MIDDELBURGSCH PLOUVIEE's Schoenwerk PLOUVIER's SchoenliaDde], Kinderwagens STOELWAGENS Deventer Sociaaltjes, J. J. MINK, Vlasmarkt. UNION BRUINKOLEN. HEROPENING EVANGELISATIE RAJAH-THEE. i: Éls jam la «si gtiilda ai ia tal geWmgoedkoop. R. V. BoosMe?) en Minde! oen net degelijk Kosthuis LIMONADE GAZEUSE NICOLAAS HEKKENS LOOPEENDEM TE KOOP. A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat. Oe echte ZEEDWSCHE BOEREN-BOTEBBABBELAARS (zuiver suiker en natuurhoter) 8 cent per ons hp WILLEM P. J. VAN BEB SLDIJS. behoeft geen aanbeveling, het is overbekend als het beste, sterkste en goedkoopste. VRAAGT FRANCO ZIGHTZENDINGEN AAN N1EDWENDIJK 14-16, VLISSINGEN. GEVONDEN VOORWERPEN NI. GEENSE Voor 55 Gent een heele Roodbol- JO MES - Dam. Voorradig een groote keuze in alle prijzen. Bekende prima afwerking. Zeer voordeelig in prijs. vanaf f6,95 met beste staaldraadbanden. ■TEILEN lOLMIM'TEGELEN Ruim voorradig le kw. Bnnd- en Varkensvleescb Stookt thans BOGARDZAAL, Donderdag 3 September 's av. 8 uur. WILLEN P. J. VAN BEB SLDIJS op de Tnrfkade. „WALCHEREN". GORTSTRAAT K 26. Diploma N. T. V. PIANO beveelt zich aan tot het geven van LESSEN. D.C, BOUWENSE, Trekt geurig af, zonder brekerjj. Nm. 48. Woensdag 26 AaguHtu«lS>lI. Achttiende Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 288. Advertentlëoi? k ÏO Cent per stuk. tegen scherp concurreerenden prijs. RUIM VOORZIENE J. C. BURRINK, Vraagt Uwen Winkelier (VOORTZETTING TENTZENDING TOEGANG VRIJ. ladloo u prfjo otolt op meao la dor daad GOEDE KOP THEE, gob ruikt daa Deze Thoo la la hot groot oa la bat klola la vormobll- loado prfjzoa to vorkrfjgoa bU Dlrietur F. A. HAISEH, Middelburg. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is fqn va« aroma. ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Prfls der Adrertentiën Van 18 refels 15 cent, iedere regel meer 5 cent 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement Tan 1000 of 500 regels yoordeelige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. bril en rammelaar. b. Bü ingezetenen: fietspomp, J. M. Huis man, Wal B 98bril in étui, K. Adriaansa, Koestraat K 291paar klompjes en handschoen, J. Isadora, Pluimstraat E 231zilveren arm band, M. Dingemanse, Beenbouwerssingel K 74; zilveren broche, De Jong, Molenberg 92; 2 duiven (pauwstaarten), Klaassen, Latjjnsche Schoolstraat C 53aportemonnaie, inh. eenig geld en tip-top-portretjes, J. B. Mejjboom, Molstraat P 87fietspomp, J. Grims, Bogard- straat D 53knipmis, M. van Puffelen, Korte Burg B 53rozenkrans, Wisse, TramsiDgel C 95; bont, C. Bosdjjk, Verwerystraat N 37; fantasiespeld, P. Sanderse, Gravenstraat I 291 zweep, H. Schors, Korte Giststraat 131kaats bal, S. Geljon, L. St. Pieterstraat F 43; tol, R. Pots, Langedelft (Krejjmborg)meisjeszak, D. Krnze, Koepoortstraat E 62a portemon naie inh. eenig geld en bons, S. de Jonge, Eigenhaardstraat P 112; schilderskiel, P. Vo gelenzang, Gravenstraat I 315; collier, G. de Wolf, Londensche kaai H 48-49; portemon naie inh. f 1,71, G. M. W. Acda. Zuidsingel E 27fietspomp, J. G. Kuipers, Vlissingsche straat K 59. BURGERLIJKE 8TANB TAN RIBBILRURG. Van 1824 Augustus. GETROUWD: F. G. de Groot, jm. 43 j. met S. C. Maas, wed. 38 j. J. de Best, jm. 25 j. met H. Boermann, jd. 18 j. BEVALLEN: S. Cevaal, geb. Dekker, z. E. Logmans, geb. Koster, d. P. Wondergem. geb. Sinke, d. A. Bojjsse, geb. Joosse, d. E. Koek- man, geb. Vermaat, z. J. Alewynse. geb. Francke, z. OVERLEDENA. Cense, ongeh. z. 90 j. W. J. Bouwense, z. 6 w. J. F. van Puffelen, ongeb. d. 59 j. G. A. Klinge, man van M. E. A. Tamson, 35 j. A. P. Bouwense, z. 6 w. A. J. Leenheer, wed. van J. Gort, 60 j. is VERB. TJI8D van LANGEDELFT naar de TIMMERMANS, Noordstraat. Beste Blauwe AARDAPPELEN te bekomen 17i/s cent en GELE 13 cent de 5 kop bjj H. GABRIELSE, Kerkstraat. KORTE DELFT. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazjgn ,De Hoop", Dam- Steenkolenhandel Bree. Te MIDDELBURG bijM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bjj den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café .de Eendracht". Een net persoon vraagt met gebruik van vrije kamer. Br. franco letters M H Bureau v. d. blad. Adres Spanjaardstraat F 77.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1