HIDDELBURGSCH HET W0NING3IDS. ÜITGEVSB A. 0. LITT0ÖIJ j Grootste publiciteit bier ter stede3450 ex. worden wekell !ks met zorg versprei* O apGs, Uitsluitend soliede kwaliteit. Alle maten voorradig. No. I Woensdag 14 October 1903 Achtste Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheelo stad gratis verspreid. Hpanjaardstraax m tiHSt JPrijs der Advertentiën: NIEUWSTIJDINGEN; I 313. GRAVENSTRAAT I 313. NIEUW AD7SRT EU TIEBL AD DE N ▼au 1—8 rsgsls 15 Oent, iedere regel meer 5 Oent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bfl abonnement van 1000 of 500 regels voordesligs voorwaarden. 1. dreetste Publiciteit. By de intrede van den aehtsten jaargang van „De Faam" vestigen-wij by vernieuwing de aandacht van H.H. Adverteerders op het succes die de advertentiën hebben, geplaatst in dit advertentieblad. Herhaaldelijk geworden ons mededeelingen van tevredenheid, ja van succes van eene- in dit blad geplaatste advertentie. Mogen wij als bewys van bovenstaande even mededeelen wat wy zeer toevallig ter oore kwamen van vier advertentiën de vorige week opgenomen. a. de te koop aangeboden Phonograaf is verkocht b. het verloren „Ronde Broche" is gevonden en terugbezorgd aan het adres Dam Z.z. 39. c. de „Kamerkachel," te bevragen aan ons bureau is verkocht en d. de advertentie „Werkvrouw gevraagd adres Varkensmarkt 182" behoeft niet drie maar geplaatst, zooals opgegeven was, wyl men reeds geslaagd is. Deze bewijzen zouden met vele kunnen ver meerderd worden, maar we willen ons slechts bepalen bij het laatst verschenen nummer. En dan hetgeen wat verkocht, verhuurd, gevonden enz. wordt, waarvan wy natuurlijk nooit hooren. Genoeg, met gerustheid durven wij zeggen „De Faam" is het beste blad voor Uwe adver tentiën voor Middelburg-. Wekelijks worden 3450 ex. met zorg in ac stad, op de singelsop 't Zandt en op de wegen, zooals Veersche-, Noord-, Seis- en Se- geersweg, bezorgd. INDISCHE PENKRASSEN. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. XXXI. „Ajo lekas koetsier, akoe maoe lihat(„vlug koetsier, ik wil kijken Neemt het 'n oud-soldaat niet kwalijk lezers, wanneer trommelslag en hoornschal hem warm maken. Immers niet alleen uwe dienstmeisjes en uwe schooljeugd worden door krijgsmuziek begeesterd, doch ook hy, die eenmaal zelf in het gelid stond, die ook eens mede uitrukte, meêmarcheerde voor Koningin en Vaderland. Zeker, in theorie ben ik het volkomen met u eens, ik erken zelfs, dat 't militairisme aan der volkeren welvaart knaagt, dat legers en vloten ons aan oorlog, barbaarsehheid en wreed heid herinneren en ik noem het met u een schande voor onze christenheid, dat zij na negentien eeuwen nog steeds onderling verdeeld is, dat Christenvolk tot de tanden gewapend, als belust zijn op het bloed hunner broeders. Gode zij dank verheffen thans overal kloeke mannen en vrouwen hun stem, ijverende voor de vredesidée. Bertha von Suttner's „De wapens neder" vindt eindelijk weerklank in de harten en misschien zullen eenmaal onze kindskin deren aanschouwen mogen die heerlijke toe komst van algemeene broederschap, zonder aanzien zelfs van ras of kleur De koetsier legt de zweep over z'n paardjes en binnen weinige seconden zijn we aan de Hospitaalweg en daar zien we ze, de soldaatjes van het tiende Bataljon, „in strammer Haltung, festem Schritt" voorbytrekken. Voorop de muziek en de tamboers en hoornblazers, daarachter met zijn adjudant een nog zeer jeugdig hoofdofficier, beiden op kleine vurige beestjes, hengsten, gezeten en dan de rechter flank, de 1ste Compagnie, de EropeanenEen kranig gezicht,al die beroepssoldatenEr zyn van die echte