Eerste Blad. Promtnadewagen ti koop. B f OPENBARE UITVOERING Loten Kortgene, Behangselpapier an Rand „DE ZON". 16.75. i 'N Mistige Morgen Een Burger BOVENHUIS Korte Breestraat nette Boveawoning Handstofzuigers, Biljart-Y er eeniglng. ZONDAG 12 APRIL (le Paasehdag) SLUITZEGELS A. D. LITTOOIJ Ai, Spanjaardstraat, GEYONDEN YOOBVERFEN Huwelijk. WBLFRÜNA MOTORRIJWIELEN 27* H. P. magneet, voerende vork, f 450. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste Motorrijwiel. ZANG. MUZIEK. TOONEEL. ÜT NA AFLOOP Vit IJ BAL. -2§m HAAST U! HAAST D! Nog slechts enkele HoofdprijsVier stuks Hoornvee. bü J. WIILEMSE, Pathé-Plafen. >1111 IIUSIHI ONTVANGEN: een rgke sorteering I 1 Haan en 8 Poeljes, 1 D. DE JAGER Jr. VERHUISD Sleper P. YAN HELLEMAN. een IJzer Kinderledikant. SANGUINOSE. JAN KRAAK. nevenstaand model, in zuiver Wol Popeline, in alle moderne kleuren. Prijs Vrij Benedenhuis D. DE JAGER Jr. Km. 87. Woenadngg 1 Aprilpftl4, Aohttlandii JH^rgHng. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Ad Terten tien kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenoi worden. ion UIT GJEfV E R Telefoon No* 888* Aan het Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Étui inh. knevelborsteltje5 sleutels en potloot; een zakmes. BUB6SBL1J&E 8TANÖ VAR HIB0ÜLBLKG Van 24—30 Muart. ONDERTROUWD: H. J. B. Spierenburg, jm. 25 j. met M. F. van de Ransou, jd. 27 j. E. P. MesBer, jm. 34 j met T. van der Hoek, jd. 21 j. C. K. Huijser, jm. 32 j. met J. Joosse, jd. 21 j. GETROUWD: J. de Dreu, jm. 29 j met J. J. de Baare, jd. 26 j. F. J. van Eenennaam, jm. 27 j. met W. S Beaufort, jd. 21 j. A. C. Roth, jm. 23 j. met J. J. de Lange. jd. 23 j, A. J. de Weerd, jm. 32 j. met A. M. G. van Loopik, jd. 29 j. BEVALLEN: B. Leijnse, geb. Heuseveldt, d. J. C. Sturm, geb. Den Hollander, z. J. O. van den Be-ge, geb. Oversluijs, z L. Sturm, geb. Dingemanse, z. M. P. de Hullu, geb. Rui tenbeek, z. C C. Jongepier, geb. Dingemanse, z H. M. J. Fagginger Auer, geb. Hansen, d. M. P. Poortvliet, geb. Verhage, d. M. van Poeljen, geb. de Voogd, d. E. C. Flipse geb. Rood, d. Geboreneen buitenechtelijke zoon, moeder 22 j. OVERLEDENT. Radder, man van M. E Meulmeester, 49 j. R. van Veen, wedr. van A. H. van der Meulen, 82 j. M. M. Dekker, wed. van C. van SchelveD, 75 j. Advertentlën. Allen, die lid wenschen te worden van ei Biljartvereniging bij den heer H. P. RODA, Markt alhier, worden beleefd uitgenoodigd tot bijwonen der vergadering, die gehouden zal worden op Baandag 6 April des av. 9 uur. Biljartliefhebbers, allen naar het .Wapen van Zeeland" op genoemden datum. De voorloopige Commissie. Adres Korendijk 84. TE KOOP Adres Pjjpstraat N 225. Stukjes Appels Schijfjes Appels Groote Pruimen Prachtige Abrikozen Beste Witte Suiker Blanke Suiker Geele Suiker Appelstroop per pond 25, 28 en 30 et- 20 en 35 14 en 18 45 24 24 23 Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. Welgestelde Burgerjongen, P. G., 28 jaar, wenscht kennismaking met gegoede Burger- of Boerendochter, P. G. Br. fr. letter F aan Srrartsenburg's Adv Bureau, Gouda. Yinum Sanguinosum