KORTE BELET. Kloosterhalsem, Sa™pIülo, WAARSCHUWING. Prfls té:,-. (Wettig jriffüKMl) GEBRs. m VLAANDEREN, Burg G 94. EVANGELISATIE-SAMENKOMST W. J. CAMPER een partij gebruikte Heerenrijwielen, Fijne Boom Manga Boter J. QiiTERlANS, h\m\m\ 204, Deventer Sociaaltjes, Schoonmaak- Artikelen. „DE ZON". Ëvrijg fieëiiMe SÉioÉlp Aftikelei. KRËÜPELINO-BRINKMAN, RAJAH-THEE. ta is snds Jim is Hl pit n is til gsM ster ptftssg. een net Huisje Ontvangen een prachtige collectie Heeren- en Kinderconfectie, benevens een rijke sorteering Fransche en Engelsche Stoffen voor goederen naar maat. Nieuwe Heerendassen, Engelsche Petten en gekleurde Overhemden. - Eess trreeseüjke HsaïtSssieki© Het te koop aanbieden en namaken van een apparaat in geest van het „SO WASCH"-toestel is strafbaar. Slechts het „SQ WASCH'-toestel voldoet aan alle eischen. Alleen verkrijgbaar bij BOGARDZAAL, morgen (Donderdag) des aw« 8 uur. Onderwerp: DE DRANKZONDE EN HARE BESTRIJDING. TE H Cl Cl iP allen in goeden staat, tegen zeer lagen prijs. idres Rijwielhandel St. Janstraat. „BRÏLLAMT' Gehrs. Van Vlaanderen, Bnrg. een aangekleeds KACHEL en eei WACHTHOND. Wit en blauw Kastpapier KASTRANDEN Cachepois a 10 Gi. p. sink Schoonmaken van Platen Firma F. B. DEN VROOM DREESIXII. Gordijnen, Draperieën, Lambriqnins Kapok en Veeren Bedstellen, Siroo-, Zeepas- en Kapokmatrassen. „THERMAL" DË JONG CO. WILLEM F. J. UM HEB SLUIJS m ds Tni'fkade. BOEKEN, PLATEN, PRENTEN 5 cent per doos. M. GEENSE, Langedelft. NOORDSTRAAT, tastte zyn handen aan. I>e l^lnosterbalsem heeft z^jn handen hehonden. heeft bewezen met recht de „Koning der balsems" genoemd te worden, daar zjj nimmer telenr stelt, en spoedig, grondig en blijvend geneestRhenmatiek, rhenmatiscbe aandoenin gen, spit in den mg, spierverrekkingen, oude en nieuwe wonden, brand- en snjjwonden, zweren, huiduitslag en aam beien. VERSCHILLENDE SPREKERS. Ds. POSTMA van Koudekerke; Ds. KIEHL van RitthemDs. VAN SELMS van Grijpskerke; Ds. DE VISSER en de hr. PETERMEIJER. TOEGANG VRIJ. Voor bet leveren enrepareeron van uw beveelt zich beleefd aan LANGE DELFT H 20. 50 Ct. de 5 ons. scherpt KOFFIEMOLENS en BASCULES. Vertin- en Soldeerwerken. 1© Cent pe? stuk. VEEL GELD!!! net soiled Persoon in vellen en ook aan rollen verkrijgbaar. PUNAISES 'in doosjes van 12, 30 en 144 stuks a 5, 10 en 20 cent. met en zonder papier. TITANOL (plakmiddel) van 15 cf. per fleschje af. Opnieuw OMLIJSTEN tegen billeken prijs, enz. M I DBELBÜB Bsddsa, Matrassen, Ledlkantsn, Wlsgea, Slaapkamsr'Amsulitemantgn, Wollsn, GJütsgn ga Holton Dgkoas. Benz«ii-sorteeriiiig Vloerzeilen eu Linoleams. Vitrage, Lancaster, SanüJnsMsi, Blasgordijoea, Stores. IJzeren witgelakte Schommelwleg Nature! Rieten Wiegen Stroomatrassen prima kwaliteit Zeegrasmatrassen met afgenaaide kanten Kapokmatrassen met afgenaaide kanten Kapok Bedstellen vanaf Voeren Bedstellen Ledikanten Patch Pine Waschtafeis Pitch Pine Nachtkastjes Pitch Pine Massief Pitch Pine Ledikanten m pp pp pp f 3.6Q 4.25 2.40 - 5.9C -12.90 -12.25 - 29.75 - 5.90 - 3.75 - 3.75 - 12.90 ■'jj Onze Emaille springt niet af, is daardoor de duurzaamste en ook de goedkoopste, omdat men het jaren lang gebruiken kan. KOFFIE- en THEEPOTTEN in ruime keuze. Indien u prijs stelt op eene Inderdaad GOEDE KOP THEE, gebruikt dan Deze Thee Is In het groot en in het klein In verschil' lende prijzen te verkrijgen b(j N. COHEN, Be Heer M. van Lank veld, Peelslraat 79 A, ie Boekei (N.