Capes. S. J. FONTEI JN VERBURG, Gravenstraat. !IJN, Een flink groot Huis A, 0. UTTQ0II Az Grootste publiciteit bier ter stede3450 ex, worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Uitsluitend soliede kwaliteit. Advertentiën. Alle maten voorradig. P. J. TA VENIER Gebruikte, zoo goed als nieuw. Pr. Witte Kaas 30 en 45 ct. Komijne Kaas 18 en 30 ct. vetlederen Schoollaarzen B. K RU ZE, twee nette Kostgangers TE KOOP: E K¥KOSTGANGER Kempzaad 8 cent de Kop. No. 2 Woensdag 21 October 1903- Achtste Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. Prijs der Advertentiën van 1 8 regels 15 Gent, iedere regel meer 5 Gent. 8 maal plaatsing wordt slechts a maal berekend. Yan den heer Lt. CLOCKENER BROUSSON ontvingen we deze week geen Indische Penkras. NIEUWSTIJDINGEN; I 313, GRAVENSTRAAT I 313. OOK IN RUIL. PER 5 ONS. „DE GLOBE" Hout, Marmer en Penseelschilderen. P. SLOOVER, MIDDELBORGSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. NIEUWS' UITGEVER Spanjaardstraat Groote letters naar plaatsruimte. Bfj abonnement van 1000 of 500 regels voordeeliga voorwaarden. Zoek. De Weensche correspondent van de N. R. Ct. schryft Een groote zak met geldbrieven, van Lon den naar Weenen, is niet aangekomen. Hoe wel de inhoud niet juist bekend is, wordt vermoed, dat die zak mandaten en brieven van ver over de één millioen kronen behelst. Er wordt thans vlijtig op de lijn Londen— Weenen gezocht, maar men weet nu nog niet eens of de zak verloren, gestolen of by ver gissing naar Amerika gezonden is. Vreemd. Onlangs werd te Leeuwarden by een kastelein aan de Veemarkt een B-jarig zwart paard op stal gebracht door een onbe kend man, die sedert dien tyd niets meer van zich heeft laten hooren. Ook niet alledaagsch. Evenals zijne vijf broe ders hebben gedaan, trok Dinsdag de jongste zoon van den heer W. te Almelo een vrij nummer. De „President Carnot". Maandag is by Vlaardigen drijvende gevonden een lijk dat herkend is als te zyn van een Franschen ma troos, behoorende tot de bemanning van de „President Carnot", terwijl ook aan den Hoek van Holland een lijk van dien logger werd opgevischt. Weer een staking geëindigd. De staking te Bergeyk is opgehevende ontslagen arbeider is niet meer in dienst genomen. Het drama te Waalsoorden. Het is nu vast dat de brigadier en zyn kameraad buiten zijn aangevallen door 4 personen, n.l. de drie verdachten, thans in Middelburg in hechtenis, en den gedoode. De brigadier lag op den grond, maar slaagde er in, zyn revolver te trekken. Van de 4 scho ten, die hij toen loste trof er een den schip per Serrie, terwijl hij zich over den brigadier heenboog, door het rechteroog in de hersenen. Niet in het achterhoofd, zooals verteld werd, zoodat ook niet waar blykt, dat Serrie dood geschoten werd toen hij naar zyn schip vluchtte. De verdachten hebben bekend, en gezegd dat ze den revolver dien zy den brigadier ontnomen hebben in de kreek hebben gegooid aan de sluis by den oprit van de haven. Te Houtigehage in de Friesche gemeente Smallingerland leeft eene talryke zeer arme arbeidersbevolking, waarvan velen ten deele onder den grond, in ellendige krotten wonen. Een daarvan is 3!/2 meter lang en breed, 12/3 meter hoog en daar wonen 6 personen; in een andere van dezelfde afmetingen, houden 8 personen verblyf, waarvan twee jongens 's nachts op den aarden vloer slapen, terwyl een sukkelend meisje vlak bij de deur in de tocht ligt. Deze krotten behooren in eigendom aan de gemeente Smallingerland. Laat de woningwet het bestaan van dergelyke voor de gezondheid zoo schadelijke verblijfplaatsen toe Menig koestal is veel gezonder. Tydens een hevige storm is te Garderen een plankenregen geconstateerd. Planken van allerlei afmetingen werden blijkbaar boven uit de lucht in het vredige dorpje neerge- slingerd. Dat dit vreemde en lang niet onge vaarlijke verschijnsel by sommige eenvoudige bewoners heel wat consternatie veroorzaakte, laat zich begrijpen, of zij kwamen uit dezelfde wolkenlagen, die ons den laatsten tijd zoo overvloedig regen bezorgd hebben. Weldra bleek echter, dat de planken afkomstig waren van een zich aan de spits van