Jaar-Ontwikkelaar" Loten Kortgene. DE JONG Co., Heeren- en Dames Schoenwerk Bests adres vaa? Meerei Milten, WÉsÉenen en Waterlaarzen. INSTEEK (VDLHAARD) BEENWOND. W. J. CAMPEE Een PAKHÜISJE te hour. voor Gas- en Electrisehe Verlichting. jan kraak Een KELDER te nieuwe systeem, waarbij elke twijfel omtrent strijd met de wet geheel is buitengesloten!! D. LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat, GEVONDEN VOOSWEBPEN Schilderwerk op elk gebied J. DE MEDLDEB, Giststr F191. De Nieuwe Tempel REDE Behangerü. x Stoffeerderü :- Verhuizingen, -: JOH, A. JULIANUS, HoofdprijsVier stuks Hoornvee, Installatie-Bureau voor Gas- en Electrisehe Verlichtingen. gebrokesi The®, Znivere oplosbare CACAO ANIJSMELKTABLETTEN algemeene verslapping. OasfipooB*tsfs*aat 205. Voorhanden een groote sorteering prima Iwaliteit Verder een rnims keuze in Brnin eu Zwart KINDEHWEHK aan GonGurreerende prijzen. WULFHÜNA MOTORRIJWIELEN 2'A H. P. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste Motorrijwiel. 1 of 2 nette KOSTGANGERS gevraagd TE KOOP een prachtige De directie maakt het publiek bekend, dat binnen zeer enkele dagen bü hare vertegenwoordigers verkrijgbaar zullen zü'n de obligaties volgens rentegevend drie (3) procent, en met de nieuwe allergunstigste premie-kansen, waarbü (om een voorbeeld te noemen) een premie van een twintigste deel van f ioo.goo en vijf premiën van een twintigste deel van f 5Q.OOO. Nadere inlichtingen bü H.H. vertegenwoordigers. Bekwame en soliede Agenten gevraagd. De Directie. KLQOSTEBBALSEM Wo. 35. Woensdag 18 Maart 1914. Achttiende «1 aargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Ad Terten tiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No, 238 BUK€>SBLlJlkB 8TANB l'AS Tmas WITTEN en BEHANfiEN. Dr. J. P. CANNEGIETER, PRIJS f 0.10. GEBROEDERS HILDERNISSE. ÏOOO «ULD1N van 't HUIS TEH BOSCH Nieuwe Binnenweg 389a, Rotterdam, a 65 eent franco. Prfls der Advertentiën Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Prfls por lot 1 1,-, GEDtPO'-l£.£.RD ZIE ETALAGE. SstnguinossBSangninone W. ROOSE, Stalhouderij. Bros E 141, Iss alle soorten en modellen. MACHINALE BEPAHATIE-INBICHTING. Prima Leer. Tiogge bediening WEARWELL RIJWIELEN zjja snel, sierlijk ss laag li prijs HALLOH RIJWIELEN, Duitschlanti 8 besta machine. Is onverslijtbaar Prijscourant gratis. IMPORTEURS Gsbr. SIEBOL, Amsterdam (Goedgekeurd bij Eoniekljjk Besluit van l Bevestigd tg VBravenhage, Anna Panlownaplein 3. Esq gat zoo groot als een gul- den, ia drli dagen t(]d door den Kloo8terbal8»m genezen. Klooster Sancta Paulo werkt zuiverend, stilt onmiddel lijk de pijn en geneest grondig en blijvend brand- en snijwonden, oude en nieuwe wonden, zweren, huidaandoeningen, winterhanden en voeten, spit in den rug, spier- verrekkingen. alle rlieumatische aandoeningen en aambeien. Voor het leveren en repareeren van uw beveelt zich beleefd aan LANGE DELFT H 20. