i i i i aen nat Huisje-alleen, VERPLAATST MET I MEI de VERGUNNING van r. J. GOEMU, Brakslraat KOORKERKHOF A 118. I „LUX" T 'n Ezelskinnebak J. KLAVER. Heeren-RijwieL iriscne Hininn. - mi. aiommn 1J.P. Groote Openbare Feestvergadering Deventer Sociaaltjes, PROGRAMMA Helle Sovenwoning te huur, een zuiver VEEREHBED. A. D. LITTOOIJ Az., Spanjaardstraat. BETONDEN VOORWERPEN r A. C. TAN HEUL, Stjjfselweg S 93 W. Seymour. e. A. SCHÜLTE Go. A De eerste MlddelbnrgsGhe Electrische TLEESCHHQUWERIJ en SPEKSLAGERIJ met WORST MAKEBIJ is ZATEBDAG in werking gesteld bjj J. KLAVER, Gebroken Thee, SAN GrUIN OSE De groote vraag is iiiiTrije mmm een Wascb of KinderwasGh. Mej. J. t. d. Woestijne, DINSDAG 5 MEI a.s. Beste blauwe Aardappelen 20 cent per vgf kop. Mooie POTERS 14 cent per vjjf kop. op ZONDAG 3 MEI a.s. in de SCHOUWBURG OP HET MOLENWATER, M. GEENSE, Langedelft. Damesrgwiel te koop. VLEKKENSTIFT „Vlek weg" Mm. 31. Woensdag 39 April 1914, Achttiende Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentien kannen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. S8S b, Bü ingezetenenbronzen medaille, P. de Wfize, Spanjaardstraat P 77fietspomp, Vroom en Dreesman, Langedelftzilveren ringetje met gouden plaatje, A. Verhage, Nieuwstraat G 208 Fransch boek, P. J. Maas, Oude Kerkstr. B 83 zilveren medaillon, P. J. van Holthujjzen, Lan- gevieleeen schort, v. d. Berge, Zuidsingel E 29; Foxhondje (br. met wit), A. Vermeulen, N. Oosterschestraat N 76: zilveren broche, A. Ju lianus, Koningstraat E 254zilveren collier, J. Roufiaer, Arnemnidsoh pad T 85 boodschap- taschje, A. Koreman, L. Lombardstr. C 62; kinderspeelgoed (auto), A. Cornelissen, Bran- derjjmolengang M 264; fietspomp, A. Jansen, Verwerjjstraat N 119broek, C. Burgs, Eigen- baardstraat P 236; lorgnet in etui, Laport, Langeviele K 214boek, L. M. Moeland, Bran- derfimolengang M 243. BURGERLIJKE STAND YAH IIDBILBURG Advertcntlën. G. 1. 8GHULTE Go. naar P. S. Tevens speciaal adres van Kurkfleschjes- en Kruikjesbier. VoortsLager-, Gersten- en Oud Bier. Prijs der Advertentlën Van 1—3 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Alle goede Drogisten in iedere plaats ver- koopen Sprutol. Met deze Electriicke ma chine wordt alles vlug en zuiver bereid. Tinum Sanguinosum, in vacuo. Geen beter middel in alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslappingstoestanden, dan de Sanguinose. Geneesbeeren en gebruikers, beide getuigen het. Wat zeggon da doctoren? Wat gntulggi da gebruikers? HST T W OOR bQ W. DE SCHRIJVER, Seisweg, MIDDELBURG. W. DE SCHRIJVER, En Gros huis Rijwielen. MEI VIE RING 1914. Feestredenaar: Dhr. A. W. JENSCH van Amsterdam, Medewerking van „De Volksstem"-„ExceIsior". Zang, Muziek en Tooneel. Entree voor leden f 0,15, voor Heer en Dame f 0,25. Entree voor niet-leden f 0,25, voor Heer en Dame f 0,40. Kinderkaarten f 0,10. Plaatsbespreking en loting voor leden 's morgens 10 nnr. niet-leden 's morgens 11,30 uur. OPENING HER ZAAL 7 UUR. AANVANG 8 UUR. Onze Emaille springt niet af, is daardoor de duurzaamste en ook de goedkoopste, omdat men het jaren lang gebruiken kan. KOFFIE- en THEEPOTTEN in ruime keuze, aan veel verminderde prijs. Ontvangen MELKKANNEN met en zonder deksel in alle maten. G. A. SCHULTE Go. k a Aphanizon ÏO Cent per «tuk. Na