Begrafenis-Maatschappij een net Bovenhuis, Lange viele K 215. Te beginnen 8 Maart Czaar Nicolaas 8 Maart. Vrouwendag, 8 Maart. Groote Propaganda-¥ ergadering SpresksterMevr. L. DANZ-Ronnel, van Amsterdam. PIANOS Afdeeling CORSETTEN. M. H. BOASSON ZONEN. Fall. L. HENDRIKSE. Piano- en Orgelles Huisvrouwen GLACÉ's. DE JONG Co., Deventer Sociaaltjes, Bovenhuis te huur zullen alle KAPPERS- en BARBIERSZAKEH des ZON DAGS gesloten zijn, foor het Algemeen Vrouwenkiesrecht Vitte Dames-Ondergoederen, Corsetten, Kousen, Handschoenen en de nieuwste Garneeringen A. D. LITTOOIJ Ai., Spanjaardstraat. BETONDEN TOOBWEBPEN DIT «OORZOIG Behangerü- Stoffeerderjj. Verhuizingen. Christelijke School voor on- en Aangifte van nieuwe Leerlingen INMAAK-BRiMDEVIJM Verplaatst. De Varkensslagerjj van C. J. B1JKE is verplaatst van Seis- straat naar L. E. RIVIÈBE. politieken toestand en de taak der vrijzinnigen, op Zondag 8 Maart 's av. 8 uur, in het gebouw der Werkmansvereeniging. in eerste klas uitvoering Kon. Pianofabriek, Middelburg. Ontvangen de Elegante Conpe. - Solied Fabrikaat. Harkt bd. Kortstraat. ONTVANGEN: Nieuwe Blousen, Costuum- Bokken en Kinderjurken. GROOTE KEUZE IN School Gravenstraat (lei Wal) en School Heerengracht AANGIFTE VAN LEERLINGEN A. VAN 't WESTENDE, Eerste kwaliteit Yarkensvleeseh Fa A. E. J. J. RIV1ÈRE. voor Gas en Electrisch licht. LION COHEN, Segeerstraat. JOH. A. JULIANUS, C. J. RIJKE, GRAVENSTRAAT. MANUFACTUREN. GEMAAKTE GOEDEREN. een nette Bovenwoning, een lading Tuinschelpen, Mm. 22 Woensdag 25 Februari 1914. Ichttlsndf Verschijnt, 's Woensdagsmiddags. Advertenüën knnnen tot niterlijb 3 nur aangenomen worden. UITGEVER: Telefoon No, 238. Aan het Bureau van Politie alhier zyn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Sleutelbijbeltje: b. By ingezetenenzweep, J. v. Schaik, Dampoortsingelsportband, J. Boone, Singel- straat N 207 kindersehoentje, A. Franchimont, Smidsbolwerk Q 92; zilveren doekspeld. Klein Vlaanderen M 166; beenen waaiertje, J. Quist, Segeerssingel V 57notitieboekje, A. Bekkers, Reigerstraat; grys zakje inh. 1 rijksdaalder, Van Beken, Logement Berger, VI. Wagenpl Q 113; lap blauwe stof, C. Seybel, L. Singel straat N 170wandelstok en damesparapluie, Lnbrujjère, Concierge gerechtsgebouw; porte- monnaie inh. f 20,791/2, Cappon, Noordstraat; lorgnet, J. Mesu, Pluimstraat E 125; toer koralen met gouden slootje, A. Th. de Looff, St. Jansgang I 88zilveren boerenspeld, M. Rotb, Vliss. Wagenplein Q 119; kinderbontje, A. Rotb, Dokstraat P 186: portemonnaie inh. 391/j ets., J. C. Meyboom, N. Vliss. weg C 179 kinderbontje, P. Leynse, Gravenstraat I 292 heerenparapluie, C. M.Krjjger, Noord weg R 13b, MUKtiBitLlJEB 8TAKB VAK MWBBLBtKG Van 17-23 Febr. ONDERTROUWD: P. A. Tazelaar jm. 24 j met P. W. Louwerse jd. 21 j. J. de Voogd jm. 24 j. met S. Franeke jd. 23 j. W. Hen- drikBe jm. 23 j. met E. Polderman jd. 20 j S. Poortvliet, jm. 26 j met C. G. Broekman, j I- 27 j GETROUWD: J. Lefèvre s. 49 j. met J Bajjens jd. 40 j. BEVALLEN B. A. Rotb, geb. Sunrland d. W. Bugs, geb. Willeboordse z. H. C. P. van Elt-ücker, geb. de Leeuw z. D- van der Made, geb. Van Donkelaar, z. M. J. Groenewegen, geb. Melis, d. Geboreneene buitenechtelijke dochter, moe der 32 j een buitenechtelijke dochter moeder 29 j. OVERLEDEN: M. M. Dame, wed. J. P. Pluijmers, 77 j. fl. van de Voorde, z. 3 m. C« Wondergem, man van J. Haag, 50 j. O. J. P. Billebrand, wed. van B. Hendrikse, 80 j. K. Henderikse, wed. van A. J. van Kamer, 77 j. W. J. Bessie, eehtg. van C. Sinke, 54.j. TE MIPDELBUBOR ALGEMEENE VERGADERING van stemgerechtigde leden (21 jaar en min stens 1 jaar lid) op DINSDAG 3 MAART 1914, des avonds ten 8'A ure op de bovenzaal der Sociëteit de Vergenoe ging, Markt. De Directeur, J. A. BOUBDBEZ. AGENDA Jaarverslag en verkiezing. Aan de leden wordt tevens bekend ge maakt dat de inning der contributie een aanvang zal nemen op Maandag 2 Maart a s. Adverttntiën. