DKLBDBBSGH I G G I S k D. UTTOOIJ Ai. Grootste publiciteit hier ter stefl e! 340 0 ex. worden wekelijks m et zorg v erspreM. Grootste Publiciteit. Gravenstraat 1313, Gravenstraat I 313 S. J. FONTEIJN. No. 39 Woensdag 8 Jul! 1903 Zevende Jaargang. UITGEVER NIEUWSTIJDINGEN; GOED PASSENDE NIEUWSTE MODELLEN. EÜI1EBIAB Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid-. Spanjaardstraat. &rij& der Advertmitiên van 1-3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeel] sw voorwaarden. INDISCHE PENKRASSEN. XVII. Aan het station weêr een drukte van belang Europeanen, Inlanders, Chineezen en Arabieren loopen er in haastig gedoe door elkaar. Men kan by na geen kaartje krijgen, want iedereen wil het eerst geholpen worden, om toch vooral maar zoo spoedig mogelijk weg te komen. Aan behoorlyk file maken, denkt men niet. Er wordt verschrikkelyk gedrongen er dat in die hitte Eindelyk zyn we klaar en gelukkig komt er nu spoedig een trein en stappen we in. Eerst nu geraken we weêr wat op dreef en kunnen we ons reporterboekje voor den dag halen, om een en ander aan te teekenen. Wat ziet er hier alles nog primitief uit, vergeleken bij Europa Wat kleine locomotief en wat antieke wag gonsZe doen denken aan een locaaltreintje, ergens in een achterafhoek van Holland I Het witte station echter is niet onaardig en vooral dat door elkaar gescharrel van bont gekleede Inlanders en vreemde Oosterlingen maakt een schilderachtig effect. Eindelyk vertrekt de trein en een zucht van verlichting ontsnapt onze borst,want dat,Priok-> was me een bezoeking. Een oogenblik raakte ik zelfs in eene Bas Vethstemming en vond ik 't in Indië maar alles behalve leuk We passeeren nu een lage moerassige vlakte, met palmboomen begroeid. Bepaald mooi kun nen we het niet noemen en we begrijpen, dat menige nieuweling zeer teleurgesteld is „Is dat nou Indië hoorde ik er een uitroepen. „Wacht maar tot je eerst eens met het bin nenland kennis maakt. Aan de warme zeekust moet je 't niet zoeken", antwoordde terecht een verbrand oud gast, die het jongemensch had afgehaald. En zoo is het. Menschen die hi6r een groot deel van hun leven in de „be schaafde" steden slijten, kennen Indië niet, kunnen het niet waardeeren, kunnen het niet liefhebben. Neen, daar boven in het gebergte te midden van de nog zoo eenvoudige dorps bevolking, daar moet men het vinden, in de koele, opwekkende ijlheid der lucht, Na twintig minuten rijdens komen we aan een miserabel klein stationnetje en zijn we bij het Stadhuis, in het midden der oude stad Batavia. We stappen hier uit en klimmen in een vuile dos a dos met een mager verschrom peld klein biekje bespannen De koetsier, een echt gemeen Bataviaasch type, kykt zeer teleur gesteld, als we hem in het Maleisch aanspre ken. Hy had natuurlijk liever een nieuweling gehad, die zoo niet met de tarieven en de taal op de hoogte is. Ja lezersGe moet het me maar niet kwa- ïyk nemen, als ik vandaag een beetje mopper en de zaken door een donkeren bril bezie. Een mensch is nu eenmaal geen snyboon en ik ben nog danig uit mijn humeur over die bagagekwestie Ik had morgen, ter gelegenheid van den verjaardag van onzen Prins, mijn uniform willen aantrekken om naar de parade te gaan en nu wordt my deze uiting van patriotisme eenvoudigweg onmogelijk gemaakt. Wanneer men van de aankomst in de „Ko ning van het Oosten" groote verwachting koestert, dan wordt men al zeer teleurgesteld, want de oude stad, waardoor onze weg het eerst voert, biedt al weinig aantrekkelijks. We zullen er echter in deze „Penkras' nog niets van zeggen en wachten tot ik in een betere stemming ben. Als we dan na een lekker verfrisschend bad, 's morgens in de vroegte, eens een behoorlyk rytuig laten voorkomen om te