Groote Prijsvermindering van alle aanwezige goederen Arnie-a Oiyoerine-Gelei, Magazijn „De Zwaluw", Hamamaliszalf, Sere- Glycerine- Lanoline, KAAS Openbare Vergadering op MAANDAG lfl^JANUABI 1914 in de Groote Zaal van het Schuttershof, des avonds te 8 ure, Mr. V. H. RUTGERS, en nog een nader aan ta kondigan spreker. „Plaatselijke Keuze". Gelegenheid lol Debat. Toegang Vrij. De nieuwste BISCUITS T Vaseline van tobrongh. J Kaloderma, een P1IIU iel groole kelders, in AU BON MARCHE, lange gortstraay i 337. Van Vrijdag 16 tot Zaterdag 24 Jan. Neemt Proef M- een nette Bovenwoning. I f, BiiMeri en ZufloH F a. H. L. HEN DBIKSE, Gravenstraat Groote Uitverkoop van Manufacturen, Gemaakte Goederen en een groote partij Lappen, Damesblonsen en Cos- tnnmrokken worden spotgoedkoop opgeruimd, W. J. CAMPER Firma MUI Co., mm Pril Hooi aankomende Pakhuisknecht AankomSFltNECiir Aaokomanda Boekbinders JONGEN, Een Loopjongen gevraagd. Een flinke Jongen gevraagd. Nelte fongengevraagd, Een Waschvrouw gevraagd, Een Werkvrouw gevraagd, Flinke Dienstbode benoodlgd een flinke Dienstbode. flink net DAGMEISJE. Een Dagmeisje bonoedigd, een Noodhulp gevraagd, een Loopmeisje gevraagd. De Uitverkoopprijzen zijn op elk stuk Mist kostenden prijs genoteerd. Van 40 fat 50 pöl korting. J. VERHAGE, Winterhanden, Springende huid. J VersGh ontvangen 4 Winterhanden. k 2 Springende huid. Winterhanden. Springende hnid a 16 ct., puik a 19 Gt. p. pond. PRIMA KWALITEITEN. I. VAAIE, Lid der* 2§ Kamer, Allen, zoowel mannen als vronwen, die belang stellen in een sterk, krachtig en drankvrü Nederlandieder die wil weten, hoe Nederland vrü te maken is van zijn grootsten vijand (den alcohol) kome ter vergadering en teekene het eerstdaags aan te bieden adres aan de Regeering. HET PLAATSELIJK COMITÉ VOOR HET VOLKS- PETITIONNEMENT VOOR „PLAATSELIJKE KEUZE' Ondergeteekenden, alle inwoners en Vereenigingen van Middelburg verklaren de aGtie voor PI. Keuze gaarne met hnnne aanbeveling te stennen. 4 WlnUrhaaiUa, 4 Spriigsndi huid. 4 Winterhanden, 4 Springende huid. BUBTENOEWQUE A&HBIEDING Zie d© Etalage, Zie de Etalage. „WALCHEREN". Koopjes. Koopjes. Koopjes. J. W1LLEMSE JllssingsGhestraat Te 2 STERKE Benedenwoning Kook- en Bakvisch. Gebakken Visch. Fa Gebr. VAN DORT, Segeerstraal ft bg J, BOLIER, Werkmeid. eenvoufllge Meid-Huishoudster. Dienstbode, Kamermeisje. G. A. SGHOLTE Go. A C A. SCHÜLTE Go, Ik (Dlvldeai A 4 prucint). SPREKER ONDERWERP J. VERHAGE, O A. SGHULTE Go. I I C. M. SGHULTE Go. Een party Jongens-Overhemden in maten 33 tot 36 worden voor 90 CENT per stuk opgeruimd. F. F. JOOSSE, Elgnhaardstraat. Dlreetear F. A. HAISEH, Middelburg. 18, Voor het laatst Konijnen slachten. W. FLIPSE. Haring in 't Zuur per potje 15 ct. Busgroenten (uitgewogen). Spinazie per pond 11 Snijboonen 14 voorheen DIRK L; BROEDER. ONTVAÜEN van HUNTLEY PALMERS, PEEK FREAN Co., CARR&Co.; VERKADE, DERCKSEN, etc. etc v.h. DIRK L. BROEDER. 6 kleine gegoten Kacheltjes, benevens een partij Gas- en Gaatjesglazen in alle grootten en 50 paar SchaatseH a 25 cent per paar. WEER VOORHANDEN: KREÏBOK C". in tuben van 30 cent. Langedelft H 2. KONIJNEN van 2 K.G. 40 et. en van 2*/2 K.G. en hooger 45 cent de K.G. Volgende week MAANDAG 19. DINSDAG 20 en WOENSDAG 21 Januari. Geopend van 's morgens 7 uur tot 's avonds 9 uur, LANGE GEERE K 307 bjj de Koemarkt. Aanbevelend, ^1 in tuben van 30 cent. Lange Deift H 2. JT J*. V1BHAGE, vh. DIRK L. BROEDER. Prima kwaliteit Gemêleerde Theeën in prjjzen van f0,60? fO,70, fO,80, fl, flj25 en fl,50 per */2 K.G. Mazawattee Tea f 0,30 en f 0,00 per pakje. Roelofsthee