Laatste week OPRUIMING. HËEBER-FABAPLDIES nuf f 1 DiftMPLII KiNQEH-FABAPLÜIES i 0, HUGO WILLEMSEN. een Hink Burgerwoonhuis Verkrygbaar by SEfifis. HILDEBNiSSE. groot Bal Masque CASCHUUEsó Specialiteit in WERKMANSGOEDEREN. LIMONADE GAZEÜSE I Deventer Sociaaltjes, een net Bovenhuis. GROOT INTRODUCTIE-BAL Patroonboekje. VROOM DREESMAM A. LIIX80IJ Ai, Spanjaardslraaf. fiEYONDEH VQOBWEBPEN TE KOOP OF TE HOUR DE MBYMAHTEL, Yoet verbrand. KLOOSTERBALSEM C H U T mr COSTUMES aan fle Zaal verkrijgbaar. DE ZON. m Burpr tenedenwaning MIDDELBURG LION COHEN, Segeerstraat. I f. Milts! iü MuM „WALCHEREN" BLADW KEFEB WEBKBBOEKEN echte kleur 110 ets. BLAOW KEPEB WEBKKIELEN ecMe kleur 105 BLAUW KEPEB WEMJASJES echte kleur 125 SCHILDEBSKIELEN prima kwaliteit 120 BLAUW KEPEB DBUKKERSJASSEN echte kleur 150 BOEZEBOEMS eerste kwaliteit 80 natte of droge wasscken. KOLEN VEBEENIGIN 6 ¥h. „OnsHaatscbappelijkBelang De Sanguinose Entrée 25 cent. Aanvang 8 uur ONTBIJTKOEK. W®. 18. Woensdag 28 «lanuatf 1911. Achttiende Jaargang* Verschijnt 'a Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 nnr aangenomen worden. Telefoon No. 288* PrQi der AdTertentiën: Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 oank 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, KUMtëRfiilJ&E STAK» VAK BIBBBJLBUKR Prfl» cent, J. M, JOUWERSMA-RUSELER. De verwaarloosde brandwonden Teroorzaken ondragelijke pijn. Klooster Sancta Paulo is een uitmuntend geneesmiddel tegen brand- en snij wonden, oude en nieuwe wonden, winterhanden en -voeten, huidaandoeningen, spierverrekkingen, zweren, spit in den rug, alle rheumatische aan doeningen en aambeien, Tb MlMslimg bi]M. J. Timmermansk. i. i MljleHe], M. Kodde H. IsraëlE, BakkerF. A. KraatJ. vaa grootheestA. P. Cappon DijkoH. L ZepersG. Cosmoa sa A 6. v. d. Hooft. SOIDA0AVO1ÏD te geven door de Dansclub „MIDDELBURG VOORUIT". Orkest oude? leiding van den lieer J". P. STFINK. MIDDELBURG. LANGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN em gros -eH détail Voortdurend le qualiteit RUND- en KALFS- en VET SCHAPENVLEESCH bij Dlmteor F. A. HAIIES, Middelburg. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. TE MIDDELBURG. Zuiver plantaardig versterkings middel. ft ÏO (Jent per stak. Magazijn ,De Hoop", Dam. Coöp: Stqomzuivelfabriek teBUITENP05T(Pr) Levert: pJPlEÏETTEfDAMNEPj^S WfF INTRODUCTIE-KAARTEN verkrijgbaar aan de Zaal a «O ct. per persoon. AANVANG 8 UUB. Muziek onder leiding Tan den Heer J. HEB€ULBft« Men behoudt zich het recht den toegang te weigeren, MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement tan 1000 of 500 regels Toordeelige yoorwaarden. Aan bet Bureau van Politie alhier zyn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen zak met brood; portemonnaie inh.f 1,53 sleutel en postzegelzilveren broche (knoopjes); zilveren broche (knoop)rieten mattenklopper zakje met soepvleesch portemonnaie inh. 5 ct. en 4 portretjes; spaarboekje (school A). b. b(j ingezetenenkinderbandsehoen, M. Francbimont, Smidsbolwerk O 92rijzweep, Gasthuis, Noordplein portemonnaie inh. 81 et., v. d. Plank, Korte Geere K 368 portemonnaie inh. eenig geld en sleuteltje, J- Koole, Seisweg R 110; 2 sleutels, P. Poldermrn, Ylias. straat Sierspeld, A. L. Ólree, Turfkaai H 173knip mes, L. J. de Lange, Breebruine handschoen, M. v. Gemert, Blindenhoek D62; paar blauwe handschoentjes, haarstrik en 2 zakdoekjes, N. Bazel, Bogardstraat D 38; zilveren dameshor loge, v. Es, Oostkerkplein O 6zilveren dames horloge, J. Spaan, Gravenstraat 1279zilveren ketting; G. Poortvliet, Seisweg R 151bboekje (broodfabr.), A. Baljeu, Spanjaardstr. E 88 bruine handschoen, J. Boutens, Latynsche Schoolstr. C 50rood wollen das, Baan, Bier kaai G 20ogrpz8 zuidwester, Poerstamper, Arroeniaanseh sehuitvlot Q 259; double pot loodhouder, H. Nieboer, Penninghoeksingel L 67notitieboekje, C. Vijgenboom, Seisstraat M 51paar grijze handschoenen, H. Nelle, Beenhouwerssingel K 70; groene heerenhand schoen, A. Florissen, Noordweg R 46esn pakje vlechtmatjes, v. Wezel, Beddewykstraat K i43; paar glacé handschoenen, P. Semeyn, Spanjaardstraat F 78zilveren armband, Ga- brielse, Markt K 3; boerenhoed, J. Heeren, L. Gortstraat I 320. Van 2026 Jan. ONDERTROUWD: G. Augustijn, jm. 22j. met N. Brouwer, jd. 23 j. GETROUWD: O, Smoor, wedn. 47 j. met C. Alewijnse, wed. 43 j. BEVALLEN: A. J. Meerteus, geb. Mak, d. (levenl.), W. Franse, geb. Stroo, z. M. Joosse, geb. Geldof, z. D. W. Dodmond, geb. Floresse, d. A. E. G. Henning, geb. Kerkhoven, z. C. P. Sonius, geb. De