PLOUVIER's Schoenhandel, Zuurkool. Onrustig Gejaagd Mundns-lieht. Firma DE JONG Co. Zuurkool. Paraplwies en Wandelstokken, St. Nicolaas Geschenken^ ||l|f Gerenomeerde merken SIGAREN, SPRITSLETTERS. DE REGT, Molstraat. Zuurkool. St. Nicolaas-Artikalon. Firma H. SPAAN. ZEER FUSE M1RG1RIIE De Oorlog. kunt het weten I HUGO WILLENISEN. HORLOBES voor Dames en Heeren, vindt men in groote keuze ZUURKOOL Wed. P. ABRiHilSE, Goedkoope Uitgaaf. Firma k. R. DE MUIJICK, I. D. LITTOOM Az„Spanjaardsiraat. PL OU VI E SL O BKO VRAAGT FRANCO ZICHTZENDIN&EN AAM NIEUWENDUK 14-16, VLISSIMSEN. GEVONDEN fOOKWEBPEM Volksbond tegen Drankmisbruik H. WONDERGEM, Nederstraat. in Verlichttngs-arlikelen. Firma LOIWMNUI, U. Walerln. J. ZWIGTMAN, Sshnltvloistraat. WILLEMSE, Vilsslngscbestr. JUCOt. FRANK, Lange Delft. ST. NICOLAAS. Heeren Bookers! J. KRAAK, Varkensmarkt, bjj de Hoogstraat I 181, K. A. SIMONS, Lange Geere K 373 6EMARI0NEERDE HARING a 7 cent ger sink. Gemeubileerde lamer te hnnr, Sgeelgoederen, Giftvrjje EmaUle Artikelen, enz. llles zeer geschikt veer SI. ieMdieu. St. Nleolaas-Etalage gereed. 14 cent per ons. Magazijn „Focns". 8808 pole sorteering ferschillendo Irlikelen. 6 moderne STOELEN met crapreanx. ONTBIJTKOEK Bames-Parapluies vanaf f 0,90. Heeren-Parapluies f l,öö. Kinder-Parapluies t 0,60, Tot de fijnste soorten voorhanden, Prima kwaliteiten. In kistjes van 25, 50 en 100 stuks. SPECULAAS twee Paarlspelden. jVraagt DE REGT's Hildebrand, Camera Obscnra D, ÖIDEONSE, Nieuwstraat DAMESTASSCHEN Het bekende Adres Puike Zuurkool en Snijboonen JVa. 9. Woensdag S5 November 1914, Negentiend* Jaargang. Verschijnt 's Woansd&gsaid dags. Advertentiën kannen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No, SS8« Waarborgt U tegen koude en nette voeten en droogt Wlntereekeenwerk, zooals warme gevoerde Pantoffele, ViHe en Kameelharen Gespsoheenen enz. enz. Specialiteit in prima gegarandeerd waterdicht Schoenwerk. Ontvangen een praohteelleotie H.&. Briefkaarten werden vergood. Advertentlint altijd versch is mijne Phara. Fabr. A. HUsbardt, Zslst. Prachtig helder wit lieht, geeft groote gasbesparing. Aan te brengen bij elke goede hangende gasgloeilichtbrander. Verkrijgbaar bij de Hint NicolaKS'Cadeanx, JF W PRIMA KWALITEITEN. PHIMA KWALITEITEN. Aanbevelend, PRIMA KWALITEITEN. PRIMA KWALITEITEN. Db oodergsfiikBidB maakt harige* achte cliëatèli bekend, dat zij ralm VEBLOBEN D. TAN DEB BADE A Zoon. De grootste sorteering ST. NIC0LAA8- ARTIKELEN. - Zeer billijke prijzen. Kleine Borsplaatjes 10 cent per ons. De heele Borstplaten worden berekend tegen 10 cent per ons. Specialiteit in Bonbons-, Yrnchten-, Marsepein- en Borstplaat-doozen. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. alombekende Prima kwaliteit aa heerlijk raa smaak. slechts f 0,90, GEBROEDERS HILDERRISSE. M1DDELRGR6. URGE BORG G 102. OPTICIENS. Voor St. Nicolaas- Cadeaux SCHABEK rmnat 80 CENT met volle garantie. Zooals ALLE JAREN een RUIME SORTEERING in Ook een Prachtvolle Sorteering in en ander leerwerk. Vanaf de goedkoopste tot de fljnera soorten. Voor kwaliteit wordt ingestaan. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM - UITGEVER: PrQs der Advertentiën: Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 eeat 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groots letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. A an het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Spsarhriefje school Nieuwe Haven zak boekje met Fransche woorden; portemonnaie inh. eenig geld album met tip-top-portretjes. b. Bjj ingezetenen: portemonnaie inh. eenig geld, Auer, Gistpoortlap zwart tule, M. Louws, Branderjjmolengang M 245; sleutelring met sleutel, C. Poortvliet, Seiestraat M 54; tascbje inh. teekeningen, P, Dingemanse, K. Noord- straat; rozenkrans, A. Valkhof, Zusterstraat 206potlood en pen in etui, Zeeuwsehe Ko- lenmaatschappjj, Goesche Korenmarkt 53; zakmes, L. M. Moerland, Braodergmolengang M 243zilveren broche, Rejjerse, Langeviele dameshandeehoen, M. Gillissen, St. Jansgang I 93gouden broche, juffr. Roth. Molenberg K 108; zwarte manshandschoen, F. Damman, Breestraat O 245. ËïröËiLÏnüi SÏAI^VAJÏ MIMILBDBG. Van 17—23 Nov. ONDERTROUWD: h. Schout, jm. 24 j. met M. Wondergem, jd. 27 j. W. O. Faase, wedr. 35 j. met E. a, van de Velde, jd. 33 j. a. E. Reudink, jm. 22 j. met M. B. Boxel, jd. 28 j. 0. Boers, jm. 25 j. met S. H. Buyer, jd. 26 