Open brief van een journaiist. VELG WasctaaciiiHes Plaatsing gevraagd mmMGELM LIMONADE GAZEÜSE ROODBOL Vrij Bovenhuis te huur en BUI 11-, m Oroote Halfjaarlijksche van allerlei soorten PARASOLS j insectsnkaarsjes j KLIJBERG's Schoenmagazijn. Soomboter prima Is kwaliteit a f -,70 par '/2 IJL Gepasteuriseerde Melk in Ftaclren a f -,!ü per Lttarfl. Gesteriliseerde Melk in Flusschan a f -,10 per Liierfl, Veile Melk per Liter a Roomkarnemalk a f -,05 Rsomkarnemslk a f -,04 f -,09 per per fl, per Liter. Uier. Afgeroomde Melk (gedurende 'i zomerseizoen) i 2 ct. p. L Eeu flinks Loopjongen Een fatsoenlijk Dagmeisje bekwame Dienstbode. volvette Goudsche Kaas twee flinke aank. Knechts. Een Meisje gevraagd, een Dienstbode benoodigd. Dagmeisje gevraagd, Dagmeisje gevraagd, Een nette Jongen gevraagd Een aankomend Meisje Flinke Dagmeid gevraagd, Een nette Dagdiensibods Een iaisje geragd Net Dagmeisje gevraagd, Een Lighoisjo NICOLftflS HEKKENS Tooneel te htiur, Deze maand P. J. TA VENIER Cirengol, Zie Etalage. Zie Etalage. Lange Delft 114-115. Dagelijks versch verkrijgbaar en levering franco thuis: H. Fabr. van Melkproducten „ZEELA107 een Meisje benoodigd, ©ene Dienstbode Keukenmeisje De echte ZËEDWSCHE BOEREN-BOTERBABBELAARS (zuiver suiker en natuurboter) 8 cent per ons bü WILLEM P. J. VAN DER SLUIJS. L. E. BIVIÈRE. een antieke Chiffonnière. LION COHEN, Gravenstraat. J. J. MINK, Vlasmarkt. De Uitgever van dit Mad kan telefonisch opgeheld wor den onder No. 238. JEG.ELEN 50 cent. net ingericht Tooneel te hnnr Velo Waschmachine Mu, Wacht voor minder waardige namaak i|i. iminw A. GEENSEN, ••MfMHMMiM IJSFABRIEK LOSKADE flinke Jongen, a 8 cent per ons. net Sportbanket 45 cent, Brah. Allerhande 35 cent, Beclame-Allerhande 25 cent per pon! Noodhulp, als Meisje-alleen, Steeds versGh bü WILLEM F. J. VAN BEB SLUIJS. Firma L0BWER8E-8NIDCE, bij den Watertoren. M. VAANE, Dinsdag van 2-4 nnr In Vlissingen, Donderdag 1-3 le liddelhnrg, (met 2 \m garantie) Ontvangen Bunder-Rollade, Ribstuk, Lendestnk, Rosbief, 55 cent, Biefstuk 65 cent, Lappen 50 cent, Gekakt 45 cent. Alles per 5 ons. Voor 10 gulden bons wordt 20 cent terugbetaald. Door Ijskast altijd versch en le qualiteit. Minzaam aanbevelend, le kw, Bundvleeseh VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is fijn van aroma. a Bovenwoning to huur. \g&)_ zijn fa 8 811 s t fis beste ft contant en op afbetaling. Op proef te bekomen en in wer king te zien iederen uitsluitend in het filiaal der Lange Burg C 89, Middelburg. Groenewoud 76, Vlissingen, wordsn alls voorradige aan SPOTPRIJZEN opgeruimd hg Noordstraat bi] hot Postkantoor. O. A. Schutte A Co., i Langs Braostr. 0157, h.d. Oostkerk. Uuedert) en Kachelmaker^ Haardso, Kachels, Gegotsn en Gsëmaill Keukenfornuizen, aan lags prijzsn. Ook in rail. inrichting tot bewarsn van Kachels met toebohnorsn enz. C. A. Schutte Co., Aanbevelend, een sterke TREKHOND, PRIMA Uitmuntende mannen ie het eigen zich in alle daden van hun leven propa gandisten te toonen en te helpen bekend maken, wat op de een of andere wijze nuttig voor hun evenmsnseh kan zijn. Zoo ie het dat een bekend journalist niet geaarzeld heeft bekend te maken, dat hjj door de Abdijsiroop van een hevig asthma genezen iszulks met het éénige doel ten voorbeeld te zijn voor hen die nog lijden aan die kwaal (asthma) waaraan deze bekende journalist, dank zii de Abdijsiroop, niet meer lijdt. Thans laten wij het woord aan den genezene zeiven, den heer G. Yoidau, journalist, te Laval (Frankrijk), Directeur van den Echo de la Mayenne en redacteur van diverse Parjjsche bladen. Deze schrijft „Sedert langen tjjd leed ik reeds aan hevige borstbenauwdheden (asthma) zonder dat ik éénige verlichting of genezing kon bekomen, wat ik ook daarvoor aanwendde. Ten slotte heb ik daarvoor de Abdijsiroop aangewend en met schitterend resultaat. Dadelijk on dervond ik een heerlijke lafenis en thans gevoel ik ma zoo gezond als ik nimmer geweest ben. Wel een bewijs dat de Abdijsiroop het éénigste middel is tegen asthma, bronchitis, pleuris, influenza, slijm en kinkhoest en alle borst-, keel- en longaandoeningen. Alle lijders daaraan raad ik dan ook ten stelligste aan zich te genezen met de Abdpiroop, ziektekiemdoodend en borstversterkend, opdat zij daarbij baat zullen vinden evenals ik". 