Bessensap, Mr. G. v. d, KAMER, Deventer Sociaaltjes, f 50.000. jfL, l V. Obligatie-lal Del Wille Kruis. Cl RAJ AH-THEE. Dun is sik: jan Is msI prils ts is iel gsM zeer gesdtii). ""VERHUISD J, ODTEBHANS, Zusterstraat 204, SPRUTOL van Gravenstraat naar Breestraat. Prima dualiteit Reislectuur. Zwakke zenuwen JAN KRAAK, VAN DE POEL. MIDDELBURG A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat GEVONDEN VOORWERPEN Nog voorhanden: Pottenmarkt. IMM1AK-BR1NDEVIJS Firma F. B. DEN BOER WULFRUNA MOTORRIJWIELEN 2l/2 H. P. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste Motorrijwiel. wearwell ru wielen zijn siibI, sierlijk en laag in prt]8. halloh rijwielenDnltschland's bests machine. 18 onYerslUtbaar. Wettige 3% Premie-Obligatie's ;i f 4,50. WOT Gelden onmiddelRk uitbetaald. Het bekende, vertrouwde merk. WILLEM P. J. VAN DER 8LU1J8 op dB Tnrfkade. te MIDDELBURG, op Donderdag 18 Juni 1914, een groote TREKHOND (Ren), Zoet Metselzand te koop, Woensdag ÏO Juni 1914. Achttiende Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Adrertentiën knnnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 98S. Prfls der Advertentiën Adrertentiën, f 1,per liter bericht de ontvangst van een uitge breide BOEKEN-COLLECTIE in de Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche-, en Engelsche Taal. Uitstekend ge schikt voor reislectuur. 96" Prjjs 65 cents per bandje en hooger. ft ÏO Cent per Rtak. Prijscourant gratis. IMPORTEURS Gsbr. 8IEB0L, Amsterdam. Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Anna Paulownaplein 3. Op nummer 6942 viel heden de premie van f 50.000 geplaatst door de hoofd vertegenwoordigster de Firma THOLENS, Overtoom 174, Amsterdam. Vrasgt Uwen Winkelier Domo Theo la lo hol groot os» In hot klols» In vormohll- londo pr(/Mon to vorkrfjgon bÊJ mst verloting van Paarden, Veulens, Landbouwwerktuigen, enz. Hoofdprijs: UTREGHTSCHE WAGEN bespannen met één PAARD. 19e VERLOTING. Tabak' en Sigarenmagazijn, Varkens' markt b(] ds Hoogstraat. Bsstallingan worden aangenomen bi] dsn beer Van Slmmerei, Graranstr. LANGE. DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN EM GROS EU DÉTAIL scherpt KOFFIEMOLENS en BASCULES. Vertin- en Soldeerwerken. benevens ls kwal. Beton' en Tnlngrlnd. No. 36. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM TTTTQTi1\7ï,T?. Van 1—3 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groots letters naar plaatsruimte. Bp abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. portemonnaietwee toer gitte koralen ceintuur; geldstuk. b. bp ingezetenen4 paar nieuwe kousen en 3 paar nieuwe handschoenen, J. C. Gruson, Domb. Schuitvlot 214; schilderskiel, W. B. Nelisse, Koningstraat E 246knipmes, N. Ie Cointre, Segeerstraat K 75zilver armbandje, Wed. Hijpers, Lange Giststraat; broche (speld), J. de Visser, KI. Vlaanderen M 168; mond harmonica, F. Kruize, Houttuinen Q 35ko ralen beursje met inhoud, M. Schuurman, 't Zand D 81zilv. armband, M. Hollebrandse, Blindenhoek D 66; pook, G. Bravenboer, KI. Werfstraat T 29; fiuweelen ceintuur, JanseD, St. Sebastiaanstraat L 177zilv. broche met steentjes, P. Dekker, Noordweg S 231. BUBGBBLIJ&E 8TANB YAW MIDDELBURG. Van 30 Mei—8 Juni. ONDERTROUWDA. J. H. van 't Hoff, jm. 29 j. met G. J. P. van der Slujjs, jd. 33 j. J. Corbün, jd. 