Parasols Parasols OPENBARE VERGADERING Promenadewageii Fijns Room Melange Boter Tekoop Jonge Konijnen. Japansche Handkoffers Uit 'n Poëzis-album. I Heeronrljwiol to koog. Eon Bovenhuis te huur. Voedert uwe honden RAJAH-THEE. lm is tiilt jaren le atts! gewilli ei ii lil pH m pitof. Thee E. Brandsma. m nette Benedenvooiig m\ Tiio, R. A. Aeilkema, Gas- m Electriscbe Orna- msnten, Gascomfm, Gasovens, Gasfornuizen, Oaskuokplaiin. DE JONG Co., TANGO-BROCHES Helle Bomwening te huur. Een Huisje-alleen te huur, Rijwiel Buitenbanden Uurwerken W, Je CAMPER LIMONADE GAZEÜSE ONDAGAVONDCONCERTEM JACHTGEWEREN. Mooie grove blanke Rijst JHH KRAAK, Vaseline Scheerzeep Groote Gort, LITTOOIJ Az., Spaijaariistraal GEVONDEN VOORWERPEN in alle modellen, kleuren en prijzen bjj JL QEEHSEH, een echte kortbarige Hollandsche Herdershond, op VRIJDAG 22 MEI. G. EEKHOF van Botterdam. eene partij China-Matten. H. VAN DItlEL, te MIDDELBURG, op Donderdag 18 Juni 1914. SANGUINOSE ons hondenvleeschbrood. WILLEM P. I YAM BEN SlUUS m de 'TwfMe. Algem. Yerz. Mij „Hol- landia" ts Delft bericht: dat is aangesteld als Hoofd agent voor WalGheren de Heer te Middelburg, Seisdam Q 28a. SolliGitatiën voor Agentschap aan bovengenoemd adres. DE DIRECTIE. een HUIS met SCHUURTJE, een Huisje-alleen, FIBM4 F. B. DEN DOER. een NATTE WASCH. met 1 jaar garantie, zonder bijbetaling vanaf f 4,- C. L. JONGEPIER, SSiddclburgsGhe Paardenloterü. Km. 34. Woensdag 2© Mei 1914, Achttiende «tfxMKrgmgg Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kannen tot uiterlijk 2 uur aangenoi worden. Telefoon No, 238. Noordstraat bij het Postkantoor. Advertentiën. Mlddiibiirgschs Bsstuttrdsrsbonl in hst gebouw „De Yoernlt", bovenzaal. Waarom le organisatie van Handels ei Transportarbeiders noodzakelijk Als één man naar deze vergadering. Gezinkaart f 1,-. Persoonlijke kaart f 0,50 Eerste Concert op 7 JUNI, des rwonds te Th uur. 50 6t. dB 5 ons. Voorhanden eene uitgebreide sorteering met sluiting. Opruiming aan zeer lagen prijs van 2 stuks dubbelloops, cal. 12 16. Hamerless f30, Centraal f 19, beiden ver beneden den prijs. Adres Firma Kuppens, Oud-Gastel. mot rarlotlng Tan Paarden, Yenlens, Landbouwwerktuigen, enz. HoofdprUsUTREGHTSCHE WA6EN bespannen met één PAARD. 19e VBBLOIINe. PrUs per Lot fl; 11 Loten f10. Tabak- en Sigarenmagazijn, Varkens- markt b{] de Hoogstraat. (Yinnm Stanguinosum in v&cuo). Wat zsggsn ds Dostora Wat wk&arss ds gsbralksrs Maehinaal gebroken vleeschbrood. Firma K. MEERTENS, Middelburg. Indian u prfjs stalt ap aana Inderdaad GOEDE KOP THEEgebruikt dan Desa Thee Is In haf graat an In het klein Sn varna kil lende prijzen te verkregen hBJ Vraagt Uwen Winkelier Zooals Uwe grootouders dronken en genoten. NIEUW cent. rf Voor/2.90zenden wij Ti dezs franco per Voor het lereren en repareeren van nw beveelt zich beleefd aan LANGE DELFT H 20. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is fijn van aroma. lot jem" a f per stak, II lioten f lO. G DE VOS, Vser8cbe wag S 12. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM ion UITGEVER: Aan het Bureau van Politie alhier zyn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. ceintuur, heerenrijwiel, agenda middel baar ouderwijs, roode zakdoek en paardenzweep b. Bij ingezetenenzakje, inb. hoedje, D. Schuilwerve, BeenhouwersiDgel K 68man chetje van kinderjurkje, C. Melis, Sleperssin gel Q 143; boerenjas met 2 brieven, J. Gillis sen, Pottenmarkt K 172koperen rijtuigmoer, Hoofdman, Oostkerkplein M 160paar hand schoenen en portemonnaie, M. Bosdijk, Bel- linkstraatbos sleuteltjes, K. Heeren, Molstr. N 189hondenhalsband, J. Hubrechtse, Eigen- haardstraat P 237bril, L. M. Moerland, Bran- derijmolangang M 243 kanarievogel, Corne- lissen, Veersche singel T 175azilveren broche, M. Wage, Beenhouwerssingel K 79a; huis sleutel, Petri, Bierkaai G 216zilveren broche, Bos, 'tZand, Koudekerke; doek, Andriesse, Yeersche singel S 29gouden ring, P. J. van Aartsen, Segeerstraat H 293medaillon met portret, Herinck, Simpelhuisstraat L 169; medaillon met 2 portretjes, A. Jansen, St. Se- bastiaanstraat L 177manchetknoop, S. van Aartsen, Pottenmarkt K191; huissleutel, J. v. d. Berge, Bastion N 68; zilveren ringetje, Geervliet, Veersche singel S 12; bril, M. J. van Hercules, Hoogstraat I 131katoenen jongensbroek, J. J. van Heulen, K. Singelstr. O 292; kinderportemonnaie inh. eenig geld, L Franse, Beenhouwerssingel K 69a; porte monnaie met eenig geld, G. Marijs, St. Pieterstr. PrQs der Advertentiën Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. TE KOOP oud 2i/* jaar. Adres Boekhandel Baurdoux. BURGERLIJKE STAM» VAM UB&BLBURG. Van 12—18 Mei. ONDERTROUWD: A. Louwerse, wednr.70 j. met A. Batus, jd. 38 j W. L. de Bree, jm. 21 j. met J. M. Bogaars, jd. 20 j. A. C. Malgo, jm. 25 j. met J. Luitwieler, jd. 25 j. GETROUWD: J. Louwerse, jm. 26 j. met C. van Wallenburg, jd. 26 j. A. Wielemaker, jm. 30 j. met J. Vroegop, jd. 28 j. F. J. M. van Hercules, jm. 23 j. met P. J. de Klerk, jd. 20 j. BEVALLENJ. Mersie, geb. de Kraker, d. P. M. Bliek, geb. Labruijère, d. M. Raamma kers, geb. Schout, z. A. van Dalen, geb. Van Gemert, z. E. Touw, geb. Oskam, z. L. C. W. Goeman, geb. Maas, z. O. Lejjnse, geb Gideonse, d. M. Gilde, geb. Bnijs, z. Geboren een buitenechtelijke zoon, moeder 26 j. OVERLEDEN: P. M. de Lange, jd. 25 j. J. J. Clumané, ong. d. 82 j. C-M. Hariot, ong. d. 50 j. I. Hendrikse, ong. z. 29 j. L. de Klerk, d. 5 weken. des avonds 8 uur, SPREKER ONDERWERP ENTREE EN DEBAT VRIJ. Transportarbeiders. Loop- eu Pakhuisper- soueel, Koetsiers, Slepers, Bestellers, Voerlie den, Chauffeurs enz. allen naar deze hoogst belangrijke vergadering, waar het nut en de noodzakelijkheid van organisatie zal worden besproken. Toont door uw aller aanwezigheid het belang van u en uw gezin te willen be vorderen. n De gelegenheid tot inteekening blijft open- d tot en met 30 Hei a s. bij den Heer gestel L. K. K. van dbs Habst J.Jz., Pottemarkt K 412. TE KOOP een in goeden staat zijnde Adres bureau van dit blad. VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noordzijde Dam. Adres Bakker, Breestraat, Tramsingel. LANGEVIELE. Staart ge soms in verre streken, Mjjm'rend op dit albumblad, En van weemoed Uw likdoorns steken, Odat ge dan Gedézalf hadt. Prijs Gedézalf 20 cent. Verkrijgbaar bijC. A. SCHULTE en Co LangedelftC. C. VAN