2e Zondaoavond-Concert op 21 Jooi. Boerderij Gelderland. op Woensdagen 24 Juni en 8 Juli 1914 eene flinke Boerderij aldaar Firma A. R, OE MUIJNCK. Bessensap. Adr. G. v. d. KAMER, Voet verbrand. y p.H, Hondsnliefhebbers Hondenbrood Zangbundel Sterke zenuwen f I. V. IpMiP Bel Ie Kruis. de flrma F.B. DENBOER. Gas- on Electrlsche Orna menten, Gascomforen, Gasovnns, Gasfornuizen, Gaskookplaten. DE JONG Co., ie klasse Rijwielen f 55,- A Een Bovenwoning te huur, Uit 'n Poëzla-album. Prima Qualiteit Dampoortstraat 205. W. JOZIASSE. Huishoudster. Nieuw! 0, LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat. GEVONDEN VOORWERPEN Nog voorhanden: Pottenmarkt. KLOOSTERBALSEM M. VAANE, BOEKHANDEL BiURDODX J. DE MEULDER, Giststr. F191. Alle soorten prima kwaliteit HEEREN- en DAMES-SCHOENWERK in de nieuwste modellen. Groote sorteering bruin en zwart Kinderwerk. RESTE ADRES voor vetleeren Scboollaarzen en Werkschoenen. MACHINALE REPARATIE-INRICHTING e tiaimafl vwanui D. BOER, Ylaardinoen. a 10 Gent per serie. Fa A. H. J. J. RIVIÈRE. Nette NAAIHUIZEN gevraagd SCHUTTERSHOF. Een geurig kopje voor iedere beurs. Koninklijk goedgekeurd. Verbeterd Systeem. Geheel voldoende aan de wet. „TOEKOMST". KATOENEN KOUSEN en SOKKEN. Nm. 37. Woensdag 17 Juni 1914, Achttiende Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Ad vertentiën kunnen tot uiterlijk 2 unr aangenomen worden. Telefoon No, 28S* Prjjs der Advertentiën BUKG1RLIJ&E STA NB VAN RIBBBLRURG. Advertentiën. Aanvang Tk unr. Entréi 25 ct. (Buriau Vlasmarkt) Voor LoAen ingang 8cbattershofstraat. bestaande in Woonhuis met Ach terhuis, Bakhuis, Varkensschuur, Karschuur, Korenschuur, Boom gaard, Bouw- en Weiland, groo- tendeels Maasklei, Instrumentmakerij) Sljjperjj en Optiek. Lange Burg C 102, Berichten er in te zjjn geslaagd, een geheel NIEUWE ELECTRI8CHE WERK PLAATS achter haren winkel te instal leeren. En bevelen zich voortdurend aan voor het REPAREEREN van allemecha nieke artikelen, sip pen van Messen en Scharen, ook hg abonnement. De verwaarloosde brandwonden veroorzaken ondragelijke pjjn. Klooster Sancta Panlo Neemt proef met m(jn prima a Ï2V2 cent per E. G. 55 cent per 272 E. G. (VRAAGT MONSTER). der NED. TENTZENDING koopt men in den vanaf 15 cent. Sangainose is bet eenvoudige natuurmiddel dat de zenuwkracht onderhoudt en versterkt. Spechal Hout- en Marmer-Schilder. Plafond- en Gang-Decorateur. - Behangen en fijn Witten. - Solide bediening. Geen hooge rekening. Vraag Prijsopgaaf. TOOBHAKDEIT: Beparatiën worden vlag en als nieuw afgeleverd. De zolen worden met liont gepend of genaaid. Lapjes worden op verlangen opgelQmd. PRIMA LEER. CONCUBREERENDE PRIJZEN Vraagt Uwen Winkelier Aanvangende de 406 e Staatsloterij zullen onze O bil- gatten in alle klassen voor eigen geld met f4p50 betaald wordendas ook in de 5de klasse. Voor termijnbetalingen zijn kwltantiön nu reeds bij de Agenten verkrijgbaar Vraagt vooral inlichtingen bij onze agenten en bij het Generaal Bij' f 4,50 I kantoor voor Nederland Uitsluitend verkrijgbaar bij voorzien van 2 velgremmen, vrjjwiel, kettingkast enz. EEN JAAR GARANTIE. Zichtzending aan solide personen. De Agent, Visschersdjjk, Zierikzee. bij J. C.JANSEN, v.h. Dhont, Dam 1.1. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement ran 1000 of 500 regels voordeeliga voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Portemonnaie inh. geld, sleutel en pet. b. Bjj ingezetenenzilveren broeremnanchet- knoop, J. Heusevelt, Blindenhoek C 47da- mesportemonnaie inh. 2 Vb cent en portretten, C. de Vos, Veersche weg S 12; zilveren arm band en zilveren ringetje, W. van der Kuip, KI. Vlaanderen M 187vulpen, E. Frelier, Kortedelft F 20damestascbje, H. de Mujjnck, Marktspringtouw, S. Geljon, L. St. Pieterstr. F 43; meisjesschort, C. Grjjspaard, Verwerjjstr. N 140pakje tegeltjes, L. Jellema, Eigen- haarstr. P 219; zilveren broche (scheepje), B. Schultz, Kinderzorgportemonnaie, inh. eenig geld, Hartman, Loskade; medaillon met por tretten, J. Sinke, KI. Werfstraat T 39broche met steentjes, P. Louwerse, Markt L 4; gou den dasspeld, Rejjnierse, Tramsingel C 127 duimstok, Peeman, Verwerjjstr. N 129ketting. W. van Aartsen, Korte Giststr. A 128jon gensblouse, A. Franse, Dampoortstr. T 198 werkmansjas, A. Vader, Zuidsingel E 37 nik kelen horlogeketting, G. de Kam, Wagenaar- straat E 282lot staatsloterij, E. J. Medenbach de Rooij, Heerengracht M 37zilveren arm band, A. M. C. Thomassen, Stijfselweg S 124 portemonnaie, inh. 4 cent, A. Pundke, Vliss. Wagenplein P 6; paardendek, Ludikhuizen, Bree E 137. Van 915 Juni. ONDERTROUWD: J. A. Bal, jm. 26 j. met W. P. J. Mink, jd. 22 j. D. van Belzen, jm. .23 j. met M. Bruinooge, jd. 21 j. B. K. Steenland, jm. 30 j. met A. Bos, jd. 24 j. M. J. Verhulst, jm. 28 j. met S. Boasson, jd. 25 j. GETROUWD: A. H. de Priester, jm. 32 j. met M. de Koning, jd. 28 j R. H. van Bek- kum jm. 37 j. met M. C. Kujjper jd. 31 j. A. Adamse, jm. 22 j. met A. C. Onwijn, jd. 20 j. BEVALLENJ. P. Camper, geb. Brouwer, z. (levenl), E. Landman, geb. Luitwieler, d. C. Braun, geb. Van den Dorpel, d. C. G. Poortvliet, geb. Broekman, d. OVERLEDENA. Caboort, wedr. van P. Corré, 61 j. Notarissen ROES te Winssen en ROOSEN BURG te Wjjcken znllen publiek verkoopen zonder beraad, bjj Inzet en Toeslag om 3 nur precies bij GRAMSER te Lear bij Wijeken, zeer gunstig gelegen in de kom van het dorp, op 1/2 uur afstand van het Station Wijeken, samen groot 11.59.70 H.A. in perceelen, onder massa's en generale massa. Aanvaarding najaar 1914. Breeder bjj bil jetten. Mej. Sophie Hendriks, huisvrouw van den heer Ferdinant Coens, winkelier, wo nende te St. Laurens (Zeeland) verklaart ons Eenigen tjjd geleden had ik het on geluk rnjju voet te verbranden met ko kende melk, die ik van de knchel wilde nemen, toen zjj overkookte. Ik verwaar loosde de brandwonden, doch dit kwam mjj duur te staan. Na eenige dagen kou ik op mijn voet bjjna niet meer loopen, zjj was bont en blauw en deed mij on dragelijk pjjn. Hoewel ik niet klein- zeerig ben, kermde ik toch van de pijn en wenschte wel, dat mijn voet afgezet zou worden, om toch maar van rnjju smarten verlost te worden. Zoo leed ik weken lang en gebruikte vruchteloos allerlei middelen- Toen bracht mjjn broer mij een potje Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, gekocht bjj den heer E- C. de Backere te Aardenburg, en