„OLD ENGLAND". een Belle BeoedemoniDg mei Tuin, Een Huisje-alleen te huur, Yelo-Wasclimachine. LIMONADE GiZEÜSE Rijwiel Buitenbanden WILLEM P. J. VAN DER SLUIJS, OP DE «KAAI. 2 Rentenierswoningen een nelie Bovenwoning, Twee HUISJES te koop Prachtige Bolbegonia's Kinderwagen mei 2 Ouwers. De Stoomdrukkerij van A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat, levert alle soorten Drukwerken. De Packard-Orgels Open brief van een journalist HEEREN-MODE ARTIKEL EN, Firma F. B. DEN BOER Bekroond HONIG'S MAÏZENA EN PUDDINGPOEDERS. een Huisje-alleen, P.J.TA VENIER Heerenrijwiel. A. S. J. DEKKER, Goes. Gekleurde Engelsche Overhemden. Tennis-Hemden in wit en gekleurd. Ajour-Hemden in wit en gekleurd. Kuikenvoer. MIDDELBURG Damesrijwiel. W. ROQSE, Damesrijwiel. KOOLPLANTEN. Kwatta's Manoeuvre-Chocolaad f 5,80 per kist netto contant bjj WILLEM P. J. VAN DER SLUIJS. WULFRDNA MOTORRIJWIELEN 2'/. H P. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste Motorrijwiel. SPECIAAL HUIS ITST L. E. RIVIÈRE. fÏJriE VinTE0)AITO$lAS met 1 jaar garantie, zonder bijbetaling vanaf f4,- C. L. JONGEPIER, Al de bekende fijne soorten Koekjes nit „De Lindeboom", verschillende andere soorten Koekjes, waaronder de echte groote en kleine Cocos-Macronen, Reclame Allerhande en Brabantscb Allerhande zijn steeds versch en aan zeer concnrreerende prijzen verkrijgbaar hij Daar koopt men tevens de echte Boeren Boterbabelaars, Ben- zenkoeken van een dubbeltje, Redamekoeken van 13 Gent, Hagel slag, Annüssuiker, Gestampte Muisjes, benevens een groote sorteering Pepermunt, Chocolade en Suikerwerken. Bnime kenze in Tabletten en Crognetten van De Jong. Middelbnrgsche Paardenloterü. TE KOOP OF TE HOOR TUINDERIJ „KARELSGANG". jti, Prl]8conrant gratis. IMPORTEURS Gobr. SIEROL, Amsterdam. LANOEDELFT. f MIDDELBURG, NOUVEAU T E's OPNIEUW ONTVANGEN van 10 cents af. HONIG'S MAIZENA-ALBUM LANGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN en gros eh détail J VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld nit le kwaliteit grond stoffen en is fgn van aroma. Aan hetzelfde adres een platte Piano en een ronde Tafel te koop. CoÖP: Stodmzuivelfabriek oC7teBuiTENPD5T(fr.) Levert: - deze franco per post door hel cjeheele land LOTEN A f 1 per stuk, 11 Loten flO. C DE VOS, ViirschB weg S 12. Stalhouder, Bree, Middelburg, W. ROOSE. Lange Breeitr. 0157, h.d. Oostkerk. SmederR en Kachelmakerij Haarden, Kachels, Gegoten en Geëmaill. Keukenfornuizen, aan lage prijzen. Ook in ruil. Inrichting tot bewaren ?an Kachels, met toefaehooreu enz. Verschillende soorten Enkel f 8 per 100. Dnbbel flO per 100. 18 Agent: P. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg WEARWELL RIJWIELEN zUn 8db1( sierlijk ei laag li prils. Agent: C. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. HALLOH RIJWIELEN, Dultschland s bests machine. Is onverslijtbaar. Agent: J. 'T GILDE, St. Janstraat, Middelburg. trekken ieders bewondering door hunne bijzondere eigenschappen. De toon der lieflijke Harp en Pjjp-diapason is wereldberoemd. Groote en fijne sorteering bij Uitmuntende mannen is het eigen zich in alle daden van hun leven propa gandisten te toonen en te helpen bekend maken, wat op de een of andere wijze nuttig voor hun evenmenseh kan zijn. Zoo is het, dat pen bekend journalist niet geaarzeld heeft bekend te maken, dat bjj door de Abdijsiroop van een hevig asthma genezen is; zulks met het éénige doel ten voorbeeld te zijn voor hen die nog lijden aan die kwaal (asthma) waaraan deze bekende journalist, dankzij de Abdijsiroop, niet meer lijdt Thans laten wfi het woord aan den genezeoe zeiven, den heer G. Voidau, journalist, te Laval (Frankrijk), Directeur van den Echo de la Moyenne en redacteur van diverse Parijsche bladen. Deze schrijft .Sedert langen tyd leed ik reeds aan hevige borstbenauwdheden (asthma) zonder dat ik éénige verlichting of genezing kon bekomen, wat ik ook daarvoor aanwendde. Ten slotte heb ik daarvoor de AbdQsiroop aangewend en met schitterend resultaat. Dadelijk on dervond ik een heerlijke lafenis en thans gevoel ik mfl zoo gezond als ik nimmer geweest ben. Wel een bewijs dat de Abdijsiroop het éénigste middel is tegen asthma, bronchitis, pleuris, influenza, slijm en kinkhoest en alle borst-, keel- en longaandoeningen. Alle lijders daaraan raad ik dan ook ten stelligste aan zich te genezen met de Abdijsiroop, ziektekiemdoodend en borstversterkend, opdat zij daarbjj baat zullen vinden evenals ik*. 