MIDDELBURGSCH PLOÏÏVIBR's Schoenwerk PLOÜVIER's Schoenhandel, Heeren Wielrijders. Bladreuzel. Schermen. Prima Koffiebooncn Honig's Griesmeelpudding Prima Calcium-Carbid C. A. SCHÜLTE Co., Langedelft H 2 BEDDENWINKEL 11, Markt, Hoek Gortstraat OPRUIMING in allo systemen en prijzen bij 0. DE JAGER Jr. est) Kippenhok met Loop, Deventer Sociaaltjes, SUIKER. Bakkerij BALANS. Adres HAAS JUNIOR. Groote collectie HAARDEN en VULKACHELS VULKACHEL A. B. LITTQOIJ Az„ Spanjaardstraat. De eGhte ZEEUWSGHE BOEREN-BOTERBABBELAARS (zuiver suiker en natuurboter) 8 Gent per ons bjj WILLEM P. J. VAN DER SLUiJS. behoeft geen aanbeveling, het is overbekend als het beste, sterkste en goedkoopste. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN NIEUWENDIJK 1446, VLISSINGEN. GEVONDEN VOORWERPEN lste soort BelglSGhe Anthraciet le soort LimbnrgsGhe Anthraciet C. v. MOOLENBROEK, Wal. Adres MAAS JUNIOR. wegens vernauwing DEKENS. Te Koop gevraagd FIR1L0DVEBSK-8R0DCR by den Valerlorii. Allerlei mooie Weekbladen Scherm- Concours. ZONDAG 27 SEPTEMBER a. s„ Adres MAAS JUNIOR. Th. VAN SORGE, Zuivere gesmolten 85 ct. per K.GL Adres MAAS JUNIOR. nieuwe Leden, Een geurig kopje. van eene part ij beschadigde gestikte Versche Roodbol, R M. SMITS, Zeer Concurreerend! Woensdag 28 September 1814. Aehttlende Telefoon BTo. Prfli der Advertentiëu Van 13 regels 15 eent, iedere regel meer 5 eent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Advortontlën, Ondergeteekende, door den oorlog werkloos geworden, beveelt zich bij het publiek beleefd aan tot het verrichten van alle voorkomende REPARATIËN van RIJWIELEN enz. ÏO cent per pond. Ufo. 3 I m bit 12-TAL PREDIKATIËN 9 nog pbbb 4 cent 1b dB week. Ultgsver J. 1 WAL, Brulolssa i WARME MOHHELM. Trmgt Uwen Winkelier 12 cent per ons. Per 5 ons 55 cent. Neen Mevrouw, Griesmeel lieb ik niet meer en kan ik ook niet meer krtfgen, zullen vele winkeliers U reeds nu of zeker binnen enkel^ dagen moeten zeggen, doch li eb ik wel en kan ik ook nog dagelijks van de fabriek kr\)< gen. Terpakt in Hosseinen. bet op het merk „Me Bijenkorf". verkrtygbaar by in twee soorten merk „DE V E R F K W A S T" per bus 30 cent. Prime kwel He It per bus 25 cent iin Tiikuhaak, Pauirdoos, Pstlaid ia Yirdiri Tiikiibmoiftia. 55 cent por itak. la di zaal rai dia biar KRIJGER, JÏ9. 52. ADVERTENTIEBLAD DE FAAM Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiëu kunnen tot uiterlijk 2 nnr aangenomen worden. UITGEVER* Groote letters naar plaatsruimte. Bf abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zgn op werkdagen des namiddags ran 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Geene. b. Bq ingezetenenbloedkoralen en kinder armbandje, J. de Klerk, Stpfselweg S 90; paardendek en een baalzak, C. v. d. Berge, Verwerjjstraat N 126azakje inh. een pantalon, J. Alleman, Domburgsch sehuitvlot Q 224 kanten das, mevr. Gieben, Rouaansche kaai portemonaie inh. eenig geld, jnffr. Koolwijk Krommeweele L 28witte zak, B. Stevens, Lange Delft; twee leerboeken, L. Vermaas, Kapoenstraat A 15jongenshoed, H. Schrörs, Korte Giststraat A 131zilverbon. C. v. Wetfns- bergen, Lange Giststraat F. 185; deken, L. Frekenhorst, Wijngaardstraat L 161schouder bedekking no. 3124, K. Bresier, Kerkstraat B. 77witte schort, M. Bujjs, Molstraat N 26 hondje (teef), W. v. Oosten, Oude Veerschen- weg T 214kap van een cape, J. Labruijerre, Hofplein E 292kindermuts, C. de Klerk, Volderjjlaagte M 116; gouden broche met paarltje, Poortvliet, Vlis. bolwerk Q 101 zil veren doekspeld, K. Heeren, Molstraat N. 187 grijze jongenspet, H. Barto, Gortstraat I 335 Duimstok, P. Pouwer, Segeersweg V 89. BUSGSKLIJ&E STAK» VAK HIDDILBUItG. Van 15—21 