L. C AL JO UW, St Nicolaas en Kerstfeest FijnMooien Aardig WERELD-PANORAMA. A. GEENSEN, Dam Zuidzijde 60. Capes. S.J.FONTEIJN Coöperatie J. WAL HAVE. B. KRUZE, J. van Eijzeren, JSieren, Waarom heeft de eerste Zeetitrsehe P'arapluiefabriek zoo groot succes Grootste Zeeuwsehe Orgeihandel. A, D. LITT00IJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3450 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grwtste Publiciteit, GEZUSTERS COHEN, Lako's Paling, Appel, Soucljzen, Cotelelten en VleeschbroodJes St. Pieterstraat A 79, Middelburg. Wegens vergevorderd seizoen, GROOTfi OPRUIMING van alle gegarneerde en ongegarneerde DAMES- en KINDERHOEDEN, FANTASIEHOEDEN, alsmede van fluweel, zijde en zwart Lint, tegen MT veel verminderde prijzen, Firma v. Miert-Henning. MT* Dat is eenig! gaat dat bezoeken, SP KIJK It's St. Nicolaas-Etalagiën LANGEVIELE 204, Nieuwigheden, 'tis gewoon verbazend. De NIEUWE MAGAZIJNEN bevatten eene zeer groote sorteering AMERIKAnNSCHE ORGELS en PiANO's. Catalogi op aanvrage gratis en franco. Uitsluitend soliede kwaliteit. Alle maten voorradig. „Dïï GLOBE", J. BOSSCHAART, Selspleln. Koopjes van eeoige Restanten: Schoenmagazijn Concurrent. VERHUISD: No. 8 Woensdag 2 December 1903- Achtste Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheels stad gratis verspreid. Prijs der Advertentiën: Door de vele Advertentiën moeten „Indische Penkrassen" tot een volgend nnmmer blijven liggen. Bnrgrrlijke Stand van Middelburg. Advertentiën. KORTE SINGELSTRAAT O 289 Middelburg. Heiuekcns,PiIsener, Amstel, Meijbooms en Vijfhoeks- per heele en halve flesch van Vollenhovens en Bass-Stout, div. Limonades en Gedistilleerd. Nette aflevering en billijke prijzen. Elke week begint eene nieuwe Serie. I 313, GRAVENSTRAAT I 313. ONS ALLER VOORDEEL. Drukkerij en Papierhandel. Bericht dat hij is verhuisd uit de Krommeweele naar de Korte Noordstraat L 79. in Assurantiën, Vlasmarkt K 150. Middelburg als Dames Laarzen vanaf 2.25. Knoop 2.75. in Chroom, Kld Leder 4.00. Verder in alle soorten Ruime Keuzen, aan bekend lage Prijzen. Releefd aanbevelend, H. J. PENNINGS. Noordstraat L 87. Reparation Net, Sterk en Rilltjk. LANGE GEERE K 313. Goed gesorteerd in oude en nieuwe Kachels en Haarden, ook in ruil. Beveelt zich beleefd aan voor het Repareeren van Kachelwerk. Te Koopeen groote partij AFBRAAK, MIDDEIBURGSGH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. mm UITÖSVSE Span ja a rdstraaL van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. maal plaatsing wordt?slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Van 24—30 November. ONDERTROUWD: C. Vader, jm. 25 j. met P. A. Oversluys, jd. 28 j. GETROUWD G. A. de Keyzer, wedn. 54j. met E. C. Schuit, jd. 46 j.P. Louwerse,jm. 29 j. met A. J. Siegers, jd. 28 j.J. A. van Puffelen, jm. 31 j. met M. den Hollander, jd. 35 j. BEVALLEN H. P. Wigard, geb. Bosschaart, z.A. Gillissen, geb. De Steur, z.M. Labruijère, geb. De Jonge, z.P. Roth, geb. Hendrikse, d. W. F. de Koning, geb. Everaert, z.E. van Roo, geb. Poelman, d.P. Kerkhove, geb. Spruit, z.P. Poppe, geb. Wisse, d.M. Ver- hage, geb. Bommel jé, d.L. A. Room an, geb. Vos, d.A. P. Maas, geb. Mersie, d.M. C. H. Kunkeler, geb, Bidlot, d. OVERLEDENA. Steutel, wedn. van M. J. van de Vyver, 81 j.A. Richel, 21/2 m., z. P. A. Wondergem, wed. van J. E. Boone, 67 j.C. Scheele, wedn. van J. Lchraver, 73 j. K. Blaakmans, man van J. A. Uitzoon, 64 j. voorheen S. A. CORNELISSEN, Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Vlugge en nette bediening. Wederverkoopers flink rabat. Ruime keuze Dames- en