PLOUVIER's Schoenwerk PLOÜYIER's Schoenhandel, C. A.SCKULTE LANGE DELFT H 2, 1.1. lipl-laP M Ie Mi il I soliëd, werkzaam DE SLACHTOFFERS DER MIJNRAMP. Een gebruikte Ziekenwagen Deventer Sociaaltjes, G. A. SGHULTE Co., LARGE DELFT K 2 AZIJNEX TRACT. JO MES - Dam. ïimïMÈm ei HTo. Sfi, A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat. De eehie ZEEUWSCHE BOEREN-BOTERBABBELAARS (zuiver suiker en natnnrboter) 8 Geut per ons bjj WILLEM P. J. VAN DER SLUIJS. overbekend als het beste, sterkste @n goedkoopste. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN HiSDWEMIH 14-16. VlISSIHCEK. De Directeur der Duin waterleiding te Middelburg vestigt d8 aandacht der waterverbruikers op het steeds stijgende waterver bruik in dezen drogen tijd, en verzoekt de verbruikers dringen®! zich in het gebruik van duinwater zoo veel mogelijk te beperken, en alle waterverspilling te voorkomen. Firma J. M. v. BEURDEN, i 12-TAL PREDIKATIËN J f 20.000 Allerlei mooie Weekbladen PUIK VET RUNDYLEESCH een nette Bene den woning D@ buer uit de achterhoek* Promenad ewagen GEBROEDERS HILDERNISSE, NederiandsGhe Huisvrouwen HONIG's ÜUUZENA. ii Zaa Wil N". Scherm- Concours. ZONDAG 27 SEPTEMBER a. S„ W. ROOSE, L. E. R1V1ÈRE. behoeft geen aanbeveling, haf is GEYQMDEN ÏOOBWERPES Wettige 3% Premie-Obligaties 5 f4,50. Diploma N. T. V. PIANO beveelt zich aan tot het geven van LESSEN, R. M. SMITS, Flfil UiERMQH bi dn Walertoren. Of kan het U niet schelen wat U drinkt Lokaal Werkmansvereeniging. „WALGHERE W©8M»dag 16 September 1614, Achttiende Jurgug. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentie» kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Tokfoon Mo* S88» Prijs der Advertentlën: Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Anna Paulownaplein 3. met platen over den oorlog zjjn per losse nummers of bjj abonnement te hekomen bjj Boekhandel en Boekdrukkerij, DamKortedelft G 28, Middelburg. Concurrentie onmogeiyk, een nette Bovenwoning SS®** Vrawgt Uw©n Winkelier te geven door de alom gunstig bekende Nederl. Tooneelisten, Directie; JOHAN BAKKER. (6HL1JCK AUFI) Entrée le rang 40 cent, 2e rang 25 cent. AANVANG 8 UUR. mm* ma afloop vaur bai* Burgeravondschool. Avondschool voor Handwerkslieden. De TEEKENBEHOEFTEN zjjn voor handen en worden tegen billjjke prezen geleverd door Boekhandel, Lange Noordstraat. Meer dan ooit moet U thuis toezien wanneer U bij Uwen winkelier een verpakt artikel koopt of dat artikel wel in Nederland is gefabriceerd. Heeft U MAÏZENA noodig, vraagt U dan U krijgt prima kwaliteit. U bespaart 2 a 3 cent per pakje. U helpt werkloosheid bestrijden. ft lO Cent per stuk. gegarandeerd SO p€t. per flacon S9 cent. Boor de groote sterkte de beste en goedkoopste* Stalhouder, Bree, MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 13 regels 15 eent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. LAURIERBLADEN - SPAAH8CHE PEPER - GAYEKHEPEPER WITTE PEPERHOLLER - PISPERRELLE - DRAGOR - OREfiO BA8ILIKRUID - KHQFLOÖK ERZ. Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen dos namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Vulpenhouder. b. Bjj ingezetenenkookboek, Sehlüter, Abdijjongensbef, E. van Tatenhove, Span- jaardstr, E 60; fietsbel, Plaeschaart, Veersche singel S 85zakmesje en zilver kettinkje, C. Karei, L. Lombardstraat C 64portemonnaie met inhoud, A. Th. de Looff, St. Jansgang I 88; zakmesje, de Blauw, Heerenstraat 148; portemonnaie, inh. eenig geld en postzegels, Johanna Heeren, Molstraat N 187; borsteltje, C. A. Peene, Havendyk T 29; zak augurken, Faro en Dhont, Kinderdijk zakje bloem van 50 K.G. en 30 K.G. erwtenmeel, G. Dekker, Vlasmarkt L 14; huissleutel, J. F. Harm, L. Gortstraat 320tooneelkijker in tascbje, J. Schut, Kou^teensehe dijkpet, Pieterse, Korte Delft 17; mantelkuoop, Juffr. v. d. Vijver, KI. Vlaanderen M 153 gouden broch, C. Francois, Volderijlaagte M 97 blauw potlood, H. Bos man, Langeviele K 231rozenkrans, S- Poort vliet, Bogardstraat D 31breikous, D. Dumee, Klein Vlaanderen M 131. BL'XCIKRUJHK 8TANB VAN KlBDM/ftLKG. Van 814 Sept. GETROU WDP. J. L. Seidenspinner, wednr 36 j. met M. Mclse, geseh. 