Eerste Blad, HEEÜKLEEI1I 1AAR MAAT. Thee E.Br^ndsma WAARSCHUWING. Handwaschtoestel „SO WASCfl". Prijs f 4,-. (Wettig gedeponeerd,) GEBRs. VAN VLAANDEREN, Burg C 94. Mantelmagazijn „DE DUIF „DE ZON". Orgel- en Pianolessen GEBRs. ONDERDIJK, Heerenstraat. Complete Meubeleering in alle stijlen. Stoffeerderij. SINGEB-MAATSCHAPPIJ, Noordstraat C 32, Middelburg VROOM DREESMANN. Gordijnen, Draperieën, Lambriquins lapok en Voeren Bedstelien, Stroo-, Zeegras- en Kapokmatrassen. een net ruim BOTENHUIS, Berichten de ontvangst van een groots sorteering Ixminster, Tapis-Belge en Koehaar Karpetten. in Linoleums en Tloerzeilen, Gordijnstoffen in Toile- Moderne, Serge, Pluchette, Vitrage en Allover-nets. Linnen-, Fantasie en Mouqette Tafelkleeden. Cocosmatten, Loopers. SIHGEi ■Machines verkocht MIDDELBURG, Lang© Burg 9. A, 0. LITTOQIJ Az„ Spanjaardstraat. BETONDEN YOORWERPEN A. WILLEMSE. S .ik. M G- U I W O Het te koop aanbieden en namaken van een apparaat in den geest van het „SO WA8CR"-toestel is strafbaar. Slechts het „SO WASCH'-toestel voldoet aan alle eiSGhen. Alleen verkrijgbaar bjj Mantels, Mantelcostuums en Japonnen Costnnm- en Onderrokken, Blonsen en Peignoirs. Speciale Maatafdeeling, Prachtige coupe en uiterst nette afwerking. DÜIF's CORSETTEN zijn Elegant, absoluut onschadelijk. RUIME KEUZE No. 24 Woensdag 11 Maart 1214. Achttiend* Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenoi worden. ion Telefoon Mo. 888 Prfls der Advertentiën Van 1—3 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, BURGERLIJKE STAMP VAM HIRSJBLBURG. Adv«rtentiën. AMftTEBDAM, (Vinum Sanguinosum, in vacuo). 99 M I DJDELBT B O. Groole k enz© Bedden, Matrassen, Ledikanten, Wiegen, Slaapkamerameublementen, Wollen, CMtssn en Molton Dekens. Beuzen-sorteerlng Tloerzeilen en Linoleums. Vitrag», Lancaster, gordijnstoffen, Glasgordijnen, Stores. TKN, BUIGE TOOBDËUBMATTEN, §1BBË- MATTEN, KEUKENMATTEN. IJzeren witgelakte Schommelwlog Naturel Rieten Wiegen Stroomatrassen prima kwaliteit Zeegrasmatrassen met afgenaaide kanten Kapokmatrassen met afgenaaide kanten - 12.90 Kapok Bedstelien vanaf 12.23 Voeren Bedstelien Ledikanten Pitch Pine Waschtafols Pitch Pine Nachtkastjes Pitch Pine Massief Pitch Pino Ledikanten 3.60 - 4.23 - 2.40 - 5.90 - 29.75 - 5.90 - 3.73 - 3.75 - 12.90 TE ÏÏUUB AANGEBODEN. Wie een NAAIMACHINE noodig heeft en geene jjS 1 M G E R" keept benadeelt zich zelf. aan nevenstaand uithangbord ztyn de winkels te herkennen, waar inderdaad worden. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Zak met boterhammen, bruine kinder- portemonnaie. b. Bp ingezetenenzilveren broche, L. Boone, Schuitvlotstraat N 207 zilveren ringetje, A. Kampman, Dam G 54grpze wollen hand schoen, J. Volkers, Karelsgang T 65 parapluie, G. Midavaine, Koningstraat E 253gouden boerenplaatje en een handweger (onster), A. Lejjnse, Vlissingschestraatportemonnaie, inh. f 1,001/g, H. Lenselink, Segeerstraat H 80; por temonnaie, inh. eenig geld, J. de Visser, Klein Vlaanderen M 168; portemonnaie, inh. f0,30, J. Kampman, Eigenhaardstraat P 215porte monnaie, inh. f 0,11 en eenige foto's, Nijssen, Groots letters naar plaatsruimte. Bp abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. P. de Vos, K. Breestraat O 165 zilveren dames- ring, N. Baan, Bierkaai G 205zakmes, C. Pagter, Veerschesingel T 223; kraansleutel, D. J. Klaassen, Winterstraat Q 100; naambordje met A. J. Buisman, G. Will, Nieuwstraat G 225 zwart tascbje met vreemde postzegels, A. van Offenbeek, Wijngaardstraat L 156; tasch met schrijfbehoeften, D. L. de Lange, Bree E 134 dameshorloge, J. den Hollander, Spanjaardstraat F 74 zilveren manchetknoop, Scheijbeler, Pluimstraat. Van 39 Maart. ONDERTROUWD: W. Bosselaar, wed. 47 j. met J. G. Hamelink, gescb. 