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Aan bet Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Ge9ne. b. Bij ingezetenen kerkboek, A. v. d. Wesle, Beenhouwerssingelrol katoeD, K. G. Zoet hout, Haringplaats E 93; hondje, Chr. Bou- wense, Sleperssiügel Q 306; boerinnendoekje, M. de Vos, Seisstraat M 59; kinderporteraon- naie inh. ll/a cent, L. de Rijke, Havendpk T 22kinderportemonnaie, Croin, Lond. Kaai 54 potloodscherper, F. Petermeijer, L. Noordstr. L 114 zilveren manchetknoop, L Seheijbeler, Pluimstraat E 230 goudstukje f 5, F. Lep nee, Seisweg R 159; lorgnet met zilveren ketting, A. Walraven, Stijfselweg S 92; taschje inh. portemonnaie met 10 cent, spiegeltje en zak doek, P. Daman, Breestraat O 162; kinder portemonnaie inh. 14 cent, M. Meulblok, Se- geersiDgel V 79; bri', M. J. Nelle, Beenhou werssingel K 70handzak, M. Bosdijk, Veersche weg T 255; grijsbonte kater de Buck, Lam- brechtstraat 93; kinderhandschoen, Hondsmerk, L. Noordstraat O 33potloodketting, Mej. Peek, Lange Burg O 90; zilveren armband, J. M. v. Kempen, juwelier, Langedelft. Van 1016 Maart. ONDERTROUWD: J. Lamain, jra 27 j met P. Dieleman, jd. 26 j J. de Dreu, jm.29 j. met J. J. de Baare, jd. 26 j. A. J. de Weerd, jm. 32 j. mot A. M. G. v. Loopik, jd. 29 j. BEVALLENG. van den Berg, geb. Har- tog, z. C. Wolf, g8b. van Straten, z. M. Roose, geb. Bal, z. G. de Loof, geb. van Eenennaam, d. J. P. FufUni, geb. Suvaal, z. M. C. de Vlieger, geb. de la Vienne, d. OVERLEDENW. D. de Jager, ong. m. 70 j. P. Baas, jm. 29 j M. A J. Stegn, jd. 8 j. G. M. Fey, jm. 7 d. L. J. v. Flierenburg, echtg. van M. A. Reichgeld, 49 j. C. Krüger, wedr. v. M. Mersie, 80 j. W. C. Hondsmerk, echtg. van C. Burghardt, 79 j. AdvertQntlën. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het uitvoeren van aan zeer matigen prijs. Adres bureau van dit blad. gehouden door Ned. Herv. Pred. te Middelburg. Zooeven verschenen bü is niet te veel betaald voor de Zendt postwissel of zegels. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbe volen voor het leveren en leggen van Tapijten en Linoleums, het opnemen, schoonmaken en leggen van Tapijten en Loopers, het maken van Rfd-, Val-, Vitrage-Overgordijnen en Dra- periëo, het stoffeeren van Canape's, Fauteuils en Stoelen in verschillende modellen, bet ma- ben van Veeren- en Kapokbedden, Kapok-, Paardenhaar-, Zeegras- en Springveermatrassen Meubel-Album, Stalen en prijsopgaaf worden gaarne op zicht gezonden. SOLIED EIGEN WERK. LAGE PRIJZEN. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar, LANGE BURG C 107. Onderwijzer voor deze vakken aan de Am bachtschool (Avondcursus) Groote letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement ven 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Goedgek. bjj Kon Bed. van 20 December 1913, No. 65. Verkrijgbaar bü Sigarenmagazijn Varkensmarkt b/d Hoogstraat Adres bureau van dit blad. AMKTEÜDAM, HOOFDSOORTEN. Trade mark. f 1,10 f 1,30 p. 5 ons 90 ote. p. 5 on9 Te MIDDELBURG bij M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. A. v. d. MIJLE, Dam. Mej. M. KODDE, Vlisaingscbestreat. H. ISRAËL, Houtbaai. C. BAKKER, Lange Burg. F. A. KRAAT, Vlasmarkt. J. VAN GROOTHEEST, Zeeuweeha Stoombakkerf. A. BACK, L. Singelstraat 202. A. P. CAPPON, L. Noordstraat 23. Job. DIJKE, Langeviela K 223 H. L. ZEGERS, L- St. Pietörstraai. 0. COUMOU, Vlasmarkt K 158. A. G. v. d. HOOFT, Korte Noordstr KORTE DELFT F 22. GEURIG en WATERHOUDEND. 