MET WOKIITHIH P.v.Bijsterveld, A. Doudeijns, Wal. THEEHANDEL. „Intermédiair" Pillen &faar %/hnerika Petroleum L. HACC0U Jr. k 0. UTTOOIJ Az, Grootste publiciteit hier ter gted e! 3450 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Op veler verzoek zijn mijn Theeën ook per x|2 ONS verkrijgbaar, C 8. p G S. Uitsluitend soliede kwaliteit. Alle maten voorradig. te Rotterdam. Rationeel middel DANKBETUIGING. B KRUZS, P. A. JANSSEN. C. J TERW0ERT, No. 8. Woensdag 28 October 1908. Achtste Jaargang. INDISCHE PENKRASSEN. Zeeuwsehe Hervormde Diaconessen- inrichting. Rursrrlljlrpi Stand van Middelburg. Advertentiën. I 313, GRAVENSTRAAT I 313. van UROSCOOP Bloedarmoede, Zwakte en Zenuwziekte voor Mannen. Vrouwen en Kinderen. Prijs per F'acon met gebruiksaanwijzing f 2. Voor engros Maatschappij NOVUM te Rijswijk (Z.-H.) Wacht u voor bedriegelijke namaak!!! In Assurantiën. Passage en inlichtingen verstrekt de hoofdagent. Noordpoortstraat, Middelburg. Als men VLEESCH en SPEK netjes GEROOKT wil hebben, gaat dan naar St. Janstraat H 194, over Zusterstr. NIEUWS MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM Ver schijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheels stad gratis verspreid* OITOEVSE Span j aar ds tra at. Prijs der Advertentiën van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 8 maal plaatsing wordt «lechta 1 maal berekend. Groote letters naar plaateruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. XXXII. Het Waterlooplein is feitelijk niets dan een zeer gewoon militair exercitieveld, 'n vierkant grasvlakte, door een flinken breeden rijweg omsloten. Midden op 't „plein" verheft zich echter een „monument", de Leeuw van Waterloo voorstellen de,jeen gedenkteeken,dat met de meest bescheidene eischen van kunst, ja zelfs van goeden smaak schynt te spotten, 't Bestaat uit een witte gekalkte kolom, waar bovenop een naar verhouding veel te klein wit beestje troont, iet of wat gelijkende op een leelijken ongewasschen bastaardpoedelEen mislukte caricatuur op 'n leeuw, laf schennende de fiere majesteit van den koning der dieren. Ik snap heusch niet, waarom ze dat afzich telijke wanproduct niet eenvoudigweg oprui men. Het ontsiert 't „plein" op belachelijke wijze en is tot overmaat van ramp maar een lastige sta in den weg by exercities en parades. We ry'den nu eerst langs de zuidzijde en passeeren dan rechts weer een „blok" aardige, kleine officierswoningen. Op den keper be schouwd, zien die huisjes er wel vrij povertjes uit, doch de bewoners, en vooral de gehuwden, hebben die nestjes zoo smaakvol aangekleed, dat 't geheel après tout een zeer aangenamen en gezelligen indruk maakt. Jammer maar, dat de vele onverwachte overplaatsingen, ge volgd door schadelijke venduties, menig jong huisvader met zyn budget in de war helpen. Dit geldt voor subalterne officieren even goed als voor de inlandsche artsen. Alleen heele hooge menschen komen er door eene over plaatsing wel eens bovenop. Ja, Indië is een raar land, lezer! Een groot ongerief van die officiersblokken is, dat de huizen niet door een flink erf geschei den zyn en men dus tegen wil en dank pre cies kan hooren, wat er al zoo bij de buren omgaat. Een zeer onaangename toestand dus, zoo wel voor vroolyke gezellen als brave echtge- nooten. Langs de oostzijde loopt de stoomtram, die de u reeds bekende „oude stad" met het Wel tevreden hier en verder nog met Meester Cor- nelis verbindt. Al dadelyk zien we thans de werkelijk prachtige „militaire" sociëteit Concordia, waar van echter behalve alle officieren ook nog vele ambtenaren en particulieren lid zyn. Zoowel op Zaterdag- als op Woensdagavond speelt hier de Indische „staf", die zich bo vendien nog des Zondags en wel tegen 5 uur in den middag, op 't „plein" doet hooren en dan, behalve een zeer gemengd publiek van Inlandsche huisjongens, baboes met kinderen, Tndo-Europeesche