den kerktoren bevindenden steiger, waarvan zij met geweld waren losgerukt. Gelukkig werd niemand door de nederstor- tende voorwerpen getroffen. Een inwoner van Naarden had op 10 jarigen leeftijd een bruine boon in het ooi- gekregen. Welke moeite een dokter toen ook aanwendde, toch was het onmogelijk de boon te verwijderen. Thans, op 37-jarigen leeftyd, dus nadat de boon ruim 27 jaar in haar enge verblijfplaats had doorgebracht, kwam deze geheel zwart en versteend uit het oor te voor schijn, zonder medische hulp en zonder pijn lijke operaties. By het te voorschijn komen viel de boon volgens hare natuurlijke vorming- in 2 helften uiteen. Btinge jaren uit vroegere tijd. Men schrijft uit Oostergo aan de Leeuw. Ct.'t Parool is water in 1903. Het valt zelfs moeilijk uit te maken welke van de driejaar- getijden wel het meest nat is' geweest. Het getal regendagen was alle maanden door enorm hoog en we moeten ver in de geschie denis teruggaan, om jaren te zoeken, die het derde jaar van deze nieuwe eeuw in natheid overtreffen. Hoe valt het daarby echter op dat onze voorouders dan gewoonlijk dubbel leden. Tegen de stormvloeden, die meestal een natte periode vergezellen of er op volgen, waren onze zeeweringen toen niet bestand en wat de schrale zomer nog in armoe had voortge bracht, ging dikwijls in eenen nacht verlo ren. Dan waren honger en ellende de directe gevolgen. Wie huivert niet als hij, in de Friesche geschiedenis bladerende, leest hoe vrouw Tjalle, een eerder welgestelde weduwe te Sexbierum, zich in 1315 met hare twee kinde ren liet doodhongeren uit schaamte om haar armoedigen toestand te openbarenIn die jaren steeg de nood hoog. De kroniek zegt: „Van Mei 1315 tot omtrent Maart des volgen den jaars viel er zulk een overgroote hoeveel heid regen, dat het meeste land onder water werd gezet en al het veldgewas verloren ging. Hierop volgde eerst eene groote duurte van levensmiddelen en vervolgens eene razende hongersnood, die zich ook in Frankyk, Enge land, Vlaanderen, Brabant, Holland en Zee land benevens de bisdommen Keulen en Luik zwaar deed gevoelen. De hongersnood was zoo bedenkelijk erg, dat de menschel 1 doode krengen, ja het gras des velds nuttigden om er den razenden honger mede te stillen. Bij het klimmen van den grooten nood vond men de armen, die vruchteloos naar voedsel zoch ten, bij menigte op de wegen, velden, stra ten of in de bosschen en huizen dood liggen". Eigenaardig is in een oud manuscript de beschrijving hoe het jaar 1435, dat zeer slecht aanving, nog goed eindigde. Zy luidt: „In het jaar onzes Heeren toen men schreef 1435, was de wind omtrent half February veel oost, ofte noordoost, ende des nachts was 't klaer weder tot ses of seven uuren toe ende des daags was 't donker graauw weder tot 's avonds toe, zeer koud tot ses of seven uuren ende het regende niet, noch het en daauwde niet, in de maand Maert noch in April noch in Mei. En op St. Pankrasdag had het hard ijs gemaakt, dat er een kraay op staenkonde. ende daer en wies lover, noch gras, noch ko ren, noch pruimeboomen bloeiden niet, noch kersen, noch appelen, noch peeren, noch geen wyngaerd en was ontlaten. Ende daer waren menschen die geen betrouwen op God hadden ende keerden (ploegden) haar land om, ende en hadden geen vruchten, en andere luiden zeiden met Job: „God gaf, God nam", ende daer sy één hoedt tarwe of plegeu te hebben, daer (kregen sij vier af in dien somer; ende op St. Jan Badtistdag (24 Juni), zaten de oude vrouwen met groote koolpotten voor de kerken, ende de menschen konden haer niet verwarmen die by de straet gingen. Ende het begon te warmen des daags na St. Pieter en Paulus (30 Juni) in die octave van St. Jan, ende des daegs soo scheen de zonne schoon ende klaer ende des nachts soo regende 't soe- telijk, zoodat alle de vruchten op het veld wiessenende er was zulk een overvloed, dat alle granen, ooft en vee, seer goedkoop ver kocht werden." In 1442 ging de koude en gure zomer] we der met een slechten oogst gepaard. Van 1562 wordt gemeld„Het jaar 1562 was wegens de veelvuldige regens die er in den zomer vielen voor Friesland hoogst treu