KREYMBORG Co. Enorme keuze Norfolk-,Suffolk- en Veston Costumes, keurige modellen, chique dessins van de goedkoopste tot fijnste kwa liteiten. Firma Wed. C. PATERIK. STRENGHOLT's ELECTRO-BIOSCOPE. y V. Modelhoedea en verdere Nonveauté's m net BENEDENHUIS Fall. L. HENDRIKSE. WkI Nette Loopjongen gevraegd. P. J.v. AARTSEN, Saoesrstr. GIFTVRIJ GEËMAILLEERD,|Nette Werkvrouw gevraagd, aene nette Dienstbode, een flinks Dienstbode. een Qinke Dglle aankomende Dienstbode zeer nette Dienstmeisjes een flinke Dienstbode Net Dagmeisje benoodigd, Een aankomend Meisje een flinke Dienstbode gevraagd. nette Dienstbode, Grootste en ruimst gesorteerde Magazijnen in 4. Dertig jaren of het leien ian een speler. Vitte Dames-Ondergoederen, Corsetten, Kousen, Handschoenen en de nieuvste Garneeringen eene flinke Dienstbode, ZIET DE ETALAGES. MT* Onze uitgebreide en elegante keuze omvat uitsluitend de laatst uitgekomen IWouveauté's. Onze verbazend groote omzet veroorlooft ons de prijzen zoo laag mogelijk te noteeren. Zonder overdrijving, bieden wij U in onze Maga zijnen de grootst mogelijke keuze tegen den billijksten prijs. Cinema Pathé. Telefoon 229. 3. Tivoli en de watervallen. Gekleurde Natuuropname. Modemagazijn „De V I i n d e p". Te Koop bij J. DE KLERK, Brnine, Grijze en Groene Petro leumstellen met nikkel en geëmailleerde randen. P. J. v. AARTSEN, Segeerstr. 93. A. C YAN HEUL, Stjjfselweg S 93 Te koog of te pachten Nieuwe Blousen, Costuumrok- ken, alsmede een prachtige sorteering Stoffen Meisjesjur ken tot den leeftijd van 14 jaar. Broedeieren J.L. POÜWER, Noordpoortstraat. Hnim gesorteerd in Netle WERKVROUW gevraagd u „n ie ct. per o™ Een WinkeljuffrDuw gevraagd, DIENSTBODE gevraagd Een net MEISJE gevraagd, Wordt gevraagd een net Meisje net Kindermeisje gevraagd. een net Meisje, nette Dagdienstbode gevraagd. MIDDELBURG. GROOTE MARKT. 1. pathé-jüurnal. Laatste Wereldnieuws. 2. Rigadin schaakt Venus Ontvangen Beste blauwe Aardappelen 20 cent per vjjf kop. GR A VENSTRA AT. ONTVANGEN: GROOTE KEUZE IN ©en JONGEN, Gegarandeerd Dagmeisje gevraagd, PROGRAMMA VAN HEDEN. 5. sa 6. Dertig jaren of het leren van een speler, 2e en 3e deel Prijzen Satined volwas, la Rang 25 et., 2e Rans 15 et3a Rang 10 ct. kinderen la 15 ct„ 2e 10 et., 3e 5 ct Doorloopende Voorstellingen van 7 tot lli/2 uur. i£ntréele Raag 1040, 2e Rang t o,25, 3e Rang to,i5. De DirectieWed. J. F STREHGHOLT. Lange Delft B 157. voor het a.s. Saisoen. Afslag le kwaliteit Varkensvleescli. P. J. HUBREGTSE, Wal B I05. .Dagelijks versche Kook- en Bakvisch, varachil 1 edde9 soo'Ü' oiïZ^(ÏÏTe? I geregeld voorhanden geweekte Stokvisch, verder prima Bokking 3 a 10 ct., Vette Zalmbokking 5, 6 en 8 cent. i Makreel vanaf 3 al Oct., groote 18en20ct. Gerookte Paling en Paling in Gelei, Garnalen en Mosselen in Gelei, Gemarioneerde Haring, Zoutevisch, Stokvisch, enz. enz. GEBR. VAN DORT, Segeerstraat 73. een HALFWAS voor maatwerk of gevorderd LEERLING. SLUITZ EGELS. Aardappelen, VOOR 7 JAREN, boü wüaNd (vrijland), een halfwas Zetter en een Jongen met vrij Bovenhuis, voor alle doeleinden ge-J «SwiB #WlllJUNij a 6 cent per stuk Voor de Feestdagen ruim voorzien. a j DAHES- EN HINDERHOEDEN. De grootste komische klacht van de bekende Prince, waarbij de medehulp wordt verleend door Mars, Nero en Napoleon. Groot bekend Volksdrama in B acten. De Directie behoudt het recht het programma te wijzigen. Men kan des avonds om 10 uur nog binnen komen en heeft dan nog recht op het geheele programma Aanbevelend, ONTVANGEN: Beleefd aanbevelend. C. L CASTENMILLER—DE KEUNING. KAPOENSTRAAT B 34, |oen sterke flinke Leurwisgen, draagkracht 600 K G ook ingericht om door honden getrokken I te worden2 groote beste Trekhonden van |75 tot 80 c. M. hoogte, geleerd op woord en leidsel, Belgisch ras; alsmede een beste Hon- (denkar, model Tilbury, goed gerchikt voor Melkwagentje. LAPPEN 45 cent per 5 ons. STUKJES 45 b n ROLLADE 45 KARBONADE 40 WORST 40 REUZEL 45 SPEK 35 ct. Der 5 ons (per K.G 65 ct.) en flacon. Prijzen zeer laag gesteld. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. Terstond gevraagd Adres J. F. Vyaene, Tailleur, Lange Gort- straat I 319. TE HUUR voor klein gezin, Spanjaardstraat E 86. Adres Zandstraat Q 197. Bij elk pakje Thee van 18, 22 en 26 cent krijgt U een sluitzegel cadeau. Probeer ze, ze is uitmuntend. A ovi nADOiaTin Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS Weder ontvangen een groote party Op verlangen aan huis bezorgd. 48 Aren 50 Centiaren 371 Roeden I Terstond gevraagd tt -er ter opleiding in de boekdrukkerij, liggende aan de Verharde Keetweg, by het Zieh te vervoef?en by Gebrs Van Straaten, station Amemuiden en 43 Aren 40 Centiaren I Wnrrononrafmnt 332 Roeden BOUWLAND, by den berg te Gapinge VYageDaar9iraat' (gem. Vronwepolder), alsmede uit de hand tel Op een kantoor gevraagd koop een flink groot Pakhuis of Werkplaats J ffl 1$ ffS dflü ff! schikt, als Schilders- of Timmermanswerkplaats I niet beueden 14 jaar, een netten hand sehry- enz. en ten slotte uit de hand te koop een vende. Adres bureau van dit blad. flink groot Woonhnis met groote lncht, uit ïhvrou stekend geschikt vo^r waschvrouw met apart] verhuurd bovenhuis. Adres: A. PLUIJMERS, Seissingel B 197, of tusschen 9 en 10 en van 23 unr, Bellink-j straat G 190. C. A. SCHULTE Co. vragen een goed kunnende fietsen. WITTE LEGHORN en ZILVERKRIELEN Adres H Mejjer, Langedslft I 36. BIOSCOPE, Markt, vraagt om met den wagen te rijden. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. voor den Zaterdagmorgen. Adres bureau van dit blad. Adres Gez. Cohen, Kortedelft. Eigengeslachte Ham Vette Ham 10 Tongeworst 10 Boterhamworst 10 Fyne harde Rookworst 11 Hoofdkaas 10 Hammeworst 8 Reuzelkaantjes 5 Bloedworst veel spek 6 en 7 Leverworst 5 Gerookt Ontbijtspek 10 Vet Spek 35 cent per 5 ons. Ruim voorzien van le kwal. Varkensvleesch. Aanbevelend, F. F.J0ÜSSE, Eigenliaardstraat. liefst bekend met het Mantelvak en kunnende etaleeren, alsmede een paar FLINKE NAAI STERS, loon naar bekwaamheid. Adres G. Robyu Co. (door Mevr. v. Dieren, Molenwater 262. Zich [aan te melden 's avonds na 8 uur. niet beneden de 16 jaar. Adres Londensche Kaai H 59. voor 's morgens, niet jonger dan 14 jaar. Adres In den Hercules, Burg 109. In een klein gezin te Utrecht wordt tegen 1 Mei gevraagd die zelfstandig kan werken en een burgerpot koken. Zich te vervoegen 's avonds na 8 uur bjj Mevr. Njjk, Rouaansche kade. voor de morgenuren, niet beneden de 16 jaar. Adres Mej. S. M. Berman, Vlasmarkt L. 5, naast dhr. Pronkers. Spreekuur 122 uur. Met Mei gevraagd Adres Wogenaarstraat D 84. Terstond gevraagd voor dag en nacht in een klein gezin wasch buitenshuis, loon f2,— per week. Adres Rijwiel Compagny, Markt 12. Voor den namiddag een Adres Mej. Verbuist, Markt C 4. Gevraagd tegen Mei (inwonend) in klein gezin, wasch buitenshuis. Adres Bureau van dit blad. Ter voorkoming van verkeerde gevolgtrek kingen, zy meegedeeld dat ik niet TWEE doch noodig heb voor Vlissingen, vandaar de her haalde advertentiën om NET PERSONEEL. Loonen f 10,f 12,50 en f 20,per maand. Aanbevelend WILLEMSEN, Verhuurkantoor, Noordweg bjj de Tol. Gevraagd met Mei voor dag en nacht. Adres Bureau van dit blad. de leefty'd van 14 a 15 jaar. Adres Rotterdamsche kaai O 248. GEVRAAGD. Adres Rouaansche Kaai G 130. Tegen 1 Mei liefst uit den boerenstand, gevraagd. Adres Mevr, v Hejjningen. Molenwater M 252. Mejaffrouw Bleuzé, Molstraat F 92, vraagt tegen Msi laefty'd 14 jaar. Met Mei a s eene Adres Mej- Peterse, Lapgedelft B 126. Zoo mogelyk tegen Maandag a.s. een Loon f 2,50 por week. Adres Café Centraal, Langedelft. Löl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 3