4357 bekende dokters, advocaten, adeljjke personen, redenaars, artisten, ge meenteraadsleden en andere hoogstaande personen roemen de ABDIJSIROOP, Klooster Saneta Paulo, als een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle borst-, keel- en longaandoeningen- Luister naar hun raad. en ook gjj zult genezenwat zijfc gij minder dan anderen Pry's per flacon van 230 Gr. fl,van 550 Gr. f2,van 1000 Gr. f3,50. Eischt rooden band met handteekening van den Gen. Agent L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Middelburg bjj JOH. DE ROOS Vlasmarkt 157 C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en L. JANSE, Korte Noordstraat 105 en verder bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. TERSTOND TE HUUR Lange St. Pieterstraat F 37, van alle gemak ken voorzien. Huurprijs zeer billijk. Adres Dam Noordzijde F 98. T' Weer ruim voorzien van grove GRUTTEN en fijne RIJST, zeer geschikt voor Kuikenvoer Aonbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. (KORTSTRAAT I 320), Voor- en Achterkamer, Alcoof, Zolder en Zol derkamertje. voorzien van gas en waterleiding, huurprijs f 2,25 per week. Adres H. C. HAVERMAN, v. Galenstr. 8, Vlissingen. f 1,10 per week. Adres Veersche singel S 30. met VERGULD ZILVEIfEN MEDAILLE, Hoog ste Onderscheiding, met mijn Brood op de Eerste Zeeuwsche Bakkerij-tentoonstelling van 6 Mei 19L4 te Middelburg. Beleefd aanbevelend, M DIERINGS. Sei99trnat Q 17. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bjj U ontvangt de beste kwaliteit voor billijken prijs, indien U Uwen winkelier vraagt naar Verzamel de zeer mooie plaatjes, die er bij cadeau worden gegeven in dat voor 30 ets bij Uwen winkelier verkrijgbaar is. De serie plaatjes bestaat uit 106 mooie kijkjes op plaatsen in Nederland. Het album bevat voor ieder plaatje eene aardige plaatsbeschrijving. Plaatjes die U dubbel heeft kunnen worden geruild. FABRIEK ,DE BIJENKORF", KOOG A. D. ZAAN. voorheen M. K. Honig. TE KOOP een gebruikte Adres Korte Heerengracht M 280. TE KOOP een in goeden staat zijnd Adres bureau van dit blad. WEGENS VERTREK TE KOOP Eigenbaardstraat P 220. in doozen t/an 2 stuks. Voor/2.90zenden wij Aanbevelend, Langeviele. Goedgek bjj Kon. Best. van 26 Nov. 1913 no. 31. Verkrijgbaar bij Agent van bet Nieuwsblad voor Nederland en bode der Spaarkas van Handelsbelang. vraagt beleefd aan de ingezetenen van Mid delburg en omstreken wanneer er een sterf geval is in de familie of kennissen, om b| hem te informeeren wat het rijden kost naar de begraafplaats met Lijkwagen en Volgrfltui- gen in alle klassen Roose heeft geen v«r- eeniging van Iflkdieuaars, dus hjj kan rjjdeu voor wat hij zelfs wil, dus is mitsdien veel goedkooper. Sommige lykdienaars zeggen wel wfj hebben con'ra-t, maar laten die liever zorgen voor hun lijkdienaars en niet voor het benoodigde materiaal. Het voornaamste is goed materiaal. By mij is het bovendien goedfeooper. Beleefd aanbevelend, NETTE BEDIENING. GROOTE SORTEERING IN TE KOOP een goed onderhouden Adres Sleperssingel Q 316. OP HET ZAND. Te bevragen 't Zand D 108. TE HUUR voorzien van gas, waterleiding en afvoer. Adres Pypstraat N 224. TE KOOP een zoo goed als nieuw Adres Molenberg K 90. voor afbraak. Adres Scboorsteenvegerssingel Q 94. Wit Vogelzaad Wit en zwart Rupszaad Zwar'zaad Kempzaad per 5 kop Klein Mais b per 5 k p per kop 20 cent. 20 18 10 B 321/# Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. TE KOOP een zoo goed als nieuwe 'Adres Boekhandel Baurdonx.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 2