rig. Vele mied en hooilanden stonden geheel onder water en konden niet worden afge maaid, doch het hooi bedierf op het veld, of zoo men nog al iets binnenshuis verzameld had was het zoodanig slecht, dat men het tot voedsel niet konde gebruiken. In 1606 was vooral de voorzomer erg nat. Alle lage lande van Friesland bleven moe rassig en onbruikbaar. Ongemeen nat en regenachtig lezen we was ook de zomer van 1621. Van 1 Juni tot 6 October had slechts 5 dagen waarop het niet regende. De oogst was zeer slecht en het hooi werd uit het water opgehaald. De win ter die er op volgde was zoo fel, dat de Zui derzee een gebaande weg was en de hertogin van Brunswijk, van Enkhuizen naar Stavoren reed, vergezeld van een compagnie soldaten. Van Franeker voeren de sleden in één dag naar Hoorn. Van 1682 zegt de Friesche kronieksehriver „Evenwel had men hier veel te lijden door den veelvuldigen regen, die aanhoudend in den zomer en den oogst viel, waardoor veel veldgewas bedierf, en de lage velden steeds onder water gezet werden. Ter afwending van dit onheil en om verder Gods genadigen zegen over het land af te bidden, deden de Heeren Staten dezer provincie in September eenen plegtigen bededag vieren." In 1739 volgde op een langen strengen win ter veel schraal weder, dat bleef aanhouden tot Juli. De stroodaken van de schuren wer den tot voedsel voor het vee gebruikt en vele menschen en dieren stierven van honger en koude. Met den zeer regenachtigen zomer en herfst van 1785 werd veel koren op het land aan hoopen gezet en eerst 's winter over het ys en bevroren grond binnengehaald. Het jaar 1845, bekend door het uitbreken van de aard appelziekte, gaf ook een zeer natten zomer. Burgerlijke Stand yan Middelburg. Van 13 19 October. ONDERTROUWDJ. J. van der Harst, jm. 27 j. met E. Ie Grand, jd. 25 j. D. G. Carol, jm. 29 j. met S. den Engelsman, jm. 28 j. A. C. van Heijl, jm. 22 j. met S. Din- gemanse, jd. 22 j. GETROUWD: W.'F. A. Hagethorn, jm. 24 j. met P. Govaert, jd. 23 j. J. G. P. Valk, jm. 27 j. met C. L. Huy'sman, jd. 26 j. H. Elzakkers, jm. 26 j. met N. Muit, s. 31 j. A. te Gussinklo, jm. 34 j. met S. van Melle, jd. 30 j. BEVALLENM. Rozenga, geb. Paape, z. (tweel.) J. Steinmetz, geb. Paauwe, z. H. M. Stam, geb. Ley dekkers, d. C. Vermeulen, geb. De Winter, d. A. Kambier, geb. Izeboud d. J. Kleinepier, geb. Van den Broecke, d. OVERLEDEND. J. Mes, man van J. M. N. E. Janssens, 60 j- A. Frekenhorst, wedr. van J. Wiemes, 75 j. J. J. Molenaar, d. 5. m. J. P. Berdinus van Berlekom, man van P. J. van den Broecke, 70 j. H. M. Meyer wedr. van C. van den Bussel e, 66 j. Demisaisons, Heeren Winterjassen, Jongens Winterjassen, Kinder Winterjassen. Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot, zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. Lange Breestraat O 157. Smederij en Kachelmakerij. Ruim gesorteerd in: Vulkachelsgegoten en geslagen Haarden, Kachels en Fornuizen, Gepoetste en in vuur Verlakte aan uiterst laaggezetlc pryzen. TEVENS EEN GROOTE PARTIJ Weder ontvangen de zoozeer geroemde voor jongens en meisjes. Glycerine Zeep per 5 ons Geele Zeep per 5 ons Groene Zeep per 5 ons TIMMERMANS, 10 cent 8 cent 7 cent Noordstraat. te huur, geheel of gedeeltelyk, met groote lucht, van alle gemakken voorzien, in de nabyheid Noordstraat. &dres A. Pluijmers, Burgt. In Assurantiën. Vlasmarkt K 150, Middelburg. Vertegenwoordiger der Maatschappij L E VENS VERZEKERING. Zonder en met Geneeskundig onderzoek Lijfrente en Ongelukken, enz. enz. In een net burgergezin kunnen geplaatst worden met vry slaapkamertje. Te bevragen Spanjaardstraat F 54. Ondergeteekende wenscht gedurende de win termaanden een cursus te houden in het Zy, die hieraan wenschen deel te nemen, gelieven zich zoo spoedig mogelijk aan te melden bij Mr. Schider, Zusterstraat. een Kleermakerstafel met persplanken en pers- ijzers en een gebruikte Singer-Naaimachine. Adres bureau van dit blad. gevraagd by een eenige juffrouw, apart ka mertje. Beleefd gevraagd Naaiwerk en ge- kleede Rokken. Adres bureau van dit blad. Timmermans, Noordstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1