MIDDELBURGSCH MET WONINSGIBS. Sin! Nicolaasfeest 1903. g.J.FONTEIJN Schuttershof Middelburg PANOPTICUM, St. Nicolaas en Kerstfeest Yoorloopig Bericht J. van Eijzeren, lingvan de Nieuwe Winkel A. D. LITT00IJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3450 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootst® Publiciteit. Beproeft de zelfbereiding van Borstplaat, Uitsluitend soliede kwaliteit. Alle maten voorradig. ENTREE 15 CENTS. Koopjes van eenlge Restanten: Sehocnmagazijn Concurrent. No. 7- Woensdag 25 November 1908. Achtste Jaargang. INDISCHE PENKRASSEN. Burgerlijke Stand Tan Middelburg. Advertentiën. Vrouwen-Vereeniging „8 A M EN 8 T E K K". HERE ESSENCES, 30 c». I 313. GRAVENSTRAAT I 313. Hot groot wereldberoemd alsmede de levend waarzeg gende Wonderspin, zal (heden) Donderdag 26 November van des mid dags 12 tot 4 uur te be zichtigen zijn Hoogachtend, W. Böhme. LANGE GEERE K 313. Goed gesorteerd in oude en nieuwe Kachels en Haarden, ook in rnil. Bereelt zich beleefd aan voor het Repareeren van Kachelwerk. ZATERDAG 28 NOVEMBER op de VARKEN8MARKT,van Parapluies, Spiegels, Rieten Stoelen, Karpetten en Wollen Dekens. J, KLEMKERK, als Dames Laarzen vanaf 2.25. Knoop 2.75. in Chroom, Kid Leder 4.00. Verder in alle sooiten Ruime Keuzen, aan bekend lage Prijzen. Beleefd aanbevelend. H. J. PENNING». Noordstraat L 87. Reparation Net, Sterk en Billijk. IIEUWS' ADVERTENTIEBLAD FAAM Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. UITGEVER 8p anjaardstraat. Prijs der Advertentiën: van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. XXXVI. Na een hartelijk afscheid van de familie Meertens verlaten we reeds vroeg in den morgen het zoo gastvrije Hotel Molenvliet. Het is nog donker en heerlijk koel De bedienden hebben de bagage gisteren reeds naar 't station gebracht en daar toen alles voor de verzending geregeld, zoodat we hiermee dus geen soesah meer zullen hebben. Per dos a dos gaat 't nu in vluggen draf naar het Koningsplein en een laatste blik wordt nog geworpen op de schoone „Koningin van 't Oosten," die, thans door 't zachte maan licht beschenen, er al zeer geflatteerd uitziet. Het lichtgele schijnsel toch geef! een eigen aardige tooveraehtige bekoring aan de In dische natuur, terwyl daarentegen de felle zonnetralen van overdag, veel van 't schoon weer verloren doen gaan. Aan 't station is 't reeds druk. Tal van reizigers gaan „naar boven" en door de slechte bediening van 't publiek, duurt het als altijd zeer lang voor en aleer men zyn plaatsbewijs te pakken heeft. 't Is hier in Indië met de sporen al weer net zoo'n vervelende boel, als by politie-, post en telegraafwezen en een Westerling met wat voortvarend bloed in zijn aderen, heeft dan ook elk oogenblik reden tot ergernis. Zoo staan we daar dan met een veertigtal menschen van verschillenden landaard voor één loketje derde klas. (Ieder verstandig par ticulier reist hier „derde", de tarieven zyn schreeuwend duur!! Een slaperige Oninees, die heelemaal geen haast heeft, bedient op zyn dooie gemak het ?ubliek, een publiek dat gelaten als altijd in ndië, geduldig staat te wachten. Wanneer ik hier van „gelaten" spreek, moet ik toch eene uitzondering maken voor een troepje levenslustige Indische jongelui, leer lingen van de H. B. S., die met vacantie „naar boven" gaan en onzen indolenten stationsbe ambte heel wat liefelijks naar het gestaarte hoofd slingeren, zonder dat de Mongool er zich echter ook maar één oogenblik druk over maakt. Hij lacht geniepig, verlaat even het loket om een strootje (Inlandsche sigaret) op te steken en antwoordt dan kalmpjes„nanti njo, nanti, sabar sediket(„straks jongeheer, geduld een beetje!") Enfin, we kryge n op slot van rekening toch allen onze kaartjes en hebben nu nog juist den tyd om aan het buffet een kop lekkere Indische koffie te genieten. Het is dag geworden, vry plotseling dag, want ook 's morgens hebben we hier