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbe volen voorhet leveren en leggen van Tapijten en Linoleums, het opnemen, schoonmaken en leggen van Tapijten en Loopers, het maken van Rol-, Val-, Vitrage-Overgordijnen en Dra- periëu, het stoffeeren van Canapé's, Fauteuils en Stoelen in verschillende modellen, het ma- keu van Veeren- en Kapokbedden, Kapok-, Paardenhaar-, Zeegras- en Springveermatrassen. Meubel-Album, Stalen en prijsopgaaf worden gaarne op zicht gezonden. SO LIED EIGEN WERK. LAGE PRIJZEN. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar, LANGE BURG C 107. Onderwijzer voor deze vakken aan de Am bachtschool (Avondcursus.) Molenwater. op WOENSDAG 18 MAART des avonds 8 nur in de Consistoriekamer der Koorkerk. Kinderen, die in 1914 zes jaar worden, kunnen worden aangenomen. S. v. p. trouwboekje medebrengen. HET BESTUUR. TE HUUR van alle gemakken voorzien. Adres Armeniaanseh Schuitvlot Q 266. f 1,— per liter by J.C. JANSEN, v.h. Dhont, Dam Z.Z, lste kwaliteit Varkensvleesch, Rook worst, Bloedworst, Leverworst, mager en vet gerookt Spek, Hoofdkaas (kop). MT" Alles eerste kwaliteit. Beleefd aanbevelend, LANGEVIELE K 215. met Zaandame burgervaer zal men eerder gearmd het Peterhuisje zien bezoeken, dan dat de beroemde likdoornzalf de Gedé zal worden overtroffen. Prijs 20 cent. Verkrijgbaar bgC- A. SCHULTE en Co, Langedelft C. C. VAN LANGEVELD, Lan- gedelftL. JANSE en F. H. J. DAMEN, Kort« Noordstraat en JOH. DE ROOS, Vlas- markt- /6 sesTE 5^ Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar by door den lieer W. J. E. H. M. DE JONG, lid der Tweede Kamer, OVER DEN op DONDERDAG 26 FEBRUARI, des avonds om 8 uur, in de Groote zaal van het Schuttershof. TOEGANG VRIJ. GELEGENHEID TOT DEBAT. PrQs der Advertentiën Van 1—3 regels 15 cent, ieder» regel meer 5 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bg abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Medewerking van het Gemengd Koor „DE VOLKSSTEM". Opvoering van het tooneelstukje „Naar betere tijden". Entrée 10 cent. ZEGT HET VOORT. Opening half acht. KAARTEN zijn vooraf verkrijgbaar by de besturen der clubs en afdeeling S. D. A. P. Volksgebouw ,De Vooruit', Nieuwstraat en Winkel Wagenaarstraat en Breestraat en voorzoover nog beschikbaar 's avonds aan de zaal. &fjci IR Dop. MIDDELBURG. voor den op 1 April aanvangenden cur sus van beide Scholen zal plaats hebbeu op 9 MAART, des Maandagsavonds 7 ure, ditmaal in de School Heerengraeht. W. A, DE RUCKE, Voorzitter. F» J. DE KRUIJTER, Secretaris. Een Juffrouw biedt zich aan tot het geveu van a f 0,30 per aar. Brieven letter A bureau van dit blad. Voor f 1.75 een geheel» bezending Matten enz. om uw woning gezellig te maken1 prima kwal. Chineesehe Vloermat, fijne mooie kleu ren, voor slaapkamer, keuken enz. 3 flinke nette Gangmaten, 1 sterke Deurslykmat (80 bg 50 c.M1 gekleurde zachte Bedmat, gratis 1 fraaie Wandversiering en 1 fijn Tafelmatje. Wie binnen 8 dagen briefkaart zendt ontvangt dit alles en nog extra 1 fraai Stoelknssen, 1 Lampenkap, 1 fijne Tafellooper. 2 Boodschapm. of 1 fijn Tafelkleed. Naar buiten zending rem bours. Matten fabriek, Prinsengracht 146, Am sterdam. SPEKSLiGER, LANGE GEERE K 237, beveelt zich ten zeerste aan voor de levering van tegen scherpe oncurreerende prjjzen. TE HUUR by de OoBtkerk, bevattende Voorkamer en Zolderkamertje, waterleiding en afvoer, f0,80 per week. Adres Veersche Singel S 30. KORTE DELFT G 8. RUIME KEUZE ZIE ETALAGE. KORTE DELFT F 22. Voortdurend le qualiteit RUND* en KALFS- en VET SCHAPENVLEESCH bij VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), 1© Cent per stok. L. LEIJNSE. Magazijn ,D» Hoop", Dam. GEARRIVEERD a contant zonder bon. Adres Bode GOUDSWAARD. voor klein gezin. Adres ÜostkerkpJein O 2, MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1