Deventer Sociaaltjes, Wsichersch Zendlngsfsest VEBHÜISD ruim Huis mul Hinken Tuin, Nette Bovsmning te huur, een nette Bovenwoning, VELO Waschfflachines LEVERING Ml SCHAAK, Loten verkrijgbaar De Raderen van den Tijd, van Gravenstraat naar HQHIG'S ÜIZEM& EN PUDDINGPOEDERS. k. 1. LITTOOIJ AzSpanjaardstraat. Levensmiddelen. openbaar aanbesteden: tab- eo Meirtl 'n Boerenslungel Gebroeders HILDERNISSE Woensdag 10 Jnni 1914, op WESTHOYE bjj Domburg. Breestraai VAN OE POEL. L. E. BIVIÈBE. tassknndige verklaringen aangaande de Sangulnose. zuiver plantaardig tonicum HONIG'S MAÏZENA-ALBUM een BENEDENWONING, TE BUUR Zoet Metselzand te koop, m NATTE WASCH. Bovenhuis. Dinsdag van 2-4 uur le Vlissingen, Donderdag 1-2 le Middelburg, Vela Waschmacbine Mu, Wacht U voor minder waardige namaak een net bovenhuis, Is. 36. Woensdag 3 Juni 1614, Achttiend* Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 338, BUBGKSKLIJElS 8TANB VAN HIBB1LBUBG. Ativertontiën, VAN Vrydag 12 Juni e.k. de levering van Aardappelen ten be hoeve van de soldatenmenages te Middelburg, gedurende het tijdvak van 16 Juli tot en met 31 Octo ber 1914. te MIDDELBURG, op Donderdag 18 Jnni 1914, met verloting vaa Paarden, Yeileas, Landbouwwerktuig», »z. HoofdprijsUTREGHTSCHE WAGEN bespannea met 66a PAARD. 16e VEBLOTIWG. PrUs per Let f 111 Loten f 10. Tabak- en Sigarenmagazijn, Varkens* markt fcij ds Hoogstraat. Prfls der Advertentlën Van 1—3 regela 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, 65 cent in Prachtband door FLORENCE L BARCLAY BestslliBa» word» aangenom» bi] d» hm Van Slmmgr», firavsnstr. liet beste middel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, Ma laria (binnenkoort9), slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie Tal van personen die bloedarm waren en geen Staal konden verdra gen, hebben door de SANGUINÖSE nieuwe levenslust terug gekregen. Bloedarmoede, Slapte, Verval van krachten. Gy kimt het weten Yra»gt Uwen Winkelier U moet ze eens probeeren. DE MOOIE PLEKJES VAN ONS LAND Coöp: Stoomzuivelfabriek 0:^2 te Buitenpost (Fr) pill? levert: jfdeze franco per pod doorhei^eheele land. b»evens ls kwal. Beton* en Tningrlnd. (met 2 jaar garantie) zUn be811 st de beste contant en op afbetaling. Op proef te bekomen en in wer king te zien lederen uitsluitend ln bet filiaal der Lange Borg C 89, Middelburg. Groenewoud 76, Vlissingen. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 2629 Mei. ONDERTROUWD: A. Adamse, jm. 22 j. met- A C. Onwyn, jd. 20 j. J. W. Suurmond, jm. 25 j. met M. Geldof, jd. 24 j. S. Sies, wedr 49 j. met A. J. M. Wettentrop, wed. 45 j. GETROUWD: A. C. Malgo, jm. 25 j. met C Luitwieler, jd. 25 j. J. P. van Oosten, jm 27 j. met J. da Ridder, jd. 27 j W. L. de Bree, jm. 21 j. met J. M. Boogaars, jd. 20 j. A.Lou- werse, wedr. 70 j. met A. Batus, jd. 38 j. BEVALLEN: J. W. Simonse, geb. Minder- houd, d. W. de Boks, geb. Cevaal, d. E. San- der86, geb. Izeboud, d. J. Steketee, geb. Hnl- staert, z. C. A. Overweel,. geb. Isendoom, d. Geboren Een buitenechtelijke zoon, moeder 26 j OVERLEDENC. de Waard, wed. T. C Fagel, 84 j. M. J. Stokman, ong. d. 50 j. J. van den Broeke. jm. 17 j. J. M. Bewier, wedr. van P. M. de Munck, 62 j. J. Lagaay, wed. van T. M de Mijttenaere, 85 j. W. A. de Vroom, ecktg. van G. P. van Eldyk, 60 j. De Majoor-Garnizoenscommandant te Mid delburg zal op des middags te twaalf ure, te zynen bureele Korte Noordstraat E 18 onder nadere goed keuring van den Minister van Oorlog in het De Algemeens Voorwaarden van levering van 12 Maart 1914, Vie Afd. No. 164 zyn tegen den pry's van 25 cent (f 0,25) per exem plaar verkrijgbaar by de firma Gebroeders Van Cleef te 'ü-Gravenhage. Inlichtingen be treffende de hoeveelheden aardappelen, welke vermoedelijk noodig znllen zjjn, kunnen bij den aanbesteder worden ingewonnen. De aardappelen moeten door den aannemer aan de Kazerne worden afgeleverd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de op de aanbesteding vallende advertentiekosten nist meer door de betrokken aannemers be hoeven te worden betaald. De Majoor voornoemd, RINK. (Qoedgek. bij Kon Besl. van 26 Nov. 1913, no 31) Verkrijgbaar bij pas bjj 't vervon, in één adem te noemen, met Rembrandt, Rubens en Mesdog, is even dwaas, om welk likdoornmiddel ook, op één lijn te scharen met de beroemde Gedézalf. Prys der Gedézalf 20 cent. Verkrijgbaar bij: C. A. SCHULTE en Co., LangedelftC. C. VAN LANGEVELD, Lan- gedelftL. JANSE en F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlos- markt. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), lO Cent per ntnk. L. LEIJNSK. Magazijn „De Hoop', Duro Vanaf heden wederom van de Walebers.che Paardenlotery. Goedgek. bij Kon. Besl. van 26 Nov. 1913, no. 81 Bij J. P. v. d. Koorde, Lange Singelstraat. Te Koop gevraagd alle soorten gedragen Klesdingstukken. Koopt heele en gedeelten van Inboedels. Laat zich ook aan huis ont bieden. Mc) J. M. ADRIAANSËN, Pencinghoek L 53. Groote letters naar plaatsruimte. by abonnement tob 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Thans verschenen voor slechts (Schrijfster van „DE ROZENKRANS). Sprekers: Ds. P. J. MOLENAAR, den Haag. Openings rede. „Een licht tot verlichting der heidenen". Dhr. G. J. ELLEN, Zendeling der Utr. Zend. Ver. „Mededeelingen van mjjn Zendings- arbeid". Dhr. A. VAN OS, Zendeling onder Israël te Amsterdam. .Gods werk onder Israël." Ds. L. AALDERS, Geestelijk verzorger van .Vrederust". .Met gaven tot der mensehen troost". Ds. M. VAN EMPEL, Middelburg. Slotrede „Wat zijn deze?" De zang wordt begeleid door het Chr. Muziek gezelschap „Middelburgs Harmonie", directeur de heer P. C. J. de Graaf. Aanvang 's middacs 2 uur. Toegangsprijs f 0,25. Kinderen boven 10 jaar fO,10, beneden de 10 jaar onder geleide, vrije toegaDg. Programma's verkrijgbaar aan den ingang en bij de boekb. F. P. D'HUIJ, R. M. SMITS en L. BAURDOUX. TE HUUR terstond of later een mooi aan den Veerschen Singel staand huurnry's f 200 per jaar. Te bevragen Veerscbe Siügel S 65. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bij De resultaten die ik verkregen heb met uwe Sanguinose zijn uitmuntend, zoodat ik niet aarzelen zal dit voortref felijke middel aan alle zwakken en her stellenden voor te 6chryven. Brussel. Dr. Aug. Albxandrb. Het zal my aangenaam zyn uwe San- guinosc te recommandeeran. De lijders aan bloedarmoede kunnen er bun voor deel mee doen. Grand Menil. Dr. Pal km. Ik heb de Sanguinosa aangewend in zeer verschillende gevallen: by klierach tige kinderen by bloodarmen; by zenuw hoofdpijn en zenuwzwakte; by ouderdoms zwakte by jonge moedersby herstel lenden van typheuze koortsen; in gevallen van verzwakte hartswerking. Ik kan niet anders dan de uitmuntende uitwerking roemen. De Sanguinosa is een krachtig tonicum en een degelijk versterkings middel. Ik heb geen enkel geval gehad waarbij bet werkeloos bleef Haeltert-Bruasel. Dr. P. DEifAriB. SANGUINOSE Verkrygb. by Apothekers en Drogisten. SANGUINÖSE ko3t f 1,50 de flacon van 300 gram 6 fl. f 8,— 12 fl. f 15, Tweemaal daags een lepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., DeD IL«ag. Te Middelburg byC. A.SCHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Damen te Vlissingen by BENIEST en S. A. LUITWIELER. Mejuffrouw C. ROCKWITZ, geb. BOONSTOPPEL, Dordrecht, Houttuinen 4, schrijft ons eene dankbetuiging wegens de Sanguinose. ,Ik ben lydende geweest aan bloedar moede en verval van krachten, maar door de Sanguinose ben ik weer geheel beter geworden en thans weer zoo gezond en frisch als voorheen. Al by gebruik van de eerste fleseb kon ik beterschap be speuren. IJ moogt dit gerust publiek maken ik hoop dat nog velen hier nota van zullen nemen". Gy kunt het zelf wel weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zjjt. De zenuwzwakte i9 ,de" kwaal van onzen tyd. Slapeloosheid, ge durige vermoeidheid gebrek aan eetlust; hoofdpijn die op vaste tyden wederkeert; suizen in het hoofd; suizen in deooren; angst, zenuwachtigheid en prikkelbaar heid zyn alles verschijnselen van zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig. Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt bestrijden, neem dan des morgens, dadelijk na uw ontbijt en des middags een uur vóór den maaltyd één eetlepel Sanguinose. Gy zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondervinden. Thee E. Brandsma. Te MIDDELBURG by: M. J. Timmermans, A. v. d. Mijle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dyke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. leert U kenneD, wanneer U in een verzamelt de zeer mooie plaatjes, die cadeau worden gegeven by De naam HONIG en bet merk „DE BIJENKORF* op een pakje Maizena of Puddingpoeders, zyn voor U de beste waarborgen voor puike kwaliteit en zuiverheid. TE HUUR van alle gemakken voorzien (voor klein gezin Adres bureau van dit blad. f 1,60 per week. Adres Oostkerkplein N 115a. van alle gemakken voorzien a f 2,50 per week, in de Lange Noordstraat. Adres St. Janstraat I 45. M| in dooien San 2 stuks. f]S'/ \)oorJ2*&0zenden wij WEGENS PLAATSGEBREK f 1,40 per Meter, Adres Café Rotterdam. Een nette vrouw vraagt Adres bureau van dit blad. Gevraagd een net VRIJ BOVENHUIS voor zeer klein gezin, terBtond te aanvaarden. Adres Bree E 135. Terstond te buur van alle gemakken voorzien. Te bevragen hoek Punt O 222.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1