A, D. LITTOOU Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grwtste Publiciteit. Gravenstraat 1313. S. J. FONTEIJN. Gravenstraat 1 313, No. 46; Woensdag 26 Augustus 1908. Zevende Jaargang. UITGEVER NIEUWSTIJDINGEN; GOED PASSENDE NIEUWSTE MODELLEN. "Wy herinneren ons een oud herbergje aan den Tol te Zierikzee, dat slechts voor een zeer klein deel op Zierikzeesch grondgebied stond, en waarvoor de eigenaar, zekere Braam, jaarlijks een cent belasting te betalen had, overigens stond dit huis in de gemeente Nieuwer- kerk. Iets dergeiyks geschiedt te Dinksperloo (Geld.) Een ingezetene aldaar die „gronden" in Pruisen bezit, ontving deze week een aan slagbiljet voor een bedrag van 1 pfenning 6/10 cent) voor zyn aandeel in de landbouw- ongevallenverzekering. Om deze pfenning aan zyn adres te bezorgen, is nog veel omslag verbonden, wat echter voor den fiscus geen reden mag zyn om de vordering na te laten. Bnrgeiyke Stand van Middelburg. MUIS IIBBELBUB6SCH ADmiIIMBLAl DE FAAM MET W 0 I TS S G I D S. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de géheéle stad gratis verspreid» Span j aar d s tra at. Vrijs der Advertentièn van 1—3 rsgsls 15 Cent, iedsre rsgsl mwr 5 Otnt. S maal plaatsing wordt slecht# 2 maal berekend. Groot# letters naar plaatsruimte. Bfl abonnement van 1000 of 500 regels voordeslige voorwaarden. INDISCHE PENKKASSEN. XXIV. Wy waren dan gisteren in de ruime toko op Rüswyk, in de z g. Frans he buurt. De localiteit, zeer gunstig gelegen, vlak naast de sociëteit 't armonie, dicht by de groote hotels en in een millieu van mooie winkels, behoort aan het Gouvernement en diende vroeger tot bureau van het Mynwezen. Zy is thans aan de b ederlandsch-Indische Vereeniging „Oost en West" verhuurt voor vyftig gulden 'smaands. De Regeering had wel wat royaler kunnen handelen, vind ik, en het leege bureau in bruikleen afstaan We zijn echter altijd zoo groot in het kleine 1 Dat verhuren wyst immers op zuinigheid. Ook gaf het Gouvernement voor de installa tie een som in eens cadeau, een som van tienduizend gulden, terwijl nog een tienduizend aan de Vereeniging werden geleend, zonder dat zy er, wonder boven wonder, rente voor behoeft te betalen. By zooveel gulheid had men ook nog wel die vyftig gulden huur kun nen schenken, zou ik zoo meenen. Ik noemde dien Regeeringssteun in myn vorige Penkras een bagatel en daar biyfikby. Waar „Oost en West" zich zooveel moeite getroost, daar had „koogerhand' wel een beetje dieper in 's lands schatkist mogen tasten. De zuinigheid zal ook hier weèr de wysheid be driegen Doch laat ons nu eens de toko binnen gaan. 't Geheel maakt een verrassende indrukken we hebben zeker wel een paar uur noodig om nauwkeurig 't vele fraais te bekyken, dat hier uit alle deelen van Indië is samengebracht. Achtereenvolgens bewonderen wy aardewerk uit de Preanger-Regentschappen, (kamerversie ring) fraai bewerkte krissen van Java en Bali, (komen prachtig uit tegen witte muren en vestibules, gangen enz.) fijngevlochten sigaren- en sigarettenkokers van Pajacombo, grillig be werkte wandelstokken uit de Soendalanden en midden-Java, (vele stokken zijn versierd met den typisch Javaanschen wajangkop en zouden als modesnufje in 't Westen veel op gang maken) ivoren sigarenpypjes van Palem- bang, bamboemeubels uit Cheribon,( bij uitstek geschikt voor serres en tuinhuizen) sierlijke rottankarwatsen uit Soekaboemi, de zoo fraai beschilderde buffelleeren wajangbeelden uit Soerakarta, (zouden spoedig de leelyke Japan sche poppetjes als wandversiering in serres enz. verdringen) de bekende gedrochten uit Bali, (grillig en bont gekleurde poppen, allerlei bovenaardsche wezens