Opruiming Heeren- ©n Kinderkleeden. VOLLE HARING Paarden en Rijtuigen te huur Jlttentk C. J. KOOBAN. J. WALRAVE, iongen benoodigd Kost en Inwoning Koffie of Koffieboonen, D. LITTOÖIJ te. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Gravenstraat I 313. S. J. F 0 N T E IJ N 1 313 Gravenstaat om in te maken» 7 voor 10 Cts. VERBURG, LAKO's Kinderpapbeschuit Lood- Lei- en Zlnkverwerker. Aanleg Waterleidingen Pompmaker. TE HUUR Krommeweele L 28, Timmermans, Noordstraat. No. SB. Woensdag 10 Juni 1903 Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreide Spanjaardsiraat, Prijs der Advertentiën: van 1-3 regels 15 Gent, iedere regel meer 5 Cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. NIEUWSTIJDINGEN. Advertentiën. J. WIELEMAKER. Hy hoopt, door een flinke en biliyke bedie ning, zich het vertrouwen van velen waardig te maken Voorloopig adres, St, Jorisstraat L 121, beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten WINKEL ZAKKEN, vetdicht, enz. aan conenr- reerende prijzen. NIEUWS' MIDDELBÜRGSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER öroote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeeligc voorwaarden. w w v*w uw vu^iuoBityg voorwaard Vriendelijk verzoek om advertentiën voor dit blad intijds in te zenden. Tot uiterlijk Woensdagmorgen 12 uur kunnen zij worden aangenomen, om nog in het nummer van dien dag geplaatst te worden. Voorts vestig ik nog Uwe aandacht op de genomen maatregel, om kleine advertentiën bij vooruitbetaling, dus direct bij de opgave van plaatsing, te voldoen. Deze maatregel is ge- wenscht om de volgende redenen le. de administratie, verbonden aan dit blad, te vergemakkelijken 2e. het loopen van den looper, die het geld incasseert, te verkorten 3e. wijl vaak herhaalde malen, ja zelfs tot vijf-, zesmaal toe, de kwitantie gepresenteerd moet worden, alvorens het luttele bedrag te ontvangen 4e. het gratis adverteeren te voorkomen, doordat men ook wel eens heelemaal weigert te betalenen 5e. ter voorkoming van onaangenaamheden, doordat de advertentiën soms grooter gezet worden dan bedoeld was. Het adverteerend publiek is het natuurlijk eender of direct dan wel na korten tijd betaald wordt, daarom vertrouw ik ook in deze op uwe welwillende medewerking. DE UITGEVER. INDISCHE PENKRASSEN. XIII. Welkom te Padang, lezers, welkom in het schoone Indonesië Eindelijk zijn we dan weer in dat heerlijk Zonneland, door een Bas Veth op zoo onbe grypelljke wijze verguisd en belasterd. Laat mij daarom trachten, u Nederlanders, eens een beter denkbeeld te geven van dit land en volk. Is maar éénmaal uwe sympathie gewekt, is maar eerst die diep treurige onverschilligheid geweken, och dan volgt de rest wel van zelf. Er is hier immers nog zooveel te verbeteren in het belang van den gewilligen, volgzamen inboorling Vol geestdrift begroetten we hedenmorgen de door nevels omsluierde toppen van het Barisangebergte. Daar lag dan Sumatra, het land van de toekomst, het land, dat eenmaal Java overvleugelen zal. Alle passagiers waren in een min of meer op gewonden stemming geraakt. Niemand verveelde zich thans. Alle gesprekken liepen over onze aankomst in het Aziatisch Nederland, onze aankomst in Indië. Verschillende heerlijk groene eilandjes, ware reuzenbouquetten midden in zee, werden voor- bijgestoomd Ze schenen onbewoond te zijn. Daar wijst ons de 2e officier den nog altijd wer kenden vulkaan Goenoeng Talang (pl. m. 2500 Meter hoog), die zich rechts vooruit aan bakboord verheft. De kust wordt intusschen steeds duidelijker zichtbaar. Met kijkers gewapend genieten we van het meer dan grootsche panorama, dat zich hier langzamerhand voor ons, opgetogen reizigers, ontwikkelt. Daar krijgen we den Apenberg in het vizier, een begroeiden heuvel vlak bij Pa dang, zoo genoemd naar een kolonie van vry tamme apen. Er staat een seinpaal bovenop en vandaar wordt thans het teeken gegeven, dat er een kapel negri (boot uit Holland) in aantocht is. Onze „Koning Willem IIloopt eerst recht op den boschryken hoogen oever aan, wendt dan plotseling den steven naar links en stoomt nu met halve kracht de zoo schil derachtige Koninginnebaai binnen. Ginds zien we de loodsen en gebouwen van de Emmahaven reeds vóór ons tegen een achtergrond van groen en bruin, 't Is heerlijk mooi Padang is een der oudste vestingen onzer Oost-Indische Compagnie op Sumatra. In 1667 toch besloot zij hier een fortje met de noodige pakhuizen te bouwen Deze bezetting was be doeld tegen de aanvallen van Engelschen-en Atjehersde pakhuizen dienden om handel te drijven met het achterland. Onze invloed bleef intusschen van weinig of geen beteekenis en onze driekleur wapperde slechts op Padang