gebruinde grognardtypen onder, zelfbewuste kerels met tanige bruingeel geblakerde koppen, ferme knevels en kloeken trotschen oogopslag. Velen zyn versierd met blankgepoetste dienstmedailles en expeditie- kruisen, schitterend in 't helle zonlicht. Ze zyn goed geschoold die mannen en een flinke kern, gehard in 't vuur op Atjeh, Lombok of Djambi, bezield de jongeren. Zoo zie ik ze 't liefst hier de Europeanen in 't gelid, onder de wapenen. Ze zyn dan zoo geheel anders als onze jeugdige reservisten en miliciens van 't moederlandsehe leger, al geloof ik gaarne, dat de Nederlandsehe jongelingschap in tijd van nood zeker niet minder voldoen zou dan onze dappere Indische krijgsmacht. De drie overige eompagniën van het Bataljon bestaan uit Javanen, kleine vlugge kereltjes, slanker dan hun blanke kameraden, die zy „Oom" noemen. Hier en daar zie ik onder de bruintjes bekende gezichten. Een knikje van my en dan licht er in hun oogen een blyde glans van herkenning en bijna onmerkbaar, heel eventjes maar, want het strydt tegen de strenge Indische krijgstucht, lacht mij een groet toe van uit het gelid. De brave kerels dienden eenmaal onder my, ergens hier op Java of Sumatra, waar en wan neer weet ik natuurlijk niet meer zoo precies Oude herinneringen worden weêr wakker en ik schaam me niet voor een zucht, die thans opwelt uit myn borst by den aanblik van dat heerlyk mooie Bataljon Indische Infanterie. „Ja jongens, jo ik zou nog zoo gaarne met jullie willen meedoen, doch dat is helaas nu voor goed voorbij en wel beschouwd is 't eigen lijk ook zoo beter; mijn leven kan nu zeker nuttiger worden besteed en dat troost my dan weêr, op't zelfde oacp^-^1-1-' „j^l fv.;nor. ooknsucht naar het verleden „Ajo, madjoe koetsier(„Vooruit, koetsier, verder We rijden thans langs de u reeds van vroeger bekende School tot opleiding van Inlandsche Artsen. 'De lessen zijn blijkbaar in vollen gang, want geen der studen ten staat buiten aan de poort. Aan de overzijde zien we keurige officiers woningen, bestemd voor militaire doctoren, die dichtbij het groote Hospitaal verblijf houden. Deze prachtige ziekeninrichting, een honderd tal schreden" van hier verwijderd, bestaat uit een reeks lange, lage gebouwen, waarvan elk hoogstens drie ziekenzalen bevat. De tusschen- ruimten zyn gebruikt voor den aanleg van tuinen vol lommerrijk geboomte en vormen een heerlijk wandelpark voor herstellende zieken. Een zeer doelmatige bouworde om verspreiding van smetstoffen tegen te gaan. Dit Hospitaal is ook bestemd voor burger-ambtenaren en be ambten van het Gouvernement en zelfs particu lieren worden, tegen betaling natuurlyk, gaarne opgenomen. Er wordt door velen een dankbaar gebruik van gemaakt, want verpleging en be handeling zijn uitstekend, vooral nu het toezicht op 't lagere personeel zoo verscherpt is, na de geruchtmakende onthullingen van den moedigen Dr. J. L. Eilerts de Haan, eenige jaren geleden. Hier even hulde gebracht aan dien kranigen officier van gezondheid, die onbevreesd voor eigen toekomst, in 't belang van den zieken en gewonden soldaat, dorst op te treden tegen het laisser aller van indolente chefs. Zij, die de kamerdebatten trouw volgen, zullen weten wat ik bedoel. De patiënten zijn in verschillende klassen verdeeld. Inlanders zijn van Europeanen, onder officieren van soldaten gescheiden, terwijl aan de straatzijde een gebouw grenst speciaal voor officieren en zieken der 1ste klasse bestemd. Een hospitaal in Indië ziet er lang zoo somber en akelig niet uit als de kloosterachtige ge bouwen in Holland. Er wordt hier beter voor den "zieken soldaat zorg gedragen dan bij u