LANGEVELD, Lan- fidelft; L. JANSE en F. H. J. DAMEN, orte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas- markt. per 5 ons 8 cent. TIMMERMANS, Noordstraat. (Qoedgek. bij Kon Besl. van 26 Nov. 1913, no. 31). Verkrijgbaar bij Adres Dampoort T 176. Adres hoek Bastion N 73. De Sanguinose is een buitengemeen krachtig middel om uw bloed te verrijken en uw zenuwen te versterken. Zij is een zuiver natuurmiddel enkel plantaardig, en in het luchtledige bereid op zuiveren rooden wijn. Zij wordt door de zwakst8 gestel len verdragen en bracht redding, waar alle moed opgegeven was. Ik heb de voortreffelijke werking van uwe Sanguinose gezien in onder scheidene gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslapping. Ik feliciteer u zeer met dit prachtig mid del. Ik verwacht, dat het de gewone staalpreparaten zal verdringen, die zoo dikwijls zonder uitwerking blijven. Ik was al twee jaren lijdende aan bloed armoede, hartklopping, zenuwuchtigheid, mijn geneesheer had my 12 flessehen van dat ossebloed laten drinken, maar 't bleef hetzelfde. Toen heeft mii een buurvrouw aangeraden om de SANGUINOSE te ne men ik knap er aardig van op ik ben al een heele boel beter. Mejuffr. REITH. Hall. Den Haag, 's-Gravozandelaan 154. Sanguinose kost per flacon van 300 gram f 1,50, 6 flacons f 8,12 flacons f 15, Verkrijgbaar bfl de meeste Apothpkers en goede Drogisten. Den Haag, De Eiemerstraat 2c-4. Wacht U voor namaak! VAN DAM Co. Te Middelburg bij: C. A. SCHULTE Co, Lange DelftL. JANSE, Korte Noord- straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bh' BENIEST en S. A. LUITWIELER. De ALF. DE VRIESE. Ronde Kaken 25 k^. f 4,40, zakjes 2ty« k°. f 0,55. Stukjes vleeschkaak met stukjes gedroogd vleeseh 25 k<>. f5,25, zakjes 2i's P. f 0.70; vischcakes (vierkante kaak) 25 k°. f 6,50, zak jes 2% P. f 0,70. Bekroond met de hoogste onderscheiding Zeeuwsche Bakkerijtentoonstelling. Te MIDDELBURG bjj: M. J. Timmermans, A. v. d. Mijle, B. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Job. Dflke, C. Conmou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. TERSTOND TE HUUÈ Lange St. Pieterstraat f 37, van alle gemak ken voorzien. Huurprijs zeer billijk. Adres Dam Noordzijde f 98. TE HUUR voorzien van regen- en leidingwater, N. Oos- tersche straat, f 1.25 per week. Adres H. Wouters, N. Vliss. weg C 212. TE KOOP GEVRAAGD Adres Bastion N 58. KORTE DELFT. per stukje 10 ets. Verkrijgbaar by J. C. JANSEN, v.h. Dhont, Dam Z.Z. Adres Punt O 219. Eeu nette vrouw vraagt Adres bureau van dit blad. I (GORTSTRAAT I 320), Voor- en Achterkamer, Alcoof, Zolder en Zol derkamertje, voorzien van gas en waterleiding, huurprijs f 2,25 per week. Adres H. C. HAVERMAN, v. Galenstr. 8, Vlissingen. f 1,10 per week. Adres Veersche singel S 30. CoöP: Stoomzuivelfabriek te Buiten post (Fr) Levert: Afl in dcozen fan 2 stuks. vuur; c. port door het ijeheele land. Aanbevelend, Langeviele. Goedgek by Kou. Besl. van 26 Nov. 1913 no. 31. Verkrijgbaar bij Agent van het Nieuwsblad voor Nederland en bode der Spaarkas van Handelsbelang. zeer blank en mooi, per kop 10 cent. TIMMERMANS, Noordstraat

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1