Kinderboezelaars, Damesblouses, Rokken, Pelteryen, Heeren dassen, Cachenez, Sporthemden, Fronts, Boor den, Manchetten,Kinderhoeden, Mantels, Jurken, Doeken, Kapers, Meisjes- en Jongens-Capes, Blouses, Truien, Barets, sterke Kousen, Hand schoenen, Tafelkleeden, Loopers, Antimacassers. Theekleedjes, Zakdoeken, Eau de Cologne, Odeurs en Zeepen en tal van nuttige en fraaie Artikelen geschikt voor geschenken. LOUWERSE-SNOUCK, Heerengracht by de Watertoren. VLASMARKT 156, bevelen zich beleefd aan voor het vervaardigen van DAMES- en KINDER- COSTUMES. zyn keurig van smaak. IS HET a 20 Cent Kinderen 10 Cent. ZONDAG DONDERDAG J ZATERDAG d ÏO Cent. Kinderen 5 Ceni. MAANDAG v DINSDAG I WOENSDAG VRIJDAG Dagelijks geopend van 9s morgens ÏO tot 9s avonds 10 uur. Minzaam aanbevelend, DE ONDERNEMERS. Omdat men prima kwaliteit Parapluies koopt voor weinig geld. Omdat men van een stipte eerlijke handel kan verzekerd zijn. Omdat men in dat Magazyn de grootste keuze vindt, altyd 3000 stuks in voorraad. Omdat wy door groote inkoopen alle eerlyke concurrentie het hoofd kunnen bieden. Om echter te bewyzen wat wy schrijven, volgt hier een kleine prijsopgaaf. Dames- en Heeren- Zyden-Parapluies voor f 3,50 en f 3,00. Dames- en Heeren-Parapluies (gekeperde Gloria) ijzersterk, voor f 2,75, t 2,25 en f 2,00. Dames- en Heeren-Parapluies, met de nieuwste stokken en knoppen, echt van kleur, f 1,60, f 1,50, f 1,30 Dames- en Heeren-Parapluies met Stormbaleinen (geheel nieuw) voor f2,50 en f 2,00. Heeren- en Dames-Parapluies met prima Gloria, die zichzelven openen en sluiten voor f2,50 en f2,00. Kinder-Parapluies, prachtig mooi, voor f 0,60, f 0.75 en f 0,90. Repareeren en Overtrekken spoedig en netjes, terwyl alle soorten oude Parapluies in Ruil worden aangenomen. Beleefde aanbeveling, N.B. Alle soorten Parapluies worden gaarne iederen dag opzicht gezonden. als dat niet de meest aantrekkelijke en uitgebreidste zyn, dan zeer zeker behooren welke gereed zyn tot de meest bezoekwaardige waren zy steeds boven de verwachtingen, nu is die groote verscheidenheid van de meest gekozene Artikelen, nog aangevuld, met zeer veel andere soorten, waaronder vele Demisaisons, Heeren Winterjassen, Jongens Winteqassen, Kinder Winterjassen. Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot, zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. De Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis- Vereeniging, gevestigd te 's Gravenhage, bericht hiermede dat tot AGENT voor Middelburg is aangesteld dhr. H. VAN ENGEN Sr., Korte Giststraat, Middelburg, welke gaarne bereid is U inlichtingen en tarieven te verstrekken. De verzekerden deelen in 90% der Winst, Polissen gratis. Terstond recht op Uitkeering. De premie wordt slechts betaald tot het 65ste jaar, lage Premiën, vele en ruime Yoordeelen. Overal nog soliede en ijverige Agenten ge vraagd. Aanvrage om Agentschap aan J. A. DOBBELAAR, Hoofd-Agent, Joost de Moor straat 16a, Vlissingen. Aanbevelend. Levensverzekering zonder en met ^6D66SkllD(llJ onderzoek. Aanbevolen door H.H. Genees- heeren. Geeft Voorschotten en Credieten op billyke voorwaarden. JPuike DRIELINGEN 15 en Kleine 12 cent de 5 Kop, ZVTJRKOOL 5 ctde 5 ons. T. ROZEMOND, Mr. Timmerman, van de Dwarsstraat naar de BAANSTRAA1 Q 272. bestaande uit: Kippenhok, Portebriseédeuren en andere Deuren, Balken, Planken, Houten en Marmeren Schoorsteenmantels, Hardsteen, Trappen, enz. enz., alles afkomstig van het Heerenhuis op den Seisdam Q 25. Te bevragen aan het bedoeld perceel of by M, J. Sanderse, Seisweg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1