GE. GROOTE UITVERKOOP. Heeren- en Dames Klesdsrmakerij ff, Haven 1117 NIEUWE VINDING. Gaskachels - Gasstrijkijzers met kousbrander. 1.Z. E. Dl 31-32. iMIKurg. Abdij-Melange Aluminium Huishoudelijke Artikelen. P. J. BH AARTSEN, Saerstr. Telelioi375. GELD „ABDIJ-MELANGE" Verscha Borstplaat, een Lintzaagmachine Abdij-Me lange rine Abdij-Melange ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Verkoophuis Amerikaan, Gasverbruik 130 L. per uur. Extra lage prijzen. iedere week STIJGENDE is??? F. MALJERS ZOON, Vlissingschestraat 58, Middelburg MIJIUUROTS Te koop voor w aannemenj L. LEIJMSE, Abdij-Melange, Drinkt thans Kennisgeving. Uitsluitend Adres C. H. ALFRED WöHLER, DE SANGUINOSE Zuiver - Sterk - Goedkoop. 1 Vil SER MASS. Te koop SeiTert Kanarievogels, Werkzoekenden e.a. 6. M. FEU, Lange Burg C109. Gesl 20 ZONNESTRALEN TABAK Rood 14de menschen die er van genieten. Doet uw voordeel en koopt in het Gedurende eenige dagen ter meerdere kennismaking HUISMOEDERS! weet U waarom onze omzet in Omdat ze door haar zorgvuldige prima bereiding in KWALITEIT en SMAAK iets beter is dan de beste. Ze evenaart NATUURBOTER zeggen ons de verbruikers. Bovendien krijgt U als attractie bij ieder pakje van een half pond een bon. Deze bons geven recht op NUTTIGE HUiSHOUDELIJKE CADEAUX, U krijgt geen waardelooze dingen. Behalve Glaswerk, als Botervlootjes, Suikerpotten, Peper- en Zoutstelietjes kunt U ze ook bewaren voor THEE- en ONTBIJTSERVIEZEN van betzelfde mooie moderne decor, die speciaal voor ons worden vervaardigd en eersdaags weer zullen arriveeren. U kunt de onderdeelen dan stuk voor stuk bij uw winkelier krijgen. Het is een sieraad op uw tafel. De prijs is slechts 30 cent per half pond dus gaan deze cadeaux bij ons NOOIT ten koste van PRIJS of KWALITEIT. Onze ENORME en nog steeds STIJGENDE omzet stelt ons er toe in staat. Vraagt ze nog beden Uwen winkelier. Ze is alom verkrijgbaar in Middelburg, Vlissingen en de dorpen. Voor Wederverkoopers bij iLEVERTRAAjl •X. BGHUIT HET FRIESCH MELKMEISJE. No. 15. Woensdag 10 Januari 1923, Zeven en twintigste Jaargang. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Zelfonderzoek. Kusthandel W. G. D'flüIJ Etsen, Gravure8, Platen en alleraardigste Prenten voor de Kinderkamer ln groote keuze voorradig Enorme kenze in L U s t w e r k. WU geven deze week aan ieder die voor f 1,50 koopt (Suiker uitgezonderd) een CADEAU. Markt, hoek Gravenstraat. Begin eens een stukje Huisvlijt Het heeft verkoopswaarde voor u. P. HEKDR1K8E, Slepemingel tegen influenza en alle narigheid. Versterkend en Koortswerend. VANAF VRIJDAG VLEESCHHOUWERIJ. Violet 26 ets per ons. Evenals het zonlicht verkwikt Blauw 24 Groen 22 KREYKAMP'S Oranje 16 Noordstraat C 24, naast de R.K. Kerk. MIDDELBURG. Zuiver Plantaardig Versterkingsmiddel evenaart Natuurboter Wed. FRASG0IJ8, VolderUlaagts. (Scheikundig onderzocht). Wekelijks 14 cent per ons. Eerste Kwaliteit Ohocolaad. RUMBOON EN 8 cent per stuk. DR AISTfl Avan VALKEHBURG'S' ln Ast Scfmttsnhol, OP ZATERDA6 27 JANUARI, G M. SMOLDERS, Bsliefmsester. VRAAGT Kwaliteit onovertrefbaar. MgVAAWE Verschjjst 's Woemsdagamiddags. Advertemtië» ku»»e* tot uiterlijk 12 