E. H. BOASSON Co., Bovenhuis. Fijne Room Melange Boter Naaiwerk aan buis. WÉ WÈ een gebruikte Kinderwagen. In het Goedkoopst Verkoophuis ll WOÉD ll LANTAARNS zooalsRijwiel-, Motor-, Auto-, Rijtuig-, Storm en Wagenlantaarns. Bandon, Gereedschappen en Ijzerwaren, Electrische Artikelen en nog non groots partij Mondharmonica's, Gloeikousjes en Glazen, Rijwielen, gemonteerd met michalin Banden, met twee jaar garantie, voor dan spotprijs van f 31,40. Model SOLAR-LAMP voor f 3,78. Zeeuwsche Rijwiel-Compagnie, Markt O 12, Middelburg. MANTELS, BLOUSES, ROKKEN M. H. BOASSON ZONEN, H.H. Fabrikanten eu Handelaren. Zuivere Kranten Nieowe Mean's en Recepten. Loopjongen gevraagd. eeue flinke Dagdienstbodw. Eens flinke Dagdienstbode eens Dienstbode gevraagd. Sportbanket 45 cent, Brab. Allerhande 35 cent, Reclame-Allerhande 25 cent per pond. Steeds verseh bfljWILLEM P. J. VAN DER SLPIJS Om het personeel werk te verschaffen OPRUIMING contant met 10% korting. Voor de gezinnen waar de kostwinner van in dienst is met 20% korting op de genoteerde prijzen. Géén Suikerverhooging. O p e n b a re Samenkomst van den GEBEF. BOMD. Ds. Poft, a.s. Donderdag 27 Angnstns Kurken- en Borstelvinkel. UllllÉ&tlAyiAdillÉkliliikiillAÉliililAGlIllitÉAAliillÉlAlA een groote partij vorden tegen veel verminderde prijzen opgeruimd. WULFRÜNA MOTORRIJWIELEN 2'/, H. P. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste Motorrijwiel. Algemeen Advertentieblad C. W. D'HUIJ, De Uitgever ran dit blad kan telefonisch opgebeld wor den onder No. 238. eene Dienstbode 66I1B nette Dienstbode. Huis met de Luifel, Groote Markt C 6 en 7. L. E. RIVIERE. Mgn Ontbijtkoek MI DUEL BURG DR S VE Langs üirlM flop alinring. we ar well r u wiel e n zlji snil, slirltlk u laag il prijs. halloh rijwielen. Dultschland's basta machine. Is onvRrslUttaar. SIGAREN. od Sigarenmagazijn YLUUT1 li. te koop gevraagd. Een nieuw Kookboek. J. Een MEISJE, HUISHOUDSTER, a 50 Ct. dl 5 018. Wegens verhuizing in de Bogardzaal. VERVERIJ Depot bfl MeJ. A. WASCBC, Markt b/d Gortstraat. PrUscoarait gratis. IMPORTEURS Gsbr. S1EB0L, Amsterdam. WEGENS TIJDSOMSTANDIGHEDEN Opruiming van alle geregelde merken Aanbevelend F. A. KRAAT. de aangewezen courant! Bit blad verschijnt iederen Woensdag in ruim 3500 exemplaren. Be advertentieprijs ia: 1—4 regela 30 cent, iedere regel meer 7i/s cent. Ba uitgaefatar, Omvbfm. FIRMA A. I. BRONSWIJK. li ladiri hoivsilheld J. 9tF.ltli, Bewerkt door N. CARIOT. Met fraaiePl&ten op Kunstdrukpapier. Prjjs f 1.25, geb. in stempelband f 1.75. Voor het omlijsten van mobilisatie- groepen (photo's) wordt een speciale goedkoope prijs berekend. LANGE BURG. Vr(]dag in Zatirdag a 60 cut pgr Kilo. G. WIELEMAKER, Sleperssingel. De van ouds bekende WAFEL- en POF FERTJESKRAAM is voor e e n i g e n t ij d geplaatst op de Tarfkaai, Daast het Badhuis. Dagelijks geopend. Aanbevelend, J. SMITS. Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd. Op netten, drukken stand een ruim BOVEN HUIS te huur, van alle gemakken voorzien. Adres Noordpoortstraat M 6 boven. VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noordzijde Dam. 6 SESTE. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bij heerlijk van smaak en zachtblijvend, 11 cent per stuk met bon. Neemt proef s. v. p. TIMMERMANS, Noordstraat. Een net Meisje vraagt beleefd Adres bureau van dit blad. "LAf ICE DEL FT H2 ->V EN GR O: ,v,-v iü Prima Witte Suiker per 5 ons 26 cent. Blanke Basterd 26 Geele Basterd 25 Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. een mooie GEIT te koop en een mooie SANE-BOK. Aan hetzelfde adres een HER DERSHOND te koop. Adres Cellebroershof E 126. TE KOOP GEVRAAGD Adres bureau van dit blad. AFD. MIDDELBURG Voor genoemde Afd. hoopt ZEerw. nog vóór zjjn vertrek van Arnemoiden 's avonds ten 8 ure op te treden TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. Agent: P. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg. AgentC. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. Agent: J. 'T GILDE, St. Janstraat, Middelburg. ZIE PEIJZEN, ETALAGE. -WS Voor reclame Uwer artikelen voor Zeenxctth- Vlaanderen Weetellók Deel is het BR abonnement aanzienlijk rabat. Proefnummera gratia. ï- BAARDGROEIMIDDEL FIXOLIN 3 werkt bewonde- c raaswaardlg of den iroal Tan den knavel. Waai slechts kleine j - h haartjes aanweilg ijjn, heeft ilch spoedig een krachtlgen baar* ontwikkeld. Da veelvuldig aanbevolen „8terken lil" •eor veel boogere prljien, zijn niet beter. Slechta echt te verkrijgen in Dooien van 90 ets^ f 1.50 en f 2^0 (porto extra) ander rembours bij ■3 PAUL KOCH, Arihaak N*. St. Janstraat, hoek Nieuwe Haven. Verschenen: Dit boek zal menige huisvrouw welkom zjjn, daar het in afwijking van de reeds bestaande Kookboeken, niet uitsluitend recepten bevat, maar ook een reeks dage- lijksche en meer uitgebreide menu's. Bij alle Boekhandelaren voorhanden. 19 jaar, eenigszins mat het naaien op de hoogte, zoekt plaatsing bjj iemand, die haar verder in het maken van onder- en bovenkleeren op wil leiden. Brieven onder letter E, bureau van dit blad. Een nette aankomende Adres K. J. Quist, Langedelft. Gevraagd bij een werkman (vaste verdien sten) eene fatsoenlijke leeftijd ongeveer 40 a 50 jaar. Brieven letter A bureau van dit blad. Gevraagd tegen 1 September Adres Mevr. Fagginger Auer, Abdijpoort. gevraagd tegen goed loon. Adres Dam N.Z. 6. Gevraagd 1 Nov. eene P.G. liefst Zeeuwsche dracht, in stil gezin van 2 personen. Loon f 100, waschgeld f 26, goede beh. g. g. v. Br. onder letter M bureau van dit blad. Wegens huwelijk tegen November Adres Nieuwstraat H 46. Spreekuur Don derdagavond tnsschen 79 uur. Er biedt zich aan uit den boerenstand. Brieven letter B bureau van dit blad. Mevrouw Heeringa, Loskade 261, vraagt met 1 November

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 2