ik vond er veel baat bjj. De Kloosterbalsem stilde onmiddeljjk de ondragelijke pjjn, de verzachting was een genot en met den dag ging mjjn voet er beter uitzien. In enkele dagen tijd was mjjn voet zoo danig gebeterd, dat ik weer aan mjjn werk kon gaan. Eén potje Klooster balsem was voldoende om mjjn voet te genezen. Niet het minste litteeken is overgebleven, wel een bewjjs, dat de Kloosterbalsem een éénig middel is tegen brandwonden en de gevolgen daarvan. De is een uitmuntend geneesmiddel tegen brand- en snjjwonden, oude en nieuwe wonden, winterhanden en -voeten, huid aandoeningen, spierverrekkingen, zweren, spit in den rug, alle rheumatische aan doeningen en aambeien. Prjjs per pot van 50 gram 75 ct. van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AKKER. Alle andere is namaak. Centraal-Depot L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Mid delburg bjj L. JANSE, Korte Noord straat 105; C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2JOH. DE ROOS, Vlasmarkt 157 en bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. Magazijn „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. zjjn de bron van veel levenslust en levensvreugd. Een gezonde slaap, gezonde werk lust, groote werkkracht, vlugheid en veerkracht van geest zjjn de kenteekenen van een gezond zenuwstelsel. Gelukkig wie zulk een gezond zenuwgestel heeft, in dezen tjjd waariu zulke groote eischen aan de zenuwen gesteld worden Maar laat niemand lichtzinnig of zorgeloos daarover denkenwant ook de sterkste zenuwen moeten worden gevoed en verpleegd. Prof. Dr. Nestor Charbonnier zegt van de Sanguinose„Ik aarzel niet te ver klaren, dat de Sanguinose het beste middel is dat ik ken tot bestrijding van de neurasthenie (zenuwzwakte) en al hare gevolgen". Wat aan zwakke zenuwen de kracht hergeeft, is van zelf ook in staat om sterke zenuwen op kracht te houden. Wilt gjj sterke zenuwen krjjgen, probeer de Sanguinose. En wilt gjj een krachtig zenuwgestel behouden, neem geregeld eiken dag ééne lepel Sanguinose, gjj zult er U wèl bjj bevinden Prjjs per flacon f 1,50, 6 fl. f 8,—, 12 fl. f 15,—. 2 maal daags een lepel is vol doende. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Hang. Te Middelburg bijC. A. SCHULTE Co Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bjj BENIEST en S. A. LUITWIELER. AANBEVELEND, Te MIDDELBURG bjjM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. Een Weduwnaar met drie kinderen vraagt een HUISHOUDSTER van den werkenden stand, liefst zonder kinderen. Te spreken 's avonds na 7 uur. Adres bureau van dit blad. KORTE DELFT. KOBTE DELFT G 8. voldoet aan de bepalingen van de Gemeentelijke Keuringsdiensten. Per fleseh "2.1)4 ct.per l/s flesch 16 ct., voorzien van waterleiding en afvoer. Adres St. Pieterstraat F 34 rood. Staart ge soms in verre streken, Mjjm'rend op dit albumblad, En van weemoed Uw likdoorns steken, Odat ge dan Gedézalf hadt. Prjjs Gedézalf 20 cent. Verkrijgbaar bjj: C. A. SCHULTE en Co., LaDgedelft; C. C. VAN LANGEVELD, Lan- gedelft; L. JANSE en F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas markt. of werk aan huis. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1