LIMONADE GAZEÜSE Te Koop" I De Stoomdrukkerij van A. D. LITTOOIJ Az., Span j aardstraat, levert alle soorten Drukwerken. STRENGHOLT's ELECTRO-BIOSCOPE. 6. HET ALIBI. Eeo Boiinioorkamer mei Aleool te hDur nette Slaapkamer gevraagd. L, JANSE. Gerooide Bokking 4, S, 6 el. per stok. Bakltaring 4 on S cool per si. M. VERBURG, "Een. JONGEN Bakkersknecht Manufacturen. Gevraagd aana Dienstbode sens flinke Dienstbode. Gevraagd een Dienstbode. DE KLOOSTERBALSEM DE K0NIN6 DER BALSEMS. 1. Postillon d'amour. Prachtvolle Comedie. De Oorlog. M. VAANE, J. WILLEMSE, Ylissingschestr. De Uitgever van dit blad kan telefonisch opgebeld wor den onder No. 238. een Meisje, De echte ZEEDWSCHE BUEBEN-BOTEBBABBELAABS (zuiver snlfeer en oatuorboter) 8 cent per ons bjj WILLEM F. J. VAN DEB SLDIJS. Dat hü met zijn knie in glas viel, was zün ongeluk Dat hij den KLOOSTEBBALSEM gebruikte, was zijn galak Cinema Pathé.Telefoon 229. 2. De Aïllo' S. Interessant Acrobaten nummer. 3. Blgadln heeft klaspjja. Dol komisch. 4. Fny de Domme (Frankrijk.) Gekleurde natuuropname. 5. ie Zelfmoordenaars door overtuiging. Lsch,° •8°d,vJa 9. Bibs sondt niet ran katten. d»i J. WILLEMSE, Ylissingschestr. TE KOOP VULKACHELS. Versehe Troebelpnneh MHMNMIHOM KORTE NQOBDSTBAAT L 105. ■HtMWMtmM Canapé te koop. Gmenstrait 1270. Sint Nicolaas-CadeMiix, J TLASMAKKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet mn de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffe» cn is fya vau aroma. GROOTE MARKT. Op algemeen verlangen Zaterdag, Zondag en Maandag wederom optreden van den gevierden Humorist FRANCOIS, met geheel nieuw Répertoire. Mn tree: lg Ragg 1 OAO, 2« RaBg tO,Ü5, 38 Raig fO,15. Gflupo&öogkjis iihsudiBds 10 kaartjas ig Rang a f3,25. Dg DirectieWgfl. J. F. STREHGHOLT-LaekrcIJ. Neemt proef mit mm FIJNE in stukjes v. 1 pond alsmedo giwone kwaliteit a 45 an 50 esnt. f 1,40 per flesch, f 0,73 per helve flesch, bjj J. C. JANSEN, Y.h. Dftont, Dam Z Z. Beste Adres voor de MEDICINALE LEVERTRAAN, onderzocht door den Heer J. W. v. d. Garde, Apoth. Scheikundige te Middelburg, a 30 cent per flesch. Droppoeder Salmiak. Zoethout, poeder en stokken. Staven Drop 6 en 10 cent. Katjesdrop 10 cent per ons. Hoesttabletten 10 cent per ons. Salmiakpastilles 15 cent per ons Gecandeerde Jnjnbes 15 cent per ons. Haverstroo-Pitten 12 cent per ons. Quiré em Quik 8 cent per reep. Vaseline Glycerine. Hiëmta Camphor-Ice. Beste Zweedsche Carbid 25 ct. per bns. Snnlightzeep 24 cent per pak. Sterk Asphaltpapier in diverse prjjzen. Alles met 5% korting. Aanbevelend, kan geplaatst worden in den Rijwiel handel Korte Noordstraat L 87. Groote keuze Dames- en EinderschorteD, Laken- en Fianelrokken, Handschoenen, fijne Zakdoekjes, Ceintuurs, Kantkragen, zijden Das sen, Luiermandartikelen, Bébé-Jurkjes, Schor tjes, Hoedjes, Witte Doeken, Fluweel en Laken Mantels, Jongensblouses, Tricotpakjes, Truien, Ijsmutsen. Heeren-Overhemdan, Dassen, Caehe- nez. Ruime eorteering Handwerken. Zes Mahoniehouten Stoelen voor f 9,vier Eiken Stoelen"'voor f5,"een Fauteuil 12,50, een Ronde Tafel voor f 2,50, een Houten Tafel voor 50 cent. Te zien na den middag, Kortedelft G 27. De Heer Hubrecht Leendertse te Brouwershaven verklaarde ons het volgende Eenigen tijd geleden had mjjn jongste zoon het ongelijk met