voorstellende en zeer mooi staande op schoorsteenmantels, kasten, standaards enz) sigarenkistjes, naaidoozen, beeldenstandaards, byouteriedoosjes enz. van heeriyk Japarasch houtsnijwerk, geciseleerd koperwerk uit Grissée (fraaie vaazen, kommen, kaartenbakjes, bekers, aschbakjes, inktkokers enz. zouden in Europa en Amerika zeer veel succès hebben) geweven doeken en portières uit de Preanger, kantillezilver van Sumatra's Westkust (Maleische huisjes, missigits, ossen- karren met een karbouw bespannen enz. zul len goed voldoen in pronkkasten) waaiers be schilderd met wajangflguren (de jonge dames beleefd als iets nieuws op dat gebied aanbe volen) alsook porceleinen menutafeltjes beschil derd met allerlei gedrochten uit den Hindoetyd (zouden de papieren menus verdringen, vooral omdat de tafeltjes telkens afgewasschen kun nen worden), verder de schoonste batiks en met gouddraad doorweven doeken uit alle deelen van den Archipel enz. enz. Ik deed maar hier en daar een losse greep uit de zoo ryke uitstalling van toko „Oost en West" en men behoeft waariyk niet veel kunstgevoel te bezitten om te zien, dat dit handwerk heel wat meer waarde heeft dan het Japansche en Chineesche prullegoed, dat thans de wereld overstroomt en tot zelfs in de woningen der arbeiders doordringt. Is het nu geen schande voor ons Nederlan ders, dat na drie eeuwen van exploitatie deze Indische ny verheids voortbrengselen zoo goed als onbekend zijn? Wy, die zoo hoogontwikkelde voogden van deze onmondige Aziatische rassen, wij „han delslui" van professie, verzuimden dus tot nog toe onze superieure kennis, onze koopman schap en ons kapitaal te gebruiken, om de inlandsche kunst op de wereldmarkt te bren gen en te oxploiteeren ten bate van Indië en Nederland beide Zijn die „bruine kerels' dan alleen goed genoeg om voor ons koffie te planten, om onze zonen en broeders aan vette baantjes te helpen en belastingen op te brengen, die o. a. voor een deel door verlofgangers en gepensi- onneerden in het moederland worden verteerd Als dit zoo ware, zou men zich met recht gaan schamen Nederlander te zyn Ik sprak dezer dagen een heer, in Holland "geboren, doch reeds twintig jaar in Indië woonachtig, die als zyn ernstige meening te kennen gaf, dat, wanneer het moederland niet in staat was zijn plichten als 2de Koloniale mogendheid te vervullen, als het de verarmde bevolking hier, verarmd door ons schandeiyk systeem van vroeger, niet meer overeind kon helpen, dat het dan zoo eeriyk moest zijn, om die onmacht ruiterlijk te bekennen. Het moest dan b. y. deze bezittingen aan hetiijke Amerika verkoopen. De Yankee's zouden er allicht een paar milliard voor over hebben om, zonder onrechtmatige oorlogvoering en zonder een groot verlies van menschenlevens, hun vlag hier te mogen planten, vooral als men weet, dat een moderne veroveringskryg ook schatten gelds kost. „Wapperde hier maar eerst het Amerikaansche dundoek," zoo eindig de die [mynheer, „dan zouden de toestanden wel spoedig veranderen en Indië een prachtige toekomst tegemoet gaan. Ambtenaren en officieren, alsook mindere militairen, die Amerikaan wilden worden, zou den dan by het nieuwe Gouvernement moeten blijven, op dat alles zoo geregeld mogelijk in zijn werk zou kunnen gaan, terwyi de uitbe taling van onder het Nederlandsch bestuur verworven pensioenen door den Amerikaanschen Staat zouden moeten worden overgenomen." Ik schrok bepaald van dit radicale denkbeeld, doch by nadere beschouwing en vooral van een breed internationaal standpunt bekeken, is 't waariyk nog zoo gek niet bedacht. Immers als men zeer arm is of geen lust gevoelt om zyn kinderen behoorlijk op te voe