DE JONG Co. R. A. Aeilkema, SPRUTOL N. I fiQüMerJ en lmfluïde Thee E. Brandsma. ,M| STRENGHOLT's ELECTRO-BIOSCOPE. ir y \m\mi Heerenrijwiel te koop. Een Bovenhuis te huur. Klppan mat Kuikens Ter lean qevraafld f 75, iieiirpng scomvenipg Bloedarmoede, Slapte, Verval van krachten. een partij gebruikte Heerenrijwielen, Adres Rijwielhandel St. Janstraat. ALLEEN OP DE WERELD, ri Vitrages Gordijnstoffen Tafelkieeden Karpetten Matten Loopers Vloerzeil Linoleums Wasdoek Holland Blind Vitrage-i Tulle- Gordijnen Linnen- V# f W. ROTTIER, 'n Boerenslungel A. D. LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat. GEVONDEN VOORWERPEN JAN KRAAK, KINDERBADEN. De Algem. Verz. Md „Hol- landia" te Delft bericht dat is aangesteld als Hoofd agent voor Walcheren de Heer te Hiddelbnrg, Seisdam Q 28a Sollicitatiën voor Agentschap aan bovengenoemd adres. DE DIRECTIE. Openbare Les „WALCHEREN". een HUIS met SCHUURTJE, TE KOOP allen in goeden staat, tegen zeer lagen prijs. De groote vraag is ANT XV" OOR Cinema Pathé. Telefoon 229. M. H. BOASSON ZOMEN, Beschuit le prijs. Waterbrood le prijs. Melkbrood 2e prijs. ZeeuwsGh Tarwebrood le prijs. Kneipp Tarwebrood 2e prijs OPRUIMING. Mooie Poters 11 Gent per 5 kop. A. POÜWELSE, Wagenaarstraat. W. DE SCHRIJVER, GROOTE MARKT. Iff*. 33 Achttiend* «Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Adyertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 238 VUKG1BLIJ&E STAND VAN HIBBILBUKG. Adverftentiën. te MIDDELBURG, op Donderdag 18 Jnni 1914, met verloting van Paarden, Veulens, Landbouwwerktuigen, enz. HoofdprijsUTREGHT8CHE WAGEN bespannen met één PAARD. 19e VERLOTING. PrUs per Lot fl; 11 Loten f 10. Tabak" en Sigarenmagazijn, Varkens' markt bi] de Hoogstraat. ZIE ETAL&Ol. Alle goede Drogisten in iedere plaats ver- VEB1ENIGING Afd. Volkszangschool. op VRIJDAG 15 MEI 1914 des avonds half acht in de CONCERT- en GE HOORZAAL. Entrée voor het publiek 25 cent per persoon „EENDRACHT IAAKT MACHT". Het Bestuur van bovengenoemde ver- eeniging brengt ter kennis dat er nog leden aangenomen knnnen worden, tot het beoefenen op alle wapens. Daar deze vereeniging met kracht voor uitgaat, zagen zjj gaarne deze nog te ver beteren. Aan werkend ledental bedraagt deze op het oogenblik 33 en aan donateurs 100, Aan te melden op iederen lesavond. Dingsdag- en Vrijdagavond van 8 tot 10 nnr in het Schermlokaal van den Heer KRIJGER, Kanaal, alhier. HET BESTUUR. Dlrietur F. A. HANSEN, Middelburg. PrUs der Advertentiën Sanguinose! kost per flacon van ruim 300 gram f 1.50, 6 fl. f8,12 fl f 15, Vraagt Uwen Winkelier Verkwikkend na een dag hard werken. by W. DE SCHRIJVER, Seisweg, MIDDELBURG. En Gros huis Rijwielen HEDEN WOENSDAG EN VOLGENDE DAGEN OP ALGEMEEN VERLANGEN NOG SLECHTS 2 DAGEN Prijzen 40, 25 en 15 cent. REDUCTIE NIET GELDIG. De DirectieW«d. J. F. STREHGHOLT. (b/d Gortstraat). Op dl Tentoonstelling bihaaldi lk voor mijn lnzmdlngin mit TWEE iirvolli ?irmildlngBn. Tot proefnsme beleefd aan bevelend, BURG B 4. Woensdag 13 Met 1314. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. witte zak inh. portemonnaie met eenig geld, notitieboekje, ceintuur, kettinkje met kruis, portemonnaie met eenig geld, ceintuur. b. B|j ingezetenengymnastiekschoen, J. Snpders, Lange Breestraatjongensmuts, A. Cornelisse, Veersche weg V 107 pet, M. Mun- nik, Veersche singel S 34koralen armband met goud slot, Clement, 't Zand wandelstok, A. Petrie, Haringplaatsportemonnaie met inhoud, W. Luyendyk, Seismolen, Q 297 gouden ring met steen, J. Vergouwe, Nieuw- straat G 227; zilveren boerenbroche, H. Driee- sens, Nederstraat O 201; redicule met eenige snuisterijen, v. Brakel, Lange Geere K 248 ceintuur, A. Alewjjnse, Nieuwstraat G 211 kwast van kepi (Infanterie), J. Schouw, Nieuw straat G 228; parapluie, W. Arnoutse, Aeh- tersingel Q 135 zilveren speldje, (gem. K. G. O. B.), P. Willems, Korte Giststraat K 127; kinderzak met ringetje, v. d. Zande, Volderjj- laagte M 80pr. zwarte handschoenen, Noord- poortplein N 290zilveren ringetje, A. Roth, Bree 274; gouden ring, C. Louwerae, Stjjf- selweg S 109medaillon, C. v. Riel, Teerpak- huizenstraat P 25; kinderportemonnaie, inh. 3 cent, S. A. v. Keulen, Seisbolwerk Q 291a; portemonnaie met eenig geld, N. C Baale, Lange Singelstraat 171kastsleutel A. R. Jong, Penninghoeksingel L 39portemonnaie met eenig geld, S. de Lange, Klein Vlaanderen M 189portemonnaie met eenig