een zeer interessant historisch over zicht, waaruit blijkt hoe onze vooronders in Walcheren geleden en gestreden heb ben onder de Fransche overheersching, bevat het Programma alle bü zonderheden der feesten. Verkrügbaar tegen 10 CENT bü den drukker A. D. LITTOOIJ en bü H.H. B oekhandelaren. AMITEBDAM, G. A. SCHULTE Co MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UIT G,E VER: Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Moersleutel, koralen taschje met inhoud. Van 21—27 April. ONDERTROUWD: P. J. de KoniDk, jm. 24 j. met M. Oosterling, jd. 27 j. J. dePoorte, jm. 27 j. met M. P. Dikkenberg, jd. 39 j. D. C. de Vlieger, jm. 27 j. met M. F. Lievense, jd. 27 j. H. Gerritsen, jm. 31 j. met G. Wil- bers, jd. 24 j. J. A. Altorfler, jm. 49 j. metA. A. F. Kofron, jd. 27 j. C. S. Geerot, wedr. 27 j. en P. A. Kappensteen, jd. 21 j. GETROUWD: C. M. v. d. Poel, jm. 34 j. met M. F. L. van Bakergem, jd. 26 j. O. Be- suyen, jm. 21 j. met L. Marinissen, jd. 20 j. J. Doornebos, jm. 26 j. met M. C. de Witte, jd. 24 j. R. Hetebrjj, jm. 27 j. met C. M. van Zweeden, jd. 29 j. BEVALLEN: M. Labruyere, geb. Vinke, z. 0. Meeuse, geb. Sturm, z. A. Wolf, geb. Van Dfike, d. S. C. Well, geb. Roose, d. OVERLEDENJ. A. Emond, man van E. J. Andriessen, 87 j. M. C. van de Putte, ong. d. 70 j. H. Verhage, man van L. A. Minder- houd, 45 j. De ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat bjj zün BROOD-, BESCHUIT- EN KLEIN GOEDBAKKERIJ heeft overgedaan aan zfin broeder TH. A. BROUWER, zegt tevens dank voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen en beveelt zün broeder bü zün geachte stad- en landgenooten minzaam aan. Achtend, J. J. BROUWER, voorb. Wed. D. DE BRUINE. Met verwyzing naar bovenstaande adverten tie bericht de ondergeteekende zün stad- en landgenooten, dat bij de BROOD- BESCHUIT EN KLEINGOEDBAKKERIJ van zün broeder J. J. BROUWER heeft overgenomen. Ouder verzekering eener vlugge en nette bediening hoopt bü dezelfde gunst zich waar dig te maken. Achtend, TH. A. BROUWER, Langeviele K 199. Middelburg, 27 April 1914. Lange Delft Q 2 om wollen en zyden stoffen te wasschen. k. TE HUUR tegen half Mei voorzien van alle gemakken, met TUINTJE, huur f 2,60 per week, alleen voor net gezin. Te bevragen Wal A 4. Aanbevelend, Groote letters naar plaatsruimte. Bfi abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. a Lange Delft H 2. a voor het wasschen van wol. flanel. voor het wasschen van wol, flanel, kant, enz. Per pakje 8 cent. gebrnikte Simson om z'n vganden te verslaan. Dat Simson II spoedig versehfine, en langs wettelfiken weg, de namakers der beroemde Gedézalf tegen eelt en likdoorns vernietigen. Prfis der Gedézalf 20 cent. Verkrügbaar bfiC. A. SCHULTE en Co., Langedelft; C. C. VAN LANGEVELD, Lan gedelft; L. JANSE en P. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas- markt. In de wildernis komt het er niet op aan of men de huid vol sproeten of bruine vlek ken heeft, doch in de beschaafde wereld ziet men ze liever niet. Wie zich spoedig en geheel van Zomer sproeten bevrQdt wil fiNNg|lib| zien, gebruike hiervoor jpl 1 Voor succes wordt ingestaan. Iedere pot is voorzien van het wettig gedeponeerd woord .Sprutol". Aanbevelend, Domburgseh Schuitvlot Q 42. GEURIG en WATERHOUDEND. 