en die lezers, welke hier een zoon, broederj of vriend in het leger hebben, kunnen my gerust vertrouwen, als ik beweer, dat het hem in geval van ziekte of verwonding aan niets zal ontbreken. Uitzending van liefdezusters zou zeker niet kwaad wezen. De brave pastoor Verbraak op Atjeh heeft daar reeds lang op aangedrongen, doch tot nog toe schynt men er niet aan te willen, al wordt er nu iets over eene proefneming gefluisterd. We hopen het van ganscher harte. We zyn thans in het z.g. militaire centrum van Batavia en passeeren dan ook rechts ver schillende kampementen o.a. die van hetSub- sistentenkader de Artillerie en de Infanterie, terwijl we links het groote Arsenaal hebben. De verschillende kazernes te Weltevreden, hier in Indië noemt men ze kampementen, zyn heel wat mooier en practischer ingericht, dan de vervallen gebouwen, die men in vele Holland- sche garnizoenen nog aantreft en die naar we hopen en vertrouwen, langzamerhand wel zullen verdwijnen en plaats maken voor waardiger verblyven, zooals te Amersfoort, Utrecht, Breda, Arnhem en Assen b.v. reeds gebouwd zijn. De Indische soldaat wordt in de tropen overal zeer goed gehuisvest en het verwondert ons daarom zeer, dat men de mannen der Koloniale Reserve in Nederland, voor een groot deel herstellende zieken uit Indië, in een paar schandelijk slechte, oude, vochtige, voor het Hollandsche Leger zelfs afgekeurde „kazernes" opeenpakt. Het troepenverblyf te Zutphen en de bouwvallige Waalkazerne te Nijmegen zyn zeker niet geschikt, om zieken op te beuren en by vrijwilligers militaire begrippen van orde, netheid en tucht te vormen. Men klaagt wel Vlak tegenover het Kampement van hef 20ste en 10de Bataljon liggen de gouvernements woningen der Hoofdofficieren, ruime flinke gebouwen van één verdieping hoogte. Ik zeg gouvernementswoningen, doch de meeste lezers zullen nog niet weten, dat een officier hier geen huis behoeft te huren, doch evenals de mindere militairen door hoogerhand onder dak wordt gebracht. Komen er in enkele garnizoenen woningen te kort, dan ontvangt hij voldoende bijslag op zyn traktement, (de z.g. huishuur indemniteit) om zich behoorlijk te vestigen. Een tweede luitenant woont hier dan ook heel wat mooier dan zijn collega in Holland, dat verzeker ik u en de Nederlandsehe officieren, van gedetacheerd terug, vooral de ongehuwde jongelui, denken op hun „kamers" dikwijls nog vol weemoed aan hun ruime Indische woningen terug. Langs een klein vrij onoogelijk Plaatsbureau „déboucheeren" we nu plotseling op een open ruimte, het bekende Waterlooplein, dat we even zullen rondrijden. Lt. Clocjkener Brousson b. d. Batavia, 23 Juni 1903. In de gemeente Tubbergen heeft zich een boerenknecht voor een vol jaar verhuurd voor een nieuwe fiets. Zaterdag heeft zich te Rilland een eigen aardig troepje menschen gelegerd. Men vermoedt dat het Zigeuners zyn. Hun aantal bedraagt klein en groot acht, te- wetenman en vrouw en zes kinderen waaronder een jongen van 25 en een van 15 jaar, Bovendien zyn zy in het bezit van een paard en woonwagen. Met den trein die te 4.17 Greenwichtyd) alhier aankomt arriveerden zij komende-van Woensdrecht ter wijl paard en woonwagen met den goederentrein arriveerden. Na eenigen tijd in de wachtkamer gezeten te hebben, hebben zy na wat voedsel te hebben gekocht zich gelegerd "in de schuur Een Bubsistentenkader in Indië is een ad ministratief korps, alleen bestaande uit officie ren en kader, met bestemming om doortrekkende militairen tijdelijk op te nemen. Demisaisons, Heeren Winterjassen, Jongens Ti/^1kTrxiTl~l Winterjassen, Kinder Winterjassen. I h I I I 1-4 I n