A. S. J. DEKKER, Goes. „GROENEN-DRAAK" BMP Huismoeders en Wasclwrouwen. WARME MOSSELEN. Spoorwegbeambten, VERBURG, Gravenstraat. N. COHEN, Korte Delft. Grootste Zeeuwsche Orgelhandel Damesparapltiies HUGO WILLEMS!, Scherm wed strij d op Zondag 1 November 1903, Yan Yollenlioven's Stout, Yan Yollenhoven's Pilsener, Yan Vollenhoven's Lager en Gferste, ,7. W A L K A VE, J. van Eijzeren, De NIEUWE MAGAZIJNEN bevatten eene zeer groote sorteering AMERIKAANSCHE ORGELS en PIANO'S. P. J. TAVENIER, vetlederen Schoollaarzen hoek Langeviele, met geheel nickelen stok en knop, JOHs. DE JONGE, Steenrots, MIDDELBURG. KKOmWEELK L 28, Pr. Witte Kaas 30 en 45 et. Komijne Kaas 18 en 30 ct. B. C. DE WAAL Ontvangen een nieuwe collectie Heeren Deml-Salsons en Stoffen voor het a. s. Salzoen. ZIE ETALAGE. Catalogi op aanvrage gratis en franco. Gebruikte, zoo goed als nieuw. OOK IN RUIL. Koopjes van eenlge Restanten: Schoenmagazijn Concurrent. Amandel St. Nlcolaas. met vrij Bal Entree vrij zijn steeds ln prima qnalitelt en tegen billijken prijs, zoowel op ftist als gebotteld verkrijgbaar bij Lako's Paling, Appel, SoucUzen, Cot elfden en Vleeschbroodjes Eijer Anthraciet Kempzaad 8 cent de Kop Verkoop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaas AHÖM, Middelburg. Breëa, Dei ilndlog Wageiligea, Derdreebt, Apelieera, Leeiwardei. ELEGANTE COUPE. SOLIDE AFWERKING. WORDT GEGARANDEERD. Lange Breestraat O 157. Smederij en Kachelmakerij. als Dames Laarzen vanaf 2.25. Knoop 2.75. in Chroom, Kld Leder 4.00. Verder in alle soorten Ruime Keuzen, aan hetend lage Prijzen. Beleefd aanbevelend. H. J. PENNINGS. Noordstraat L 87. Reparatien Net, Sterk en Billijk. In den Diverse soorten en prijzen. in het Locaal van <Jen Heer C VAN LANGERAAD. Aanvang 5 nre namiddag. meest versterkende drank, vol en smakelijk, tafelbieren bij uitnemendheid, Agent der Bierbrouwerij en Azunmukerij „De Gekroonde Valk" voor Middelburg en Omstreken. beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten WINKEL ZAKKEN. vetdicht enz. aan concur- reerende prijzen. G. JACOBSE, Vlissingschesiraat K. 54. alsmede alle Rijks- en Gemeente-Ambte naren, welke niet CONTANT wensclien te koopen, kannen in een sedert eenlge jaren bestaande zaak op termijnbetaling bekomenGoud, Zilver, Horlogiën, Regu- lateurklokken, Wekkers en Naaimachines, (zonder voornitbetaling). PER 5 0N8. J. CORRE. liaanstraat te Middelburg. LANGE GEERE K 313. Gotd gesorteerd in oude en nieuwe Kachels en Haarden, ook in ruil. Beveelt zich beleefd aan voor het Repareeren van Kachelwerk. LANGE DELFT 129 Ruim gesorteerd in: Ftilkachels, gegoten en geslagen Haarden, Kachels en Fornuizen, Gepoetste en in vuur Verlakte aan uiterst laaggezette pryzen. TEVENS EEN GROOTE PARTIJ Vraag by LAKO best Amsterdamseh gewoon, bruin en wit Weder ontvangen de zoozeer geroemde voor jongens en meisjes. Kookerwten, Spliterwten, Bruineboonen. Ca- pueijner- en Grauwe erwten. Linzeu, prima van kook. Vraagt eer gy een Waschmacliine aanschaft prys of proeflevering der Schmitt's patent- Waschmackine, daar zy als de beste in den handel kan beschouwd worden, bij L. DE BRUIJNE, Veersebe weg T 17, Middelburg. NB. Ook Kolmangels en* Wring machines te bekomen enzenz, enz. Lange delft. zyn keurig van smaak. zijn te bekomen bij Vrydag en Zaterdag P. GELDOF, Oude Kerkstraat. Aanvragen te richten by den agent van de onderneming „Humanitas" te Arnhem Timmermans. Noordstraat. MUZ IEKONDER WIJZER, geeft lea in Pianospel Orgel- Harmonium) spel Zang en Theorie der Muziek VRAAGT CONDITIËN. Lid van den Ned, Bond van Kantoren vVaste Goederengoedgekeurd by Konk. Besluit dd. i8 Maan. 1899 St.blad No. 40. Volgn. GEMEENTEN. Straat, Buurt of Gracht etc. Nummer en Wyk. 847 845 Middeiburg id. Nieuwe Poort Nieuwstraat 842 818 id. id. Vliseingachestraat K 45 Sesdam. 