26 j. met D. Vogel, jd. 22 j. A. R. Butz, jm. 34 j. met H. A. van der Voorn, jd. 36 j. GETROUWD: J P. F. Geervliet, jm. 28j. met M. J. Sep bel, jd. 27 j. BEVALLENJ. M. Nieethoven, geb. Geps, d. W. J. Mantz, geb. Hulsenboom, d. M. E. Hulstaert, geb. Van der Slpcken, d. P. Schutte, geb. Jacobse, d. S. Dijkhuis geb. Oosterhuis, d. J. Verslaps, geb. In 't Anker, d. C. A. Becks geb. Fenpn, z. C. Flipse, geb. Gideonse, z. H. Heueeveldt geb. Haecou z. OVERLEDEN: F. J. Scheffer, wedr. van K. Minderhout, 80 j. A. Z. M. Stouthamer, ecbtge van I. Oosse, 66 j. A. Adriaanse, ecbtg. van C. Vos, 79 j. H. J. Entink, echtg. van P. A. Melis, 61 j. J. Vader, 5 weken G. B. Verdupn, echtge van C. Schouten, 52 j. J. L. Arnoldus, ecbtg. van J. J. Dikkenberg, 39 j. bp J. C. JANSEN, v.h. Dhont, Dam ZZ VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazgn 0D® Hoop", Dam. zijn tegenwoordig de oorzaak van veel en naamloos lijden. Zenuwhoofdpijnmaag krampen nerveuse spierpijnenpijnen in den rug of de lenden dat alles komt van verzwakte zenuwen. De zenuwen, die deze organen voedsel toevoeren moeten, zijn on vermoeid en kunnen hun taak niet goed meer verrichten. Van daar dan die prikkel baarheid, lusteloosheid, opzien tegen eiken arbeid, spoedige vermoeidheid, slapeloos heid, angst zonder te weten waarvoor. Dat is een zwaar lijden en dat kan alléén overwonnen worden, wanneer men er in slaagt de zenuwen te versterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken. Sangninose is het eenvoudig natuurmiddel dat aan de uitgeputte zenuwen hare natuurlijke veerkracht weder geeft. Den heer Dr. Pol Demade zegt in zjjne bekende studie over de Sanguinose „aan dien uitgebreiden kring van zwakken en lijdenden biedt zich de Sanguinose aan als een plantaardrg fonicnill (veerkracht-opwekkend middel) van den eersten rang". De zwakste gestellen verdragen de Sanguinose. In dien gp lijdt door verzwakte zenuwen en als gij geen baat vindt bjj uw tegenwoordige behandeling, probeer het dan eens met de Sanguinose. Wat zjj voor honderd anderen gedaan heeft, doet zij gaarne ook voor U. Prijs per flacon f 1,50; 6 fl. f8,12 fl. f 15,2 maal daags een lepel is voldoende. By alle Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM CO., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Middelburg bpC. A. SCHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bü BENIEST en S. A. LUITWIELER. Agent: P. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg. AgentC. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. Agent: J. 'T GILDE, St. Janstraat, Middelburg. G SOMBB VBBTEfiENlVOOBDieKBS GEVBAA6D. Te MIDDELBURG bijM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. Indlots u prtjm mtolt op oost® Ind&rdaad GOEDE NOP THEEgohrulkt das» (Goedgek. byj Kon Besl. van 26 Nov. 1913, no. 31). Prfls per Lot f 1,-. Verkrijgbaar bjj Veel buiten en in de zonneschijn te zfln geeft U zeker een flinke gezondheid en mis schien ook wel veel zomersproeten. verwijdert echter de zomersproeten geheel en zéér vlug, zoodat alleen de gezondheid overblijft. Alle goede drogisten in iedere plaats ver knopen Sprutol. m m m mm» oud negen maanden. Adres A. Meeuse, Brakstraat. WEGENS PLAATSGEBREK f 1,40 per Meter, Adres Café Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1