St, Nicolaas-Artikfllen. Firma H. SPAAN. Eetwaren en Brandstoffen FIRMA SAM VAN OS. Parapluies en Wandelstokken, Begrafenis-Maatschappij St. Nicolaas-Cadeaux. BLOUSES. COSTUUMROKKEN. KINDEK-MANTELS. MEIJER, Lang© Delft 136. Banket- m Spritslettsrs, St. Nicolaas. Gerenomeerde merken 8IGAREN, Ruwe wf Winterhanden Magazijn „De Zwaluw". HUCO WILLEMSEN. Wed. P. ABRAHAKSE, Vlasmarkt K 158 C. GOUWIOU. J. KRAAK, een geheel vrij Huis, A. 0. LITT00IJ Az., SjaBjaardsM. PLOTJVIER' s SLOBKOUSEN. VRAAGT FRANCO ZICHTZEMDIM6EM AAN N1EUWEMDIJK 14-16, VL1SSIMGEN. 3 a GEVONDEN YOOIWESPEN lil Wm op Nieuwjaarsdag 1915 op Haandag 14 December 1914, B. J. BE MUSK, Laagefiele 1219 BIT VOORZORG Speelgoederen, Giftvrije Emaille Artikelen, enz. Mes zeer pil zoor SI ioMilm. Etalage van Fijne BORSTPLAAT, CHOCOLADE LETTERS, enz. ST. NICOLAAS. Heeren Hookers! Yarkensmarkt, bij de Hoogstraat 1181. n ml Scent Ghoeolade Hartsn 6 Heine SieMjec p. ons 9 Groote 9 Fondant Saldens „9,10 Madcteljes 12 CËoeoiade Fignren ml 5 Prima Wille Sniker per pond 22 cl. St. Nicolaas-Etalage gereed. Gemeubileerde Kamer te hnnr, DAMESTASSCHEN Het bekend© Adres Tot de fijnste soorten voorhanden. In kistjes van 25, 50 en ÏOO stuks. Negentiend* Jaiugng. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Mvertentiën knnnen tot uiterlijk 2 uur aangenomca worden. Prfls der Advertentlën Van 18 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. Waarborgt U togen koude en netto irooton en draagt Winter schoenwerk, zooals warme gevoerde Pantoffels, Vllto en Kameelharen Gespechoenen enz. enz Specialiteit in prima gagarandaerd waterdicht SchoenwerkOntvangen een prnehtcollectle ff.B. Briefkaarten werden vergoed B ys (S- co as A&voriomfciëii, Wat wil de Kerkelijke Kiesvereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging te Middelburg Beginselverklaring en uit eenzetting harer practische bedoe lingen namens de Alg. Vergadering 19 November 1914. Dit geschriftje is a 10 CENT in den Boekhandel verkrijgbaar gesteld. £$int Mic©l§aas-C»deanx. Zooals ALLE JAREN een RUIME SORTEERING in Ook een Prachtvolle Sorteering in en ander leerwerk. Vanaf de goedkoopste tot de fijnere soorten. Voor kwaliteit wordt ingestaan. des samiddags m 12<3 aar. hst Hoofd vaa een Gezin Voorhanden GELDERSOHE ROOKWORST. Prachtig ONTBIJTSPEK. ZURE ZULT. Dames-P&r&pliiies vanaf f 0,00, Heeren-Faraplnies f 1,00. Kinder- Parapluies f 0?60, Aan de leden wordt kennis gegeven dat vanaf 30 NOVEMBER tot nadere aankondiging geene contributie wordt geheven. J. A. BOURDREZ. De ondergetekende maakt hars ge' ashts clientèle bekend, dat z]J ruim gesorteerd Is In alle soorten In het MEUBELMAGAZIJN van vindt men een r u i m e k e u z e in kleine EIGEN GEMAAKTE MEUBELEN, zeer geschikt voor Verder een groote sorteering FANTASIE STOELTJES, HAARD- en KAMER SCHERMEN, TAFELKLEEDEN, KAPSTOKKLEEDEN, KUSSENS, VACHTEN, VOET- ZAKKEN. üp ZIE ETALAGE. 1 Ieder kooper ontvangt een St. Mcokas-Cadeau. DAGELIJKS VERSCH Amandel- en Boter- Beleefd aanbevelend, PRIMA KWALITEITEN. PRIMA KWALITEITEN. Prima kwaliteiten, PRIMA KWALITEITEN, PRIMA KWALITEITEN. PUROL. Doozen van 12V» en 25 cent. De meeste Apothekers en alle goede Drogisten in iedere plaats verkoopen Parol. In 't groot Pharm. Fabr. A. MIJNflARDT, Zeilt, ruim voorzien van B«W ZIE ONZE ETALAGE. D. TAN DER MADE d Zoon. De grootste sorteering ST. NICOLAAS- ARTIKELEN. - Zeer billjjke prijzen. Kleine Borsplaatjes 10 cent per ons. De heele Borstplaten worden berekend tegen 10 cent per ons. Specialiteit in Bonbons-, Vruchten-, Marsepein- en Borstplaat-doozen. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. jfo. lö. Wocn»da$ S Beeember 1914 MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Telefoon Mo, it8s 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. B$ abonnement ren 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. PLOUVIËB's Schoenhandel, co ces GS Sm o "Sa SM CS CS2 co c 13< GS GS <33 £m CCS <X» sas os c» SS «SS s CO SS «O so So C® est Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. zilverbonzak aardappelenhonden- balsband. u, b« ingezetenen zwarte mansbandschoen, F. DammaD, Baanstraat Q 245nikkelen rozenkrans, J. Montaan, SSeisplein Q 287 zilveren meisjes-armband, S. Tuck, Tramsingel 130; zilveren manchetknoop, N. Vertregt, St. Janstraat I 47zilveren broche, G. Stam, Turfkaai H 179; medaille, I. Witte, Volderij- laagte M 205een handschoen, M. Becks, Noord weg fi 64; broche (Leger des Heils), J. Smits. Püpstraat 221; borstel, J. Djjke, Langeviele K 223; tascbje met teekengereed- scbap, Mej. v. d. Harst, K. Noordstr. L 86/87 rozenkrans, G. Schreurs, Korte Giststr. A 131 meisjesmuts, B. van Tilroe, L. Geere K 328 wit kinderschoentje, A. de Pagter, Veersche singel T 223bruine portemonnaie, P. Baden, Spekrokerjjlaagte Q 169gouden ring met steen, Gasthuis, Noordpoortplein; damesparaplui J. v. Eenenuaam, Schuttershofstraat K 117 zilveren armband, v. d. Broeke, Achtersingel Q 283bruin lederen portemonnaie inh. eenig geld, P. L. Castenmiller, Wal B 57. SUBGSRUJIJt STAND VAN IIBBSLBOKG. Van 2430 Nov. ONDERTROUWD: B. Bosschaart, jm. 27 j. met M. Kaaisteker, jd, 22 j K. Schout, jm. 26 j. met H. Bloem, jd. 24 j. A. Hanegraaf, jm. 28 j. met M. S. Ladenberg, jd. 36 j. J. F. H. Stevens, jm. 29 j. met M. P. Buster, jd. 22 j. A. van der Leide, jm. 31 j. met C. G. van Eek, jd. 29 j. GETROUWD: L. van Steenhujjsen, jm. 29 j. met S. P. Cremers, jd. 23 j. J. A. Herstel, jm. 36 j. met J. J. Hagamans, jd. 33 j. J. A. Hoofdman, jm. 25 j, met M. W. Veis, jd. 22 j. BEVALLENJ. de Jonge, geb. Bertou, d. D. W. F. Korenhof, geb. Hagethorn, z. C. T. Bujjs, geb. Volles, d. J. Snjjders, geb. Kooman, d. A. C. Mervel, geb. Van Kamer, z. K. Setolx, geb. Otts, d. M. de Konink, geb. Oosterling, d. W. O. de Groot, geb. Barbier, d, J. Willems, geb. Griep, z. OVERLEDENJ. Marinisse, man van N. Tissink, 78 j. L. Riske, vrouw van A. de Kin deren, 39 j. J. Hugs, d. 70 j. M. Schipper, man van S. M. Paassen, 57 j. W. M. Hubregtse, man van M. E. Roth, 63 j. Levenloos aangegeven een dochter van A. d8 Kinderen en L. Riske, Groote keuze Dames- en Kinderschorten, Laken- en Flanelrokken, Handschoenen, fijne Zakdoekjes, Ceintuurs, Kantkragen, zjjden Das sen, Luiermandartikelen, Bébé-Jurkjes, Schor tjes, Hoedjes, Witte Doeken, Fluweel en Laken Mantels, Jongensblouses, Tricotpakjes, Truien, Ijsmutsen, Heeren-Overhemden, Dassen, Caehe- nez. Ruime sorteering Handwerken. De NIEUWJAARS-COMMISSIE te Mid delburg, die zich belast met het uireiken van aan alle armen zonder onderscheid van gods dienst, geeft kennis, dat ook dit jaar een Collecte aan de huizen der ingezetenen zal houden Zjj vestigt er Uitdrukkelijk de aandacht op, dat alleen dat bedeeling wenscht, zich persoonlijk moet aanmelden op het RAADHUIS (ingang Helm achterzijde) op de hiernavolgende dagen en uren. De bewoners van de wjjkenA, B, C, D, E, F, G en H op Maandagavond 7 December van 79 uur. I, K, L en M op Dinsdagavond 8 December van 79 uur. N en O op Woensdagavond 9 December van 79 uur. P, Q, R, S, T, U en V op Donderdagavond 10 December van 7—9 uur. Huis-, Kunst- en Kachelsmederjj. Magazjjn van E. M. JAARSMA- en andere HAARDEN. Giftvrije geëmaill. Huishoudelijke Artikelen. Hofleverancier. Groote Markt C ÏO. BOTERHAMWORST. BERLINER LEVERWORST. HAAGSCHE ZEEUWSCHE TONGENWORST. SAUCISSE DE BOULOGNE. GESNEDEN ROOKVLEESCH. HAM. PLOKWORST. ROLPENS GEROOKTE OSSENTONGEN. MUISJES ROOKVLEESCH. T® MIDPELBUBO. De Directeur Minzaam aanbevelend, VLASMARKT L 13. Gebrs. ONDERDIJK, Heerenstraat Magazijn „DE EENHOORN", Aanbevelend, wintervoeten, barsten, klo ven, springende lippen, genezen snel door Aanbevelend, TE HUUR Penninghoek, f 2,50 per week, 4 Kamer», Keuken, Zolder, gas- en waterleiding. Adres Vlasmarkt L 22, beneden. met of zonder pension. Ook gelegenheid tot dineeren. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1