in Vacno. „Illud vinnm vires facit." - - Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen- en buitenland hebben de Sanguinose bevonden een opwekkend en versterkend middel in alle ge vallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslappings toestanden. Een paar verklaringen van ge bruikers der Sanguinose: Bloedarmoede, Zenuwzwakte. Ik had alle verschijnselen van bloed armoede en zenuwziekte, geruimen tijd. Duizelingen, suizen in het hoofd, suizen iu de ooren. lusteloos, slecht slopen en met een schrik wakker worden, hartklop pingen, lendepijn en geen eetlust. Ik was er van onder doctors behandeling, maar vond geen beterschap. Toen heb ik, op aanraden, de Sanguinose genomeo, en na het gebruik van zeven flesschen gevoel ik mij aanmerkelijk beter, slaap goed, het suizen in het hoofd wordt min der, mijn eetlust en mijn bloeiendo kleur van vroeger komt terug, ik heb weer lust in mijn werk en voel mij weer vroo- ljjk en opgewekt. Andere lijders kunnen zich persoonlijk bij mij komen overtuigen. Mej. C. VAN DER MOST-de Gouw. Den Haag, 's-Gravezandelaan 129c. Geruimen tijd was mijne dochter lij dende aan zwakte en lusteloosheid, ter wijl ze nooit eetlust had. Na het gebruik der Sanguinose is zij spoedig hersteld en govoêlt ze zich gezond. Lusteloosheid en zwakte zijn verdwenen en een flinke eetlust kwam terug. H ALKEMA. Dongjum, (Fr.) 'tv-vS Eenige getuigenissen van Doctoren: Ik houd de Sanguinose voor een hoogst waardevol preparaat van louter plantaar dig bestanddeelen. Het zeer licht gehalte van ijzeroxyde in organische verbinding maakt dit middel van groote waarde voor al die gevallen waar de normale bloed- vorming geleden heeft. Dr. J. L. J. POMPE VAN MEERDER- VOORT, Beüsskl Ik verwacht dat de SaDguinose de ge wone staal preparaten zal verdringen, die zoo dikwijls zonder uitwerking zijn. Hall (België) De. Alf. DE VRIESE. Ik zal zeker voortgaan met uw San guinose voor te schrijven bij bloedarmoede en bleekzucht. Het doet mijne patiënten veel goed. Caediff. Dr. JAMES M. SULLIVAN. Ik heb de Sanguinose soms in enkele dogen zien doen, waar gemeenlijk even veel weken voor noodig zijn. Beussel. Dr. Aug ALEXANDRE. Ik heb het beste succes gehad met do Songninose toen de gewone staalprepa- raten zonder uitwerking waren gebleven. Sebaing. Dr. A. GERARD. Als gij lijdt aan bloedarmoede of zenuwzwakte, w«nd U dan met vertrouwen tot de Sangninose. Maar zorg dat gij de echte krijgt ea Wacht U voor namaak 1 Den Haag, De Riemerstraat 2/c4. VAN DAM Co. Sanguinose kost per flacon van 800 gram f 1,50, 6 flacons f 8,12 flacons f 15, Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Te Middelburg bij: C. A. SCHULTE Co, LangeDelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij ^^BENIEST en S. A. LUITWIELER. Agent: P. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg. WEARWELL R IJ WIE L E N lilïï 8061, 8lBFÜJk SS laag In prjjê AgentC. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. HALLOH RIJWIELENDultsctalantTs bests machtni. Is onverslijtbaar. Agent: J. 