geld, P. Antheu- nissen, Veersche singel S 31portemonnaie met eenig geld (f 1,15), C. v. Waarden, smid, Ahiemuidensigarenpijpje, Diermans, Lam- brechtstraat L 100. Yan 511 Mei. ONDERTROUWD: R. H. van Bekkum, jm. 37 j. met M. C. Knijper, jd. 31 j. J. P. van Oosten, jm. 27 j. met J. de Ridder, jd. 27 j. GETROUWD: W. Flikwsert, jm. 25 j.met M. W. Melis, jd. 22 j. F. J. de Konink, jm. 24 j. met M. Oosterling, jd. 27 j. J. de Poor ter, jm. 27 j. met M. P. Dikkenberg, jd. 40 j. D. C. de Vliegher, jm. 27 j. met M. F. Lievense, jd. 27 j. BEVALLENJ. Yertregt, geb. Dekker, z. A. Kerkhove, geb. Jacobse, z. C. Buys, geb. Frederiksen. z. OVERLEDEN: M. Kanters, wed. van C W. ter Smitte, 75 j. J W. H. Grims, man van C. C. Vreke, 44 j. F. Simonse, wed. M. Tave- nier, 75 j. K. Sanderse, wedr. van S. Kastelpn, 74 j. M. de Punder, echtgenoote van C. de Jonge, 39 j. E. Huisman, wed. van J. C. Ju lianus, 79 j. S. E. Vos, jd. 15 j. (Goedgek. bij Kon Besl. van 26 Nov. 1913, no. 31). Verkrijgbaar bij KORTE DELFT. MIDDELBURG. Vroeger vermeed men de zonneschijn om dat men bang was zomersproeten of brnine Vlekken te krjjgeu. Tegenwoordig kan men'gerust in den vollen zonneschijn loopen, indien men slechts een potje bezit. Zomersproeten en bruine vlekken ver dwijnen er geheel door. koopen Sprutol. II II Deze Openbare les is toegankelijk voor de ouders en voogden der leerlingen en voor allen, die de Zangschool steunen. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bjj den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café ,d« E«ndrnoht* TE HUUR voorzien van regen- en leidingwater, N. Oos- tersche straat, f 1.25 per week. Adres H. Wouters, N. Vliss. weg C 212. Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaard Mejuffrouw C. ROCKWITZ, geb. BOONSTOPPEL, Dordrecht, Houttuinen 4, schrijft ons eene dankbetuiging wegens de Sangninose ,Ik ben lijdende geweest aan bloedarmoede en verval van krachten, maar door de Sanguinose ben ik weer geheel beter geworden en than9 weer zoo gezond en friseh als voorheen. Al bij gebruik van de eerste flesch kon ik beterschap bespeuren. U moogt dit gerust publiek maken ik hoop dat nog velen hier nota van zullen nemen'. Wanneer gij lijdt aan bloedarmoede, zwakte of algemeene verslapping, doe wat de schrijfster van bovenstaanden brief gedaan hepft, en probeer ook de SaDgninose. Eiken dag breidt de kring zich uit, waar de Sanguinose met succes genomen wordt een groot aantal geneesheeren en leeken bevonden de Sangninose „een beproefd middel bij bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslapping". B\j alle Apothekers en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co, Den Haag. Te Middelburg bij: C. A. SCUULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. Te MIDDELBURG bij: M. J Timmermans. A. v. d Mjjle, H. Israël. C. Bakker, J. v. Grootheest. A Back. A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. waar koopt men voor 't minste geld beste waren. Hij levert: Buitenbanden voor f 1,60; Buitenbanden met 1 jaar garantie f 3,90 Binnenban den voor f 1.25Binnenbanden met 1 jaar garantie f 2,45een prima afgewerkt Reclame Rijwiel f 28,75een prima prima afgewerkt Rijwiel met volledige bondsgarantie op alle deelen f 40,00. Deze Rijwielen zijn uitstekend geschikt voor veel en dageljjkseh gebruik B*ziet onze collectie onderdeelen waaronder Voetpompen van 60 cent reuzen Voetpompen fl.25; Lantaarns, Bellen, enz. aan Spotprijzen. Ziet onze voorraad en modellen. Aanbevelend, in 6 afdeelingen, gemaakt naar bet beroemde Kinderboek van Hector Malot. Aanbevelend, Adres Dampoort T 176. Adres hoek Bastion N 73. pas bjj 't verven, in één adem te noemen, met Rembrandt, Rubens en Mesdag, is even dwaas, om welk likdoornmiddel ook, op één lijn te scharen met de beroemde Gedézalf. Pry's der Gedézalf 20 cent. Verkrijgbaar bjjC. A. SCHULTE en Co., Langedelft; C. C. VAN LANGEVELD, Lan- gedelft; L. JANSE en F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas markt te koop of in ruil voor oude Kippen bij J. C MAAS, Nieuw- en Sint Joosland. Er biedt zich iemand aan voor LOOP- of PAKSUISWERK, BROODBEZORGER of iets dergelijks. Ook genegen in de bakkerij te werken voor noodhulp of vast of voor en kele dagen per week. Adres Oude Vlissingsche weg V 1. rente en aflossing nader overeen te komen. Br. onder let er B bureau van dit blad. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1