l. caljouw, g. j. terwoert. Coöperatie J3ieren, A. D. UTTÖQIJ Az. grootste publiciteit bier ter stede! 3450 ex. worden wekelijks met zorg verspreid, grootste Publiciteit. OPRUIMING! O T PONTFTTN OPRUIMING! Zie Etalage. O*tl X; J. W XXjXtl J-N Prijzen beneden iedere cencnrrentie. Van alle voorradige Heeren- en Kinderkleeding. St. Janstraat. No 9 Woensdag 9 December 1908. Achtste Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond wordt door de geheels stad gratis verspreid. Spanjaards tra at. Prijs der Advertentièn INDISCHE PENKRASSEN. Burgerliljke Stand Tan Middelburg. Advertentiën. DE COMMISSIE, ingesteld met het doel I 313. GRAVENSTRAAT I 313. ONS ALLER VOORDEEL. KORTE SINGELSTRAAT O 289. Middelburg. Heinekens,PiIscner, Amstel, Meybooms en Vijfhoeks- per heele en halve flesch. van Vollenhovens en Bass-Stout, dir. Limonades en Gedistilleerd. Drukkerij en Papierhandel. Bericht dat hij is verhuisd uit de Krommeweele naar de Korte Noordstraat L 79. NIEUWS MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. maal plaatsing wordtTslechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. XXXVII. Buitenzorg, het „Sans-Souci" van Java, is 'n heerlyk plaatsje, dat zyn naam met eere draagt. Hier niet die benauwde afmattende warmte van Batavia, doch een frisch gezond klimaat, dat aan Hollandsch zomerweer doet denken. Toch ligt 't slechts 265 meter boven de oppervlakte der zee, dus niet zoo bijzonder hoog, maar de schier dagelijks terugkeerende stortbuien en onweders zuiveren de atmosfeer op afdoende wijze. Ik sprak daar van stortbuien, doch dat woord is feitelijk te zwak om u een goed denkbeeld te geven van zoo'n tropischen slag regen. Aan eene beschrijving zal 'k me niet wagen, mijn pen is er niet toe in staat. Alleen kan ik u zeggen, dat het snel oversteken van een nauw Hollandsch straatjeby zulk een bui, reeds voldoende zou wezen, om er uit te zien als 'n drenkeling 1 Meestal tusschen twee en vier uur in den middag, zelden vroeger of later, stort het hemelwater ter aarde en binnen no time zyn alle wegen in snelstroomende beken veranderd. Geen Europeaan waagt zich dan buiten, een ieder is thuis en zelfs binnen is men nog niet behoorlijk tegen nat worden beveiligd. De meeste huizen toch zijn hier lek De Inlanders, en vooral de jongeren, storen zich minder aan 't weêr. In paradijsdracht springen en dartelen dan knapen en meisjes, sans gêne, door elkaar en ze beschouwen zoo'n bui als een douche, die het rivierbad straks onnoodig maakt. In de laatste uren voor zonsondergang houdt de regen meestal op en dan is het hier ver rukkelijk wandelen. De goed onderhouden wegen zyn dadelijk weer droog en de tropische natuur lykt als verjongd. Buitenzorg is de hoofdplaats van de zuide lijke afdeeling der residentie Batavia en de zetel van zyne Excellentie den Gouverneur Generaal, terwijl sinds 1885 ook verschillende Gouvernementsbureaux, als de Algemeene Secretarie, het Hoofdbureau van het Mijnwe zen en de Directie der Staatsspoorwegen hier gevestigd zyn. Het werk gaat de heeren op Buitenzorg dan ook zeker wel zoo gemakkelijk af, als op 't heete ongezonde Batavia Verder vindt men hier nog den wereldbe- roemden Plantentuin, een gesticht ter verple ging van krankzinnigen en het berri-berri- hospitaal voor dwangarbeiders. De omstreken hier zyn in één woord prach tig en het uitzicht, genoten van de bergka- mers aan de achterzijde Hotel Bellevue, is trotsch, boven alle beschrijving verheven. De inlandsche bevolking heeft hier haar oorspronkelijk karakter vrijwel bewaard en is heel wat sympathieker dan die van Batavia. Men rangschikt haar onder het Soenda- neesche deel van Java's bewoners. Dit schoone eiland wordt namelijk door drie hoofdkrassen bevolkt en wel door Madoereezen in het Oos ten, Javanen in het centrum en Soendaneezen in het Westen, rassen die in karakter, taal, zeden en gewoonten veel van elkaar ver schillen. Wy zyn hier pas eenige weken en toch is alle gevoel van loomheid en malaise reeds verdwenen. Het klimaat-proces zal hier snel ler