geen schemering. Het kleine perron is vol. Broederlijk zitten Inlanders, Arabieren en Chineezen byeen op de banken en vooral trek ken hier een paar ryk gekleede Inlandsche meisjes onze aandacht. De bruine en gele reizigers nemen altyd een flinken voorraad eetwaar mee op reis en schynen steeds en overal honger te hebben. Vrouwen en kinde ren zyn in hun zondagsche kleeren en vooral de laatsten worden op reis altyd zoo mooi moge- lyk toegetakeld, zeker om er mee te pronken. Europeanen, in de zoo gemakkelijke tropen- kleeding, loopen met knorrige ontevreden ge zichten op en neer. Slachtoffers van 't kli maat, die naar 't gebergte gaan voor herstel van gezondheid! Een troepje zieke soldaten komt ook aanmarcheeren, ze gaan naar het Hospitaal te Tjimahi, om de levenskracht, ver loren op Djambi, daarginds weer te herwinnen. Daar komt de trein voor, de sneltrein, die ons zal wegvoeren naar een beter oord, waar we weer schik in het leven krygen en weer kracht om te werken. Op Batavia is het tegen woordig niet om uit te houden en we verla ten het zonder hartzeer. Als bijna altijd zijn er te weinig waggons, dat schynen ze hier steeds op 't laatste mo ment pas te merken en 't is dan ook een ge drang van je welste Moeder Meertens heeft me geraden kalm te wachten, totdat alles vol zal zijn, want dan wordt natuurlijk last gegeven, om nog een wagen aan te haken en mee gaat men toch. Ik ben blij dien raad te hebben opgevolgd, nu hebben we 't wat ruimer in den wagen, die net als een Hollandsche stoomtram is ingericht, met dit onderscheid, dat er nog een zitbank in 't midden in aangebracht Wij hebben nu plaats genoeg en bovendien een prettig gezelschap in de vroolyke Burgerscho lieren, waarmee de kennis spoedig gemaakt is. Wat een verschil toch tusschen die ge schoolden Indo van goeden huize en den z.g. kampongsinjo. De eerste is bepaald sympathiek en voelt 'zich aangetrokken tot ons Wester lingen, terwyl de laatste, een valsch onbe trouwbaar individu, dom is en trotsch en met gloeienden haat bezield jegens al wat Hol lander heet. Laat ik er echter dadelijk bij voegen, dat het vry wel onze schuld is, dat die kleurlingen zoo geworden zijn, de schuld van den overheerseher, en dat het dan ook meer dan tyd wordt, om voor die ongelukkigen wat te doen. We komen hier later van zelf op terug. Er is van die lui nog best wat te maken. In het leger bijvoorbeeld heb ik zeer goede sinjo's ontmoet, flinke kerels, die wan neer ze humaan en oordeelkundig behandeld worden, zich ook wel hechten kunnen aan een volbloed blanda en dan te velde o.a. heel goed voldoen. Over 't algemeen heeft de Indo in de ge lederen een beteren dunk van ons Nederlanders dan zyn broertje in de kampong. Onbekend maakt ook hier onbemind en alleen daarom reeds zou ik invoering van dienstplicht voor alle hier geboren Europeanen een zegen vin den. Dat er van het arme Indische kind wel iets te maken is, bewijst ons de brave Johan van der Steur, Zendeling-leeraar te Magelang, wiens belangrijke weezenstichting we latei- samen bezichtigen zullen. De trein zet zich intusschen in beweging. WA verlaten Insulinde's hoofdstad en zijn er niet rouwig om. Wat ziet de waggon er sme rig uit! Voor we kunnen gaan zitten, moeten de bedienden groote schoonmaak houden en de banken zuiveren van allerlei vuil, als pi sangbladeren, schillen van vruchten, pruimpjes tabak en niet tevergeten steenkoolgruis We hebben voor deze reis speciaal een blauwen stofbril aangeschaft, om gedurende den rit onze oogen te beschermen. De steen kolen schynen al van zeer superieure kwali teit te zynZonder onze voorzorg toch, zou den we zeer veel kans loopen nog heden naar een dokter te moeten, of wel verplicht zyn, steeds onze oogen van de locomotief afgewend te houden. We schreven hierboven, dat we met den „sneltrein" reizen, doch 't is me een sneltreintje welEen locaal-spoor in Holland gaat nog gauwer Enfin, we zyn nu