Alls nog voorradigs MANS- sn J0N6ENSB6NKEBS wordsn voor vermiodBrde prijzonjoppraimd, MAGAZIJN „OLD ENGLAND". 5. MAX EN DE LIEFDE, Crème Simon S CAMPHOR-ICE S J. VERHAGE PREANGER KOFFIE Crème Peltzer, Openbare Uitvoering RAJAH-THEE. 4 i ter, i Zondagsavonds Dansles LIPPENPOMMADE. Witte Overhemden, Boorden, Fronts en Manchetten. Eene door Etaieeren beschadigde en incourant geworden partij goederen zullen tegen spotprijzen worden opgeruimd. IMF* Het Magazijn is geopend Tan des morgens 9 tot l, van 2 tot 5,30 en van 6,30 tot 9 uur des avonds. f Winterhanden, v/h DIRK L, J. WERHAGE, op Zondag 25 Januari a.s. ZANG, MUZIEK en TOONEEL. ÜÜf" Na afloop wrij Bal. s f G. A. SGEULTE Co Cold-cream, „BE VLIJT", Lange Burg, Middelburg. Aanbevelend, Dost ow voordeel I J. W. TOEBES STRENGHOLT's ELECTRO-BIOSCOPE. Cinema Pathé. Telefoon 229. 1. Bigorno jonleor, epilibrist nit liefde, do komisch. 2. Schilderachtige Jura. Gekleurde Natuuropname. 3. ACHTER HET VOETLICHT. Prachtvol Amerikaansch drama. I# Winterhanden, Springende huid. L Springende huid. 1 Winterhanden, Springende huid, Winterhanden, f m Springende huid. t üiweriiie, i Winterganden, Springende huid. Hiëmta, Distillateurs. Lange Delft. ¥oor Bruiloften en Partijen „DE VOLKSSTEM". „EXCELSIOR". lm Is sinds jari de bssI gniit sn in til gntriii sits gnndtnnp. WILLEM P. I TAM SER SLDIJS op de Tnrfhade. CASCHULTEsC' MIDDELBURG LION COHEN, Segeerslraat. 4 4 Vanaf 18 Januari Dansclub Ons genoegen. C. A. SCHULTE Co. Winterhanden. Springende huid LANOLINE, 5 LION COHEN, Segeerstraat, Magazijn „De Zwaluw". GROOTE MARKT. 4. Onze "Weekrevue. allerlaatste nieuws. IN HET SCHUTTERSHOF BOVENWONING te huur, M A ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. PROGRAMMA VAN HEDEN MAX IS en BLUFT d8 bosti bloacoop-actnar van dg varald. 6. Tvriidi dggl (als versa). 7. Derde geel (aio veren) PrUz» Matlieë volwas. 1bRang 25 et., 2s Rang 15 et, 3sRang 10 et. kinderen li 15 et., 2e 10 et., 3e 5 et. Doorlo&pende Voorstellingen van 7 tot HV2 uur. Eutrée: ie Raig 1040, 2e Rang io,25, 3e Rang f0,15. Dg DlrgetlgWad. J. F STREHGH0LT. 6. A. 8CHÜLTE GO. G. A. SGH0LTE Go. door speciale bereiding steeds iets beter dan de beste. 3MF* Wordt digelRku op Dnttueh@ wQze gebrand, i 0,80 per 5 ons. 1 7,50 per 5 K.G. Cm Am Schutte Co '0 a in flacons van 15 en 25 cent. a Cm Am Schutte Ge*, BMsmsiiMtcii G. A„ Schutte A Co., v. h. DIRK L. BROEDER, ABRIKOZEN, STUKJES APPELEN, SCHIJFJES APPELEN, PRUIMEDANTEN GEDROOGDE PERZIKEN, GECONFIJTE PEREN, MUSCADEL ROZIJNEN, STUDENTENHAVER, etc. etc. Fransclie Natuurwijnen. 1,10 1,20 1,40 1,20 VAN Toegangsprijs f 0,25 pgr pgrooso. Higr ga Damg f 0,40. Zlg rerder Programma's. HET BESTUUR. Indian u prlja mfmlt op mean Indardmmd GOEDE KOP THEE, gebruikt ttmu Deze Thee tm tu het groot en tn het ktmtn la vermnhtt- Imnde prijzen te verkrijgen bfj LANGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN EN GROS EM DÉTAIL Voortdurend heerlijk ARGENTIJNS!'H RUNDVLEESCH. Rollade en Ribstuk zonder been 90 cent, Biefstuk f 1,10, Rosbief f 1,—, Lappen 80 cent per kilo hjj Winter haatten, Springende huidi Cm A. SOHULTE Go. A H. GABRIEiSE, Gade Kerkstraat. Coö?: Stgomzuivelfabriek Buitenpost (Fr.) Levert: •pJREV'eïïEfMW^US in doezen tón 2 stuks. "jM-/ ^oor. 2.90izenden wij Voortdurend Ie qualiteit RUND- en KALFS- en VET SCHAPENVLEESCH bij Nieuwe Bruine Boouen p. kop 13-18 et, Capucijners 14 Groote „18 Groene Erwten 12-14 Lichte Boonen puik in de kook 10 Schijfjes Appels per pond 20 Nieuwe Pruimen 14-18 Vijgendalen 9 Mainzer Zuurkool 5 Blanke Zuurkool 4 Gezouten Snijboonen 9 Spercieboonen 9 Boodschappen worden op verlangen gaarne thuis bezorgd. Winterhanden, Springende huid A. SCHULTE d€o. ErEQQTE JiARLUESCHE 0FRU1KIIQ I vanaf Zaterdag 10 tot en met Zaterdag 17 Januari. f| 15 pCt. KORTING op allo voorradige goederen, uitgezonderd: Een dolle klucht door Max Linder zelf geschreven en gespoeld. We krqgen hier een allerleukst pendant van de bekende scène de gebroken spiegel. Echter hier is de spiegel niet gebroken maar eenvoudig door een listigen neef nit de lijst genomen. Talrijke dol vermakelijke tooneeltjes houden ons bezig en zeker behoeven we niet te zeggen dat Max overwinnaar blyft en de mooie Lily Fitz naar het echtaltaar zal voeren. De lange kluehtfilm houdt ons van begin tot 't eind bezig en aan het einde zijn we werkelijk op van het lachen. Max toont ons hier weer zijn staaltjes van komische actenr zooals hjj door geen ander artist kan worden geëvenaard. En hij weet zijn mede-artiesten zoo te kie zen dat ze met hem een ensemble vormen, waarop menig schouwburg-directeur trotsch zon zijn. Het spel is daarom ook af, terwijl zoowel decor als regie too- nen, dat geen kosten ontzien worden om dit schitterend bioscoop-talent oók in de meest passende omgeving tot uiting te doen komen. De Directie behoudt het recht het programma te wijzigen. Men kan des avonds om 10 uur nog binnen komen en heeft dan nog recht op het geheele programma Aanbevelend, w ia potjes van 60 eeat. rp in potjes van 60 cent. Langedelft H 2. w doosjes van 10 oent. w Langedelft H 2. W in tuben van 30 en 50 cent. Langedelft H 2. AAAAAftAÉAAH M een uitstekend middel, Langedelft H 2. doosjes van 12V$ cent. Langedelft h 2. Per fleseh. Bordeaux St. Estèphe Chateau Blanquefort Tours (zoete witte Wgu) Spaansche Wijn (zoet) Portwijn Tarragona Port Roode Port Madera Vieux Samos (zoete Wjjn) Piccardan (versterkende Wijn) Oude Jenever (zeer fijn) Boerenjongens f 1,— en Gestookte Citroen-Jenever f 1,p. liter. Cognac per flesch Cognac Vieux Cognac fin Bois Advocaat f 1,en Likeuren f 0,40, f 0,60, f 0,70 en f 0,90 p. fleseh. Alles ook PER MAAT verkrijgbaar. f 0,55 - 0,65 - 0,75 - 0,75 - 0,75 f 0,65 en - 0,75 - 0,85 - 1- f 0,75 en - 0,90 f 0,60 en - 0,70 0,80 1,25 1,20 voor man en vrouw, zit- en slaapkamer en keuken, privaat, waterleiding en afvoer, f 1,60 per week. Adres Bastion 64. 21/2 en 5 cent. Mi Langedelft H 2. Beste WESTKAPELSCHFi AARDAPPELEN 22% cent de 5 kop, DRIELINGEN 11 eent, AJUIN 171/2 cent de 5 kop bfi van 8ÏO nnp. f deze franco per post door hetyeheele land. in porceleinen buisjes 15 cent, in tuben 15 cent, in allumin. echuifkokertjes 20 cent. Lange Delft H 2. in tuben van 15, 25, 30 cent, W in doosjes 10 en 20 M 9 Lange Delft H 2. A Aanbevelend; in tuben van 40 cent, in doosjes van 15 cent. Langedelft H 2.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 2