P. J. TA YENIER» Specialiteit in WERKMANSGOEDEREN. RAJAH-THEE. Dut is sills jarsi Is dsssI piils si is Dsl gsDrd m psto). Twae HUISJES te koop Thee E.Brandsma Prachtige Bolbegonia's 6. JA10N lil. Mm. G. H. M. PETRI, Weet gij „wanneer 'S De groote vraag is LEVERING Levensmiddelen. KOOLPLANTEN. A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat. DE ZON. VROOM DREESMIKI BLAUW KEPER WERKBROEKEN echte kleur 110 ets. BLAUW KEPER WERKKIELEN echte kleur 105 BLAUW KEPER WEMJASJES echte kleur 125 SCHILDERSKIELEN prima kwaliteit 120 BLAUW KEPER DRUKKERSJASSEN echte kleur 150 BOEZEROENS eerste kwaliteit 80 openbaar aanbesteden: BEVONDEN VOORWERPEN j' AT V ANT "W OORD: W. DE SCHRIJVER, H Indien u prBJm mteBt op eeno Inderdaad GOEDE KOP THEEgebruikt dmn Doze Theo lm la het groot en la hot kiela la vereohll- leade prijzen te vorkrijgen bfj WILLEM F. 1. VAK HEB SLUIJS 0, tl IMkült. Vrijdag 15 Mei e k. TUINDERIJ „KARELSGANG". Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Ad Terten tiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No, 838 PrQs der Advertentiën BURGSRLUT&E STAM® VAN JSIBBSLBLRG. Langs Bres8trjn57Jj.il. Oostkerk. 8medery en Kachelmaker^, Haarden, Kaehsls, Gegoten en Gsëmaill. Keukenfornuizen, aan lage prijzen. Ook in ruil. Inrichting tot bewaren van Kachels, met toebehooren enz Grootste Wasch- en Strijkinrichting in Nederland, (uitsluitend fijne wasch), meer dan 70 Agentschappen. Agentschap te Middelburg: Bierkaai G 206. 1W* Vraagt gratis Prijscourant. De goederen worden zonder prijs- verhooging gehaald en weder thuis bezorgd. Dan moet gij de Sanguinose gebruiken. Sanguinose versterkt uw bloed zuivert en verrijkt het. En doordat zy Uw bloed versterkt, grijpt zy met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen, die in schijn zeer verschillend zyn. Voor jonge meisjes in den tyd der vorming van het gestel is de Sanguinose een welbeproefd middel. btf W. DE SCHRIJTER, Seisweg, MIDDELBURG. En Gros Imis Rijwielen. MIDDELBURG de levering van Gerookt en Pekelspek gedurende het tijdvak van 1 juli 1914 tot en met 31 December 1914, ten behoeve van de soldaten- menages te Middelburg. Verschillends soorten Enkel f 8 per 100 Dubbel f 10 per 100. Sm. 38. Woensdag 6 Mei 1914. Achttiende Jaergeng. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 13 regele 15 eent, iedere regel meer 5 oent 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelig» voorwaarden. Aan bet Bureau van Politie alhier zyn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. fantasiebroche. b. Bij ingezetenen nijptang, W. Bankert, K. Gortstraat 1339lap wit katoen, Louws, Bran- derymolengang M 245mondharmonica, J. Pelle, Koorkerkhof; twee penseelen, J. Keer- semaker, Bellinkstraat G 165bal, O. J. Me- rison, Latynsche schoolstraat D 26 kammetje in étui, D. Labruyère, Seisweg R 100porte- monnaie inh. 5 cent; J. Visser, Korte Singel straat N 201knipmes, J. Batus, Bastion electriscbe lamp, J. Bostelaar, Seisweg R 95 doublé kinderringetje, J. Sehoers, K. Giststr. 131medaillon met twee portretjes, A. Voge lenzang, Gravenstraat I 315; dubbele decime ter, J. G. Wollenberg, KI. Vlaanderenme daillon met 2 portretjes, S. Poortvliet, Oude Kerkstraat B 96fietspomp, J. J. Geldof, Gra venstraat I 246zwarte kous, A. Snijders, Penninghoek L 48ceintuur, Mej. Kopmels, 't Zand 123; portemonnaie, inh. eenig geld, K. Luitwieler, Spanjaardstraat E 81. Van 28 April4 Mei. ONDERTROUWD: A. Wielemaker, jm. 30 j. met J. Vroegop jd. 28 j. J. Louwerse, jm. 26 j. met C. vau Wallenburg, jd. 26 j. H. P. Listing, jm. 27- j. met C. A. M. Naaste pad, jd. 24 j. S. Roose, jm. 26 j. met F. C. van Kamer, jd. 26 j. A. Breel, S. 54 j. met P. Bastzaan, jd. 37 j. L. J. Mes, jm. 29 j. met E. M. A. P. van Etten, jd. 29 j. J. de Voogt, jm. 27 j. met J. Geertse, jd. 24 j. GETROUWD: W. Vogel, jm. 25 j. met J. C. Matthysse, jd. 25 j. J. W. Toebes, jm. 25 j. met N. van der Kleyn, jd. 28 j. C. de Kapper, jm. 23 j. met E. Hageman, jd. 25 j. BEVALLENJ- Le Due, geb. Joosse, d. A. J. Suurland, geb. Merk, d. L. Vader, geb. Francois, z. J. M. Adriaanse, gab. Sinke, d., C. Dubois, geb. Francoys, z. C. van Taten- hove, geb. Moens, d. J. M. van Meerendonk, geb. Seymour, d. L Joose, geb. De Troye, d. P. Acda, geb. Willeboordse, d. E. Jonkheer, geb. Bommeljé, z. L. L. van Moolenbroek, geb. b. OVERLEDENP. Provoost, vrouw van J. de|Munck, 75 j. M. Wouterse, wed. D. J. van der«(Horst Serlé, 78 j. J. West veer, jm. 53 j. L. Sturm, wedr. van S. Riemens, 88 j. Adverteiitiën. GROOTE SORTEERING IN Weet gjj wauneer gg de Sanguinose moet gebruiken Wanneer Uw bloed arm is en daardoor de stofwisseling traag. Wanneer gy last hebt van bleeke kleur, bleeke lippen, bleek tandvleeseh. Wanneer gy te zwak zyt om te eten Wanneer gy te moe zyt om te slapen Wanneer gy nooit eens recht verkwikt, uitgerust en versterkt wakker wordt. Wanneer gy voortdurend moede zyt, en alles U te "veel is; Wanneer gjj last hebt van pijn in de maag of pyn in de lenden Wanneer gy prikkelbaar of gedrukt zyt; of angstig zonder dat gy weet waarvoor. Neem dan eens geregeld een tijdlang tweemaal per dag één eetlepel Sanguinose. SANGUINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van ruim 800 gram inhoud en kost per flacon f 1,50, 6 flacons f8 12 flacons f 15, Zorg dat gij de echte krijgt. Weest gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg by C. A. SCHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat JOH. DE ROOS, VlasmarktR. M. SMITS, Damen te Vlissingen by JtfJNIEST en S. A. LUITWIELER. waar koopt men voor 't minste geld beate waren. Hy levert: Buitenbanden voor f 1,60; Buitenbanden mot 1 jaar garantie f 3,90 Binnenban den voor f 1.25; Binnenbanden met 1 jaar garantie f 2,45; een prima afgewerkt Reclame RQwiel f 28,75een prima prima afgewerkt Rijwiel met volledige bondsgarantie op alle deelen f 40,00. Deze Rijwielen zyn uitstekend geschikt voor veel en dagelykseh gebruik Beziet onze collectie onderdeelen waaronder Voetpompen van 60 cent reuzen Voetpompen fl,25; Lantaarns, Bellen, enz. aan spotprUzen. Ziet onze voorraad en modellen. Aanbevelend, voor afbraak. Adres Schoorsteenvegerssingel Q 94. VAN De Majoor-Garnizoens-Gommandant te Mid delburg zal op des middags te twaalf ure te zynen bureele Korte Noordstraa*. E no. 18 onder nadere goedkeuring van dan Minister van Oorlog in het De Algemeene Voorwaarden van levering van 12 Maart 1914 Vie Afd. No. 164 zyn tegen den prys van 25 cent (f 0,25) per exemplaar verkrijgbaar bij de firma de Gebroeders Van Cleef te 's Gravenhage. Het te leveren Spek moet zyn voorzien van het stempelmerk van den Nederlandsehen Slagershond, van dat van een der Gemeentelijke Abattoirs bier te lande of van den gemeente lijken keuringsdienst te Brielle, Enschede, Den Helder, Hoorn, Meppel, Vlissingen of Zwolle. De aflevering van het Gerookt en Pekelspek moet, naar gelang van de behoefte, rechtstreeks aan de kazerne geschieden. Inlichtingen betreffende de hoeveelheden welke vermoedelijk noodig zyn, kunnen by den aanbesteder worden ingewonnen. De Majoor voornoemd, RINK. AM8TEBDAM, HOOFDPOORTEN. Trade mark. gedeponeerd f 1,10 f 1,30 p. 5 ons 90 ets. p. 5 ons Te HIDDELBtJRG bjj M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. A. v. d. MIJLE, Dam. H. ISRAEL, Houtkaai. C. BAKKER, Lange Burg. J. VAN GROOTHEEST, Zeeuwsehe Stoombakkery. A. BACK, L. Singelstraat 202. A. P. CAPPON, L. Noordstraat 23. Job. DIJKE, Langeviele K 223 C. COUMOU, Vlasmarkt K 158. A. G. v. d. HOOFT, Korte Noordst.r Wed RE HEERS MA, K Br->eHtr. 163. J. M. TIMMERMANS, K. Noords.raat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1