14 cent per ons, 9 cent per ons, 4 cent per stuk, by J. C. JANSEN v.b. Dhont, Dam Z.Z. Naar waarheid moet ik verklaren dat ik geruimen tijd sukkelende was en ner gens luat in had wat ik ook probeerde, ik vond nergens baat bü Op aanraden van eene vriendin ging ik de Sanguinose gebruiken. Na de eerste flescb gevoelde ik mü al veel beterzoodat ik er mee doorging tot zes flesscben, en nu kan verklaren dat ik mü geheel versterkt gevoel en weer lust heb in mün werk. Ik kan dus uw Sanguinose ten zeerste aanbevelen. Honthorststraat 42, Mej. M. ALBERTS. Den Haag. Wanneer gü sukkelt en niet op krachten kunt komen wanneer gü nergens lust in hebt en u alles te véél is; wanueer andere middelen u niet helpen, neem dan gerust de Sanguinose. Wat zü gedaan heeft voor bonderden en honderden, dat zal zü ook doon voor U. SANGUINOSE kost f 1,50 de flacon van 300 gram; 6 fl f 8,—, 12 fl f 15,—. Te verkrügen bü de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2-4e, Den Haag. VAN DAM Co. Te Middelburg bü C. A. SCHULTE Co, Lange Delft; L. JANSE, Korte Noord- straat; JOH. DE ROOS. Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; eu te Vlissingen bü BENIEST en S. A. LUITWIELER. vraagt beleefd aan de ingezetenon van Middel burg en Omstreken wanneer er een sterfgeval in het huisgezin of in de familie plaats heeft om bü hem te komen of laten vragen wat de Lükwagen en Volgrü'tuigen kosten in alle klassen om te ryden naar de Begraafplaats. Daar Roose geen vereeniging heeft van lykdie- uaars kan hü rüden voor wat hü zelf wil met de Ry'tuigen, dus is veel goedkooper wat Lük wagen betreft. Er zeggen Lükdienaars voor onze boel sta ik in of we hebbeD contract, dat doen ze voor hun eigen voordeeldus zegt niet dadelük zorgt maar voor alles. Al is men in een fonds, men kan den Stalhouder nemen die men zelf wil en dan zgn er geen abuizen, wat betalen aangaat en worden ze met geen reke ning teruggezonden. Vraagt eerst prüsopgaaL Aanbevelend, W. ROOSE, Stalhouder. Nette bediening verzekerd. Aanbevelend, W. JOZIASSE. Agent: C. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. AgentJ. 'T GILDS, St. Janstraat, Middelburg. Adres Vlissingschestraat K 53. met koper versiering en plaat, zoo goed als nieuw, voor veel verminderden prüe. Adres C. Jonkheer, Mr. Smid, Nocrdweg, Middelburg. Be heer W. Remyjn, Klompen fabrikant te Kwadendamme Zeelandverklaart ons Mün 11 jarig zoontje Hubrecbt had 14 dagen geleden het ongeluk bü bet spelen zyn been te kwetsen, het werd een gat zoo groot als een gulden, be neden aan züu been bü zjjn enkel. Onmiddellük wendde ik den Klooster balsem, Klooster Sancta Paulo aan, omdat wü de goede uitwerking daarvan bü ondervinding kenden. Onmiddellük verzachtte de pün en na een paar da gen was de groote wond met een nieuwe huid overdekt en geheel ge nezen. Bü de vele in ons bedrüf voor komende brand- en snüwonden heeft de Kloosterbalsem steeds goede dien sten bewezen, zoodat ik aan elkeen de Kloosterbalsem uit eigen oudervinding aanraden kau. De Prü'a per pot van 50 gram 75 et. van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AK KER Alle andere i3 namaak. Centraal- Depot L. I. Akker, Rotterdam. Ver- krügbaar te Middelburg bü L. JANSE, Korte Noordstraat 105C. A. SCHULTE Co, Lange Delft H 2; JOH. DE ROOS Vlasmarkt 157 en bü alle Dro gisten en de meeste Apothekers. Uurwerken

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1