Heeren Pantalons, Kinderbroekjes in Cheviot, zwart en bruin Manchester, Mans- en Jon gens Werkbroeken in bruin en gestreept Engelsch Leer. van J. A. Colpaart alwaar zy hun nachtverblijf hebben gehad. Zondag waren zy gelegerd naby de drie haasjes tusschen Rilland en Krab- bendijke. Zy hebben aldaar een tent opgeslagen, driehoekig -van vorm waarin zy des middags bezig waren een flink stuk vleesch te braden. Over een groot houtvuur hing een flinke ketel melk. Eigenaardig is het hen in de tent bezig te zien. Gekleed in lompen, het lijkt wel tafel- of zeildoek, zitten zy op hun hurken rondom het vuur, de een schept met een potlepel, de ander met een pint, de derde met een nap, de vierde weer met wat anders uit de kokende pot melk zonder iets te vragen of zich ook maar eenigszins over zyn buurman te bekommeren. De man en de oudste jongen spreken gebroken Hollandsch, de anderen zyn onverstaanbaar. Tegenover iedereen, doch vooral tegenover de politie zyn zy zeer vriendelijk. Zy geven voor geboren te zyn in Oostenryk-Hongarye doch sedert Mei 1902 ingeschreven te zyn te Utrecht. Als hun beroep geven zij op koperslager en kunstenaar. In de zomermaanden beweren zy te reizen en in den winter aan een theater te zyn verbonden. Hun voornemen is in onze gemeente een dag of 4 te blyven en vervolgens overige gemeenten in Zeeland met een bezoek te vereeren. By Jmt ontruimen eener herberg, sluitings avond hevig verzetfHegémt.cur .Zftf ards.cr, plaats waarvan er verwond werden. De mare- chaussee's waren verplicht van hunne vuurwa penen gebruik te maken, een der herbergbe zoekers werd doodeljjk getroffen en overleed kort daarna. Op vele plaatsen in ons land zyn de ri vieren onrustbarend gewassen. Door den he- vigen noord-westenstorm van Zaterdag is te Bergen op Zoom een gedeelte der haven ge heel ondergeloopen, zoodat het water in de huizen binnen stroomde. Een van de drukst besproken en belache lijk gemaakte quaesties, die betrekking hebben op de zee en haar bewoners, is die aangaande het bestaan van de zeeslang. Er gaat geen zomer voorbij, of zeelieden rapporteeren, dat zy hier of daar een zëeslang gezien hebben. Natuurlijk zijn dat meest praatjes, die berusten op verkeerde waarnemingen of het gevolg zyn van zucht tot opsnijden, maar het is een feit, dat sommige weinig bekende groote zeevisschen, als zy -idicht bij de oppervlakte zwemmen, de zee in beroering brengen over een afstand van eenige tientallen meters, of er zich een slang kronkelt. Waarschijnlijk heeft het zien van dergelijke visschen het aanzijn gegeven aan de legende van de zeeslang. Want dat er werkelijk zeeslangen bestaan, wordt door geen verstandig mensch geloofd. Er zyn exemplaren van zekere vischsoort van 17 meter lengte waargenomen en als zy zwem men, kan men zich moeilijk een volmaakter zeeslang voorstellen. De visch in quaestie is een roei- of lintvisch, de grootste visch, die ooit gevangen is in de Amerikaansche wateren. Burgerlijke Stand ran Middelburg. Van 6—12 ^October. ONDERTROUWD H. Hemminga, jm. 25 j. met S. Hofstra, jd. 24 j.J. J. La- ïneyn, jm. 19 j. met J. P. Tazelaar, jd. 22 i GETROUWD: G. P. Brozius,jm. 30j. met L. M. Verduyn, jd. 40 j.A. van Offenbeek, jm. 26 j. met J. E. Dhont, jd. 24 j.J. A. de Pree, jm. 22 j. met C. Cornelisse, jd. 25 j. BEVALLENJ. Vervenne, geb. Pee man, d.; E. J. Wytman, geb. Brans, d. M. C. Bylo, geb. Dentz, z.A. B. de Jonge, geb. Van Dam, d. OVERLEDENJ. Zemel, man van C. K, Exalto, 56 j.S. van Grootheest, vrouw van J. C. G. van Houtum, 89 j.; L. K. Minderhoud, man van W. M. van Rooyen, 47 j.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1