toeren, dan geloof ik wel, dat ik een beteren indruk krygen zal dan nu. We hebben thans slechts één doel, één verlangen, en dat is, om zoo spoedig mogelijk onder dak te zijn en ons op zijn Indisch lekker te maken. In een sukkeldrafje gaat het al hortend en stoo- tend verder en komen we na een half uur aan het „Hotel Molenvliet", dat ons in Holland reeds warm werd aanbevolen. Batavia 18 April 1903. De hotels in Indië hebben door het boek van „Bas Veth" al een bijzonder slechten naam gekregen en menig gefortuneerd Hollan der zal, na de lezing er van, zich zeker vast en heilig voorgenomen hebben, om nooit een kijkje in dat „beroerde apenland" te komen nemen. En dat is zeer jammer, want men vindt te Batavia en elders wel geen boulevards, geen groote speelbanken en andere Europeesche fraaiigheden, doch wel een zeer belangwekkende, geheel nieuwe omgeving. Ik raad het daarom hen, die van Parijs, Weenen, Italië enz. blasé zijn, in gemoede aan, om eens een halfjaartje in onze Oost te komen reizen. Op die manier rollen de dubbeltjes ook weer een beetje terug. Om de hotels hoeft men het heusch niet te laten, die zijn hier heel goed en zeer billijk. Was ik in Padang in het „Atjehhotel" reeds tevreden, bij „moeder" Meertens in het „hotel Molenvliet" is het nog wel zoo goed. Wat mij er dadelijk, opviel was de buitengewone echt Hollandsche zindelijkheid, die hier in Indië wel eens wat te wenschen overlaat, altijd wat de omgeving betreft, want men baadt hier twee a driemaal daags. Het hotel Molenvliet werd het vorige jaar geheel verbouwd. Alles ziet er nieuw en kraakzindelyk uit, want de eigenares duldt geen vuil. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat controleert zij haar personeel, dat voortdurend aan een soort grooten schoonmaak bezig is. Ik heb in Indië nog no it zoo iets gezien. Haar man, de heer F. A. Meertens, is reeds 41 jaar in Indië, waarvan de helft bij „das Militair". Hij diende bij de cavalerie, de genie en de militaire administratie en werd later gecommiteerde van het „Roode Kruis'*. Het was in den tijd, toen hij nog te „Tandjoeng Priok' pachter was van het stationsbuffet. Als er in die dagen troepen van Atjeh kwamen, was „moeder" Meertens steeds present, om onder de soldaten versnaperingen uit te deelen Zij, eene Amsterdamsche van geboorte, woont reeds 31 jaar in het zonneland en het waar dige echtpaar is nog altijd met energie en levenslust bezield. Zij bestiert het hotel, zorgt dat de zaken marcheeren en hij voert de administratie. Zij werken hard om hun talrijk kroost een flinke positie in de burgermaat schappij te bezorgen. We logeeren hier nu reeds in het ruime paviljoen, vlak aan den weg en wij kunnen ieder, die uit Europa komt, dit hotel ten zeerste aanbevelen. Het eten, in de ruime zindelijke keuken klaargemaakt, is uitstekend, evengoed als in de dure hotels hier ter stede. En de kamers zyn veel beter, ja bepaald smaakvol gemeubileerd. Wanneer ik u nu nog verder mededeel, dat doortrek kende reizigers slechts f 4 daags betalen, dat bij een verblijf van veertien dagen achtereen slechts f 3,50 in rekening wordt gebracht, dat men zich voor f 90 per maand kan abonneeren, en dat men daarmede van alles af is, dan geloof ik wel, dat zij, die in Europa gereisd hebben, me zullen moeten toegeven, dat het hier nog zoo kwaad niet is. Toen wij eergisteren „moeder" Meertens die vervelende geschiedenis van de bagage hadden uitgelegd, bezorgde het goede mensch ons dadelijk schoon boven en ondergoed, zoo dat wij, na ons heerlijk gemandied te hebben, er toch nog op uit konden. Mijn booze stem ming verdween toen onmiddelijk. Ik sprak daar van mandiën en moet dus even vertellen, wat men daaronder verstaat. Mandiën is baden, doch niet