bij S. DE JAGER Jr. Een genaeskundjo consult. E. H. Boasson Co. Lappen Vitrages, aan Spotprijzen. Eerste Jaarfeest moote Uivoering io de grooie zaal yrd het Scbntiersboi. LESSEN aangeboden Prima Roode Zuurkool f 25.000. SI iigi-W II Ie Kruis. 9°/o dividend uitkeert. LIMONADE GAZEUSE ROOM i SO to SS tri per pi. Een Bovenwoning E.Br^ndsrai VOLKSBIBLIOTHEEK u 0. L1TT00IJ Ai, Spnjaardstraa!. BEVONDEN VOORWERPEN 1. UI 1 HEUL, Slijiselweg S93. Voor Kost- en Inwoning Het heeste®;, weeral we® kleine kinderen, kan het best bestreden werden, deer ze onmid dellijk 's ochtends en avonds in te wrijven met THITQL. Hierdoor kan het heesten ook worden weerkomen. Een flacon wan f I,- is voor een winter voldoend©. Het innemen wan Hoestwilotum bevordert ook de genezing van het hoesten en voorkomt dit daar het ont smettend op de keel werkt. Prijs f I,-. Gebroken Thee, Zuivere oplosbare CACAO Groote Bijverdienste Gebroeders H1LDEBNISSE. Groot© Markt G O ©n 7, wan ©en groet© partij (Hf i 11 ©n G r m e), in all© breedtes, Christelijke Hoziekvereeniging Muziek. - Zang. - Voordrachten. VRIJDAG 23 JANDARI 1914, een antieke Tweedenrskast en twee Friesche Klokken. MINDERHOUD, Nienwstraat Neemt proef met mijn W. P. MALJERS, Markt. I. A. NONHEBEL, Apotheker. Reuklooze H. H. Vogellief hebbers. ANIJSMELKTABLETTEN Over goede en goedkoops woningioricliting. in FRANSCH, een flink Woonhuis, Boven- en Benedenwoning AchttUnuU Jwirgattg. Verschijnt a Woensdagsmiddags. Adrertentiën kannen tot uiterlijk 2 nar aangenomen worden. PrtJs der Advertentiën Advertentiën. soiled 2'Ptrs. LEDIKANT, WASGH- TAFEL eo NACHTKASTJE ln Hahuls-, Eiken' of Nofenkont. verzekeren zich personen van eiken stand door den verkooo van een opzienbarende nieuwigheid. Prijs per deeltje 10 cent. MIDDELBURG'! HARMONIE. des avonds ten 7v« nar A. EISMA, Veersche Singel S 78. een flink Varkenshok te koop. Bevestigd te 's Gramhagi, Ansa PanlQwnaplein 3. Op 3 pGt. Premie-Obligatie Ho. 10729 ad f10 heden gevallen de f 28 000, Gfelftea onmiddallUk aitSataald. Sillida vertegenwoordigers gevraagd le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld nlt le kwaliteit grond stoffen en is fijn van aroma. ONOVERTREFBAAR II KWALITEIT. AMBTEBDAH, sr®. 16. Woeuidftg 11 Jauisnri 1911. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Telefoon Mo, &88, Van 18 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent, 3 maal plaatsing wordt sleehts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement ran 1000 of 500 regels roordeelige roorwaarden. Aan bet Bureau van Politie alhier zjjn °P werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. schoolboek (eerste leeronderwye) en kin derbontje. b. Bij ingezetenen zilveren broche, Ph. Uit hoven, Noordsingel 8 154bruine handschoen, Pagter, Yeersche singel T 223 foxhond zwarte met witte bek en witte voeten, Vlissingsche straat K 43; zilveren brocbespeld (4 knoopjes) L. Rottier, Langedelft 119; gouden oorbelletje, A. Arnoldus, N. Oosterschestraat N 87 blauwe werkschort, A. MarteijD, N. VlissiDgscbe weg O 191toer roode koralen met goud slotje, A. J. de Zeeuw, Lange Geere K 239; bruine handschoen, M. Nellen, Beenhouwerssingel