14 cent per ons, bü J. C. JANSEN v.b. Dhont, Dam Z.Z TE KOOP een goed onderhouden Br. No. 71 Boekh. Gebrs. Hildernissa. Een kind van twee jaren, lgdende aan bloedarmoede, erfelgk belast met tuber- euleuzen aanleg. Na vyf weken de San guinose gebruikt te hebben is de alge meens toestand verbeterd, en neemt het toe in gewicht. Een man van 28 jaren, turbereuleus. De behandeling met de Sanguinose heeft de krachten versterkt, den eetlust aan gewakkerd, en een zeer merkwaardige algemeene levensopgewektheid bewerkt. Gent. Dr. BERTHA DE VRIESE. Vóór eenigen tüd werd ik door zwakte zenuwachtig en mismoedig en had soms een gevoel als of ik van alles mankeerde. Na het gebruik van drie flesschen San guinose (by den heer A. Strnbbe alhier gekocht) voelde ik mjjn krachten terug komen de zenuwachtigheid verdween, en ik werd weer opgeruimd als vroeger; ook myn gezonde eetlust kwam terug. Ik heb 7 flesschen gebruikt en ben hee- lemaal beter. Franeker. G. v. d. WEIJ. Sanguinose kost per flacon van 300 gram f 1,50, 6 flacons f 8,12 flacons f 15, Verkrügbaar bü de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT VOOR NAMAAK Den Haag, De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Te Middelburg bü C. A. SCHULTE Co LangeDelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bü waar koopt men voor 't minste geld beste waren. Hü levert: Buitenbanden voor f 1,60; Buitenbanden met 1 jaar garantie f 3,90 Binnenban den voor f 1.25Binnenbanden met 1 jaar garantie f 2,45een prima afgewerkt Reclame Rijwiel f 28,75een prima prima afgewerkt Rijwiel met volledige bondsgarantie op alle deelen f 40,00. Deze Rüwielen zyn uitstekend geschikt voor veel en dagelü'kseh gebruik Beziet onze collectie onderdeelen waaronder Voetpompen van 60 cent reuzen Voetpompen f 1,25 Lantaarns, Bellen, enz. aan spotprijzen. Ziet onze voorraad en modellen. Aanbevelend, Secretaris van den Ned. Sehildersgezellenbond. Beleefd aanbevelend, Lange Delft H 2. Pasta om vlekken te verwüderen. a Per tube 50 cent. Een vrouw van buiten vraagt Adres bureau van dit blad. VRAAGT MIJN (Overheerlyke koek), L. LEIJNSE. Magazijn ,De Hoop", Dam. WAGENAARSTRAAT D 87, beveelt zich wederom beleefd aan voor het maken van COSTUMES, ROKKEN en BLOUSEN. Nette afwerking. MORGEN VERSCHIJNT: lidsimli HOOFDSOORTEN. Trade mark. f 1,10 &f 1,30 p. 5 ons GEDEPONEERD 90 ets. p. 5 ons Te MIDDELBURG bü M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. A. v. d. MIJLE, Dam. H. ISRAEL, Houtkaai. C. BAKKER, Lange Bnrg. J. VAN GROOTHEEST, Zeeuwsche Stoombakker$. A. BACK, L. Singelstraat 202. A. P. CAPPON, L. Noordstraat 23. Joh. DIJKE, Langeviele K 223. C. COUMOU, Vlasmarkt K 158. A. G. v. d. HOOPT, Korte Noordstr Wed R. E. HEERSMA, K. Breestr. 163. J. M. TIMMERMANS, K. Noordstraat. f 1,per week. Adres Oostkerkplein N 115a. Wit Vogelzaad per kop 20 cent. Wit en zwart 20 Rupsraad 18 B Zwartzaad 18 Kempzaad 10 per 5 kop 45 Klein Mais 7 per 5 kop 321/2. Grove Grutten en fijne Rüst voor kuikens voorradig. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. TE KOOP GEVRAAGD Adres Algem. Begraafplaats. Een goed onderhonden Adres bureau van dit blad. Lange Delft H 2. verwüdert snel alle soorten vlekken, als bier, vet, stof, enz. Per stift 10 cent.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1