PLOUVIEB's Schoenhandel, Een Bovenwoning Woning te huur Net Benedenhuis te huur, Prima Hoofdkaas EVANGELISATIE BOGARDZAAL. Tricot Wintergoederen Groote partij Damesblouses. W erkmansgoederen, Manufacturen, enz. Verkoophuis Gortstraat 16. Onderwerp: De drankzonde en hare bestrijding. ■A. D. LITT001J Ai., Spanjaardstraat. Oe echtt ZEEUWSCHE BOEREN-BOTERBABBELAARS (zuiver snikar en natanrhoter) 8 cent per ens hü WILLEM F. J. VAN DER SLUIJS. PL O U VIE SLOBKOUSEN. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN NIEUWENDIJK 14-16, VLISSINGEN. GEVONDEN VOORWERPEN Borst plaatjes D. VAN DER MADE. A. A. NONHEBEL, Apotheker. Firma VAN M1ERT-HENN1NS. 10 cent per ons. Langeviele. A. KRIJGER. Sanguinose Donderdagavond sus., 8 uur. Sprekers: Ds. KIEBL, van RitthemDs. DE VISSER en de heer PETERMEIJER, van Middelburg. Ontvangen een groote sorteering tegen zeer lage prijzen. Caffeïnevrjje KOFFIE, BIJZONDERE SAMENKOMST op len geurig kopje. Waarborgt U tegen koude en natte voeten en draagt Winter ach oen werk, zooala warme gevoerde Pantoffelm, Vllte en Kameelharen Gospsch&enen enzenz Specialiteit in p r i m a g eg ar an d a e r d waterdicht SchoenwerkOntvangen een praohtcolieotie N.B. Briefkaarten worden vergoed b. By ingezetenenparapluie, Mr. Hoeufft, Zuidzijde Dam 31-32kinderarmband, W. van der Sluis, Tnrfkaai 3 77; instrumentje in houten kokertje, R. Wessels, Beddewykstraat K 140grjjze kous, F. de Trojje, Karelsgang T 51portemonnaie, De Jong, Molenberg 92 tabakspijp, D. Snoodjjk, Noordweg R 19; damestascbje, F. J. Bleuzé, Gravenstraat 1273 goud slotje met koralen, G. Bosschaart, Punt- poortstraat O 205p; duimstok, M. J. van Ham. Markt 0 5tros singelband, M. v. d. Broeke, Penninghoek L 50. H. PINCE VAN DER AA, Grooten Oord 11, Arnhem. Tan bet 12-TAL PREDIKATIËN „JOSAPHAT'S BEDESTOND", welke plm. half Oetober gereed is. Verschjjnt in 12 maandelijkscbe afleveringen a 15 cent. Compleet ingen. f 1 80. Geb. f 2 25. Het kost nog geen 4 cent in de week. Ultgevsr J. i WAL, Bralnlm Colporteurs gevraagd. WoevMMt&gg 14 OetoberlüH' Negentiend* «S naargsinjg, MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Adrertemtiën kunnen tot uiterlijk 2 unr aangenomen worden. ÜITGBVKE: Tolefoen BT©* Ü3& PrQs der Advertentiën Van i3 regels 15 eont, iedere regel meer 5 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement y#s 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden, Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. zilveren armband, kindersehoolboek, porte- monnaie inh. f 0,13tyf, pak inh. damesonder goed en chocolade. SUgCll&LMEB STA8f® VAS MIBDSLBUBG. Van 612 Oct ONDERTROUWD: C. F. Staargaard, wedn. 29 j en M. G. Keijzer, jd. 30 j P. Oornelis, jm. 24 j. met A. Luteijn, jd. 20 j. GETROUWD: W. C. Goeman jm. 2t j. en A. 0. A. van Oosten, jd. 26 j.P. Joosse, jm. 37 j. en P. Sanderae, jd. 37 j.J. J. Alleman, s. 24 jen C. W. Pluijmers, j.d. 17 j W. Beeke, jm. 23 j. en P. den Hollander jd. 21 j. BEVALLEN: J. C