en beter verloopen dan aan de ongezonde zeekust en we zyn onzen vriend, den dokter- 4jawa Tehupeiory, dan ook zeer dankbaar voor zyn goeden raad. Hier op Buitenzorg kan men ook weer eens naar hartelust wandelen Te Batavia was dit alleen in den naavond en 's nachts mogelijkZelfs op 't midden van den dag hinderen de loodrechte zonnestralen volstrekt niet en de dos a dos hebben 't hier dan ook lang niet zoo druk als in de stad van Jan Pieterszoon Koen. Evenals Weltevreden is Buitenzorg een villapark, terwijl tusschen en achter de, aan breede hoofdwegen gelegen huizen der Europe anen, tal van flinke groote kampongs worden aangetroffen, zoodat we hier als 't ware te midden van de eigenlijke bevolking leven. Er is hier voor ons dan ook gelegenheid te over om nader met den bruinen broeder kennis te maken, iets wat op Batavia niet goed mogelijk was, en wel van wege het on betrouwbaar gehalte. Het volk is hier veel natuurlijker, eenvou diger misschien ook wel niet zoo „pintar" (slim), doch zeker ook veel beter van aard. Buitenzorg of Bogor, zooals de Soendaneezen het nog steeds noemen, is lang niet zoo druk als Batavia. Van handelsvertier is hier geen sprake en 's avonds gaan de menschen erg vroeg naar bed. Na negenen zyn de wegen donker en ver- laten. Muskieten heeft men hier byna niet en we gebruiken dan ook geen Klamboe (muskieten net om het bed gehangen.) Heerlijk slapen, hier in de kouEr zjjn heeren, te Batavia werkzaam, die hier wonen, alleen maar om 's nachts goed te kunnen rusten en dan te bekomen van 't afmattende; ontzenuwende zwoegen daags in de hitte Er ligt hier slechts één Bataljon Infanterie in garnizoen en wel het achttiende, waarbij vele herstelde zieken worden ingedeeld. Ze komen hier dan weer geheel op dreef, die mannen, welke dikwijls meer dood dan levend het oorlogsterrein verlieten. De Bataljonsmuziek is hier bijzonder goed, want de beste krachten worden bijeenverza meld, waarschijnlijk omdat we in de residen tie zijn. Wanneer ik u nu ook nog vertel, dateven- als te Batavia, de gezelschapstoon hier styf en gedwongen is, dat de Europeanen hier ook al in verschillende clubjes verdeeld zyn en dat we dus nog steeds het gezellige hartelijke van Java's binnenplaatsen missen, dan geloof ik wel u in korte trekken een algemeen denk beeld te hebben gegeven van deze overigens zoo verrukkelijke plaats. Een volgend maal zullen we samen eens een kijkje gaan nemen in den beroemden Tuin. Ik heb hier in de laatste dagen vele per sonen van invloed gesproken. Allen waren zeer ingenomen met myn plan, om Nederland wat meer bekend te maken, met zyn koloniën en gaven my daarbij menigen goeden wenk. Zoo keurden vele het o. a. af, dat ik het eerst de Buitenbezittingen wilde bezoeken en bij nader inzien moet ik de heeren gelyk geven. Java is tot nog toe het voornaamste eiland, het is het dichtst bevolkt en het eischt voor- loopig de meeste aandacht. Men raadde mij daarom aan eerst geheel ons Java te bereizen en daarna naar de Bui tenbezittingen te gaan. Ik heb besloten dien wenk op te volgen We blijven nu eenige weken hier, zullen daarna Dèpok en de Pre- anger bezoeken en vertrekken dan over land naar Semarang en Soerabaya, waar het nu voorloopig nog te heet is, om er aangenaam te kunnen werken. Yan 17 December. ONDERTROUWDG. Gras, jm. 33 j. met J. Siebenga, jd. 35 j.P. H. ter Meulen, jm. 23 j. met M. Tjaarda, jd. 26 j.B. de Vries, jm. 43 j. met R. Boasson, jd. 35 j.; J. Ewaardt, jm. 36 j. met K. M. Boogaarts, jd. 21 j.J. A. Minet, jm. 32 j. met A. Smit, jd. 31 j.M. P. Matthiisse, wedr. 39 j. met N. jd. 30 j. Lt. Clookbnhb Bsousson b. d. Buitenzorg. GETROUWDJ. J. Arnoldi, jm. 25 j. met L. van der Welle, jd. 24 j.M. C. Snijders, jm. 23 j. met J. van der Welle, jd. 28 j.A. Yerschoore de la Houssaye, wedr. 38 j. met M. 