MIDDELBURGSCH 11 E T WONINSGIDS. Capes S.J.FONTEIJN P. J. VEREERT, Dampoort. W. L. BAART, W! W w w Openbare Cursus-Vergadering Te koop voor Spotprijzen L. S. GORETZ, ST. NICOLAAS k D. LITTOOU Az. P. J. TA VENIER, Grootste publiciteit hier ter stede! 3450 ex, worden wekelijks met zorg verspreid. Greetste Publiciteit. Uitsluitend soliede kwaliteit. Alle maten voorradig. Beveelt zich minzaam aan tot het leveren van Manu facturen en het maken van BEDDEN1 en MATRASSEN. Nienwstraat G 214. Socialistische Jongelieden-Bood DE JONGE, Langevlele. Bessensap per flesch 20 Cent. Gebruikte, zoo goed als nieuw. LAKO's Bitterkoekjes en No. 6; Woensdag 18 November 1908- Achtste Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid Prijs der Advertentiën: INDISCHE PENKRASSEN. BURGERLIJKE STAND Advertentiën. •i? I 313, GRAVENSTRAAT I 313. op Vrijdag 20 November a. s.f InleiderL P. v. O. OnderwerpDoel en Streven van den Soc. Jongelieden-Bond. ENTREE VRIJ. 6, 8, 10 en 12 cent per ons, Lange Breestraat O 157. Smederij en Kachelmakerij. OOK IN RUIL. NIEUWS' AD7ERTEITIEELAD FAAM UITGKYEB Spanjaard straat. van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. maal plaatsing wordt?slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. XXXV. Meester-Cornelis is vooral bekend om zyn drukke „passar Kemis," (Donderdagsehe markt) waarby de passars van Batavia haast niet in vergelijking kunnen komen. Lang voor zons opgang reeds, gaan dan de Inlanders van ver uit den omtrek, met pak en zak beladen, op marsch, daarbij meestal vergezeld van vrouw lief en de kleinen. De jonste telg der familie maakt den tocht ook mee en wel zeer gemak kelijk, achter op den rug van mama, handig bevestigd in een slendang, (doek) de armpjes om moeders hals geslagen. Aan zwiepende „pikolans" (bamboedraag stokken) torsen de Kromo's hun koopwaar en het gaat daarbij steeds op een eigenaardig sukkeldrafje. Drukke gesprekken worden niet gevoerd, ook loopen zij niet naast maar achter elkaar. Over 't algemeen zien de kampongbewo- ners er maar sjofeltjes uit, een groot verschil toch met de kooplieden op Sumatra In het wit gekleede Chineezen brengen katoentjes en inlandsche kleeren ter markt, terwijl ook deftige Arabieren met kalmen tred, in het volle besef hunner waardigheid, komen aanstappen. Die heeren hebben de eigen aardige gewoonte om op marsch steeds te prevelen. Of ze dan bidden of te wel hun winstkansen bereken, zou ik heusch niet dur ven zeggen, doch wel weet ik, dat de Inlander hem altijd vreest, dikwijls toch eerbiedigt, maar nimmer werkelijk genegen is. Als onze „Kromo" het maar wist, dat alle woekerwinst ten strengste door den Arabischen Profeet is veroordeeld, dan zou. zeker ook die dwaze eerbied wel wat minder worden De echte Arabieren toch, d. w. z. de lui, die hier regel recht van Hadramaut aankomen, zijn over 't algemeen ware bloedzuigers en heel wat gevaarlijker voor den dommen Javaan, dan de hinees, hoe sluw die ook zijn moge. Als een staaltje van woeker, vertelt dokter Tehupeiorij ons van een Indo-Europeesche dame, de weduwe van een assistent-resident nog wel, die aan zoo'n Arabier een schuld heeft van f 500 en in haar verregaande on- noozelheid nog o zoo dankbaar is, dat die ellendeling haar toestond, om als rente gere geld f 25 per maand af te betalen. Het goede mensch is daar nu reeds drie en een halfjaar mee bezig en haar schuldbekentenis is nog steeds van volle kracht! Waar zoo'n getulbande woekeraar op eene dergelijke wijze met een Europeesche chris tenvrouw durft handelen, daar behoef ik U wel niet te zeggen, hoe of hij tegen z'n domme geloofsgenooten optreedt. Toen ik nog luitenant te Batavia was, heb ik zoo'n sinjeur zijn kunsten eens ingepeperd. Mijn huisbediende Ali had n.l. bij een Ara bier eene mooie „kain" (gebatikte doek) ge kocht en wel op afbetaling a f 