HOSPITAALLINNEN of BEDSTOF. Fijne Room Melange Beier Een Huis-allean te heer, Gebrs. VAN VLAANDEREN, Lange Burg C 94. STRENGHOLT's ELEGTRO-RIOSGOPE. 4 Meisjes gevraagd, Een nette Jongen gevraagd flinke Jongen benoodlgd, Nette Leerjongens gevraagd een netts Dienstbode, Een net Dagmetsj b gevraagd Flink Dagmeisje benoodigd. aankomend Meisje. een nette Dagdisnsbods. een flinke Dienstbode. De Stoomdrukkerij van A. D, LÏTTOOIJ Az., Spanjaardstraat, levert alle soorten Drukwerken. Y oorkamer nje meerde in Nieove Menu's en Recepten. Let op het merk „SO WASCH". EEUWIGE LIEFDE. 3 H.H. Fabrikanten en Handelaren. een Bovenwoning, TE KOOP een party gebruikte Heerenrijwielen, Adres Rijwielhandel St, Janstraat. ORGELS. PACKARD Letterzetter. lBdiend9 of. aankomende KLEERMAKERSKNECHT of HALFWAS, Manufacturen. een Helpster Kamermeisje. G. A. SCHULTE Co. L. E. HIYIÈRE. een net Bovenhuis te hnur J. Cinema Pathé.Telefoon 229. •«••••••••••••eeeeeeseeeeee 6. Mooie Rivieren in Bretagne. Gekl, Natuuropname. Algemeen Advertentieblad allen in goeden staat, tegen zeer lagen prijs, vanaf f 10,—. BEST VABKENSYLEESCH. van J. F. fii IE II Een nette Werkvrouw gevraagd en een Meisje DAGDIENSTBODE gevraagd. nette Dagdienstbode gevraagd, nette DIENSTBODE gevraagd. Nette DIENSTBODE een net Meisje voor Dienstbode. Finale Uitverkoop Een nieuw Kookboek. GROOTE MARKT. 1. PATHÉ JOURNAL. Laatste wereldnieuws. 2. Een ontvoering per vliegtoestel. Prachtv. comedie. A. S. J. DEKKER Eervolle VermelHing Imslerdam 1908. voorhanden. Firma HAM TAN OH. Wegens opheffing der Zaak, aan veel verminderde prjjzen van onze bekende prachtige M. GEENSE, Lange Delft. en een groot Pakhuis met appart Bovenhuis te koop. Bewerkt door N. CARIOT. Met fraaiePlaten op Kunstdrukpapier. Prjjs f 1.25, geb. im stempelband f 1.75. Was vroeger het wasschen een akelig werk Voor velen een bron van gevaar, En menige moeder niet stevig en sterk Werd dit door een ziekte gewaar. Nu is er verand'ring gekomen Door „SO WASCH'' eenvoudig en licht, En nimmer heeft één kunnen droomen Hoe zoo'n toestel het wasschen verlicht. Het wasschen is spelen geworden Men zingt en jubelt er bij, Hoe vroeger de vrouwen ook morden Nu zijn ze gelukkig en blij. Ze kunnen des middags reeds wand'len Zóó vroeg zijn ze allen reeds klaar, En kunnen de wasch nu behandelen Met gemak en zonder gevaar. O vrouwen komt allen geloopen Om „SO WASCH" en anders geen merk, En allen zoo'n toestel te koopen Is heden uw eenigste werk. FBOOBAKKA TAW BEDBN. Eeuwige Hef de, tweede deeh m Eeuwige Hef de, derde deeL 7. Rigadin en het jolige Weeuwtje of een noodlottige vergissing, Dol komisch. d© aangewezen courant] te GOES, TE HUUR gemeubileerde of ongemeubileerde in 't centrum der stad. Adres bureau van dit blad. Prima kwaliteit Beide zijden gummi Wit per Meter f 1.25. Rose per Meter f 1.35. Bruin per Meter f 2,10. Lange Delft H 2. VRAAGT MIJN a 50 Ct. dl 5 018. L. LEIJNSE, Noordzijde Dam. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerdlhandelsmerk. Verkrijgbaar bij aan den Molenberg K 87, a f 1,60 per week. Adres Meijboom, Molstraat. Voor een klein gezin op gezelligen drukken stand, f 1,50 per week Adres A. Pluijmers, Seissingel of tnsschen 910 uur Bellinkstraat G 190. Verschenen: Dit boek zal menige huisvrouw welkom zijn, daar het in afwijking van de reeds bestaande Kookboeken, niet uitsluitend recepten bevat, maar ook een reeks dage- lijkBche en meer uitgebreide menu's. Bjj alle Boekhandelaren voorhanden. Boeiend Sensatie-Drama in drie bedrjjven. HoofdpersonenA De Heeren Bernard, van de comedie Framjaise Vader Frantz Paul Capellani Philippe Sartéle Gauthier Pierre Korlar Mejuffrouw Malraison Jeanne en Madeleine Frantz a De Directie behoudt het recht het programma te wijzigen. Doorloopemie Voorstellingen van 7 tot lli/2 nor. Fntrée: le Raig f 040, 2s Raag t o,25, 3s Rang 10,15. Gonponboekjes liboadindi 10 kaartjes le Rang A f3,25. Aanbevelend, De DirectieWed. J. F. STREHGHOLT. Voor reclame Uwer artikelen voor Zeeumeh- Vlaanderen Westelijk Deel is het Bit bladverschflntiederen Woensdag inruim 3500 exemplaren. De advertentieprijs is: 1—4 regels 30 cent, iedere regel meer 71 It cent. B(J abonnement aanzienlijk rabat. Proefnummers gratis. Be uitgeefster, Omvbubi. FIRMA a. J. BRONSWIJK. TE HUUR van alle gemakken voorzien, BellingstraatGJIGl. Adres Rouaansehe Kade 158 (beneden). By het koopen van een Orgel stelle men de volgende eischen le. Het binnenwerk moet van een be proefd fabrikaat zyn (o.m. van zeer droog hout zyn vervaardigd). 