4357 bekende dokters, advocaten, adelüke personen, redenaars, artisten, ge meenteraadsleden en andere hoogstaande personen roemen de ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, als een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle borst-, keel- en longaandoeningen. Luister naar hun raad, en ook gij zult genezenwat zjjt gij minder dan anderen Prijs par flacon van 230 Gr. f 1,van 550 Gr. f 2,van 1000 Gr. f 3,50. Eischt rooden band met handteekening van den Gen. Agent L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Middelburg bij JOH. DE ROOS. Vlasmarkt 157 C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en L. JANSE, Korte Noordstraat 105 en verder bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. Bij elke hoeveelheid kan men Eau de Cologne en Odenrs bekomen. Alles goede kwaliteit van de firma J. C. Boldoot. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bij De nieuwste Reform- en Fantasie-boezelaars, witte Dienstboden- en Kinderschorten, Dames blouses, Rokken, Onderlijfjes, Corsetten, Konsen, Handecboenen, witte Meisjes- en Kinderjurken, Stroo-, Linnen- en Festonhoeden, katoenen en tricot Jongenspakjes, Truien, Broekjes. Alle soorten gemaakt en tricot Ondergoed, Tafel- kleeden, Loopers, Spreien. Groote keuze Hand werken, Reistassehen, Kofierkleeden, Wasch- en Nachtzakken, Spatkleeden enz. TE KOOP Adres Veersche weg S 254e. te koop gevraagd. Schriftelijke offerte. Adres bureau van dit blad. voor een JONGENTJE van drie jaar. Brieven letter Z, bureau van dit blad. RUIM VOORRADIG Lappen 45 ct. Stukken 45 ct. Rollade 45 Gehakt 40 Soepvleeseh 40 Schenkel 22Vs Mooie Runderkrippen 35 cent per 5 ons. OntvaDgen sterke geel keper lange Mans onderpantalons, witte katoenen Dameshemden en pantalons in alle lengten, geel katoenen Vrouwen- en Kinderhemden met en zonder kant, zwarte losse Vrouwenvoeten, witte fla nellen Hemden voor Dames, Meisjes, Mannen Jongens en Kinderen. Alles goede kwaliteit Prijzen uiterst laag. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS Magazijn ,De Drie Duiven', Seisstraat Q 1 Voor Cafe Chantants enz. een geschikt voor 4 a 5 personen. Te bevragen Verhuurinrichting van Tafels en Banken, Groenewoud 63, Vlissingen. nette stand, 4 Kamers, Keuken en Zolder me' 2 k., huur f 200. Adres bureau Middelburgsche Courant. TE KOOP Aan hetzelfde adres een W. VAN OUWERKERK, Punt O 219 OPRUIMING ter verdrijving van muggen en andere insecten. Per doosje met 20 kaarsjes I 30 cent. Lange Delft H 2. i GROOTE SORTEERING IN doodt bladluis op bloemen en planten. Per tube voldoende voor 90 Liter H| sproeioplossing 35 cent. IP Lange Delft H 2. LOMRADD 146/147. gevraagd, 16 a 17 jaar. Flink loon. Adres Denevers, Langedelft. Gevraagd een boven de 16 jaar, voor de morgenuren. Adres Beugelink, St. Pieterstraat. GEVRAAGD. Adres Koole, Stationstraat. Mevrouw Terpstra, Stationstraat, vraagt met November eene TE KOOP Adres Cellebroershof E 126. Magazjjn „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Terstond gevraagd van- 13 tot 16 jaar, voor de morgenuren. Adres Koepoortstraat E 64 beneden. Met Augustus Br. letter R bureau van dit blad. Door teleurstelling terstond 12 of 13 jaar. Adres Mej. Wasch, Gortstraat. Tegen Augustus een Adres Zeeuwsehe Bierhandel. niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. liefst uit den boerenstand. Adres Mej. Van Rotten, Langedelft. b\j C. de Jongh Pz., Ronaanscbe kade G 159. In een klein, deftig gezin bestaande uit 2 personen wordt gezocht als Meisje-alleen tegen Nov.'of eerder, Adres Badhuisweg 105, Vlissingen. Baronesse van der Feltz vraagt met 1 Nov. te Middelburg een P.G. Zich aan te melden Woensdag-en Zater dagavond tussehen 7 en 9 uur te Vlissingen, pension Daalhujjzen, Boulevard Evertsen. Gevraagd voor Den Haag 3 Aug. een die kan koken en netjes werken, van goed» getuigen voorzien. Loon f 5,per week en vrjje reiskosten. Diensttijd tot Nov. Br. met getuigschrift te zenden onder lett. A K Weverijstraat E 31, Domburg, of per soonlijke aanbieding aan dit adres. gevraagd, voor de morgenuren. Adres Mej. Murk, Langedelft. Loon f 6 per maand. Adres Nieuwe Vlissingsche weg 182. gevraagd bjj Mevrouw Rademaker, Koepoortstr. om gratis het naaien te leeren met eenige bijverdienste voor de boodschappen. 5 Adres Mej. Rijkse, Molstraat. die goed met een kindje om kan gaan. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 3