844 841 840 id. Middelburg id. Seis^am. Korte Gortstraat Loskade P H8 884 id. Langeviele 835 id. SeUsingel R 6b 833 id. Rotterdamsche Kade O 280 831 829 825 823 813 id. id. id. id. Middelburg Noordweg, op t begin van den weg Wal A 7 Londonsche Kade Molenberg K 90 Simpelhuisstr aatj e 801 id. Havendyk 786 id. Houttuinen 213 755 id. id. by Nieuwland Seisd&m 25 893 id. Bolwerk 699 892 id. West-Souburg by de Tramwissel Bolwerk 685 37 Middelburg Middelburg Korendyk Breestraat O 169 Soort van Eigendom. Te koop of te huur. Koop- of Huurprijs. Te aan vaarden. huis met tuintje hoerenhuis met tuin bovenhuis nieuw verbouwd vrU bene denhuis met tuin bovenh. met vrijen opgang bovenh. met vrjjen opgang bovenhuis met v.yen opgang benedenh. met vrijen ingang en hinken tuin burgerwoning met tuin bovenwoning 6 burgerwoningen met tuin voor en achter bovenhuis bovenhuis bovenhuis beneden pakhuis nieuw gebouwd huisje met tuin Bovenhuis Hoerenhuis met Tuin Heerenhuis met tuin 3 woningen met circa 4000 MS bouwterrein huis met grooten tuin eenverdiepings huizen met groote lucht Huis met Tuin huis met stalling te huur id. id. id. id. te huur id. te huur ié. ld. te koop te huur te huur te huur id. te huur of te koop ld. te koop of te huur te koop te koop te koop te koop te koop te koop by overleg id. f 1.20 per week by overleg id. by overleg id. by overleg id. id id. f9,10 per maand by overleg f 1,50 per week f 65 per jaar id. by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg id. terstond id teraLond medio Oct. medio Oct. terstond te; stond medio Sept. November terstond id. id. terstond terstond terstond terstond id. terstond terstond terstond id. terstond terstond OMSCHRIJVING. 3 kamers. beneden 3 kamers, keuken, boven 5 kamers 2 zolders. kamir, bergplaats, zolder, groote bleek 5 kamers, keuken, kolder «>n verdere gemakken. 4 kamers, keuken, zolder en verdere gemakken, 3 kamers, zolder, keuken, zolder met kamer 3 voorkamers, ensuite ine: bilcon, twee slaap - kabinetten, achterkamer, keuken, zolder met kamertje, twee privaten, gas, duinwater en regenwater. 2 kamers, ensuite, 2 kleinere kamers, keuken, kelder, waterleiding, closet. 2 kamers ensuite, serre, keuken, boven zolder en 2 kamertjes. aparte opgang, kamer, klein kamertje, keuken, zolder met kamertje, vliering, gas- en water leiding. 3 kamers, keuken, bergplaats, vrye poort, be schoten zolder met kamertje, regen- en duinw. 3 kamers, gootsteen, pomp, privaat, ged. zolder, 3 kamers, keuken en zolder. 2 kamers, zolders. voorkamer, achterkamer en keuken, ke Eer regenbak, waterleiding. 2 voorkamers, achterkamers, keuken, balcon zolder met kamer, waterleiding, achter uitgang bevattende 8 kamers, keuken, kelder, 2older met2 kamertjes, 2 priv., verder alle gemakken. Zeer geschikt voor villa's en arbeiderswo. ningen. Zeer geschikt voor renteniers, riant uitzicht^ Bevattende elk huisvoorkamer, alcove, ach terkamer, loods beschoten zolder, regen en welwater. IWi, v

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 4