90Filialen! - 800Personen! Biscuits Bruidsuikers VLASMARKT K 150. MIDDELBURG. hoogste onderscheiding Mineraalwateren, Limonades, Siropen en fijne Likeuren. RAJAH-THEE. bn Is siids jaren is mi pills ss is kil geM im gssisip. tfeeren Musici! VERPLAATST MET I MEI i de VERGUNNING van KOORKERKHOF A 118. TM$LM W. J. CAMPER EVANGELISATIE-SAMENKOMST Klöosterbalsem, DE ZON. Specialiteit in WERKMANSGOEDEREN. BON. Kaart van Nederland. NICOLAAS HEKKENS G. H. NI. PETRI, BOGARDZAAL, morgen (Donderdag) des av. 8 uur. Limonade- Siropen Compleete Heubileering in alle stijlen. Op de tan 4 lol 9 Hei alhier gehouden Tentoonstelling werden wij bekroond met voor onze inzending WILLEM F. J. VAN DEB SLUMS op de Turfkade. Sette aiwerkieg. ComrmnÉ prijzen. P. J. GOEHIB, Brakstraat W. Seymour. NlCdlAAS'HLKKENS'TEBELLN Een vreeselijke Huidziekte VROOM DREESMA BLAUW KËPEB WERKBROEKEN echte kleur 110 ets BLAUW KEPER WERKKIELEN echte kleur 105 BLAUW KEPER WERKJASJES echte kleur 125 SCH1LDERSKIELEN prima kwaliteit 120 BLAUW KEPER URUKKERSJASSEN echte kleur 150 BOEZEROENS eerste kwaliteit 80 Langedelft 97, Middelburg en Lepelstraat 15, Vlissingen. Onze Engelsche iets bijzonders Flesch STOFF te MIDDELBURG, op Donderdag 18 Jnni 1914, staan ver bovenaan, z^jn van prima kwaliteit en toch goedkoop Wie gaat trouwen en ztfn Bruiloftsgasten wil aanbieden, tracteert ze op onze Ananas Citroen Frambozen Sinaasappel Grenadine EEN PONDSBUS G. JAMIN's ZUIVERE CACAO KOST SLECHTS 60 GENT. 65 ets 7i 40 VÜ Berichten de ontvangst van een groote aorteering AxminsterTapis-Boigo en Koehaar-Karpetten. in LinoleumsVloerzeilenGordijnstoffen en Toile- Mdderno, SergePluchette, Vitrage en Allover-nets. Linnen-, Fantasie en Mougette Tafelkleeden. s- Cocosmatten, Loopers-s -s indien u prijs stelt op eens inderdaad GOEDE KOP THEEgebruikt dan Deze Thee is In het groot en In het klein In verschil lende prijzen te verkregen bij met varloting van Paarden, Veulens, Landbouwwerktuigen, enz. HoofdprijsUTREGHTSGHE WAGEN bespannen met één PAARD. 19e VERLOTING. Laat uw houten en koperen BLAAS INSTRUMENTEN repareeren, op de soliedste en goedkoopste manier, bij F. G. J. VAN DEN ELSKEN, p.a. den Heer Van de Ven, Seisdam Q 21. naar P. S. Tevens speciaal adres van Kurkfleschjes- en Kruikjesbier. VoortsLager-, Gersten- en Oud Bier. Toor het leveren en repareeren van uw beveelt zich beleefd aan Grootste Wasch- en Strijkinrichting in Nederland, (uitsluitend fijne wasch), meer dan 70 Agentschappen. Agentschap te Middelburg: Bierkaai G 206. Vraagt gratis Prijscourant. De goederen worden zonder prijs- verhooging gehaald en weder thuis bezorgd. VERSCHILLENDE SPREKERS. TO EG ANC VRIJ. tastte zijjn handen aan. De Kloosterbalsem heeft z(jo. handen behouden. MIDDELBURG. ii ii i» Deze zeer volledige kaart, in acht kleuren gedrukt, heeft een afmeting van 71 X 85 c.M. Tegen inwisseling van dezen Bon uit het blad „De Faam", met betaling van slechts 25 cent. of franco per post tegen vooruitbetaling van 40 cents, kan men deze Kaart bekomen bij de Firma GEBROEDERS HILDERNISSE, Boek handel, Middelburg. Alléén tegen inwisseling van Bon en directe betaling wordt deze kaart afgeleverd. C. JAMIN. Gebrs. ONDERDIJK, Heerenstraat Verguld Zilveren Medaille, Goedgekbij Kon. Bed. van 26 Nov. 1913, no. 31). Prjjs per Lot fl,11 Loten f10,110 Loten f97,50. Namens het Verlotings-comité, De Secretaris, J REIJNIERSE. Aanbevelend, Uurwerken LANGE DELFT H 20. Boerderij van den Heer van Lankveld. De Heer M. van Lankveld, Peelsiraat 79 A, te Boekei (N.-H.) verhaalde one meteen blij gezicht zijn genezing van een hevige huidaandoening, aldus Eenige jaren geleden werd ik aangetast door een hevige huidziekte, welke ip korten tijd m\jn handen met pukkeltjes en bultjes bedekte. Ten slotte werd elk pukkeltje een zweertje en rondom begon de hnid af te schilferen. Er ontstonden diepe kloven en voortdurend bloedden. Ten slotte waren mjjn handen en onder armen geheel met den pijnlijken nitslag overdekt. Vreeselijk was het jeuken en de pijn, zoodat ik niet slapen kon. Toen geen enkel middel voor mijn kwaal bleek te helpen, begon ik te vreezen, mijn handen te moeten verliezen. Tot mijn geluk werd mij toen den Kloosterbalsem aangeraden, welke ik op mijn handen en armen smeerde. Niettegenstaande mijn handen er uitzagen, alsof zij gevild waren en de vellen er bü hingen, hielp de Kloosterbalsem direct, want dadelijk hield het jeuken op, zoodat ik weer beter slapen kon. De genezing ging gestadig voort, alle pnistje9, bultjes en kloven verdwenen. Mijn handen waren als 't ware met een nienwe huid overdekt, en toen ik in het geheel nog geen 2 potjes Kloosterbalsem gebruikt had, was ik geheel en al genezen en kan weer opperbest werken. De heeft bewezen met recht de .Koning der balsems* genoemd te wor den, daar zjj nimmer teleur stelt, en spoedig, grondig en blijvend geneestRheumatiek, rheumatische aandoeningen, spit in den rug, spierverrekkingen, oude en nieuwe wonden, brand- en snij wonden, zweren, huiduitslag en aambeien. Prijs per pot van 50 gram 75 ct. van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2.50. Let op den rooden band om den pot met hand- teekening L. I. AKKER. Alle andere is namaak. Centraal-Depot L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Middelburg bij L. JANSE, Korte Noordstraat 105; C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2; JOB. DE ROOS, Vlasmarkt 157 en bij alle Drogisten en de meeste Apothekers.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 4