j. GETROUWD: H. D. M. Wehrens, jm. 31 j. met C. F. de Kort, jd. 31 j. H. van de Wiel, jm. 26 j. met J. W. Melis, jd. 23 j. P. C. van Wezel, jm. 24 j. met J. Baljeu, jd. 27 j. BEV ALLEN C. M. Geldof, geb. Den Boer, z. A. Kleinjan, geb. Meulmeester, z. E. van de Velde, geb. Kotvis, d. S. Wolf, geb. Si- monse, z. A J. Lambrecht, geb. De Wit, z. J. M. van Ouwerkerk, geb. Hovejjn, d. J. Kingmans, geb. Louws, z. C. W. Alleman, geb. Plujjmers, d. OVERLEDEN: G. van der Weele, z. 4 m. P. J. L. Seidenspinner, z. 6 w. D. Boursault, ongeh. z, 45 j. K. L. Verheiden, z. 6 j. K. L. de Laet, z. 1 j. Levenloos aangegeven een buitenechtelijke zoon, moeder 20 jaar. Deze vereeniging stelt zich voor in Maart een Huisvlytwedstrjjd te houden voor jonge lieden en jonge meisjes beneden 20 jaar. Deze mogen ieder één voorwerp inzenden van kar ton, hout, klei en metaal, of een fraai of nut tig handwerk. De voorwerpen moeten door de inzender zelf, zonder hulp in dezen winter vervaardigd zjjn. Wie aan dezen wedstrijd wil deelnemen, kan zich voorloopig schriftelijk op geven voor 6 Dec. by één der ondergeteaken- den (zie Adv Op een later ta houden zitting zullen verdere inlichtingen gegeven worden. Voor dezen wedstrijd zullen prijzen en premiën worden uitgeloofd. Hiertoe doen wij een be roep op de welwillendheid onzer stadgenooten om ons hiervoor geschikte voorwerpen of eene geldelijke bijdrage te zenden. Wegens plaategebrek billijk ter overname Adres Nieuwe Vlissingsche weg 179. thans 13 eest. Met bon. TIMMERMANS, Noordstraat. en voelen zich thans vele menschen. Zij dienen hunne zenuwen te kalmeeren, in dien zij geen „zenuwlijder" willen wor den. Het middel, dat U kalmte schenkt en rustig maakt is oen koker NJijnkard's Zenuwtabletten. Deze kosten slechts 50 cent per k^ker van 50 tabletten, per 3 kokers f 1,40. Alleen echt met de handteekening. De meeste Apothekers en alle goede Drogisten in iedere plaats verkoopen Mjjnhardt's Zenuwtabletten. In 't groot 47 en 52 cent per pond. Onovertroffen in qualiteit. Bjj J. O. JANSEN v.h. Dhont, Dam Z.Z. Groote keuze Dames- en Kinderschorten, Laken- en Flanelrokken, Handschoenen, fijne Zakdoekjes, Ceintuurs, Kantkragen, zijden Dos sen, Luiermandartikelen, Bébé-Jurkjes, Schor tjes, Hoedjes, Witte Doeken, Fluweel en Laken Mantels, Jongensblouses, Tricotpakjes, TrnieD, Ijsmutsen, Heeren-Overhemden, Dassen, Cache- nez. Ruime sorteering Handwerken. Terwijl alle Ijzerwaren verhoogd zjjn vöd prijzen, ga ik steeds voort om nieuwe Ijzer waren op te ruimen, bestaande uitIJzeren Potten, Strykpannen, Koekpannen, Strijkijzers, Koolbakken, Koolschoppen, Tangen, Poken en Roosters, Geëmailleerde Emmers (blauw) en tal van andere Ijzerwaren. Adres Gij kunt het zelf wel weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zjjt. De zenuwzwakte is „de" kwaal van onzen tijd. Slapeloosheid; gedu rige vermoeidheid; gebrek aan eetlusthoofdpjjn die op vaste tijden wederkeert; sui zen in het hoofd; suizen in de oorenangst, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid zjjn alle verschijnselen van zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig. Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt bestrijden, neem dan des morgens dadelijk na uw ontbijt en des middags een uur vóór den maaltijd één eetlepel Sangolnose. Gij zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondervinden. Prijs per fl, f 1,50, 6 fl. f 8,12 fl. f 15, WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4. VAN DAM Co., Den Haag. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Te Middelburg by: C. A. SCHULTE Co Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te VlissiDgen bjj BENIEST en S. A. LUITWIELER. 'li' f x J.u.L..'. Jfc,-.'.ld,* f. V ,v'\ •Ji'-.L ec esi O* "'S Hofleverancier van H. M. de Koningin. in ©©UB en ZIUVISK. ALSMEDE BIJ Zicbizendin?en franco en direct na aanvraag. Aan hetzelfde adres met of zonder pension. Ook gelegenheid tot dineeren. Adres bureau van dit blad. voor 33 cent een pond met i/i pond g r"a t i s TIMMERMANS, Noordstraat. ge8ertierd is in alle soorten Minzaam aanbevelend, VLASMARKT L 13. Degene die deze vindt, ontvangt een goede belooning. Adres op te geven bij firma Gebrs Hildernisse. Aanbevelend, in linnenband ook verkrijgbaar in lederen band f 1.50, in efileuré in etui f 2, Voorhanden bij Boekhandelaars te koep, bjj A. JANSE, Vlasmarkt,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1