5 'smaands. De doek was slechts 15 pop waard, maar de sluwe schacheraar had bij den^koop bepaald, dat hij, als vergoeding voor zijn lang wach ten, gedurende tien maanden telkens f 5 zou komen innen. Plotseling werd ik overgeplaatst naar Atjeh en nu vijf Onmiddelijk besloot ik dien woekeraar eens ferm op zijn plaats te zetten en ik zeide Ali, dat hij den Arabier maar moest roepen, want dat ik hem gaarne persoonlijk het nog ont brekende zou bijpassen. De niets kwaads ver moedende zoon van Hadramaut kwam al spoe dig opdagen. In bijzijn van den jongen liet ik hem de zaak uitleggen en toen ik hem daarop verweet, dat hij op die manier de arme Inlanders uitzoog, begon hij fijntjes te lachen en zeide, dat het toch eerlijke handel was. Zijn valsche grijns maakte me woedend en ondanks den doodsangst van Ali, greep ik m'n karwats en betaalde den jankenden Ara bier het onbrekende geld op zeker lichaams deel uit. Den volgenden morgen vertrok de boot naar Atjeh en Ali stak zijn vrees voor het noodlottig gevolg, daarginds op het oorlogs terrein, niet onder stoelen en banken. Hij ging echter mee en ondervond toen tot zijn verbazing, dat Allah blijkbaar onverschillig bleef voor mijne, in zijne oogen, zoo heilig- schennende daad Gelukkig durfde de Arabier geen klacht indienen, want anders hadden het dure klap pen voor mij kunnen worden. De boete van f 25 zou nog wel te dragen zijn geweest, doch de kosten van het geding loopen in de Oost altijd ontzettend op. Tegen 8 uur krioelt het van volk op de „passar", van kooplui zoowel als van koop lustigen. De kampong-inlander in zijn armoe dige plunje maakt een scherp contrast met de soms zoo bont opgedirkte, sterk geparfu meerde dametjes van inlandschen en indo- europeeschen bloede. De sarong en kabaja flatteert die geblankette wezentjes anders wel. Al heupwiegend, verliefd lonkend, bewegen die dochteren Eva's zich tusschen de massa passargangers. Hier en daar merken wij een corpulente, echt Indische „njonja" (mevrouw) op, die, in gezelschap van baboe en kokkie, (van kinder en keukenmeid) hier haar lust tot uiterlijk vertoon, alsmede de behoeften van haar „goe- dang" (keukenkast) komt bevredigen. Dat Meester Cornelis een vrij groot garni zoen heeft, zien we aan de vele militairen, die blijkbaar niet mede uitgerukt zijn, en ook de u reeds bekende boaja's van Batavia ont breken niet op 't appèl. Daar men in Indië nu eenmaal gewoon is te tawarren (af te dingen) zoo zijn de gevraagde prijzen daarop berekend en meestal 100% te hoog, zoodat dan ook bijna iedere koop tot een levendige discussie aanleiding geeft. Het lawaai en vooral de eigenaardige onsamen hangende rijmelarij van den Hollandschen marktschreeuwer, ontbreken hier echter. Wel hoort men overal den Chineeschen rammelaar, waarmede de „staarten" de aandacht vankoo- pers en koopsters willen trekken. Op zoo'n Indische „passar" kan men nu zoowat van alles en nog wat krijgensarongs, krissen, hoofddoeken, muilen, ringen, arm banden, pajongs, (parasols) horloges, korans, (Mohammedaansche bijbels) groenten, bijspij- zen voor de rijsttafel, karbouwenvleesch, kip pen, geiten, eieren en vooral ook niet te ver geten, de zoo onaangenaam riekende „ikan kering" of te wel gedroogde visch. De tram voert ons al pratende dwars door het vroolyke „Meester" zooals het hier in de wandeling genoemd wordt. Het wemelt op den grooten weg thans van militairen, meest jonge Javaantjes van het Depötbataljon. Bij zoo'n Depot worden n.l. de recruten ingedeeld om gedurende 6 a 8 maanden ge drild te worden en eerst daarna over te gaan by de z.g. Veldbataljons, waar de soldaat zyn eigenlijke oorlogsopleiding krijgt. Meester Cornelis heeft verder een Kader- school tot vorming van korporaals en onder officieren, terwijl er ook een curcus is voor sergeanten, die naar Kampen willen om daar voor