den, dan is 't toch zeer zeker beter en ook in 't belang dier kleinen, om ze aan goede ryke menschen af te staan en als dan boven dien de ouders en de kleuters weinig voor elkaar voelen, van elkaar vervreemd zyn, als 't ware, dan is er heelemaal geen bezwaar tegen. Weet ge wel lezerdat vele Europeanen hier in Indië van het Stiefmoederland spreken Zoover is het dus nu gekomen, dat zonen van uw eigen bloed in volle ernst er over denken, dat Holland zich maar liever moest degradeeren tot een der prulligste staatjes van de wereld Yele Nederlanders en ook hier geborenen steken 't tegenwoordig niet onder stoelen of banken, dat ze het een zegen voor Indië zou den vinden, wanneer de Engelsche B. Y. hier kwam èn zag èn overwon Ik voor my vind het vreeseiyk zoo iets te moeten hooren, al kan ik ook niet altyd de argumenten dier heeren weerleggen. Myn Hol landsch hart bloedt by de gedachte, dat wy, nakomelingen van een stoer voorgeslacht, van ondernemende stoute koopvaarders, door eigen schuld zoover zouden gekomen zijn Nog is 't tyd, nog kan zeer veel hersteld worden, nog lijdt de bruine man in stilte, niet beter wetende of het hoort zoo, nog is Enge land zyne aderlating in Zuid Afrika niet te boven, dus nog kan er krachtig begonnen worden aan 't reuzenwerk dat wacht, nog kan Holland de liefde van Indië winnen! In de volgende Penkras zal ik u zeggen, wat er in zake de inlandsche ny verheid gedaan zou kunnen worden. Donderdagmiddag mocht het den Mid dernachtzendelingen te Enschedé gelukken, om een meisje dat was aangeworven voor bekende „Schweizerhausuit des „waards klauwen" te redden. Het kind (ze was nog geen 19 jaar) was van uit Duitschland over Londen naar Amsterdam getransporteerd, ten einde in Holland verder verhandeld te worden. Gelukkig voor haar waren de wakkere Ensche- désche Middernachtzendelingen op hun hoede, en zullen deze haar thans verder helpen, Natte zomers. Naar aanleiding van den natten zomer van dit jaar schrijft men uit Friesland aan de „N. R. Ot."In 1562 was het in Friesland treurig gesteld, 't Was den geheelen zomer regen. De hooilanden stonden onder water, daarvan werd niets geoogst bijna; wat nog al binnen kwam was zoo slecht, dat het vee ziek werd en stierf Groote veehouders hielden maar enkele runderen over. Tengevolge van den geïsoleerden toestand in die dagen werden de levensmiddelen zeer duur. De voorzomer van 1606 was ook ongewoon vochtig. De lage landen leverden niets op. By deze ramp had men toen echter het voordeel, dat Spinola (Oorlog Spanje,) die het oog op Friesland had gericht, wegens den drassigen bodem van den aanval moest afzien. In 1632 werden, in Holland en Zeeland vooral, vele landen overstroomd, waarby huizen, mo lens enz. werden vernield. Friesland leed door het vele regenwater- Het land liep deels onder en de oogst bedierf. Door de Staten van Fries land werd ter afwending van dit onheil en om verder Gods genadigen zegen over het land af te bidden, in September een plechtige bededag, gehouden, zegt een geschiedschryver. Het voorjaar van 1774 was zeer nat. Het water steeg tot zoo'n hoogte, dat men op vele plaatsen het vee niet kon bergen. In de lage streken waren de bewoners genoodzaakt op den zolder te wonen. De zomers van 1816 en 1817 waren zeer nat. De oogst was slecht. In het voorjaar van 817 werden de levensmid delen zeer duur. Het voorjaar van 1818 was ook zeer vochtig. Met 9 Mei werd het droog; daarop volgde een ongewoon droge en heete zomer. Ook was de volgende winter droog. Te Waverveen begaf zich een werkman met een geweer naar het land. By het over springen van een sloot viel hij, met het nood lottig gevolg dat het geweer afging