zooals in Holland in een kuip, maar op zyn Indisch. Men doet dat 's morgens om vijf uur, om elf uur nog eens en eindelijk ook 's namiddags tegen vieren. Iedereen begrijpt, dat deze zindelijke gewoonte noodzakelijk en gezond is. Men schept met een daartoe bestemd emmertje „gajoeng" het water uit den gemet- selden '„mandiebak", giet het over het hoofd uit fsirammen), smeert zich daarna met zeep geducht in en „sirarnt" dan nog eens. Door een latwerk, dat over den „mandiebak" is aange bracht, belet men de nieuwelingen op Euro peesche wijze een bad te nemen. In dit latwerk is een vierkant gat opengelaten voor het op scheppen van water. Men staat hier in Indië zeer -vroeg op, om van de heerlijke ochtend koelte te kunnen genieten, drinkt een kop koffie, steekt een pijp op en gaat daarna „man diën. Lekker opgefrischt, doet men tot acht uur een morgenwandeling, komt weer thuis om te ontbijten en gaat daarna tot elf of twaalf uur aan den arbeid. Het is intusschen zeer warm geworden en een bad wordt weer noodzakelijk Om één uur is het rijsttafel, een voor Indië zeer gezond eten, omdat het licht verteerbaar is. Van twee tot vier gaat men slapen, daarna weer „mandiën" en tot zes uur wandelen. Van zes tot acht uur wordt er weer gewerkt, daarna vereenigt men zich aan de Europeesche avondtafel, om dan ten slotte tot tien of elf uur in een gemakkelijke luiaardstoel de couranten te lezen. Ziedaar in korte trekken een levenswijze geschetst, waarmee men het in Indië lang kan volhouden, vooral wanneer men zich hoedt voor alcoholmisbruik en overigens de regels der tropische gezondheidsleer opvolgt. - Schandelijk. Twee kinderen van drie en vijf jaar werden eergisteravond door hun ouders, die ter bruiloft gingen, onverzorgd achterge laten in een perceel in de Jodenbreestraat te Amsterdam. Bij die gelegenheid werd door de kinderen een fleschje met vitriool genomen, waarvan het meisje een slok nam, waardoor de dood spoedig intrad. Het jongetje brandde deerlijk de lippen toen hij er van wilde drin ken. Bankdiefstal. Aan een Bankinstelling op de Heerengracht bij de Leidschestraat zegt het „Nieuws", werd dezer dagen ter inning aan geboden een effectenrekening tot een bedrag van ruim f 8000. welke som werd uitbetaald. Later bleek, dat die rekening reeds vroeger vereffend was en dat dus vermoedelijk gebruik gemaakt was van vervalschte documenten. Een onderzoek bracht aan het licht, dat knoeierij moest hebben plaats gehad tusschen iemand van het personeel en den buiten het personeel staande aanbieder van de nota, en ten slotte gelukte 't uit het dertigtal bedienden den schuldige uit te vorschen. Hij werd tot bekentenis gebracht en eergisteren in hechte nis genomen. Het voortgezet onderzoek leidde tot zeer ernstige verdenking van medeplichtigheid ten opzichte van zekeren K., een jongmensch, dat als bediende werkzaam is op een der kantoren gevestigd in het gebouw „Mercurius" aan de Prins Hendrikkade, welk gebouw vroeger deel uitmaakte van de vroegere „Passage" aldaar. Hedenmorgen, omstreeks tien uur, begaven zich eenige rechercheurs derwaarts om hem te arresteeren K. hen ziende aankomen, en het doel van hun komst bevroedende, stortte zich van de 9 M. hooge trap, zonder daarbij echter noemenswaard letsel op te loopen. Hij rende nu de straat op, achtervolgd door de politie en, ziende dat deze hem onder het Wester-viaduct te pakken zou krijgen, sprong hy over de balustrade in het water. Er werden hem van een voorbyvarende stoomboot haken toegestoken, maar deze duwde hij van zich af. Weldra was de ongelukkige zinkende, toen juist een jolleman aankwam die hem met zijn haak binnenhaalde. De drenkeling was toen reeds bewustelooshij werd echter bijgemaakt en naar het Gasthuis