Infanterieofïïcier of Kwartiermeester te worden opgeleid. Vroeger kon men hier aan die z.g. Mili taire School den Luitenantsrang bereiken, doch thans moeten de jongelui eerst een tijdje naar Holland, wat vooral op de hiergeborenen gunstig werkt. Ik ga in 't geheel niet mee met hen, die de oude regeling terug wenschen. Integen deel, zoowel voor Inlanders als Indo's, acht ik een tijdelijk verblijf in Europa meer dan heilzaam. Meester Cornelis ontleent zijn naam aan een militair bouwmeester onder Daendels, die in 1810 hier een geretrancheerd kamp aan legde, dat echter 26 Augustus 1811 reeds dooi den Engelschman genomen werd, waarop de Brit tijdelijk meester van Java was. Daar aan onze rechterhand passeeren we thans tal van nette officierswoningen en ook de toegangen tot het militaire kampement. Links zien we het exercitieterrein, waar juist de jongelui van de dokter-djawaschool een voetbalmatch houden tegen de club van „Meester" Plotseling wordt het snel duister. Scheme ren doen we hier in Indië niet. Zóó is 't nog vol dag en binnen 't kwartier zitten we in stikdonker. Gelukkig hebben we nog net alles van den weg kunnen zien, want we zijn thans bii ons doel Gang Boenggoer en stappen uit, om den laatsten avond van ons verblyf op Batavia gezellig te boomen in de kleine eenvoudige woning van onzen dokter-djawa. Lt. Clockener Brotjsson b. d. Batavia, 30 Juni 1903. Middelburg van 1016 November. ONDERTROUWD: M. C. Snijders, jm. 23 j. met J. van der Welle, jd. 27 j. J. J. Arnoldi, jm. 25 j. met L. van der Welle, jd. 24 j.J. A. van Puffelen,jm. 31 j. met M. den Hollander, jd. 35 j. G. A. de Key'zer, wedr. 54 j. met E. C. Schuit, jd. 46 j.P. Louwerse, jm. 29 j. met A. J. Siegers, jd. 28 j.W. de Kam. |m. 24 j. met N. Minderhoud, jd. 23 j. Dorlyn, jm, 27 j. met P. de Klerk, jd. 23 j. GETROUWD J. H. W. Arnoldus, jm. 29 j. met T. Meyers, jd. 27 j.L.Franse, jm. 24 j. met J. Tissink, jd. 26 j.J. Goedhart, jm. 28 j. met C. J. Hanegraaff. jd. 25 j.C. van Kleven, jm. 29 j. met A. Brasser, jd. 31 j.L. M. A. Koekman, jm. 28 j. met E. Vermaat, jd. 27 j.J. L. de Lange, jm. 27 j. met G. Groenen- berg, jd. 26 j. BEVALLEN: S. A. Quist. geb. Lahr, d.F. S. Tilroe, geb. Onderdijk, d.A. Blaauw, geb. Groen, d.P. Vermeulen, geb. Jongepier, d.M. F. Bimmel, geb. Van Heulen, d.M. L. Stadhouders, geb. Speeckaert, d.L. H. de Jong, geb. Eiff M. de Troye, geb. Dekker, d.W. Tevel, geb. Wattel, d.P. A. de Leeuwen, geb. De Wit, z. OVERLEDEN M. de Bruyne, vrouw van G. de Ryke, 41 j.M. Franchimont, d. 9 m.M. Revers, wed. van J. F. Schutz, 74 j.A. Rouffaer, d. 5 m. Zondag 22 November (slachtmaand) hopen PIETER VAN SORGEN EX DINA P1ETERNELLA KEMP hunne 12'</2-Jarige Echtvereeniging te her denken. Middelburg, 18 Nov. 1903. Eenige Vrienden. Dtmisaisons, Heeren Winterjassen, Jongens Winterjassen, Kinder Winterjassen. Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot, zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. Koffie of Koffieboonen zéér goede qualiteit 6 Cent per 1 ons. Timmermans. Noordstraat. OLLEN Hemden. OLLEN Broeken. OLLEN Borstrokken. OLLEN Kousen. OLLEN Sokken. OLLEN Doeken. OLLEN Jachtvesten. OLLEN Corsetten. OLLEN Sporthemden. OLLEN Onderlijijes. OLLEN Rokken. OLLEN Gordels. OLLEN Kniewarmers. OLLEN Borst en Rugwarmers. OLLEN Handschoenen. OLLEN Dekens. Afd. VLISSINGEN. des avonds 8 uur, in het lokaal van den Be- stuurdersbond Wal (Achterzaal.) Theetafels met Japansch blad, Vogelkooien op Staanders. Een Engelsche haardbak met prachtig koper haardstel. Een Brandkast enz. Koestraat. Timmermans. Noordstraat. Ruim gesorteerd in: Vulkachelsgegoten en geslagen HaardenKachels en Fornuizen Gepoetste en in vivwr Verlakte aan uiterst laaggezette pryzen. TEVENS EEN GROOTE PARTIJ Boterbabbelaars, 10 Ct. per ons.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1