klerkjes, jongelui van de Hoogere burgerschool, mindere militairen van Zee- en Landmacht en passagierende meestal nog al vervelende luidruchtig doende koopvaar dijmatrozen de Bataviasche high life trekt, die, lui achterover geleund in eigen rijtuigen of wel fier in 't zaal gezeten, al flirtende zich misschien verbeeldt elkaar in het Bois de Boulogne of het Hyde Park rendez vous te geven. Een dwaze vertooning hier zoo Zondags middags tegen half zes Pourvu qu'on 's amuse De stafmuziek, waarby ook vele Indo's dienst doen, is het eenige korps militare vak musici in geheel ons Neerlandsch Indië. Ze speelt niet onaardig, doch kan in de verste verte niet vergeleken worden by onze Grenadiers b. v. Naast de „Concor" verheft zich een kolos saal groot wit gebouw, drie verdiepingen hoog, dat byna geheel de oostzyde van het Water looplein beslaat. Voor het front pry kt, te midden van een soort parkje, het fraaie stand beeld van Jan Pieterszoon Koen, den stichter van Batavia, 4 September 1876 door Gouver neur-Generaal van Langsberge onthuld. Het „Kantor-Palès", zooals de bruine broe der het noemt werd in 1808 op last van Daendels gebouwd en was bestemd tot Gou- vernements Hotel voor den Landvoogd. Het bleek hier later minder geschikt voor te wezen en thans wordt het voor verschillende nog al uiteenloopende doeleinden gebruikt. Zoo bevat het o. a. de Vergaderzaal voor den Raad van Neêrlandsch-Indië, alsmede de Bureaux der beide Departementen van Oor log en van Onderwijs, Eeredienst en Nijver heid en verder nog de Hoofdwacht van het garnizoen en niet te vergeten de pro voosten voor ondeugende koloniaaltjes en schutters. In den zuidelijken vleugel bevinden zich de zetteryen en persen der Landsdrukkerij, waar o.a. de Indische Staatsbladen, de offici- eele Java-Courant, de Regeerings-Almanak, de by het Leger maar al te goed bekende Algemeene Orders enz. enz. worden gedrukt. Ge ziet, men heeft met de ruimte gewoekerd. Langs de noord- en westzyde van 't „plein" lachen ons weêr vroolyke officierswoningen toe, mij persoonlijk herinnerende aan die ge lukkige dagen van 1896, toen ook ik daar mijn eenvoudig doch gezellig kwartier had opgeslagen. Juist op den hoek bevindt zich de nieuwe Roomsch-Katholieke Kerk met to ren, net als in Europa. De vorige stortte in 1890 ongelukkigerwijze ineen. Hier aan de westzyde verbreedt zich plot seling de rijweg en wel vlak tegenover de prachtige schaduwrijke Willemslaan. Op deze ruimere plek dan bewonderen we een bron zen gedenkteeken, daar evenals te Padang, opgericht ter eere van den dapperen Generaal Michiels den grondvester van ons gezag op Sumatra's Westkust. We zijn benieuwd of nu ook den overwin naar van Atjeh oftewel Sumatra's Noordkust een dergelijke welverdiende hulde wacht. Het tegenwoordig geslacht is niet erg dankbaar uitgevallen en vergeet zijn groote mannen maar al te gauw, doch wij hopen, dat Neder land nu toch begrijpen zal, wat het wel aan zijn van Heutz is verplicht. Laat de Regee ring toch beginnen met dien dapperen veld overste en tegelijk zoo tactvollen bestuurder het Centrale Oppergezag over geheel ons In dië toe te vertrouwen, zoodra de tegenwoordige Gouverneur Generaal Rooseboom er hetbyltje bij neêrlegt. Ik maak mij eenvoudig tot tolk van velen hier in Indië, die wat graag den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh te Buiten zorg zagen zetelen. Laat de Regeering vooral niet het oor leenen aan kleinzielige doch invloedryke tegenstanders van den Generaal. Een zoo krachtige persoonlijkheid aan het roer, dat heeffc Indië noodigLaat men in hemelsnaam niet meer zoo dwaas wezen om mannen, die volstrekt niet op de hoogte zijn van de Indische toestanden, naar Buitenzorg te dirigeeren. Wij vereeren den Luitenant-Generaal W. Rooseboom als een zeer kundig humaan Ne- derlandsche Opperofficier, als een man van karakter en van groote werkkracht, doch dat neemt