vervoerd. Zijn toestand - hij schynt door de punt van de Steeds voorradigHeeren-, Jongeheeren- en Kindercostuums, Pantalons enz. in alle grootten en een prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Scherp concurreerende pry zen. haak ook verwond te zijn was echter van dien aard, dat hy voorloopig niet zal kunnen gehoord worden Gelijk begrijpeiyk is, wekte het geval in de omgeving van het Havenfront, waar het af speelde, veel sensatie. Naar wij vernemen, is bij het ontkleeden van K., in het Gasthuis een portefeuille met f6000 in zijn bezit bevonden. Gistermiddag is nog een tweede bediende van de bovenbedoelde bank in hechtenis genomen. Uit dankbaarheid. De heer B., hoofd der openbare school te IJzendijke, moest onlangs te Watervliet (België) f 1000 in ontvangst gaan nemen, een door hem aan A. Y. graanhande laar aldaar geleende som. Hij was vergezeld van zijn vrouw. Toen de zaken vereffend waren en zy ge noeglijk zaten te praten, pakte Y. zoo meldt men aan de Midd Ct. den heer B. beet, wierp hem op den grond en gaf de vrouw van V. hem met een stok zulk een slag op het hoofd, dat hy bewusteloos lag. De vrouw van B. werd ook geslagen en vluchtte het huis uit Toen het schoolhoofd weder bijkwam, vermiste hy duizend gulden en werd verzocht het huis te verlaten. Natuur lijk is de justitie in België met de feiten in kennis gesteld. Misdaad. Te Erica is uit het kanaal op gehaald het lijk van de 23 jarige dienstbode Trijntje D., afkomstig uit Ylachtwedde. Op het lijk zijn sporen van verworging en een diepe wonde aan den hals bevonden, zoodat vermoed wordt, dat het meisje vermoord is. Verdacht wordt zekere B., die nog 6 maanden gevange nisstraf moet ondergaan, en zich moet hebben uitgelaten, dat hy wel eenige jaren voor haar over had. Staking te Veenendaal. Men schryft uit Veenendnal aan het Volk Donderdag is alhier een staking onder de textielarbeiders uitgebroken. Een 6' i0 arbeiders zijn in staking. De oorzaak is de slechte grond stof. Organisatie is er niet, behalve Patrimonium met een 40 leden, die wel staken, maar niet als organisatie deelnemen. Goed bedacht. In een straat te Gent kwam dezer dagen eene vrouw met een hand kar aanrijden waarop een paar kleine kinderen, een matras, eenige stoelen en keukengereed schap. Voor een kroeg gekomen zette zy de kinderen neer, storte de geheele vracht op den grond, plaatste de kindertjes die danig pret hadden op de matras en reed met de kar heen, roepende„zie zooMyn man zit hier altijd - laat hij er nu voor mijn part biyven wonen I" Hoe de historie afliep vinden wy helaas niet vermeld. Te Barcelona moet het aantal werkstakers reeds verscheidene duizenden bedragenmen vreest voor een algemeene staking van het trampersoneel. Burgeiijke Stand van Middelburg. Van 30 Juni—6 Juli. ONDERTROUWDH. J. G. Hartman, wedr. 42 j. met M. J. W. Wisse, jd. 25 j. A. H. Kan, jm. 27 j. met J. B Pekelharing, jd. 25 j. GETROUWD C. van Burgh. jm. 22 j. met C. E. Beekman, jd. 21 j. P. H Rechsteiner, jm. 23 j. met A. H. G. Pluijmers, jd. 21 j. A. J. van Luijk, jm. 32 j. met D. H. J. Luyk, jd. 27 j. E. F. A. Joukes, jm 23 j. met J. F. van de Putte, jd. 19 j. F. C. Kamermans, jm. 30 j. met A. F. Damen, jd. 27 j. BEVALLEN H. M. Dekker, geb. Moeliker, z. J. M. Tellier, geb. Fiegen, z. N. Goedbloed, geb. Jobse, d. J. W. E. von Heimburg, geb. Sonius, z. J. Leijnse, geb. Minderhoud, d. E. Landman, geb. Lu'itwieler, z. G. M Hamelink, geb. van Sluijs, d. S. S Taal, geb. De Groot, d F. Bassie geb. "Van Leerze n, d M. Cammelot, geb. Harpe, z. OVERLEDEN: G. Davidse, 2 m. d.C. Geljon, man van M. de Voogd, 61 j J. B. van Wyns- berge, man van A. P. Fens, 74 j. A. vanSchaik, z. 8 w.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1