Kok, d. A. M. S. Helbers, geb. Baden, z. OVERLEDENC. J. L. A. Ansermet, wed. van H. J. Guldenbnrg, 87 j. J. Meyers, man van J. Aarnoutse, 69 j. J. M. Goester, man van J. G. Croockewit, 46 j. J. fl. van Aartsen, wednr. van O. Riemens, 54 j. S. Lejjnse, man van C. van Sluis, 50 j. EL Bakker, man van D. C. J. Verhoeven, 76 j. A. Baljeu, man van N. Alewjjnse, 76 j. A. L. Moerland, z. 5 m T. C. Schermers, man van A. M. de Bont, 70 j. C. P. v. d. Houte Willems, wed. van H. v. Hengelaar, 83 j. O. Baas, oug. d. 18 j. AdTertentiën* op prettigen stend. Adres Dorleijn, Timmerman, Dam. DOOR (zes modellen voor zomer en winter). Me). Sophie Hendriks, huisvrouw van den heer Ferdinant Coens, winkelier wonende te St. Laurens Zeelandver klaart ^ons Eenigen tjjd geleden had ik het on geluk mijn voet te verbranden met kokende melk, die ik van de kachel wilde nemen, toen zij overkookte. Ik verwaarloosde de brandwonden, doch dit kwam mij duur te staan. Na eenige dagen kon ik op mijn voet bijna niet meer loopen, zjj was bont en blauw en deed mg ondragelijk pyn. Hoewel ik niet kleinzeerig ben, kermde ik toch van de pijn en wanschte wel, dat mijn voet afgezet zou worden, om toch maar van mg'n smarten verlost te worden. Zoo leed ik weken lang en gebruikte vruchteloos allerlei middelen. Toen bracht mijn broer mij een potje Kloos terbalsem, Klooster SaDcta Paulo, ge kocht bg den heer E. O. de Backere te Aardenburg, en ik vond er veel baat bij. De Kloosterbalsem stilde onmiddellijk de ondragelijke pijn, de verzachting was een genot en met den dag giDg myn voet er beter uizien. In enkele dagen tjjd was mgn voet zoodanig gebeterd, dat ik weer aan mijn werk kon gaan. Eén potje Kloosterbalsem was voldoende om mgn voet te genezen. Niet het minste litteeken is overgebleven, wel een bewijs, dat de Kloosterbalsem een éénig middel is tegen brandwonden en de gevolgen daarvan. De Prg's per pot van 50 gram 75 et., van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AK KER. Alle andere is namaak. Centraal- Depot L. I. Akker, Rotterdam. Ver krijgbaar te Middelburg bg L. JANSE, Korte Noordstraat 105C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2JOH. DE ROOS, Vlasmarkt 157 en by alle Dro gisten en de meeste Apothekers. Vraagt Uwen Winkelier TE HUUR van alle gemakken voorzien, naast het post kantoor, f 2,50 per week. Adres J. van Slugs, St. Janstsaat I 45. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bg den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „da Eendracht". ij ij ii ij Een NETTE VROUW vraagt v. g. g. v. Adres Bureau van dit blad. PI® le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is f0n van aroma. Het Restaur maakt de leden bekend, dat er hg voldoende opgaaf elke VRIJDAC kolen uit het pakhuis gelost worden. Op gaven worden ingewacht tot Donderdag namidd. 4 uur. Nieuwe leden kunnen zich dagelgks aanmelden, adres Krommeweele L 29. HET BESTUUR. De SANGUINOSE heeft nog uit komst en redding gegeven in vele gevallen, waar alle hoop reeds op gegeven was. Honderden, ja dui zenden in ons vaderland danken aan de Sanguinose nieuwe levens lust lichamelijke eu geestelijke werkkrachtkortom een geheel nieuwe levensopgewektheid. Wanneer gij lijdt door een der verschijnselen van verzwakking, van algeheele slaptetoestanden die vaak voorkomen en die men niet mag verwaarloozen zou het dan niet tijd zijn om het te probeeren met de Sanguinose die reeds zoo- velen geholpen heeft? Neem eens een proef. Maar zorg dat gij de echte Sangninose hebt en WMht IJ voor namaak. SANGUINOSE wordt verkocht in flacons van 300 gram. Prjjs per flacon f 1,50; 6 fl. f 8, 12 fl. f 15. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bg de meeste Apo thekers en goede Drogisten. Te Middelburg bg C. A. SCHULTE Co., Lange Delft; L. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlas markt R. M. SMITS, Damen te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. TE HUUR met groote lucht, Karelsgang buiten de Dam poort. Te bevragen L. de Waard, Schoorsteenvegere- singel en Veersche Singel S 20. heeft U al eens kennis gemaakt met mjjnt Probeer U die eens ze is de prgs van 11 eent meer dan waard. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat TE HUUR van alle gemakken voorzien. Adres Armeniaansch Sehuitvlot Q 260. tn doezen San 2 atv/u. Voor/2.90zenden wij 'deze fraixo perpostdoor hetgebeele land.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1