36 j. P. C. Verton, jm. 30 j. met A. Meijers jd. 25 j. BEVALLENP. J. van Hercules, geb. De Klerk, d. A. Hollebrandse, geb. Janse, d. K. W. Step, geb. Arnoldus, d. A J. Alewijnse, geb. Snijders, d. P. W. Tazelaar, geb. Lou weree, z. OVEREDENJ. C. Carelse, wednr. van A. van Uxem, 71 j. J. Kareis, wednr. van P. P. W. de Bruijne, 60 j. J. W. Risseeuw, man van P. J. Kampman, 31 j. J. G. Scbrier, vrouw van I. van Sluijs, 73 j C. W. Sinke, d. 2 m. J. Meeuwse, wed. van B. Pluijmers, 70 j. AdF«rt«ntIëiit Middelburg wordt voor een bestaand Agentschap eener voorname Levensverzekering een zijn wederom tegen de bekende pryzen a 41/3 en 5 cent alleen verkrijgbaar bij (in de Twaalf Uren). Lange Delft I 17 en I 20. Telefoon no. 161- Swi? ds Quds waarheid lieffaggftfl teekene du iu op het van den algemeen zoo gezochten Pre- dikant A. MAKKENZE, Pred. bij de Geref. Gem. te Bruinisse. Wie niet in staat is deze te komen w hooren, kan nu toch van zjjn predi- katiëa genieten. Het kost nop ppea 4 mi 1b d8 week. n Verschijnt in 12 maandelyksche af- leveringen a 15 cent. Compleet ingen. ai& f 1.80. Geb. f 2.25. Uitgever J. y. d. WAL, BrDtoIsss. p Op nummer 16363 viel heden da premie van f 20.000 geplaatst door de Hoofdvertegenwoor digers JOH. J. RUIJTfiRS, Tenierstraat 19, Den Haag; W. E BACH, Nieuwe Achtergracht 6, Amsterdam. Gsldsa cnmiddelijk uitbetaald. Soüsds Ysrtsgsnwoordlgws gevraagd. SI VERSCH GESLACHT alsmede LAPPEN 60 et per kilo STUKJES of ROLLADE 60 B KRIPPEN (weinig been) 45 P.S. Tot zoolang de voorraad strekt. Aanbevelend, H, Ca FMEIJEBlKö* WagenaarstraatHoek Bree. gevraagd. Gunstige oonditiën. Brioven onder opschrift agent-bode aan het bureau van dit blad. TE HUUR in de Heerenstraat, voor f 2,10 per week en met aparten opgang, gas en waterleiding, in de Volderjjlaagte, voor f 2,30 per week. Te bevragen HeeraDgracht M 42 Bericht de ontvangt der Kinder Najaars- en Wintermantels in fluweel, laken en wollen stof, Witte Doeken, Fianellen Jurken, Tricot en Flanel Jongenspakjes, Blouses,Capes,TruicD, Mutsen. Groote keuze Dames- en Meisjes- Reform- en Fontasieschorten, alle soorten ge maakt en Tricot Ondergoed. Ruime eorteering Tafelkleeden, Loopera, Bedspreien, Vitrages, Tules en gekleurde Gordijnstoffen. Degelijks ontvangst in Nieuwe Handwerken. i «afiüiii Te MIDDELBURG byM. J. Timmermans, A. v. d. Myle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootbeest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. OPVOERING VAN DAARNA: Tooneelspel in 3 bedrijven door Wilb. J. de Ruiter. Groote Klucht in 1 bedrijf. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar aan bovengenoemd gebouw. Zjj, die kaarten vooraf halen, hebben recht op een besproken plaats. TE KOOP een goed onderhouden Adres Oostkerkplein 114. Dlmteur F. A. IAKSEH, MUUiUmrg. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bjj den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café .de Eendracht". Sobermvereeniging .Eendracht maakt brengt algemeene kennis, De Macht" alhier, dat zy op een Scherm-Concours geeft, 1b da zaal vai des baar KRIJ6ER, ten bate van het Werkloozenfonds alhier. Gedurende het schermen, van 's morgens 10 tot 'savonds 8 uur, vrij entrée; maar het BAL dat daaraan verbonden wordt is vastgesteld voor Heer en Dame 25 cent, voor Heer 15 cent, Donateurs hebben met het Bal geen vrijen toegang. Het Bestuur, J. MUNTER, w.n. Voorzitter. I. A. DE NOOD, le Secretaris. TE KOOP GEVRAAGD. Adres bureau van dit blad. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazijn ,De Hoop", Dam. vraagt beleefd aan de ingezetenen van Middel burg en omstreken wanneer er een sterfgeval in de familie of by kennissen is, om bij hem te komen of laten informeeren wat de Lijk wagen en Volgrjjtuigen kosten om te rjjden naar de Begraafplaats. Roose heeft geen ver- eeniging van Lykdienaars, dus hy rydt voor wat hy zelf wil en is dan ook veel goedkoo- per. Al is men in een fonds, men kan laten ryden wien men wil. Er zyn Lykdienaars die trachten hun eigen Lijkwagen te bedienen, maar dat kost duurder. Dus men ia gewaar schuwd. Het goedkoopste voor de families is door my te laten ryden. Zegt niet dadelijk tegen den Lijkdienaar: Zorg maar voor alles. Nette bediening. W. ROOSE. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar by

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1