H. I. taMffS sn Mi 'n GRAFSCHRIFT. Deventer Sociaaltjes, I Sanguinose SanguiDOsnm, in vacuo Mantelmagazijn „De Duif. Sroote Zomer-Qpruiming RAJ AH-TH EK. Deze is iMs jm ils isisl gewilde m in M ;M mi goedleep. Winkelhuis te huur Fijne Room Melange Boter Mantels, Mantel- Blousen Taillecostnnms, Onderrokken, Peignoirs, SALON BIOSCOPE ELECTRIQÜE. SIN'O ER-MAATSCHAPPIJ, LIMONADE GAZEUSE KIPPEN De Wafelkraam WED. MART. VISSER, De eehte ZEEUWSCHE BOEREM~BOTERBABBELAARS (zuiver suiker en natuurboter) 8 cent per ons DÜ WILLEM P. J. YAN DER SLUIJS. zuiver plantaardig tonicum. WILLEM P. J. VAN DER SLUIJS op de Tarfkade 8 MBMffifiSSBBRffllBSSI Een nette WONING te huur, een rnim BENEDENHUIS, van alle voorradige artikelen als Beleefd aanbevelend. SULON BIOSCOPE ELECTRIQUE Groote Kindervoorstelling. ÜUDDELBUftG, Lange Burg 9. Coöperatieve folksspaar- en Voorschotbank voor Vlissingen en Omstreken. Bijkantoor MIDDELBURG. BETONDEN VOORWERPEN verriGhten van Timmerwerk, „WALCHEREN". L. E. RIVIÈRE. Hij zal ze U gaarne leveren.' BOGARDZAAL. MIDDELBURG. Doorloopende Voorstellingen. te koop gevraagd. No. 45. Woemdsg 5 Angiutai 1914. Achttiend» J««rgnnjg. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. I int immnnii1!1 E E R Advertentlën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen A. D. LlTTuUlJ AZ., bpSDJSBFflStFSM. worden. Telefoon No, 888 BUKGXRUJ&I STANB VAN MIBBBLRIRG Advertentlën. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het tegen billijken prijs. J. W. LUDIKHUIZE, Dlmtur F. A. HAHSEH, Middelbard- 5 ÏO Cent per stak. Indien u prfjm mtolt op mono Inderdaad GOEDE KOP THEEgebruikt dan Doze Theo Ie la hot groot on In bot klein In vormohll- londo prijzen te verkrijgen bfj Vraagt IJwen Winkelier le ereials vorige Jaren naderende de Karmis veer geplaatst np da Markt, tegenover den beer Groenavegen. a 50 6t. dB 5 088. Bezoekt gedurende de Jaarmarkt (kermis) de van DONDERDAG 30 JULI tot en met ZATEBDAQ 8 AUGUSTUS des avonds van 711 nar. Bntrée 15, 25 en 40 cent. MT ZATERDAG 1, WOENSDAG 5 en ZATERDAG 8 AUGUSTUS, des nam. 3 uur Bntree ÏO cent. DE DIRECTIE DER BIOSCOPE ELECTRIQUE. Wie een NAAIMACHINE noodig heeft en geene „SINGER" uoopt benadeelt zicli zelf. aan nevenstaand uithangbord z(Jn de winkels te herkennen, waar Indordnnd SINGER"Machines verkocht worden. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM Prfls der Advertentiën Van 13 regels 15 osnt, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het Bureau Tan Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. portemonnaie inh. eenig geld. b. B|j ingezetenen grijs tascbje met inhoud, Kant. Zeeuwsche kolenmaatschappijceintuur, Wed. Geijp, St. Pieterstraat A 77 portemon naie inh. schaartje, Moerland, Branderijmolen- gang M 243; huissleutel, W. Huisman, Jero- nimusstraat M 105; witte rok en 2 boerinnen- beuken, M. Gillissen, St. Janstraat 193 zwart bont katje, Frank. Langedelft; portemonnaie, inb. f 1,74 en 6 postzegels van 2Vs cent, A. Nederband, N. Oosterschestraat N 99boek getiteld Juffertje onnut, Catbo Schout, Nieuw Oosterschestraat N 99; portemonnaie, inh. rozenkrans, Steendamde Kok, Langeviele K 405kinderkraag, Nelly Witte, Slepersin gel Q 319; veiligheidsspeld, K. Meertens, N.Z. Dam N 6; broche met roode steen, M. Geljon, Bleek E 94; damestaBeh inh. portemonnaie f 1,38 en eenige kaartjes, J. de Witt, Dam poortsingel, gat van de bleek zwart texhondje, Prof. Salvatore, kermistent Marktdameshor loge, Signa Bruwel, Lange St. Pieterstr. F 40. Yan 30 Juli—3 Aug. ONDERTROUWD: W. Roelse, jm. 28 j. met W. P. Louwerse, jd. 22 j. M. de Koning, jm. 28 j. met D. N. Flissebaalje, jd. 24 j. P. Kortekaas, jm. 28 j. met L. P. Louwerse, jd. 28 j. BEVALLEN; A. C. Troost, geb. Weenink d. OVERLEDENP. J. Suurland, man van K. Cardon, 79 j. J. I. W. Fafiani. z. 4tys m. J. Vos, laatst wedr. van P. Marys, 94 j. J. Gilde, z. 2ty* m. A. Hooftman, ongeh. d. 18 j Korte Heerengracht M 285. Dageljjks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café .de Eendracht*. Dat ik hier lig, kan weinig bommen Eenmaal moest 't er toch van kommen Maar dat Gedézalf tegen likdoornsmart Voor mij te laat kwam, sjonge dat's hard. Verkrijgbaar bijC. A. SCHULTE en Co-, Langedelft; C. C. VAN LANGEVELD, Lan gedelft; L. JANSE en F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas markt. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bij VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazijn ,D« Hoop", Dam. Hebt gü een bleeke kleur, bleeke lippen, bleek tandvleesch Hebt gy veel last van hoofdpijn, vooral bij bet opstaan en het naar bed gaan Hebt gjj last van hartkloppingen? Ontbreekt U de eetlust? Hebt gij last van duizeligheid, van suizen in het hoofd; suizen in de ooren Hebt gij pijn in den rng of lendepyn Voelt gü U loom, spoedig moe, zoodat U alles te veel is? Indien gy enkele of vele dezer versehynselen hebt, dan lydt gy aan bloedarmoede. Dan is de Sanguinose voor u liet middelLuister maar Wat verklaren de Doctoren over de Sanguinose? Ik heb het grootst mogelyk succes ge had met de Sanguinose by bloedarmoede, waar de gewone staalpreparaten zonder uitwerking waren gebleven. SeraiDg. Dr. A. GERARD. De resultaten die ik verkregen heb ven de Sanguinose by zwakken en herstel lenden zyn uitmuntend. Brussel. Dr. AUG. ALEXANDRE. Naar myne overtuiging beveelt de San guinose zich aan in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. Dr. POL DEMADE. WACHT U VOOR NAMAAK. Waarde lezer, wanneer gy misschien al lang lydt aan die verschrikkelyke zwakte die het leven tot een lyden maakt, zeg niet„ik heb al zooveel geprobeerdhet zal voor my wel niets wezen Maar doe wat honderden met succes gedaan hebben en probeer het ook eens met de SanguinoseZy heeft honderden geholpen, die er be droefd aan toe waren. Zy zal het U óók doen. By alle eerste Apothekers. By alle voorname Drogisten. Pry's per fl f 1,50 6 fl. f 8,—12 fl. f 15,-. Te Middelburg by: O. A. SCHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen by BENIEST en S. A. LUITWIELER. Wat verklaren de gebruikers der Sanguinose .Uwe Sanguinose is inderdaad een uit stekend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. Ik leed ten gevolge van myn toestand voortdurend aan lusteloosheid, hoofdpyn, was dikwyls neerslachtig en prikkelbaar. Verschillende medicamenten heb ik ge probeerd, doch niets hielp my, totdat ik de Sanguinose gebruikte, en ik ben zoo gelukkig geweest hierby baat te vinden. Rynsburg. Mej. G. W. VAN GUGTE. (P S. Ik kocht de Sanguinose by den heer D. O. van Egmond te Rynsburg Te MIDDELBURG by; M. J. Timmermans, A. v. d. Myle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dyke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. VAN voor klein gezin, huurprys f2,25 per week. Adres Boekhandel Baurdoux. met grooten tuin in de Kerklaan by het Zand, f 2,per week en in de Nederstraat, f 2,per week. Adres Bellinkstraat G 166. VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noordzijde Dam. Kinderkaarten verkrijgbaar by den Boekhandelaar R. M. SMITS en aan de Zaal van 's morgens 11 uur \i 71/2 cent. Beleefd aanbevelend, VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eisehen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is fyn van aroma. Brieven letter P bureau van dit blad. Ieder kan vanaf 25 cents zyn geld ren- tegevend en veilig by de Bank beleggen. Jaarlyksche rentevergoeding 3 pCt. De bank verstrekt ook voorschotten aan de leden. De boekhouder houdt iederen ZATER DAGAVOND van 78 uur zitting in het WIJKLOKAAL, LANGEVIELE K 230, alwaar desgewenscht alle inlichtingen gaarne zullen worden verstrekt.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1