JVHDDELBURGSCH Zuivere Amerik. Petroleum Bekendmaking VELO Wastitaacliines a 50 en 55 eenl per „Haar-Ontwikkelaar" Specialiteit in WERKMANSGOEDEREN. LIMONADE GAZEÜSE Een Bovenkamer te huur, Tweede Blad Huisje te huur NICOLAK HEKKENS Heeren-, Jongeheeren en Kinder-Costumes BOOM Heeren- en Dames Schoenwerk Bests adres voor Mm Scliilaara, WeÈclioenen en PACKARD SINGER-MAATSCHAPPIJ, Kurken- en Borstelwinkel. A. D. LITTQOIJ Az., Spanjaardstraat. Schilderwerk op elk gebied J. DE MEULDER, Biststr F191. LION COHEN, Segeerstraat. LfiMt i mme MIDDELBURG Boekhandel Gehrs. Hildernisse. Broedeieren JM I ii1 R S CONFJECTIKMAOAZIJTN Av A I* Ali} Mor te Noordstraat, Werkmanskleeding BUSHKKENSTEBELEM Te Koog een IJswagen en eenige Slagersgereedschapgen cDivre ^pJnEÏETTEÊAHiHE^MS Neemt groef met mijn W. P. MALJEHS, Harkt. Dampoortstraat 205. Voorbanden een groote sorteering grima kwaliteit Terder een rnime kenze in Bruin en Zwart KINDERWERK aan concurreerende grijzen. DE ZON. VROOM DREESMA ORQELS. BLAUW KEPER WERKBROEKEN echte kleur 110 ets BLAUW KEPER WERKKIELEN echte kleur 105 BLAUW KEPER WERKJASJES echte kleur 125 SCHILDERSKIELEN grima kwaliteit 120 BLAUW KEPER DRUKKERSJASSEN echte kleur 150 BOEZEROENS eerste kwaliteit 80 SINGER ■M a c li 1 nes verkocht MIDDELBURG, Lang® Burg 9. Velo Waschmachine MU, Wacht U voor minder waardige namaak L. E. RIVIÈRE. ■UQI0ÏÏEIBEL1 BAKER. TffiELEN A. S. J. DEKKER Dinsdag Donderdag Ie Vlissingen, le Middelhnrg, Gsrlslraal. flnggs Msg. Wo. «7. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. AdvertenÜën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Prfls der Advertentiën TSTint WITTEN sa BEHANGEN. Voortdurend le qualiteit RUND- en KALFS- en VET SCHAPENVLEESCH bij 8 cent per Liter, afgehaald terrein BURG C 94. GEBR. VAN VLAANDEREN. Ww&mM&i LANGE DELFT H2 -m/m-.m 'i; DROGERIJEN VERFWAREN EM GROS EH DETAIL Veiligheids Vulpenhouder 4 voordselsn n m Geregelde Inkttoevoer; Absoluut Inkt- dicht; Schrift geregeld; Lekt nooit. HT PRIJS f 4,00. H aan de Leden der Kolenvereeninging „v.h. ONS MAATSCHAPPELIJK BELANG" alhier dat de prqs der Kolen is 98 cent per H.L. vrjj thuis; bjj genoegzame op gaaf iederen VRIJDAG bezorgen. Nieuwe Leden die hiervan nog wen- schen te proflteeren kunnen zich daartoe aanmelden bjj den Voorzitter adres KROMMEWEELE L 29. N.B. De opgave worden ingewacht tot uiterljjk Donderdagavond 6 uur aan het zelfde adres. HET BESTUUR Een eenvoudige vrouw vraagt beleefd BAKERDIENSTEN. bericht de ontvangst van een prachtige collectie vanaf de goedkoopste tot de beste soorten in de nieuwste modellen en kleuren tegen scherpst concurreerende prjjzen. Tevens een groot assortiment Engelsehe Overhemden, Sporthemden, Dassen, Boorden, Petten en Hoeden voorhanden. Voorts ruime sorteering als elfen en gestreept Engelsch Leeren Broeken, Kinderbroekjes, Boezeroenen, blauwe Jassen en Broeken, enz. ZIE ETALAGE EN PRIJZEN (met 2 Jaar garantie) indoozen ifan 2 stuks. ONOVERTREFBAAR IN KWALITEIT. van 't HUIS TEN BOSCH Nieuwe Binnenweg 389a, Rotterdam, a 65 cent franco. zijn beslist d contant en op afbetaling, üp proef të bekomen en in wer king te zien iederen H jj u uitsluitend in het filiaal der Lange Burg c 89, Middelburg, (üroenewoud 76, Vlissingen. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is f|jn van aroma. Woensdag 1 April .1214:. Achttiende «!m»rgang« ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UIT GE/V E R Telefoon No. X3S. Van 1—3 regels 15 cent, iedere regel meer 5 oenL 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote lottere naar plaatsruimte. bq abonnement ran 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het uitvoeren van aan zeer matigen prjjs. THE KINO met GOUDEN pen en SCHROEFDOP. Adres SeisBingel R 190. op den Sleparssingel. Adres Veersehe Singel S 47b. TÉ KOOP van eerste klas raszuivere Kippen, beslist raszuiver, mooie Tentoonstelling-kippen. BROEDEIEREN dagelijks verseh a 10 eent per stuk steeds voorhanden van Zwarte Mi norca's, Witte Leghorns, Patrijs Leghorns en Koekkoek Leghorns. Adres Veersehe Singel S 65. Adres Achtersingel Q 144. Wegens 't veranderen van gas in electriseh licht wordt ter overname aangeboden een zoo goed als nieuwe geheel compleet met Kappen en Branders. PRIJS 25 GULDEN. Te bevragen Giststraat F 175. CgöP: Stqomzuivelkabriek teBuiTENP05T(Fr.) Levert: Voor/ E.90zenden wij y/'deze franco per post door hetgeheele land. ÏOOO «I LHES is niet te veel betaald voor de Zendt postwissel of zegels. in alle soorten en modellen. MACHINALE BEPABmE-INBIUHTlNG. Prima Leer, Vlugge bediening Aanbevelend, W. JOZI&SSE. MIDDELBURG. By het koopen van een Orgel stelle men de volgende eischen le. Het binnenwerk moet van een be proefd fabrikaat zijn (o.m. van zeer droog hout zijn vervaardigd). 2e. De toonschaeoring der verschillende registers moet duidelijk hoorbaar zijn en overeenstemmen met de namen op de registers voorkomend. Er zijn n.l. veel Orgels in den handel met een groot aantal registers, maar waarbij tevergeefs naar verschil in klank wordt gezocht. 3e. De kast moet fijn afgewerkt zijn en geheel naar den smaak van den kooper. Men wende zich met vol vertrouwen tot de firma te GOES, die reeds vanaf het jaar 1890 duizenden instrumenten in ons land met succes heeft geplaatst. Het beroemde fabrikaat voldoet aan al de te stellen eischen. Tot een bezoek aan de Orgelmagazijnen wordt ieder belangstellende beleefd uit- genoodigd. Wie een XAÜMK'IUKK uoudlg lieeft en geeme jjS' I C E Hl" hoopt benadeelt zich zelf. aan nevenstaand uithangbord z(Jn de winkels te herkennen, waar Inderdaad worden. Elke knot is voorzien van bovenstaand w6ttig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar by HEERENSTRAAT H 142. Adres Heerengracht m 42. lïeput by Mei. A. C. WASIH,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 5