niet weg, dat zyne benoeming inder- tyd toch wel eenige bevreemding heeffc opge wekt. De Generaal wist evenveel van Indië als het gros der Nederlanders, d. w. z. weinig^ of niets, hy heeffc zich dus als een beginneling overal moeten inwerken en nu Zyne Excellen tie op de hoogte is, slaat bet klokje van ge hoorzaamheid en zal hy vertrekken. Wy hopen, dat men alsdan bij die vervan ging niet zal vergeten, dat er ook hier nog een zeer eminent man is, door de publieke opinie als aangewezen voor die moeielijke taak. Al pratende zyn we het armoedige plaats bureau genaderd en slaan we nu den ryweg rechts in, om door het mooi aangelegde Her togspark langs het paleis van Zijne Excellentie den Legercommandant en langs de typisch in Moorschen styl gebouwde Protestantsche Wil lemskerk, op het bekende Koninksplein te déboucheeren. Het begint leelijk warm te worden en 't genot van onzen rijtoer wordt vrij twijfelach tig. 't Is echter dienst, want hoe gaarne ik nu regelrecht naar 't hotel koers zou zetten, hebben de lezers recht van my te vorderen, dat ik ze 't voornaamste van Batavia laat zien. In zend trouw mijn foto's aan „de Prins" en ieder kan dus aan de hand dezer „Pen- krassen" een vry helder denkbeeld krygen van onze Oost Lt. Clookener Brotjsson b. d. Batavia, 23 Juni 1903. Op verzoek geven wy aan onderstaande een plaatsje. Met grooten zegen arbeidt deze inrichting. Zuster Comender en hare helpsters verzorgen de kranken in hunne huizen. Om deze inrich ting te steunen zijn in verschillende gezinnen 31 busjes geplaatst. De vorige week werden deze geopend, nadat zij een jaar waren ge plaatst geweest en het totaal bedrag was zeer verblydend. De penningmeester ontving f135.596 Indien ook anderen busjes verlangen, kunnen zy die kosteloos verkrijgen by Zuster Comen der en Ds. de Ligt. De macht van het kleine wordt hier zoo duidelijk bewezen, Yan 2026 October. ONDERTROUWD: J. H. Snijders, wedr. 75 j. met D. J. Ludikhuyzen, jd. 44 j. G. G. Vader, jm. 26 j. metK. Moel- ker, jd. 27 j. J. den Hollander, jm. 24 j. met A. M. A. Stevens, jd. 20 j. A. Beau fort, jm. 27 j. met P. Janse, jd. 24 j. J. H. W. Arnoldus, jm. 29 j. met T. Meyers, jd. 27 j. A. van Slooten, jm. 21 j. met D. Machielse jd. 21 j. BEVALLENM. E. Baan, geb. Grims, z. L. Gabriëlse, geb. Louwerse, z. J. de Ryke, geb. Jobse, d. A. C. J. de Swart, geb. Reuter, d. J. Sturm, geb. Van den Driest, d. M. J. H. Jaspers, geb. Slenters, z. W. Geelhoed, geb. Van Leerdam, z. A. C. van de Kop, geb. Jaquet, z. J. Hubregtse, geb. Bongers, d. OVERLEDENV. A. van Dolder, wedr. van C. A. Kleeuwens 87 j. C. de Jonge, wed. van A. Lauret, 75 j. I. B. Vos, man van A. M. Boone, 43 j. saisons, Heeren Winterjassen, Jongens T xi/VATnilTlTTliT Winterjassen, Kinder Winteijassen. I S I 1-4 I I Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot) zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon-' gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. tegen WélEd. Heer v. Bijsterveld. Ondergeteekende brengt U zyn hartelyken dank voor de genezing van zyn kind door middel van „INTERMEDIAIR". Na vruch teloos alle pogingen in 't werk gesteld te bebben om haar van een zeer ernstige zenuwziekte, St. Vitusdans, volkomen genezing te krygen, is ons dit alleen gelukt door Uwe „Intermé diair". Naast God mijn dank. (w. g.) J. BOERTJE, Hil No. 39, Dordrecht. Overal verkrijgbaar in bovenstaande ver pakking voorzien van myn handteekening en te Middelburg by C. A. Schulte Co., Drogisten. Vlasmarkt K 150, Middelburg. Vertegenwoordiger der Maatschappij „DE GLOBE", L E VENS VERZEKERING. Zonder en met Geneeskundig onderzoek Lyfrente en Ongelukken, enz. enz. per 10 Liter 70 cent, per 5 Liter 36 cent en per Liter 8 cent, vry aan huis. Nog eenige Man- en Popkanaries, en ko- nynen te koop by A. J. H. de Zeeuw, Goud smid, Lange Geere K 239.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1