'T GILDEj St. Janstraat, Middelburg. PrUscourant gratis. IMPORTEURS Gsbr. SIEBOL, Amsterdam. DE VOIiKSSTEM". EXCEI-SIOR' SCHUTTERSHOF MIDDELBUm Toegangsprijs f 0,25 per persoon. Heer en Dame f 0,40 ZIE VERDER PROGRAMMA's. HET BESTUUR. Goedgek. bü Kon. Besl. van 20 December 1913, No. 65. PrRs per lot f 1,-* Verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn Varkensmarkt b/d Hoogstraat. Wassehen gevraagd. Adres Bureau van dit blad. KROPT UW VLISSINGSCHE STRAAT. Ter voorkoming van abuizen zij bericht, dat het geen restanten zijn, maar alles nieuw uit de fabriek. Wederverkoopers genieten rabat. ONTVANGEN een mooie collectie Vraagt zichtzending. MALGO, Molstraat. Prfls der Advertentlën: Van 1—3 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, in™r0r0ln^tt8r9, Daar PIa^8ruimte- Bfl abonnement v«n 1000 ot 500 regels voordeohge voorwaarden. MIDDELBURG. Onze artistieke zegels zjjn alléén verkrijgbaar w voor verbruikers van onze thee. Serie I (acht stuks) ontvangt U franco na^inzending v/d. voorkant van één onzer ponds-, twee l/j-ponds-, of acht ons-zakken aan Kalverstr. 115, Amsterd. Halfons-zakjes niet. fgft p*s aan den leg, TE KOOP. Adres Hofplein E 293. Een net onderhonden te huur, met prachtigen tuin, huurpr. f 225, p. j. Adres let. X, bureau van dit blad. geeft wel eens een zonnige dag, en 'n schoon moeder is niet altijd lastig, dit zijn echter goon vaste waarheden, wat wel ontegensprekelijk vast staat is, dat do beroemde Gedézalf tegen eelt en likdoorns nimmer faalt Prijs der Gedézalf 20 ets. Verkrijgbaar bij: C. A. SCHULTE en Co, Langedelft; C. C. VAN LANGEVELD, Lan gedelft; L. JANSE en F. H. J. DAM EN, Korte Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas markt. TE HUUR, met vrijen opgang, Hoogstraat. Te bevragen Segeerstraat H 91. van de V E R W E R IJ S T R A A T naar de Voor één dame of klein gezin wordt een to hour aangeboden. Adres Langeviele K 193-194. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM b. bij ingezetenengouden ring en porte- monnaie met eenig geld, J. v. Hemert, Sle perssingel Q 183; hondenhalsband, J. Groot- jans, Volderijlaagte M 81; bril, J. Goedbloed, Dampoortsingel T194passerdoos, A. Snijders, N. Oosterstraat 191fluweelen ceintuur, G. Daman, Breestraat O 162; rol closetpapier, E. H. Polvliet, Bree E 135luiwagen, J. v. d Driest, Langeviele K 220zilv. rouwspeld, P. Flipse, Achtersingel Q 281portemonnaie met eenig geld (4 cent), Hackenberg, Lange Burg 133witborstel, C. Hubrechtse, Eigen- haardstraat P 234; kastsleuteltje, M. de Jonge, Penninghoeksingel L 39kinderkraag, Dt pinois, Langedelft H 25ketting met medaillon, R. G. Zoethout, Haringplaats E 93school- tasch, inh. 3 cahiers, F. Buijs, Seisstraat M 61 zilveren broche met groen steentje, E. L. Heu- seveld, Blindenhoek E 47brandkastsleutel, E. FijnauS St Sebastiaanstraat L 154/155; rozenkrans, P. van Zweden, Gravenstraat 1289 rijwielketting, A. Jacobse, Arnemuidsch pad T 172; witte schort, Mej. Flierenburg, Lange Breestraat O 181portemonnaie met inhoud, R. E. Hattink, Veersch Bolwerk O 84. 20 99 cl'y. Dames Costumes

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1