zwarte handschoen, J. C. Marys, Smidsbolwerk grjjze handschoen, F. de Munck, K. Breestraat O 167 2 schorten, H. P. Wondergem, Bastion N 71fietspomp, K. v. d. Borgt, Hofplein E 297 lederen beenstuk, K. Heeren, Molstraat N 117zakdoek, N. A. Dekker, Noordweg R 22kippenkorf, S. de Jonge, Penninghoek L 56. BUItGKRLU&E STAND VAN MIBB1LBURG Van 6—12 Januari. ONDERTROUWD: A. M. W. van der Plank, jra. 25 j. met A. van Paassen, jd. 23j. GETROUWD: D. N. Leendertse, jm. 27 j. met A. de Vries, jd. 30 j. BEVALLENA. P. Scheffer, geb. Gejjp, d. M. Compeer, geb. De Wolff, d. J. Mulders, geb. Walrave, d. R. van Brakel, geb. Gelder, d. E. M. Vlllee, geb. Butz, z. J. Tange, geb. Overwjjk, d. OVERLEDENG. Hendrikse, wedr. van J. C. Riemena, 62 j. P. Tavenier, echtg. van P. de Gruiter, 83 j. M. Boone, wed. van J. Labrujjère, 82 j P. van Loopik, ongeh. man 74 j. C. J. Geelhoed, d. 6 j. Weder ontvangen; PUIKE BLOEMIGE AARDAPPELEN 15 cent per vjjf kop. BESTE BLAUWE AARDAPPELEN 16 en 18 cent per vijf kop. MOOIE POTERS 10 en 11 cent per vijfkop. Op verlangen aan huis bezorgd. Ook per mud of half mud te bekomen. TE KOOP GEVRAAGD nu of Mei, tezamen of afzonderlijk, uit net gezin Brieven met prijsopgaaf letter C bureau van dit blad. 1 kop wit Vogelzaad 1 zwart Vogelzaad 1 zoet Zomerzaad 1 Hennipzaad 1 s kleine Mais 5 kleine Mais TIMMERMANS, 18 cent 18 18 10 7 321/» NOORDSTRAAT. gelegenheid aangeboden van 's Maandags tot Zaterdags. Brieven letter M bureau van dit blad. Wij willen onze lezers heden eens in de gelegenheid stellen de meening te hooren van een geacht en beroemd geneesheer, over eene aangelegenheid, die voor ons allen van belang is. Dr. Pol Demade, die in onderscheidene bladen de geneeskundige Kroniek schrijft, heeft in een boeiend opstel de vraag behandeld hoe het toch komt dat zoo vele lijders aan bloedar moede zoo slecht geholpen worden door de gewone middelen. Hij zegt onder andereHet staal is, zooals de geleerde professor Rosooaoh lgp- BIJ AI.ME APOTHEKBBS VEBEBIJCIBAAB. GEURIG en WATERHOUDEND. 14 cent per ons, 9 eent per ons, 4 cèDt per stuk, bij J. C. JAN.SEN v.h. Dkout, Dam ZZ. Inlichtingen te bekomen bjj F. P. KORT, Oude Veerache weg T 124, Middelburg. M. E. LELIMAN—BOSCH (gt-ïll.). Voorhanden bjj (Onder de Lmiel). OPRUIMING VAN DE OP PROGRAMMA's, tevens bewijs van toegang, verkrijgbaar a 25 cent, bij de bestuursleden en 's avonds aan de zaal. J. WOLDERGEM, Schoorsteenvegerwingel. J. C. v. LOO, Krommeweele. W. P. WATTEL, Zuidsingel. TE KOOP Adres bureau van dit blad. Nederl. Taal, Rekenen, Aardrijkskunde, Ge schiedenis, euz. IPF" 50 cent per lesuur. "WS TE KOOP OF TE HUUR zeer geschikt voor rentenier, Koudekerksche weg Adres Bureau van dit blad. Aan hetzelfde adres TE HUUR a f 1,50 per week. Adrea Koepoortsingel S 153. 4 cent per pond. uit Jeua constateerde, een van de weinige middelen over wier geneeskracht de genees- heeren het eens zjjn. Het is noodig, het is onontbeerlijkmaar op welke wijze moet het nu in 't lichaam worden gebracht Ik ken lijders aan armbloedigheid die jsreD lang staal geslikt hebben, met elkaar vele kilo's staal, maar ze zijn armbloedig gebleven. Welnu, in de groote hoeveelheid zit het niet. Groote hoeveelheden zijn eerder schadelijk. In ons heele lichaam zit niet meer dan even drie gram ijzer, het juiste getal is 3.07 gram. Neen, de froote hoeveelheid doet het niet. Maar hierop omt het aan, dat het staal wordt opgenomen in het bloed. 