fO,42V2, f0,50, f0,60 en f 0,80 per 1/2 K.G. per tube 25 cent. C. A. H€HILTE Co., Lange Delft H 2. ATJUKUK Magazijn ,De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. in diverse verpakkingen. y» Langedelft H 2. w in tuben van 10, 20 Jen 40 cent. w y Langedelft H 2. W TE HUUR LOMBARDSTRAAT. Adres Korte Burg A 33. BROEKERT, O. de Houthandelaar. CANNEGIETER, Dr. J. P. Herv. Predikant. Chr. Nat. Werkm. Bond Afd. Middelburg. DEKKER, K. Leeraar Rijkskweekschool. DOORN van Jonkvr. S. H. Particuliere. DEUNEN, van J. K. Hoofd Chr. School. E1JK van G. Dir. Jongensp. Kinderzorg. PEEN, van der Dr. F. Apotheker. KLONTJE A. Luit. Kol Mil Commissaris, LIGT, de Os. N. M. Herv. Predikant. Middelb. Best. Boud. NETELENBOS, Ds. J. B. Geref. Predikant. NOSKE, A. A. Muziekuitgever. OBERMANN, Dr. H. T. Pred. Eng. Gemeente, Werkl. Verb. Patrimonium, Afd. Middelburg PETERMEIJER, A. Leeraar R. H. B. S. POLMAN KEÜSEMAN Mr. W. Griffier Staten van Zeeland Prot. Chr. Vakv. van Metselaars. Prot. Chr. Vakv. van Timmerlieden. RINK, C. W. J. Majoor der Infanterie. Soe. Bern. Arb. Partij Afd. Middelburg. SPEENGER, Mej, A. Particuliere. VEER, Mr. A. A. de Lid. Prov. St. v. Zeeland WEE DA, C. Dir. Chr. Kweekschool. WIELENGA, Ds. J. D. Geref. Predikant. van de fijne eigengeslachte Ham a 14 en 16 cent per ons, prima harde Rookworst 11, Tongeworst 10, Hammeworst 8, Opgerold Ontbijtspek 10, Boterhamworst 10, Hoofdkaas 10, Bloedworst met veel spek 6 en 7, Lever worst 5, Rookspek 10. Aanbevelend, TE HUUR Te bevragen b\j Verburg, Gravenstraat. VAN HOUTEN's CACAO. DE JONG'S CACAO. BLOOKER's CACAO. SICKESZ CACAO. BENSDORP's CACAO. KWATTA's CACAO. Losse Cacaopoeder vanaf 8 cent per ons. TE HUUR tegen half Febr. voor een net gezin (liefst zonder kleine kinderen) met 4 kamers en keuken, gas, waterleiding en Tuintje. Aansluiting op het Stadsriool. Huur f 3,Te zien Pjjpstraat 219. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bjj den Heer G. DEKKER, Vlaamarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café .da Eendracht". Voor het leveren en repareeren ran uw Uurwerken beveelt zich beleefd aan LANGE DELFT H 20. Tl KOOP het BESTE Metaalpoets, Alleenverkooper TE HUUR tegen 1 Febr. de Nieuwstraat H 47. Te bevragen Korte Delft G 4—5. VKESCHE DAGELIJKSCH VERSCHK Aanbevelend, Adres Zusterstraat I 246. LANGEDELFT H 8. GEVRAAGD kunnende met paard en wagen omgaan. Adres Firma K. MeertenB Jr., Korte Delft. GEVRAAGD, voor loop- en pakhuiswerk. Adres Bureau van dit blad. gevraagd bij J. C. W. Altorffer. A. A. Mes Gzn., Dam, vraagt een flinkeu niet beneden 16 jaar, Aanvangsloon f 3, Adres P. B. de Leeuw, Sohoenhandel, Lan gedelft. Adres C. dé Jongh Pz., Rouaansche kaai. voor Bediende in den Buitentuin. voor den Maandag of Dinsdag. Adres Bureau van dit blad. voor Vrijdag rast. Adres Kortedelft A 83. Mevrouw de Witt Hamer—Overman vraagt tegen Mei eene Aanmelden na 8 uur 's avonds. Adres Hotel Queenboro, Kanaalstraat 138, Vlissingen. Tegen 1 Februari biedt zich aan een Verdere inlichtingen verstrekt gaarne Wil- lemsen, Verhuurkantoor, Noordweg. Mevrouw Van der Laan, Molenwater, vraagt tegen Mei Zich aan te melden 's avonds na 8 uur. Mevrouw Hammacher, Dam, vraagt een Spreekuur na 7 uur 's avonds. bjj Mevr. Remijn, Krommeweele L 30. Mejaffr. van Puffelen—den Hollander, Bargt, vraagt tegen Mei eene wegens huwelijk der tegenwoordige. Geen wasch. In het Grand Hotel, Langedelft, kan terstond geplaatst worden een net KAMERMEISJE. Door ziekte bij Mejuffrouw Papegaajj, Noord Bolwerk. TERSTOND Adres Firma D'hujj.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 3