2e. De toonschakeering der verschillende registers moet duidelijk hoorbaar zyn en overeenstemmen met de namen op de registers voorkomend. Er zyn n.l. veel Orgels in den handel met een groot aantal registers, maar waarby tevergeefs naar verschil in klank wordt gezocht. 3e. De kast moet fijn afgewerkt zijn en geheel naar den smaak van den kooper. Men wende zich met vol vertrouwen tot de firma die reeds vanaf het jaar 1890 duizenden instrumenten in ons land met succes heeft geplaatst. Het beroemde fabrikaat voldoet aan al de te stellen eischen. Tot een bezoek aan de Orgelmagazynen wordt ieder belangstellende beleefd uit- genoodigd. KRIPPEN 60 cent per Kilo. STUKKEN en ROLLADE 70 cent per kilo. G. WIELEMAKER, Slepsrsslngsl. HANDLEIDINGEN voor het Voetbal-Seheidsreehter, Groothoff, 60 cent Voetbalspel, 3e druk Lawn-Tennis, 2e druk Water-Polo Kegelspel, Geïll. Hockeyspel Cricketspel, Geïll. Konbalspel, Geil. Croquetspel Zwemmen, Geïll. Zeilen, Geïll. Roeien, Geïll. Schoon- en Kunstryden, Geïll. Schermen, Geïll. Rolschaatsen Boogschieten Worstelen, Geïll. Boksen, Geïll. Billardspel, Geïll. Kolfspel, Geïll. Skatspel50 Schaakspel, Geïll. Damspel, Geïll. Damstndias Amateur Fotogr., Geïll. Longen-Gymnastiek, Geïll. Physical Culture, Geïll. Zonnebaden Levensmagnetisme Haltersport, Geïll. Eerste Hulp Rywiel, inrichting, 2e druk Briefstellen, Geïll. Lawn Tennis, Van de Wall Dansen, meest voork., B. Leefson Mjjn Aquarium, Geïll. 25 30 30 30 30 30 30 30 35 50 35 50 50 30 30 60 35 35 50 35 f 1.25 35 25 35 60 30 15 35 30 25 35 f 1.60 35 cent 35 nt voor Handnaaisters om later voor Machine- naaister opgeleid te worden. Zich aan te melden bij Monshouwer, Hoogstraat 140. Van stonden aan een gevraagd. Adres Boekhandel Baurdoux. Gevraagd om zoo spoedig mogelyk iu dienst te treden een Schriftelijke sollicitatie onder letter D bnreau van dit blad. bjj C. de Jongh Pz„ Rouaansehe kade. Voor de werkplaats en loopwerk een leeftijd omstreeks 14 jaar. Adres Singer-winkel, Lange Burg 9. op de werkplaats bij Jacq. Frank. Aanvangs- loon f 1,per week. GEVRAAGD. Adres Maas Junior. Gevraagd een bij A. Willemse, Kleermakerij, Hoogstraat. Gevraagd een JUFFROUW, liefst bekend met het vak. Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht onder letters A B, bureau van dit blad. Aan de Chr. Bewaar- en Voorbereidings school, Bree, wordt gevraagd desgewenscht gratis opleiding in de practische vakken. Zich te vervoegen tijdens de schooluren bij het Hoofd der School. In het Grand Hotel (Langedelft) wordt ter stond gevraagd een NET KAMERMEISJE. Hoog loon en verval. om met een kindje van twee jaar om te gaan, P.G. Adres bureau van dit blad. Mevr. Wolff, Londensche kade 67, vraagt om mede naar Amsterdam te gaan. Veel verval, veel vacantie. Adres Bogardstraat D 37. Adres Londensche kaai H 57. Adres Latijnsche Schoolstraat C 50. Wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 Juli eene leeftijd niet beneden 16jaar, wasch buitenshuis. Adres Van der Heil, Markt. Te ROTTERDAM wordt tegen Juli of later in een gezin zonder kinderen eene Loon f 130 tot f 140. Te bevragen aan Wil- lemsen's Verhuurkantoor voor Dienstboden, Noordweg, Middelburg. Inlicht, kosteloos. Mej. v. d. Weel, Markt C 11, vraagt tegen half Juli een Door teleurstelling gevraagd tegen 1 Juli Adres Dam Z. Z. G 95. gevraagd, P. G., eenigszins met koken bekend tegen 1 Aug. of als noodhulp vanaf 1 Aug. tot 1 November. Zich te vervoegen bij mevr. de Graaf, Noord- bolwerk M 232. 's avonds tnsschen 7 en 8 unr. Gevraagd in kl. gezin in Den Haag Loon f 130, waschgeld f 26. Brieven onder letter K, bureau van dit blad. Bij Zeeuwsche Geref. burgermenschen in Den Haag wordt gevraagd liefst van Geref., in elk geval van Protest, godsd. Loon f 125,en f 25,— waschgeld. Br. met voll. inl. ook omtrent ouderdom onder no. 127, Boekh. Firma Wed. C. Oranje, Den Haag.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 3