uur a*age*ame* worde» aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. ^.ifetSSiagS» F AAM Prijs dar AdssrtcnliSn i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Burgerlijks Stand van Middelburg. Van 28 Dec. tot 9 Jan. ONDERTROUWD: A. M. Gillissen.24 j. met C. van Riet 24 j.J. Rus 28 j. met P. üroogers 28 j. P. den Hollander, 24 j. en N. de Hamer, 24 j. A P. Tres, 25 j. en E M. Demeijer, 21 j. GETROUWD: J. W. Groenewegen, 23 j. en A. J. M. van Rotten, 25 j. GEBOREN: J. Vader geb. De Klerk d. J. C, van Hemert, geb. Paardekoeper, z. J. M. Vervoorn, geb. Paardekooper, z. E. L. Rozemond, geb. de la Houssaije, z. S. Boone, geb. Wolff, 2 z. R. Blok, geb. Assenberg, d. C. J. 8impelaar, geb. Van Linden, z W. C. Murk, geb. Blokpoel, z OVERLEDENR. F v. d. Burg, wed. van E. Remerij 84 j.D. Pukken man van T. van den Berge 62 j.J. N Despinois ongeh. zoon 28 j.C. M. M. Reniersen geh. met J. P. A Machgeels 50 j.P. M. Grims ongehuwd dochter 54 j. J. Verhoe ven, 59 j. wed. van B. Bosch. J. Sinke, 22 j. geh. met Ch. Weststrate. J. Leijnse, 73 j. geh met P. de Lange. J. Zuiddijk, 9 jaar. Ontwaakt gij 's morgens met pijn in den rug Hebt gij donkere zwellingen onder do° oogen Zijn de enkels en handen ge zwollen Is de urine bewolkt, zanderig of brandend Geschiedt de loozing te vaak of te weinig Zijn uw ledematen beverig pn rheumatisch, vooral bij ruw en vochtig weer Dost uw rug zeer, als gij bukt of opstaat Hoedt u bijtijds laat Poster's Rugpijn Nieren Pil en een nierziekte voorkomen spoedige behandeling is het eenigo betrouw bare voorbehoedmiddel. Verwaarloozing kweekt al te dikwijls blaasontsteking, waterzucht, rheumatiek, steenvorming en urinezuur-vergittiging. Hoewel Foster's Pillen zelfs bij deze latere verwikkelingen baten, is het verstandiger om dit speciaal niergeneesmiddel tot voor koming van nierziekte te gebruiken. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. AdTsrt@nlS#B. Alles voorhanden bij Vooral in dezen tijd moet u op de kleintjes letten. Gebruik omdat ze fijn van smaak is, slechts 30 ct. per half pond kost en de bons u recht geven op nuttige cadeaux. Aanbevelend, per fiesch. Rhum- en Citroenpunch f3, Witte Aracpunch 3,50 Fransche Cognac f 3 50, 3,75 en 4,— Spaansche Cognac n 4,75 Jamaica Rhum n 4,50 Samson Kinawijn (J 2, le kw. versch geslacht Rundvleesch, Prachtig zwaar Kalfs- vleesch, le kw. Varkensvleesch, Puik vet Schapenvleesch, de allerbeste kwaliteit gekoeld Rundvleesch, alsmede alle soorten fijne Vleeschwaren (machinaal gesneden) in de NAAR DE EISCHEN DES TIJDS VERBOUWDE Beleefd aanbevelend, Telefoon 455. H C. FREDERIK8, Wagenaarstraat, Hoek Bres. FIETS JEKKERS en BONKERS aan zeer lage prijzen. OLIEJA88EN vanaf f 6,50. Manchester BROEKEN 3,95 JASSEN 8,50 REGENJASSEN spotkoopjes BLAUWE KIELEN vanaf 1,90 BOEZEROENS vanaf f 1,35 WINTERJASSEN worden ver beneden de waardo verkocht. HEEREN COSTUUMS v.af f 9,50 Pilo WERKBROEKEN 2.95 Fantasie BROEKEN 3,50 100 REGENMANTELS worden ver beneden de waarde verkocht. Aangezien de afdeeling Heeren- en Dames Kleedermakerij, de N.V. de Ster (voorheen Hendrikse) is opgchewea, waar ook de goederen naar Maat vöor Magazijn London, Markt, alhier