKEL „DE ZEEUWSCHE BOERIN", Korte kortstraat tegenover de Kleine Bazar. TERSTOND GEVRAAGD ASTA NIELSEN HET HUIS VAN DEN HAAT. Rijwielhandel Korte Noordstraat, Middelburg. C, Abdij-Melange is uw merk, SIMONSE, Seisstraat. Meisje voor de morgenuren Ook aan mUn kar £en proof en U blUft klant. Aanbevelend, Een echle koker- Zcffl/V-TABLtT* EN PRIMA B aan veel vermind?rde prijzen Beleefd aanbevelend, No. 8, 9 en 10 ad f 7. Sterk Heerenrijwiel f 20,-, nieuw Eng. Damesrijwiel f 70,-, zoo goed als nlenw Eng. Damesrijwiel met dubbe'e Remmen f 65,-. Adres Dam Z. Z G 93. 10 cent per ons. J CACAO HOORT I VERKRIJGBAAR BIJ UW WINKELIER IN DELFT5CH BLAUWE BUSSEN XOK!L020^ y4 4 7Yii Yz 60S IN MANUFACTUREN MIDDELBURG heeft ontvangen eene groote partij WERKMANSGOEDEREN van uitsluitend prima kwaliteit als: Zwarte en Brnine geribte Manchester Broeken en Jasjes, Gestreepte Broeken, Sport hemden en Overhemden, welke goederen aan zeer voordeeiige prijzen worden verkocht. N B. Ook een partijtje WITTE WOLLEN DEKENS welke beneden de gewone prijzen worden verkocht. Waarom wordt de omzet steeds grooter 7 Omdat wU ons stipt houden aan kwaliteit I (6EDEP0HEERD) Evenaart Natuurboter, verpakt in halve ponden 45 ct. Indien Uw winkelier ze niet voorradig heeft, dan alten naar een goede hand schrijvende en zeer accuraat Eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van verlangd salaris onder matto „Bediende" Bureau van dit blad. VAN MIDDELBURG. Kortedelft F 13 Telefoon 379 tegen veel verm'nderde prijzen van GESCHILDERDE PANEELTJES, thans 15 cent. PENNEN, thans 25 cent per doos. DIKKE NOTITIEBOEKJES 15 en 25 cent. MUZIEK, thans 10 cent per onmmer. Verder Plaatjes in Lijst, Cretonnen Doozea, Doozen Postpapier, Manden, Kannetjes, Bordjes, enz. enz. VANAF HEDEN GEVESTIGD Alle reparatiën worden vakkundig uitgevoerd. BILLIJKE PRIJZEN. Aanbevelend, Een net MEISJE gevraagd Huismoeders eert dg zuinigheid, Maar 1st toch ook op kwaliteit Die is altijd zeer fijn nooit sterk. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle soorten TIHMKRWEBKIN, P J MALGO, Overveldslaan C 141 bij den Tramsingel, of Ko:te Geere K 332. en nog vele andere soorten hebben wij geregeld voorhanden in doosjes, inhoud iA K.G. netto k f 1,35. GEEN OVERBODIGE LUXE, MAAR WAAR VOOR UW GELD. FIRMA A. H OOGENBOOM, Langeviele 214, Telefoon 469. Wegens voortdurende daling der papierprijzen zijn alle KANTOORCOPIE- en KASBOEKEN, BRIEFORDNERS enz. vanaf heden zeer in prijs VERLAAGD. FIRMA F. B. DEN BOER. k kost was ap CT. en is altijd M' *5% voorzien van b den na&tn A. MIJNHARD! met haiidteek.enin§ Zuurkool, Sngboonen en Princes^enboontjes. Aanbevelend, Laat uwe Klokken, Horloges, Grama- phoons, Speeldoozen, Schrijfmachines enz. repareeren aan het goedkoopst adres. Horl. glazen f 0,30, veer inzetten f 1,75, ook de goedkoopste soorten worden door mij ge repareerd. Aanbevelend, HUISMOEDERS!! LEVERT U steeds versch voor 30 ct. per pakje met bon OOK AAN DE KAR. Verkrijgbaar bij voor engros en detail bij B. C. VAN DOORNUM, PAUL VAN SLUIJS en N.V. SCHULTE A Co., Middelburg, van de Lindeboom, 20 cent per ons. Langeviele 214, Telefoon 469. TE KOOP een mooie gekleede Zwarte Jas en dito 2 Broeken groote maat.3 Te bevragen bureau van dit blad. TE HUUR. Adres bureau van dit blad. van de Lindeboom, 20 cent per ons. TELEFOON 469. maakt allerlei eoorten "M* aan billijken prijs. Tevens 2 KAMERXACHELS te koop. 33 #C Vr V?.jr j'. - HEDEN en MORGEN in Vanaf VRIJDAG a.s. Detectieve-drama in 6 afd, en als EXTRA NUMMER: de 4e, 5e en 6e Episode van ZIE S1TA.I.A.GE!. VRAAGT VOOR BEDRUKTE ENVELOPPEN MONSTER EN PRIJS AAN DE ELECTRISOHE DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFP, SPAN JAARDSTRAAT. voor een bejaard Burger man. Brieven onder lett»r O bureau van dit blad. Wij geven voor f 1,afgeh. winkel 8 dagen, 1 sterke Bezem, 1 Workspons, 1 Werkborstel, 1 groote deos Schoensmeer, 1 Nagelschnier, 1 Vaatkwast. KLEIN WARENHUIS. ENGELSCH HEERENRIJ WIEL mot prima Bandon voor spotprijs van f 15,te koop. Bogatdstraat D 59. GEVRAAGD. Adres Maartense v.h. Dskkor, Vlasmarkt. kunnen geplaatst worden om opgeleid te worden in 't vak. Adres M. J. Pluijmers, Smederij, Con structie en Autogeensche Snij- en Lasch- inrichting. D. DE JAGER Jn'a IJZERHANDEL vraagt een netten mannelijken die de IIande!savond;chool bezoekt. Adres Mej. Le Cointre, Costuum- naaister, Wal B 58. gevraagd voor den Vrijdag. Adres bureau van dit blad. eiken dag van 8 tot 10 uur. 's Zaterdags tot 3 uur. Adres .Focus", Lange Burg C 102. GEVRAAGD voor groote wasch, droog van de stok. Adres Mej. Izeboud, Noordweg R 13 niet beneden 14 jaar. Adres Noord Bolwerk M 224 bij de v.m. Theetuin. voor halve dagen Brieven onder letter P 28 bureau van dit blad. Met Februari een Adres Hotel Abdij. Wegens huwelijk der tegenwoordige, vraagt Mevr. Hioolen, Groenmarkt, tegen April of Mei een die koken kan en huiswerk wil verrichten. Net Dagmeisje gevraagd Zondags vrij. Adres Klein Warenhuis, Noordstraat. GEVRAAGD. Adres van Sprang, Segeerstraat H 10. Vanaf MAANDAG 15 JANUARI Op verlangen ook aan huis bezorgd. Adres P. J. KASSE, begin Veerscbe- weg S 2. Aanbevelend, gevraagd om de dienstbode behulpzaam te zijn. Adres Koorkarkhof A 119. gevraagd. Adres Markt K 6. die zelfstandig kan werken en een burgerpot kan koken. Brieven onder letter P, bureau van dit blad. Gevraagd een flinke (klein gezin) loon f5,per week Adres bureau vau dit blad. TERSTOND benoodigd, tiet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 3