10 maal op ingeschreven bij de hoofdvertegenwoordigers: firma SCHAAFSMA SIEBOL, Nas saukade 311. Amsterdam 2 maalGEBRs. KROONENBERG, Amstel 33, Amsterdam 2 maal A. DEEN, Zwanenburgwal 10, Amsterdam 2 maal; firma KANNEWASSER, Kanaalweg 148, Den Helder 2 maalJ. M. VOORHUIJZEN, Hoogstraat 121, Schiedam 1 maalJOH. VAN ZELST, Hamburgerstraat 6,.Utrecht 1 maal. Ondergeteekendg bericht zQn geachte Cliënteel© en IStad- genooten dat hy Fan af heden op zyn brood Onder minzame aanbeveling, B. ADBÏAANSF, Ijangevlele. YLA8MARKT K 150 MIDDELBURG. TE HUUR Adres P. de Witte, Seisweg R 123. TE MIDDELBURG verkrijgbaar bjj Het Chemische staal wordt in vele gevallen niet in het bloed opgenomen en doet der halve het organisme geen goed. Het staal moet in plantaardige verbinding j genomen worden. Ook prof. Nothagel uit Weenen zegt het met zoovele woorden ,het staal is ons van geen nut of voordeel dan wanneer het ons in organische verbinding wordt toegediend door de plant". En aan deze voorwaarden, zoo gaat Dr. Pol Demade voort, voldoet de SAN- GUINOSE. Zij biedt aan het menschelijk lichaam geen ander staal, dan wat in de krui den eu planten zelve aanwezig ie, en uit die kruiden wordt afgezonderd. Daarom verdient de Sanguinose een eereplaats in de behande ling van kinderen, van herstellenden, van zwangeren, van grijsaardsalleen reeds hier om mag zy met aandroDg worden aanbevolen aan alle oververmoeider], overwerkten, zenuw- zwakken, kortom aan allen, by wie de rijkdom en dus de kracht en de waarde van het bloed verminderd is. Sommigen mijner collega's be handelen dergelijke gevallen hygiënisch, of door eene voeding, die vele zieken niet ver dragen. Dat is jammer. Ik raad hen in ge- moede: .Neem eens proef mat de SANGUI NOSE!" Ik zelf heb de SANGUINOSE toe gepast in zeer verschillende gevallen9bjj klierachtige kinderen, bij belemmering in den groei, bjj herstellenden, na de influenza. Ik Thee HOOFDSOORTEN. Trade mark. GEDtPONltRD f 1,10 f 1,30 p. 5 ons 90 ets. p. 5 ons Te MIDDELBURG by M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. A. v. d. MIJLE, Dam. Mej. M. KODDE, Vlissinfsohestraat. H. ISRAEL, Houtkaai. C. BAKKER, Lange Bnrg. F. A. KRAAT, Ylasmarkt. J. VAN GROOTHEEST, Zeeuwsobe Stoombakkerf. A. BACK, L. Singelstraat 202. A. P. CAPPON, L. Noordstraat 23. Joh. DUKE, Langeviele K 223. H. L. ZEGERS, L. St. Pieterstraat. C. COUMOU, Vlasmarkt K 158. A. G. v. d. HOOFT, Korte Noordstr kan niet anders dan de voortreffelijke uitwer king roemen. Zjj werkte laDgzaam en geleide lijk, maar zij werkte grondig en bad geen schadelijke bijwerkingen". Dr. POL DEMADE. Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co., Den Haag. De Riemerstraat 2e-4. Te Middelburg bjjC. A. SCHULTE Co., Lange Delft; L. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Ylasmarkt; R. M. SMITS, Damen te Ylissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1