en Magazijn Nieuw England Hendriksstraat Vlissingen vervaardigd werden, maakt ondergeteekend8, die circa 3 jaren als Coupeur aan genoemde afdeeling is werkzaam geweest bekend, dat hij voortaan voor eigen rekening werkzaam zal zijn. Prima stoffen. Solied werk. Goede pasworm. Zeer scherp concunreerende 'prijzen Stalen op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, Gediplomeerd Coupeur, Kleermaker aan de Mode Akademie te Leipzig. DE SANGUINOSE heeft nog uitkomst en redding gegeven in vele gevallen, waar alle hoop reeds opgegeven was. Honderden, ja dui zenden in ons vaderland danken aan de Sanguinose nieuwe levenslust lichamelijke en geestelijke werkkracht; kortom een geheel nieuwe levens opgewektheid. Wanneer gij lijdt door een der verschijnselen van verzwakking, van algeheele slapte toestanden die vaak voorkomen en die men niet mag verwaarloozen zou het dan niet tijd zijn om het te probeeren met de Sanguinose die reeds zoovelen geholpen heeft ?|Neem eens een proef. Maar zorg dat gij de echte Sanguinose hebt en Wacht U Voor namaak! SANGUINOSE wordt verkocht in flacons van goed 300 gram. Prijs per flesch f 2,—, 6 fl. f 11,— 12 fl. f 21,—. De Riemersstraat 2c-4. VAN DAM A Co., Den Haag. WACHT U VOOR NAMAAK. Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. Te Middelburg bijC. A. SOHULTE Co., L. Delft H 2 PAUL VAN SLUIJ8, Vlasmarkt K 157 zeggen de verbruikers, ze kost slechts 30 oent per half pond. Aanbevelend, en 6 pCt. zonder borg voor koopman, landbouwer en particulier op langen termijn. Correct, snel discreet w. d. Graaf'* Prow. Credict Bank, Amsterdam. Tel. Z 7160. Inl. tegen antw. porto. V.. .i"'- V*T*- '--V I - X'?X' »-■-* - '-.XX XX-,- .i' .Xx-f Z 7 - - r 4" - verdwijnt spoedig door HOOFDPIJ MTABLETTCM Prijs per koker 60 cent Apothekers en Drogisten rab-piViam PHARM.FABRIEK.A.MIJHHARÜT.ZB5T. meermalen bekroond, C. A. J. van Herwijnen, K. Noordstr. E 2. LEEUWARDEN- Als ge geen eetlust hebt, ge u humeurig en terneergeslagen voelt, dient gij Foster's Maagpillen te gebruiken. Dit geneesmiddel werkt rechtstreeks op de lever, regelt do gal, helpt de spijsvertering en voorkomt verstopping. Het geheele gestel wordt ver sterkt door het gebruik van Foster's Maag- pillen. Prijs per flacon van vijftig versui- kerde pillen f 0,65 in apotheken en dro gistzaken. voor handkracht, loopt zeer snel. Adres Veersche weg T 235. WINTERSTRAAT, levert U met bon, voor 30 cent per pakje. Bespaart U de bon al? door de Dansclub „Middelburg" om luxe prijzen, te bezichtigen bij den Heer de Nijs, Langedelft. Er wordt voor het mooiste paar nog een extra prijs uitgelooft door den Heer J. M. Hoogeategcr. Soliede Costumes daarvoor aan huis en in de Zaal verkrijgbaar, Maskers, Gar neeringen enz. Aanvang 8 uur. Prijs 75 cent en Sted. Bel. BT* STRIJKORKEST. Kaarten vooruit af te halen in de Vliaaingscheatraat K 62 of 's avonds aan het loket tot 11 uur. De gemaskerden moeten om 10 uur binnen zijn om voor een prijs in aanmerking te komen. Aanbevelend, (Gezellig voor oud en jong). Seisstraat, Telef. 317, beveelt u steeds versch. Eén proef en u blijft klant.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1