39 j J. Ver- swijveren, jm. 22 j. met J. J. Lejjnse, jd. 22 j. A. C. Roth, jm. 23 j. met J. J. de Lange, jd. 23 j. GETROUWD: G. Valk, jm. 29 j. met J. H. J. Hnbregtse, jd. 24 j. BEVALLEN: A. Baljeu, geb. Dourlejjn, d. E. J. van den Borgt, geb. Guttelink, d. J. Fep, geb. Heuseveldt, z. en d. J. J. Klap, geb. Baljeu, z. 0. Joosse, geb. Geljon, z. OVERLEDENC. E. J. E. van der Plupm, ong. 78 j. A. Petiet, man van S. J. Sepmoer, 60 j. E. C. Fep, d. 3 d. O. de Hamer, ongeh. d. 53 j. C. M. Hildernisse, wed. van J. Snoep, 78 j Ondergeteekende maakt het geachte pu bliek van MIDDELBURG en ONSTREKEN bekend, dat bp HEDEN een zaak heeft ge opend in Stalen en Stoffen voorhanden. Beleefd aanbevelend Middelburg, Hoogstraat I 125. HOOFDSOORTEN. Trade mark. gtdlponterd f 1,10 &f 1,30 p. 5 ons 90 ots. p. 5 ons Te NIDDELBtJRG bp M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. A. v. d. MLJLE, Dam. Mej. M. KODDE, Vlissingschestraat. H. ISRAËL, Houtkaai. C. BAKKER, Lange Burg. F. A. KRAAT. Vlasmarkt. J. VAN GROOTHEEST, Zeeuwsohe Stoombakkerf. A. BACK, L. Singelstraat 202. A. P. CAPPON, L. Noordstraat 23. Joh. DIJKE, Langeviele K 223. H. L. ZEGERS, L. St. Pieterstraat C.£COUMOU, Vlasmarkt K 158. A. G. v. d. HOOFT, Korte Noordstr Sauguiuose is in vele gevallen van bloedarmoede (anaemie) en zenuwzwakte (neurastenie) het beste middel. De zwakste gestellen kunuen het verdragen. In al- geheele versIappiDgstoestanden brengt de Sangninose onmiddellijk hulp. Dit moet wel waarheid zpn, want anders zou zij niet in alle deelen van het land zoo gevraagd en zoo geroemd worden. Door tus8chenkom8t van onzen wederverkooper, de heer A. Strubbe te Franeker, ontvangen wij onderstaande DANKBETUIGING. Geruimen tpd was mijne dochter lijdende aan zwakte en lusteloosheid, terwijl ze nooit eetlust had. Na het gebruik der Sangninose is zij spoe dig hersteld, en gevoelt zij zich gezond. Lusteloosheid en zwakte zijn verdwenen, en een flinke eetlust kwam terug. DoDgjum, 13 Deo. 1913. H. ALKEMA. Met dankbaarheid plaatsen wp d6ze dankbetuigingen met vrijmoedigheid raden wp voor alle gevallen van algemeene verslapping onze versterkende en bloedvormende Sanguinose aan. Prijs per fl. f 1,50, 6 fl. f 8,—, 12 fl. f 15,-. Te verkrijgen bp de meeste Apothekers en^ goede Drogisten. De Riemerstraat 2-4e. VAN Co. Den Haag. Te Middelburg bp C. A. SCHÜLTE CoLange DelftL. JANSE, Korte Noord- straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. Zoowel goedkoope als betere soorten. Grootste sorteering KASPETTEN, in alle maten, in rood met zwart, naturel met diverse kleuren, gebloemde Tapis Beige Karpetten, prima kwaliteit. Uitsluitend nieuwe dessins. Laagste prijzen. Onze collectie is ongeëvenaard. Grootste sorteering Speciale inrichting voor hot vervaardigen van in eiken gewenschten stpl, prijzen uiterst laag. Elegante uitvoering. In alle maten en prijzen COCOSMATTJBBT, GANGMAT- Alle werkzaamheden het Bedden- en Behangersvak betreffende, worden door bekwame werklieden onder garantie nauwkeQrig uitgevoerd. w w w met aparten opgang en van alle gemakken voorzien. Adres bnrean vbd dit blad. Adre3 Leo de Buck, Lambreebtstraat 93.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1