Fijne Room Melange Boter Deventer Sociaaltjes, 8IN«ER MAATSCHAPPIJ, Mode-Artikelen. Oude Qenever Biljartclub,,Ons Genoegen" Historie der Martelaren Bovenwoning te huur. een nette Dienstbode. Flinks Jongen gevraag^ Boekbindersjongen. Een nette iongen gevraagd, Nette Loopjongen benoodigd een nette Werkvrouw. 10 a 12 ili is) MEISJES en VROUWEN" Net Dagmeisje gevraagd, Gevraagd een net Meisje Net Dagmeisje gevraagd. net Kindermeisje gevraagd. Een Meisje gevraagd eene nette Dienstbode, Een Meisje gevraagd Een nette Loopjongen Tan den GEREF. BOND. Ds. J. H. F. Remme 14 Mei in de Sociëteit St. Joris, Balans Hl Fabrikanten eo Handelaren. Gezond Zijn en Oud Vorden dat villen ve allemaal. Nieuwe Menu's en Recepten. Zeer fyne Kurken- en Borstelwinkel. Volledige Uitgave, een Stoel wagen tj e. Versch gerookte GEBB. VAN DOBT, Nette Jongen Hinken Jongen, Openbare Samenkom st Algemeen Advertentieblad MIDDELBURG, Lange Burg 9s J. W. TOEBES. een net Bovenhuis PAKHUIS Loten verkrijgbaar Ho. 238. Een Meisje Voor 50 Gent een heele Roodbol Eervolle Vermelding imsterdam 1908. ven van J. F. VAN DE Ie kwal. Varkensvleesch Vet Schapenvleesch Aanbevelend H. C. FREDERIKS, Popiair Geneeskundig Handboek Een nienw Kookboek. J. PL0E6SM1, Prachtvolle sorteering Heeren-Kleedingmagazp „DE VLIJT", Lange Burg. een groot Pakhuis, Prachtige, goedboope en degelflke Boeken. A. J. WDESTHAN. Harderwijk. se. [KHOTÏÏIBEm Langt Gorlslraal. fltggi altftrltg. Aanbevelend, De Uitgever van dit blad kan telefonisch opgebeld wor den onder Nette WERKVROUW gevraagd Stoomwasscherü „de Zon", Goes gevraagd tegen hoog loon. Nette DIENSTBODE gevraagd, 50 Ct. dB 5 ons dem avonds ten S ure. f 1 ft ÏO Cent per stuk. de aangewezen courant. Bit blad verachQnt iederen Woensdag in ruim 3500 exemplaren. De advertentieprijs is: 1—4 regels 30 cent, iedere regel meer IVt cent abonnement Aanzienlijk rabat. Proefnummers gratis. 80 en 90 cent per kilo 50 cent per kilo. Wagenaarstraat. Methode Raspail. Wie een NAAIMACHINE! noodle heeft 1 engeene „SINGER" koopt benadeelt zich zelf. aan nevenstaand uithangbord ztyn de winkels te herkennen, waar Inderdaad SINGER"M achl nes verkocht worden. BENT U DAAR, KRUIDENIER? JA? STUURT U MIJ EEN BUS CACAO» MAAR VAN HOOR! Bewerkt door N. CARIOT. MetfraaiePlaten op Kunstdrukpapier. Prys f 1.25, geb. in stempelband f 175. ZIE ETALAGE TG HUUR Boll Dunlop's Distilleerderij by Dhr. J. DINGEMANSE, Nieuwe Vlissingsche weg. Pryzen voor het Leden-Concours, te bezichtigen in de Etalage-kast by Dhr. BOUWENSE, Ba/ar, Korte Delft. GAAT DIT ZIENHet Bestuur. VERVERIJ *MSSC^ Depot by He). A. WASCH, DE met i46 Platen. Ds. J. H. LANDWEHB, Historie der Martelaren. met BOVENPAKHUIS te huur mei mooie zwarte Irii Een Jongen gevraagd. VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noord zjjdfl Dam AFD. MIDDELBURG Pred. te Oud-Beierland, hoopt voor bovenge noemde Afd op op te treden. HET BESTUUR TIMMERMANS, Noordstraat. HANDLEIDINGEN voor het Voetbal-Seheidsreehter, Groothoff,60 Voetbalspel, 3e druk Lawn-Tennis, 2e druk Water-Polo ^Kegelspel, Geïll. Hockeyspel Cricketspel, Geïll. Koribalspel, Geïl. Croquetspel Zwemmen, Geïll. Zeilen, Geïll. Roeien, Geïll. Schoon- en Kunsfcryden, Geïll. Schermen, Geïll. Rolschaatsen Boogschieten Worstelen, Geïll. Boksen, Geïll. Billardspel, Geïll. Kolfspel, Geïll. Skatspel Schaakspel, Geïll. Damspel, Geïll. Damstudies Amateur Fotogr., Geïll. Longen-Gymnastiek, Geïll. Physical Culture, Geïll. Zonnebaden Levensmagnetisme Haltersport, Geïll. Eerste Hulp cent 25 30 30 30 30 30 30 30 35 50 35 50 50 30 30 60 35 35 50 50 35 35 25 35 60 30 15 35 30 25 cent Rjjwiel, inrichting, 2e druk Briefstellen, Geïll. Lawn Tennis, Van de Wall Dansen, meest voork., B. Leefson^ 35 Myn Aquarium, Geïll. 