zjjn knie in glas te vallen. Daardoor kreeg hij een vreeselijk groote snede op die plaats, walke hevig bloedde. De wond zag er leelfjk uit, en ik vreesde dat het een langdurige geschie denis zou worden. Na de wonde goed te hebben gereinigd heb ik er den Kloosterbalsem op gedaan. Verrassend was het resultaat. Niet alleen verdween de pjjn onmiddellijk, maar nadat ik dagelijks het verband met dsn Kloosterbalsem ververscht had, was de verschrikkelijke wond weldra genezeD, nog voor dat het kleine potje Kloosterbalsem opgebruikt was. Voor zeker een bewijs voor de genezende eigenschappen van Kloos terbalsem voor wonden en alle huidziekten. Allen welke ljjden aan rhenmatiek, jicht, podagra, spierpijn, stramheid in de ledematen, moeten met den Kloosterbalsem wreven en zullen ver rassend vlug van hun ongemak genezen. De Kloostarbalsem ia tevens een onovertroffen middel tegen alle wonden, zweren, brandblaren, aambeien, winterhanden en -voeten, huiduitslag. Pry's per pot van 50 gram 75 et., van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AKKER Alle andere is namaak. CentraaLDepot L. I. Akker, Rotter dam, Verkrijgbaar te Middelburg bij L. JANSE, Korte Noordatraat 105C. A. SCHÜLTE Co., Lange Delft H 2JOH. DE ROOS, Viasmarkt 157 en bjj allo Drogisten en de meeste Apothekers. Progrununi wan HÜDEK tot en met VRIJDAG, Spannend Sensatie-Drama in 3 acten naar het berosmde werk van M. C. Trarieux. 7. HET ALIBI. Tweede deel. 8. HET ALIBI. Derde deel. Vanaf beden elke Woensdag en Zaterdag nieuw programma. REDUCTIS GELDIG. MILITAIREN HALF GELD. Duorloupende Voorstellingen* wan 7 tot 12 urn*. De Directie behoudt het recht het programma te wijzigen. Aanbevelend, Terwijl alle Ijzerwaren verhoogd zjjn van prjjzeD, ga ik steeds voort om nieuwe Ijzer waren op te ruimen, bestaande uit: IJzeren Potten, StrjjkpanneD, Koekpannen, Strijkijzers, Koolbakken, Koolschoppen, Tangen, Poken en Roosters, Geëmailleerde Emmers (blauw) en tal van andere Ijzerwaren. Adres Magazijn ,De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. eenige gebruikte, doch goed onderhouden Adres D. Vos, Schuitvlotstraat. op het Seisplein voor een klein gezin. Huur- prjjs fl,per week. Adres Heerengracht M 42. Bij burgerlieden een Adres Lange Burg B 8. Adres bureau van dit blad. G. AUGUSTIJN en N. AUGUSTIJN-Bkodww geven kennis van de geboorte van een ZOOU GOVERT JOHANNES. Stephensenstr. 96, Den Haag. T1Q KOOP 4 Vulkachels, een met nikkel en twee voor groote lokalen, alle zoo goed als nieuw, en een zeer groot zeildoek Zeil. BOKKliT gevraagd als NOODHULP. Adres Rottier en Beun, Langedelft. Gevraagd een nette WINKELJUFFROUW, Zij, die met het vak bekend z\jn, of reeds vroeger in een winkel behulpzaam zjjn ge weest, genieten de voorkeur. Brieven worden ingewacht onder letter Z, bureau van dit blad. Gevraagd in klein gezin zonder kinderen een net flink Dagmeisje, pl.m. 16 jaar, P. G. Zich aan te melden 'e av. tusschen 7i/j en 8Vs uur. Adres Mevr. de Koning, Langeviele K 376. voor dag en nacht, boven 16-jarigen leeftijd. Adres Segeerstraat H 84. Gevraagd voor terstond Adres Hotel Miranda, Lange Noordstraat. DIlNISTBODfl. Adres Korte Deltt F 22. Mevrouw van der Harst, Molenwater 48, vraagt terstond voor de morgenuren.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 3