PLOUVIEB's Schoenhandei, G. H. ALFRED WÖHLIE, I HIVERINK. I G.A.SGHULTE&SO. Pruimtabak. Nieuw Nijmeegseh toplenMje. Een Zenuw- stillend STERKE ZENUWEN RAJAH-THEE. leze is siÉ ]m Is Ki psii n in M pknit zser goedkoop. l. 0. UTTQGtJ Az„ Spanjaardstraat. PL OU VIER 's SLOBKOUSEN. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN NIEUWENDIJK 14-16, YLISSIHGEN, GEVONDEN VOORWERPEN Kleediog naar Maat. ZUORKOOL, SNfJROONEN en SOIKERROONEN. VERSTRAATE. Langeïiele. gevraagd voor den verkoop van HIJRHiROT's ZEIDW TABLETTEM. WILLEM F. I ¥AN OER SLUGS 0| de TirftJÜ. SPECULAAS Een geurig kopje. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertenties kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No, 2»8 Waarborgt U togen koude on natte voeten on draagt Wintorschoenwerk, zooals warme gevoerde Pantoffels VIIto on Kameelharen Gospsehoonen enz, enz Specialiteit in p r i m a gegarandeerd waterdicht Schoenwerk. Ontvangen een praehteolleotie N.B. Briefkaarten worden vergoed. b. Bg ingezetenen gouden broche, van Keu len, Vlasmarktteekenschrift, F. Poort?iiet, Heerengraeht M 19; melkbus, Vogelenzang, Gravenstraat I 315kinderschort, Nieuwpoort- straat P 198; zilveren broche, S. Koppejan, Klein Vlaanderen M 14; portemonnaie, inh. eenig geld, L. J. Vreke, Eigen haardstr. P 214 ketting met 2 sleutels, P. de Koning, Pgpstr. N 211; fokshondje, Jac. Jansen, Lange Geere K 130twee manden en een kippenmand, van der Harst, Pottenmarktcollier, H Stam, Turfkaai H 179; bruin bontje, Onderdgk, Teerpakhuizenstraat P 25pak droge verf, Bliek, Lange Burg G 89schaar, P. van Hoorn, Pottenbakkerssingel Q 60parapluie, P. M. de Witte, Eigenhaardstraat P 124rozenkrans, W. Huisse, Zandstraat Q 199; damestaschje, A. G. de Brnjjo, Turfkaai H 176 Glacé handschoen, M. Hondius, Vlasmarkt K 152. Adyertentiën. Hisreii' en DameS'KleeiieFmakir, Steeds voorradig een uitgebreids col* lectin Stalen van prima Stoffen voor Reparatie-Inrichting, Model-oppersen, Koereis, Veranderen, enz. Beleefd aanbevelend. Uitstekend middel tegen winterbanden in -voeten in fl flacons van 15 en 25 ct. bi] (Éénder beste Kookboekjes) f©>25. GEBROEDERS HiLDERNISSE, Pharm. Fabr. A. Müshardt, Zeist. Indian u prtfm stolt op eens inderdaad GOEDE KOP THEE, gebruikt dan Boze Theo Is In hst groot en In hst kis in In verschil lende prezen ts verkregen hU Vraagt Uwen Winkelier M®. St Woensdai 4 November 1M4, Negentiende Jfanrgnng» MIDDELBUROSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: PrQs der Advertentie» Van 13 regels 15 «ent, iedere regel meer 5 cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bg abonnement ven 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het Bureau van Bolitie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te hekomen a. paar dames handschoenen taalboek Nederlandsch spoorboekjespaarbriefje op naam David Flipse. Ü'RtfilSSLÏJ&E STA SB T&S MHHmtm Van 27 Oct.2 Nov. ONDERTROUWD: P. J. Kieboom, jm. 24 j. met E. E. van Beveren, jd. 19 j. I. S. Oosse, 'jm. 26 j. met L. Stonthamer, jd. 26 j. GETROUWD: K. Dingemanse, wedr. 53 j. met M. Sanderse, jd. 43 j. BEVALLENA. P. van Bijlevelt, geb. Mesu, d. M. C. van Bekkum, geb. Kuijper, d M. Hegberg, geb. Timmerman, z. C. P. de Broe- kert, geb. De Rugter, d. A. Stenhuis, geb. Huijbregtse, d. M. Balleur, geb. De Jonge, d. OVERLEDENR. Baetons, wad. G Braeck- mans, 62 j. A. Francois, ongeh z. 37 j. A. W. van Eek, man van S. Miggels, 72 j J. J. de Wolf, ongeh. d. 85 j. A. M. Pelle, ongeh. d. 52 j. C. den Hollander, wed. van A. Dorlegu, 79 j. M. L. C. D'ans, ongeh. z. 19 j. J. L. van Bavel, man van A. C. Anthong, 56 j. Nieuwe Haven I 117, Middelburg. voor 33 cent een pond met Vt pond gratis. TIMMERMANS, Noordstraat. Lange Delft H 2. VERKBIJGBAAR BIJ: Boekhandel. L Noordstraat. middel, dat aan elke zenuwachtige toe stand een einde maakt, dat U kalmte en rust schenkt en een verkwikkende slaap, dat gejaagdheid en onrust doet ophouden is een koker Zü kosten slechts 50 cent per koker van 50 tabletten, per 3 kokers f 1,40. Alleen echt met de handteekening. De meeste Apothekers en alle goede Drogisten in iedere plaats verkoopen Mgnhardt's Zenuwtabletten. In 'tgroot: zij a de bron van veel levenslust en levensvreugd. Een gezonde slaap, gezonde werk lust, groote werkkracht, vlugheid en veerkracht van geest zgn de kenteekenen vau een gezond zenuwstelsel. Gelukkig wie zulk een gezond zenuwgestel heeft, in dezen tijd waarin zulke groote eischen aan de zenuwen gesteld wordenMaar laat niemand lichtzinnig of zorgeloos daarover denkenwant ook de sterkste zenuwen moeten worden gevoed en verpleegd. Sanguinose is het eenvoudige natuurmiddel dat de zenuwkracht onderhoudt en versterkt. Prof. Dr. Nestor Charbonnier zegt van de sanguinose,Ik aarzel niet te verklaren, dat de Sanguinose hst beste middel is dat ik ken tot bestrijding van de neurasthenie (zenuwzwakte) en al hare gevolgen". Wat aan zwakke zenuwen de kracht hergeeft, is van zelf ook in staat om sterke zenuwen op kracht te houden. Wilt gg sterke zenuwen krijgen, probeer dan de Sanguinose. En wilt gij een krachtig zenuwgestel behouden, neemt dan geregeld eiken dag één lepel Sanguinose, gij zult er U wèl bij bevinden Prg's per fllacon f 1,50 6 fl. f 8,12 fl. f 15,2 maal daags een lepel is voldoende. Bg alle eerste Apothekers en voorname Drogistsn. WACHT U VOOR NAMAAK! De Riemerstraat 2-c4. VAN DAM Co, Den Haag. Te Middelburg bg: C. A. SOHULTE Co Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bg BENIEST en S. A. LUITWIELER. Te MIDDELBURG bgM. J. Timmermans, A. v. d. Mgle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dgke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1