en de kogel hem in de zyde trof, waarvan hy aan de gevolgen bezweek. Zaterdagmorgen had te Vlaardingen op een met benzine geladen driemaster een ontploffing plaats waardoor het achterschip in de lucht vloog, de kapitein terstond gedood werd, en twee man der uit zes personen bestaande epuipage zwaar door brandwonden gekwetst werden. De slag was ver in den omtrek te hooren en deed de gansche stad in angst verkeeren, spoedig daar op zag men een verschrikkelijke rookzuil ge volgd door vlammenhet schip is totaal weg. Het schip was op weg naar Birkenhead en ankerde wegens den avond. Zaterdag was te Leiden de machinist in een fabriek bezig het vliegwiel van een der machines te smeren, Steeds voorradigHeeren-, Jongeheeren- en Kindercostuums, Pantalons enz. in alle grootten en een prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Scherp concurreerende pry zen. waarbij hy een beweging deed tengevolge waarvan het wiel een slag terug deed en waardoor zyn lichaam sterk gewrongen werd. Inwendig zwaar gekneusd, werd de ongeluk kige door een paar voorbygangers uit zyn toe stand verlost en per vigelante naar het acade misch ziekenhuis vervoerd. Te Maassluis reed een koffiehuishouder meenende dat de tolboom open was met zyn motorfiets tegen dien boom aan, en wel met zooveel kracht dat de boom brak en de man zwaar gewond, bewusteloos en inwendig eenigszins gekneusd werd weggedragen. Wat zal daarvan terecht komen? Voor ue rechtbank te Heerenveen stond de 15-jarige K. uit Oudehorne te recht. Pas den 6den Juli werd hij uit de gevangenis ontslagen, waar hy wegens mishandeling van zyne ouders straf had ondergaan den 23en had hy het weder op zijn vader gemunt, omdat deze voor hem niet een vischnet wilde koopen. Eerst wierp hy met knuppels en een tuinhark naar den vader, gelukkig zonder te treffen, toen koelde hy zyne woede door in de ouderiyke woning de ruiten in te slaan. Volgens verklaringen van den vader en de buren zullen er nog ongelukken gebeuren, als de jongen in de ouderlijke woning blijft; nu reeds worden 's avonds scherpe werktuigen, als mestvorken opgeborgen, opdat de jongen daarvan geen gebruik make. En de vader neemt 's avonds zoo'n vork mee naar bed als wapenDe moe der, die bij zijn vroeger vonnis er nog tegen had hem op te zenden naar een ryksopvoe- diogsgesticht, had zich nu schrifteiyk tot de rechtbank gewend, met verzoek in dien zin een vonnis te vellen. „Om erger dingen te voorkomen moest de jongen weg." Het O. M. vorderde ontslag van rechtsvervolging en op zending naar een rijksopvoedingsgesticht tot zyn 18e jaar. •Tammer evenwel ging de rechtbank met dien eisch niet mee en veroordeelde den knaap tot 6 maanden gevangenisstraf. Yan 18—24 Aug. ONDERTROUWDW. Kosten, jm. 25 j. met M. van de Velde, jd. 23 j. C. E. de Haa9, jm. 24 j. met A. M. van Aartsen, jd. 24 j. J. Edel Bloedt, jm. 27 j. met M. Moens, jd. 20 j. J. W. van de Kamer, jm. 24 j. met J. M. Delvoye, jd. 30 j. GETROUWD J. Flipse, jm. 19 j. met J. P. Bosdijk, jd. 20 j. G. Simons, wedr. 51 j. met J. Buys, jd. 25 j. BEVALLENR. D. Franken, geb. Vlasblom, z. M. Brevet, geb. Harpe, z. (levenl.) S. van Wilpe, geb. Van Seventer, z. A. Poppe, geb. Castel, z. M. C. de Vlieger, geb. De la Vienne, z. M. J. Petrie, geb. Den Decker, z. J. Fran- sooys, geb. De Man, d. G. W. Schuiling, geb. Taubman, z. A. Joziasse, geb. Bosschaart, d. OVERLEDEN P. Walraven, man van D. J. Mol, 78 j. J. Gabrielse, man van P. Roelse, 4-1 j. M. Linde, vrouw van J. M. Adriaansen, 61 j. F. J. L. Thorus, wed. van G. A. Bulte- meijer, 67 j. G. C. van Nederveen, ongeh. z. 62 j. O. Wessels, z. 21/2

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1