Net, geb. Knuijt, d G. Wielenga, geb. Visser, z. en d.0. H. J. de Vos, geb. Page, z P. Blaanw, geb Caljouw, z.M Seidenspinner, geb. Melse, z A. Ingelse, geb. Kleijnenberg, d.0. Kabboord, geb. Da- vidse d.M. Jongepier, geb. Catsman d.J. van Oosten, geb. Boetelaar d.P. Suurland, geb. Bordiu z. OVERLEDENM. A. de Wagemaker, on- geh. d. 80 j.P. J. Coulon, ongeh. z, 21 j 8. van Os, man van R Meijers, 64 j F. Schout, ongeh. d. 63 j. Advertenti#». OPNIEUW ONTVANGEN HL A. bjj J. C. JANSEN, v.b. Dhont, Dam Z. Z. AGENTEN - AGENTESSEN gevraagd op alle plaatsen om voor een fabrikant, Bijouterie, Goud, Zilver en Uurwerk aan particulieren te verkoopen, en reparaties en bestellingen op te nemen t6gen hooge provisie. Er moet een klein bedrag als borg gestort worden. Brieven met opgaaf van informatie en welke plaatsen men wenscht te bezoeken no. 706 aan ÏO cent per ons. te huur, voorzien van waterleiding en afvoer. Adres Jobs. Goote, Langeviele. TE MIDDELBURG verkrijgbaar bjj Van af heden iederen Vrijdag en Zaterdag WAX8ME MOSBEIaEHr. Worden op verzoek ook aan huis bezorgd. Aanbevelend, A. SCHOOLMEESTER, voorheen Wed. J. P. GELDOF. MoTlë van Ds. A. MAKKENZE, Predikant bij de Geref. Gem. te Bruinisse, is een Tijdpreek naar 3 Kron. 30 3—4. De Zeeuwsche Kerkbode zegtDe toon welko ons hier tegen klinkt is zuiver en dit is van groot belang. De vriend van Oud en Jong zegt er vanDit zijn degelijke preeken Wie beslist eens op Geref. grondslag goede preeken wenscht, geven wij den raad bij zijn Boekhandel de eerste aflevering eens aan te vragen. MOLENBERG E 194. Adres Noordpoortstraat M 4. voor klein gezin. Adres G. H. Vertregt, St. Janstraat. Aanbevelend, Viaunï ^mnguinosum, In vacuo. Voor lijders aan bloedarmoede en zenuwzwaktevoor herstellenden en zwakken voor jonge moeders of aanstaande moeders is de Sanguinose het middel dat het snelst van allen het bloed verrijkt; de zenuwen versterkt, de eetlust bevordert. Ik heb de Sanguinose toegepast in zeer verschillende gevallen bij klier achtige kindereD, bij bloedarmen, bjj neurasthenieibjj ouderdomszwakte bjj jonge moeders en minnen, by herstellenden uit typheuze koortsen; na de influenza en bij verzwakte hartswerkingik kan niet anders dan de voortreffelijke werking roemen. Haeltert/Brussel. Dr. Pol Demade. Gfl behoeft van de Sanguinose geen Likeurglaasjes te gebruiken. Twee maal per dag een eetlepel is genoeg. Daar is géén middel, versta het goed, geen enkel middel dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname dro gisten. WACHT U VOOR NAMAAK. Sanguinose kost per flacon f 1,50 6 fl f8,12 fl. 15,—. De Riemerstraat 2e-4, Den Haag. VAN DAM Co. Te Middelburg by: C. A. SCHULTE Co,, Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen by BENIEST en S. A. LUITWIELER. mr TOEGANG VBIJ. Vras&gt Uwen Winkelier Te MIDDELBURG by M. J. Timmermans, A. v. d. Myle, H. Israël, O. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dyke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1