eenmaal in een land, waar blijkbaar niemand haast heeft, waar tyd geen waarde schijnt te hebben en we moeten er ons maar in schikken. Gelukkig ligt Bui tenzorg niet ver van hier en zullen we er met onzen „sneltrein" toch een groot uur over doen. Yoorloopig rijden we nog door vlakten en we merken op, dat de sawah's (rijstvelden) der z.g. particuliere landerijen er niet bijzonder goed uitzien. Het is hier een armoedige streek en de kampongs, die we voorbystoomen, zien er dan ook alles behalve welvarend uit. Daar ook Buitenzorg te midden van die particuliere landen ligt en deze onze speciale aandacht vorderen, zoo zullen we er U van uit de residentie 't noodige over meedeelen. De Heer van Kol heeft er ook de aandacht op gevestigd en aan 't schandelijk systeem kan niet spoedig genoeg een einde'.worden gemaakt. Voorbij Tjiloewar wordt het terrein meer bergachtig en 't uitzicht dus veel schooner. Ongeveer halverwege Buitenzorg ligt het be kende Depok, een Christen gemeente met Seminarium voor Inlandsche jongelui. We zullen 't van uit Buitenzorg wel eens bezoe ken want Depok moet zeer belangwekkend zyn, vooral voor Zendingsvrienden. Nu wordt het landschap steeds meer indruk wekkend en begint de reiziger zich langza merhand weder met Indië te verzoenen. Een heerlijke bergkoelte waait ons tegemoet, eene verkwikking na 't lijden op Batavia Te 7 uur 10 minuten stoomen we het kleine, doch smaakvolle station Buitenzorg binnen. We zyn er, gelukkig! Hartelijk welkom in de schoone residentie van Insulinde's Onder-Koning Lt. Clockener Brousson b. d. Batavia, 1 Juli 1903. - Van 1823 November. ONDERTROUWD: A. Verschoore de la Houssaye, wednr. 38 j. met M. van Eyzeren, jd. 30 j. GETROUWDC. J. Steyns, jm. 51 j. met P. J. de Nooyer, jd. 35 j. A. Noom, jm.24 j. met M. Groenenberg, jd. 23 j. J. de Ridder, jm. 21 j. met U. J. Corné, jd. 21 j. BEVALLEN: M. P. Mullié, geb. Glerum, z. J. de Vos, geb. Filius, z. P. de Jonge geb. Poppe, d. K. M. Louws, geb. Louwerse, z. D. M. Minderhout, geb. Timmerman, d. A. M. Sanderse, geb. Evertsen, d. N. Hollemans, geb. Baan, z. OVERLEDENA. A. J, de Bruin, z. 6 m. J. J Verlinde, vrouw van A. Hoveyn, 26 j. J. Kerkmeyer, man van H. C. van den Brink, 62 j. M. de Munck, vrouw van F. F. van Steen- huysen, 37 j. W. C. Schuys, z. 3 m. A. E. Daniëlse, z. 3 m. H. F. A. van der Roost, d. 7 m. Levenloos aangegeveneen zoon en dochter (tweel.) van F. F. van Steenhuysen en M. de Munck. De Leden van de verschillende Vereenigingen welke zyn aangesloten by den Middelburgschen Bestuurdersbond, kunnen ook nog hun Kinde ren die 4 en 5 jaar oud zijn voor deelneming opgeven tot Zaterdag 28 Nov. by Mej. M. RIEMENS-ZEGERS, Hoogstraat I 132. Limonades, Likeuren en diverse Dranken met fleschje, en gebruikt Hebe Vanillesuiker, vermengd onder gewone suiker, voor Vanille- melk, Puddingen en op Gebak a 80 cent per busje. Verkrygbaar by F. J. STADES ZOON, Spanjaardstraat E 66-67. Demisaisons, Heeren Winteijassen, Jongens ~ri ikTrmm Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot, zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. Ruime keuze Dames- en Kinderboezelaars, Damesblouses, Rokken, Pelteryen, Heeren dassen, Oachenez, Sporthemden, Fronts, Boor den, Manchetten, Kinderhoeden, Mantels, Jurken, Doeken, Kapers, Meisjes- en Jongens-Capes, Blouses, Truien, Barets, sterke Kousen, Hand schoenen, Tafelkleeden, Loopers, Antimacassers. Theekleedjes, Zakdoeken, Eau de Cologne, Odeurs en Zeepen en tal van nuttige en fraaie Artikelen geschikt voor geschenken. LOUWERSE-SNOUCK, Heerengracht by de Watertoren. Nieuwe Parapluies vanaf 60 Ct., Heeren- Parapluies vanaf 95 Ct., Rieten Stoelen vanaf f 1,50, groote Spiegels vanaf f4,90. Een ieder zal van de pryzen der goederen overtuigd zyn. Speciale inrichting voor repareeren en over trekken van Parapluies. Beleefde aanbeveling, Varkensmarkt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1