'van Eyzeren, jd. 30 j. BEVALLENE. W. van Meten geb. Van Putten z.E. de Hond, geb. Van Oevelen d. (levenl.)C. M. de Roos, geb. Schrauwen, d. M. Soetens, geb. De Koene, d.J. P. Flipse, geb. Bosdijk, d.M. Minnaar, geb. Buy se, d. M. Back, geb. Timmerman, d.H. G. J. Zim merman, geb. Fokke d. OVELEDENM. Dijkgraaf, z. 3 m.J. Servaas, z. 4 m.J. Kerkhove, z. 6 d.F. Poppe z. 10 m. lo. het weren en voorkomen van vermomde bedelary in den vorm van het zoogenaamde Nieuwjaarwenschen en 2o. Het uitreiken eener buitengewone Bedeeling aan alle armen dezer stad op Nieuwjaarsdag 1904, geeft kennis, dat zy dit jaar weer een Collecte aan de huizen der ingezetenen zal houden op Maandag 21 December 1903des mid dags van 12 tot 3 uur. Daar het hier slechts geldt ééne buitenge wone bedeeling aan ieder zonder onderscheid van godsdienst, wenscht de Commissie door milde giften van de ingezetenen in staat te worden gesteld aan ieder een flinke bedeeling te kunnen doen. Verder maakt zy bekend, dat alleen het Hoofd van het gezin, dat voor eene be deeling in aanmerking wenscht te komen, zich persoonlyk moet aanmelden als volgt De bewoners van de wyken: A, B, C en D by den Heer H. J. MEIJER, Langedelft I no. 36, ingang St. Janstraat, op Donderdag 17 December,'s avonds van 7—8 uur. E, van No. 1200 by den heer P. J. BROE- KERT, Heerengracht M no. 44, op Dinsdag 15 December, 's avonds van 78 uur. E, van no. 201einde by den heer H. J. VAN AGTEN, Hoogstraat I no. 123, op Don derdag 17 December, 's avonds van 8—9 uur. F, G en H by den heer JACQ FRANK, Langedelft B 42/43, op Vrydag 18 December, 's avonds van 78 uur. 1 by den heer ANTOINE MES, Lange Gortstraat, ingang Gravenstraat aan de fabriek, op Vrydag 18 December, 's avonds van 7—8 uur. K by den heer J. A. SPRINK, Vlasmarkt K 160, op Woensdag 16 December, 's avonds van 7—8" uur. L by den heer M. SANDERS, Koorkerkhof A 132, op Dinsdag 15 December, 's avonds van 6—7 uur. M by den heer K. J. DE KOSTER, Lange Burg B 23/24, op Dinsdag 15 December, 's avonds van 7—8 uur. N van 1120 by den heer A. F. NOEST, Hofplein D 77, op Dinsdag 15 December, 's avonds van 8—9 uur. JV van 121—einde by den heer P. J. VAN PUFFELEN, Latynsche Schoolstraat C 49/50, op Zaterdag 12 December, 's avonds van 8—9 uur. O van no. 1200 by den heer R. E. HAT- TINK, Veersche Bolwerk O 84, op Woensdag 16 December, 's avonds van 67 uur. O van 201einde by den heer J. A. BOURDREZ, Wal B 62, op Woensdag 16 December, 's avonds van 6—7 uur. P en Q van no. 1100 by den heer H. PIETERSE, Mr. Schilder P 44c., op Maandag 14 December, 's avonds van 78 uur. Q van 101einde by den Heer G. J. KRIJ GER, Langeviele ingang Molenberg K 83, op Maandag 14 December 's avonds van 78 uur. R, 8, T, 17 en F by den heer E. HELDER, Langedelft I 34, op Vrydag 11 December, 's avonds van 6—8 uur. Namens de Commissie voornoemd, A. FAGGINGER AUER, Voorzitter. M. SANDERS, Secretaris. ANTOINE MES, Penningmeester. De Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis- Vereeniging, gevestigd te 's Gravenhage, bericht hiermede dat tot AGENT voor Middelburg is aangesteld dhr. H. VAN ENGEN Sr., Korte Giststraat, Middelburg, welke gaarne bereid is U inlichtingen en tarieven te verstrekken. De verzekerden deelen in 90% der Winst, Polissen gratis. Terstond recht op Uitkeering. De premie wordt slechts betaald tot het 65ste jaar, lage Premiën, vele en ruime Voordeelen. Overal nog soliede en ijverige Agenten ge vraagd. Aanvrage om Agentschap aan J. A. DOBBELAAR, Hoofd-Agent, Joost de Moor straat 16a, Vlissingen. voorheen S. A. CORNELISSEN, Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Vlugge en nette bediening. Wederverkoopers flink rabat. 1. walravëT Aanbevelend. Clycerine Zeep per 5 ons Geele Zeep per 5 ons Groene Zeep per 5 ons Timmermans, 10 cent. 8 cent 7 cent. Noordstraat By het lezen van de annonce, voorkomende in de Faam" van 18 dezer, waarin de Heer Beugelink, Mr. Spekslager alhier, zich aan beveelt tot het rooken van Spek en Vleesch- waren, zoo kwam by my de gedachte op, hoe kan iemand als hy zich inlaten om voor 5 a 10 Cts. zich in de bres te stellen. Voorzeker misgunt hy ons nog de wei nige verdiensten en tracht op die wyze dit nog van ons af te nemen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1