35 25 35 f 1, ,60 cent VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magaznn «De Hoop*, Dam. Voor reclame Uwer artikelen voor Zeeuvmh- Vloanderm Westelijk Deel is het Be uitgeefster, OearavBS. FIRMA A. J BRONSWTT*. En dat kunnen wy ook, dank zy het Een boek met practische Raadgevingen en Recepten voor Zieken en Gezonden, 13e Druk, opnieuw bewerkt en vermeerderd door een Dokter-Arts 1 Deel, 200 Bladz. dik, met Alfa betisch Register ter vergemakkelijking voor het opzoeken, voor slechts f0,90 Geen Geneeskundige heeft zoover bekend is voor de lydende menschheid meer gedaan dan de_groote geleerde Dr. Raspail. rie de kiem van elke ongesteldheid weet te verwyderen, heeft de gevolgen niet te vreezen, zorg dus toegerust te zyn met Dr. Raspail's Boek. Verkrijgbaar by D. BOLLE, Hang 98 b.d. Zeevischmarkt te Rotterdam, en verder alom. Franco toezending na ontvangst van postwissel, groot f 0,90, waarop meldenDr. Raspail. Verschenen: Dit boek zal menige huisvrouw welkom zyn, daar het in afwijking van de reeds bestaande Kookboeken, niet uitsluitend recepten bevat, maar ook een reeks dage- lyksche en meer uitgebreide menu's. By alle Boekhandelaren voorhanden. baamügroeimidoel FIXOL1N w.rkt bnwou'l®. op lan jroel loo kn.vol Waal «l«chu «li'ino nuarlje-H MUI >ljn hoeft '.tob .poo'ltf; eon krachtigen baard ontwikkel.!. Oo vootvuldlj aanbevolen „Sterken III" »eor veol hoofler» prijzen, zijn niet beter. Slechte echt te verkrijgen in Doozen ran 90 cla., f 1.50 en f 9-50 (porto extra) ender rembours bij PAUL K0CH. Ardbem. M*. 141 voor klein gezin, f 1,50 per week en TE KOOP met afzonderlijk verhuurd BOVENHUIS. Adres A. Pluymers, Seissingel of tusschen 9—10 uur Bellinkstraat G 190. Ie. Bosboom Toussaint. Majoor Frans, in pl. van f 1,voor 314 blz. in prachtband 2e. Prinses Orsini. 258 blz. 3e. Het huis Lauernesse. 435 blz. geb. 4e. De Jong. Gesch. des Vaderlands. 3 dln. in één band gebonden, 500 blz., in pl. van f 3,50 5e. Idem beknopt. 400 blz. gecart. 6e. Hector Malot. Alleen op de we reld. 300 blz, m. 25 pl., groot form. Idem gebonden 7. Mevr. Webb. Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 380 blz. Idem gebonden 8e. Wallace Ben Hur. Een verhaal uit Jezus omwandeling, 300 blz., gr. form. Idem gebonden 9e. Zabn. Kerkgeschiedenis, gecart. f 0,40 0,70 0,30 0,60 0,90 1,90 1- 0,40 0,70 1,80 2,25 1- 1,40 0,75 BAAN No. 65 - ROTTERDAM. ANNO 1765 (OPGERICHT Ao. 1821.) Op ontvangst van postwissel franco thuis van die, om de getuigenis der Evangelische Waar- beid, hun bloed gestort hebben, geheel en nauwkeurig nagezien door, en gedrukt onder toezicht van Predikant by de Gereformeerde Kerk te Rot terdam. Groote volledige uitgave met 140 Platen, naar de oorspronkelijke Gravuren. Prys in linnen band slechts f 9,75 in half- lederen band f 12, Verkrijgbaar by den Uitgever D. BOLLE, Hang 98, te Rotterdam, en verder alom. Franco na ontvangst van postwissel ad f 9,75 of f 12, waarop melden dicht by de Markt f 1,50 per week. Brieven letter W, bureau van dit blad. Vanaf heden wederom van de Walchersche Paardenlotery. Goedgek. bij Kon. Besl. van 26 Nov. 1913. no. 31. Bij J P. v. d. Koorde, Lange Sirigelstraat. TE KOOP GEVRAAGD Adres Varkensmarkt 183. Adres Brakstraat hoek Breestraat O 262. Voor spotprijs te koop zoo goed als nieuw. Adres C P. Timmermans, Dam G 94. Negeer straat 73. GEVRAAGD Adres Modemagazijn De Vlinder, Langedelft. idres Langedelft B 147. niet beneden de 14 jaar Adres Klerk, Loodgieter, St. Pieterstraat. Gevraagd een Adres In den Hercules, Burg 109. kan geplaatst worden voor bakkerij en loopwerk. Adres R. A. Papegaajj en Zoon. Flink loon. Adres Bureau van dit blad A. A. Mes Gzn., Dam, vraagt een niet beneden 16 jaar. Plouviers Seboenhandel, St. Pieterstraat. Mevrouw Dumon Tak, Groenmarkt, vraagt voor den Zaterdagmorgen. Adres Lange Noordstraat C 17. kunnen direct geplaatst woeden aan da Adres Stoomwasschery, Loskade. niet beneden de 16 jaar. Adres Stationsstraat 273. voor halve dagen gevraagd. Adres Bellinkstraat G 166. liefst voor dag en nacht. Adres bureau van dit blad. Adres Sint Pieterstraat F 32. voor dag en nacht. Adres bureau van dit blad. Voor den namiddag een Adres Markt C 4. voor de morgenuren, van half negen tot 12 uur. Adres Bellinkstraat G 202. Mejuffrouw Papegaay, Bolwerk, vraagt die een weinig koken kan. voor de morgenuren. Adres Mej. Labrant, Noordstraat L 123. GEVRAAGD. Adres Lange Noordstraat L 133.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 3