September. GETROUWD: W. Roelse, jm. 28j., met W. P. Louwerse, jd. 23 j. M. J. van Pienbroek, jm. 35 j. met M. C. Verhulst, jd. 25 j. BEVALLENE. Barentsen geb. Jongepier z. H. M. Meijer, geb. van der Grinten, d. J. van der Weel, geb. Seijbel, z. OVERLEDENS. van Houte, wed. J. van der Manickt, 88 j. A. Almekinders, vrouw van M. Platechorre, 45 j. P. Wondergem d. 4 w. C. Maljers, vrouw van L. Riemens, 89 j. A. M. Tam8on, wed. van P. Tazelaar, 70 j. Beleefd aanbevelend, Sleperssingel Q 189. De Instructeur J. Müntkr van de Schermver- eeniging „EENDRACHT MAAKT MACHT', alhier, vraagt namens zijn vereeniging alweer tot het beoefenen van de SCHERMKUNST. Aan te melden iedere oefeningsavond Dinsdag; of Vrfldag tusschen 8 en 10 uren, Scherm- loknal Dhr. P, KRIJGER, alhier. Zij die zich willen toeleggen op deALTER- SPORT, kunnen in deze vereeniging ook aangenomen worden. Het Bestuur, J. MUNTER, w.n. voorzitter. I. A. DE NOOD, le secretaris. Aanbevelend, van Ds. A. MAKKENZE, Pred. bij de 1 A Geref. Gem. te Bruinisse, is een Tfld- preek naar 2 Rron. 20 3—4 Ver- scbjjnt plm. half October. V Wjj moeten eerst onze oplage kunnen 88 vaststellen, bestel daarom spoedig. Indien u nog niet ioteekende, raden wij u aan dit nu nog te doeD. 9 Wjj moeten de oplage bepalen naar bet getal inteekennars. Verschijnt in 12 maandelijksehe af- leveringen a 15 cent, bjj verschijning O compleet ingen. f 1.80. Geb. f 2.25. 1 Over een half jaar betaalt u de le helft, jgh over een jaar de 2e helft. Het kost Alle Zaterdagen en Zondagen WARME MOSSELEN. Ook alle dagen versche Mosse len tegen 25 cent per emmer afgehaald bjj J. KRONENBERG, Zandstraat. Café Transvaal. Daar ik mjj geen Hofleverancier noem, toch laat ik langs dezen weg we ten dat ik goed voorzien ben van 20/30 en 30/50 nit de Mjjn Goefre. Ook bericht ik wel aangewezen te zjjn door de Directie der Staatsmijnen Wil- helmina en Emma, tot leverancier van die Mijnen en daarom rendeer ik ook 20/30 en 30/50 m.m. Ook geklopte Cokes aan Gasfabriek spry 8. Ook nog Ruhr en Limbnrgsche Kachel kolen, zniver brandend, geen zwartbran- ders. Aanbevelend, Te MIDDELBURG bij: M. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. V O ▼au niet te kleinen omvang dat nog in goe den staat is om te verplaatsen. Adres bnrean van dit blad. TE KOOP Adres Plujjmers, Armeniaansch Schuitvl. Q 264. TE KOOP een zoo goed als nieuwe voor f 15,—. Adres G. J. van der Weel, Langedelft A 93. Bericht de ontvangt der Kinder-Najaars- en Wintermantels in fluweel, laken en wollen stof, Witte Doeken, Flanellen Jnrken, Tricot en Flanel Jongenspakjes, Blouses,Capes,Truien, Mutsen. Groote kenze Dames- en Meisjes- Reform- en Fantasieschorten, alle soorten ge maakt en Tricot Ondergoed. Rnime sorteering Tafelkleeden, Loopers, Bedspreien, Vitrages, Tules en gekleurde Gordijnstoffen. Dageljjks ontvangst in Nieuwe Handwerken. WEER ONTVANGEN TIMMERMANS, Noordstraat. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), k ÏO Cont por itik. L. LEIJNSE. Magazjfn ,De Hoop", Dam. met platen over den oorlog zjjn per loss* nummers of bjj abonnement te bekomen bjj Boekhandel en Boekdrukker^, Dam—Kortedelft G 28, Middelburg. De Schermvereeniging .Eendracht maakt Macht" alhier, brengt ter algemeene kennis, dat zjj op een Scherm-Concours geeft, ten bate van het Werkloozenfonds alhier. Gedurende het schermen, van 's morgens 10 tot 'savonds 8 uur, vrij entree; maar het BAL dat daaraan verbonden wordt is vastgesteld voor Heer en Dame 25 cent, voor Heer 15 eent. Donateurs hebben met het Bal geen vrijen toegang. Het Bestuur, J. MUNTER, w.n. Voorzitter. I. A. DE NOOD, le Secretaris.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1