-B verhaalde ons met een blij gezicht zi/jn genezing van een hevige huidaandoening, aldus Benige j-^ren geleden werd ik aangetast door een hevige huidziekte, welke iu korten tijd mijn handen met pukkeltjes en bultjes bedekte. Ten slotte werd elk pukkeltje een zweertje en rondom begon de huid af te schilferen. Er ontstonden diepe kloven en voortdurend bloedden Ten slotte waren mijn handen en onder armen geheel met den pijnlijken uitslag overdekt. Vreeselijk wa9 het jeuken eu de pijn, zoodat ik niet slapen kon Toen T, j n t i u geea enkel middel voor mijn kwaal bleek boerderp van den Heer van Lankveld. he]peQt b(Jgon ik te vr,ezer]) m„n handen te moeten verliezen. Tot mijn geluk werd mij toen den Kloosterbalsem aangeraden, welke ik op mjjn handen en armen smeerde. Niettegenstaande mijn handen er uitzagen, alsof zij gevild waren eu de vellen er bij hingen, hielp de Kloosterbalsem direct, want dadelijk hield het jeuken op, zoodat ik weer beter slapen kon De genezing ging gestadig voort, alle puistjes, bultjes en kloven verdwenen. Mijn handeu waren als 't ware met oen nieuwe huid overdekt, en toen ik in het geheel nog geen 2 potjss Kloosterbalsem gebruikt had, was ik geheel en al genezen en kan weer opperbest werken. De Prijs per pot van 50 gram 75 ct. van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met kand- teekening L. I. AKKER. Alle andere is namaak. Centraal- Depot L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Middelburg bij L. JANSE, Korte Noordstraat 105; C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2; JOH. DE ROOS Vlasmarkt 157 en bp alle Drogisten en de meeste Apothekers. Handwaschtoestel „SO WAS Cl". f 1,per liter bp J. C. JANSEN, v.h. Dhont, Dam Z.Z Uurwerken VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noordzijde Diim. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L.. LEIJNSE. Magazijn .De Hoop*, Dam besteedt Mej. C. WIBLEMAKER, voor alle soort GEDRAGEN KLEEDINGSTUKKEN. Koopt heele en gedeelten van INBOEDELS. Laat zich ook aan huis ontbiedeu. Een gunstig bekende Levensverzekering maatschappij met afdeeling volksverzekering vraagt een om een bestaand Agentschap over te nemen. Brieven letter A bureau vau dit blad. TE KOOP Adres Noordweg R 5. ©route b estz« Zoowel goedkoops als betere soorten. Grootste sorteeriug KABtPJETTJSLfin alle maten, in rood met zwart, naturel met diverse kleuren, gebloemde Tapis Beige Karpetten, prima kwaliteit. Uitsluitend nieuwe dessins. Laagste prijzen. Onze collectie Ijl iwi|iiuuiuy is ongeëvenaard. Grootste sorteering Speciale inrichting voor het vervaardigen van in eiken gewensehten stijl, prijzen uiterst laag. Elegante uitvoering. In alle maten en prijzen €©C©&MATTJSN, ©AN© MAT TEN, RUIGE VOORDMBMATTEN, SEBBE- MATTEN, KEUKENMATTEN. Alle werkzaamheden het Bedden- en Behangersvak betreffende, bekwame werklieden oüder garantie nauwkeurig uitgevoerd. pp worden door i i <i V- -4 v. 5' "A? 'C Beleefd aanbevelend, WANDGEIJSER met óf zonder Kamerver warming en Douche. Hoogfijn uitgevoerd, sterk vertind, koper bin nenwerk. Vernikkelde Automatisch werkende kraan. EMAILLE en PORCELEINE EMAILLE BADKUIPEN. Voorradig in het magazijn van Sanitaire Artikelen. Aanbevelend. Korte Delft F 22. P. S. Van deze Geysers plaatsten wij reeds meerdere tot volle tevredenheid onzer afnemers. TE HUUR voor klein gezin, in de Seisstraat Q 2. Te bevragen Seisstraat Q 14. TE KOOP GEVRAAGD en meer andere goederen. Adres G. A. VAN BEIJNUM, Antiq. Boekh., Segeerstraat H 79.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 6