en nog eenige onbeduidende strandplaatsjes. Eindelijk echter, in het begin der 19e eeuw, zou dit alles veranderen. De bekende Padrieoorlog brak uit en de Maleiers van Sumatra's Westkust, die zich niet aan de strenge eischen der Wahabieten, een zeer fanatieke Mohammedaansche secte, wilden onderwerpen, riepen de hulp der Kom- penie in. 25 April 1821 donderde voor de eerste maal het Nederlandsche geschut in de bovenlanden en daarmee begon een langdurige strijd (tot 1837), waarbij onze wapens met afwisselend geluk streden. Bondjol, de laatste versterking der Padries, viel tenslotte in onze handen en toen werden wij heer en meester in onze streken Een meer geregeld bestuur was spoedig ingevoerd en steeds meer en meer breidde zich daarna ons gebied hier uit. Zeker is veel goeds daaruit voor de bevol king geboren, doch daarom is het volmaakte nog bij lange na niet bereikt. Er dient nog o zooveel voor den Maleier te worden gedaan Intusschen zijn we dan eindelijk aan den vasten wal gemeerd en te midden van de ve len, die hier de passagiers afwachten, ontdek, ik tot mijne groote verrassing ook een paar vrienden van vroeger, Maleiers, die mij een hartelijk „Slamat data ng" (welkom) toeroepen. De .Koning Willim II" blijft hier slechts 6 uur liggen en als ik verneem, dat er te Pa dang juist feest gevierd zal worden ter eere van het huwelijk van Alimatoen Sahadiah, dochter van mijn vriend en collega Ankoe Dja Endar Moeda, den Hoofredacteur van 't Ma leische blad Pertja Barat met den jongbenoem- den, mij ook van vroeger uit Batavia bekenden Inlandschen geneesheer Haroen Al Raschid, terwijl bovendien nog de typische Hasan-Hoe- sinfeesten een aanvang zullen nemen, zoo be sluiten we kort en goed hier veertien dagen over te blijven en met de volgende boot dei- Maatschappij „Nederland" verder naar Batavia door te gaan. Spoedig is een en ander met den vriende lijken administrateur van Koning Willem II geregeld en hebben we van scheepsofficieren, passagieren, equipage en militairen afscheid genomen. Wij kruipen daarna in een vrij smerig karretje en rijden, mijn Maleische sobats (vrienden) en ik, langs een heerlijk lommer rijken weg naar Padang. De stad heeft veel van een reusachtig park, waar zoowel de woningen der Europeanen als die van de Inlanders, onder de schaduw van klapperboomen en andere woudreuzen verscho len liggen. Ze maken wel is waar een zeer stillen, doch ook aangenamen indruk, die breede lanen, zoo mooi gestoffeerd met kleur rijk gekleede Maleiers. De woningen zijn er meestal van hout, heb ben een hoog puntig dak van gedroogde palm bladeren (het z g. atap) en rusten op palen. Om iedere woning vindt men een groot goed be schaduwd erf, behalve in de wijken der. Chi- neesche en Klingaleesche kooplieden, waar toch, evenals in Europa, de winkels vlak naast elkaar gebouwd zijn. Gedurende onzen rit door Padang ontmoeten we verschillende oude kennissen en vrienden, zoodat ons karretje nog al eens een keer stil moet staan. Eindelijk naderen we 't mooie ruime Michiels- plein, zoo genoemd naar Generaal Michiels, een groot veldoverste, beroemd door zijn aan deel in de verovering en bestuursregeling der Padangsche Bovenlanden. Een monument op 't plein houdt herinnering aan hem levendig. Hier ligt het Atjeh Hotel, waar ik in 1900 ook reeds logeerde. Hartelijk verwelkomd door de familie Kraft, die dit gunstig bekende hótel beheert, krijg ik de zoo mooi gelegen hoekka mer, uitziende op den grooten weg, intertijd ook door het Kamerlid van Kol bewoond ge worden. Na een lekker bad maken wij een wande ling door de plaats. Sinds ons vertrek is wei nig of niets veranderd en werkelijk, mijn ver blijf in Europa lijkt me thans een droom.'t Is net of ik hier nooit ben weggeweest. Een volgende maal iets over de fpesten. Een effectenhandelaar te Utrecht lokte een collega van hem op't kantoor, onder voor wendsel hem effecten te willen geven voor baar geld. Toen nu de collega binnen was, sloot de ander de deur af en wat er toen ge beurd is, is nog niet zeker. Wel weet men dat een oogenblik later de collega met bebloer aangezicht naar de politie toog en zich daad beklaagde dat de ander hem had aangegrepen, met hem geworsteld en hem f 900 afgedreigd had. Deze is er ook niet zonder kleerscheuren afgekomen, hij heeft zijn hand verzwikt. Op merkelijk is dat Van K. (de vermoedelijke dader van den aanslag en de afdreiging) op punt stond naar Indië te vertrekken, en de f 900 dadelijk naar Apeldoorn zond. Toch ontkent hij alles. Wij hebben wel eenige quaestie ge had, zegt hij, doch wij zijn als goede vrienden gescheiden en hij heeft mij f 900 gegeven. Het is een strijd van ja en neen, want er is nie mand bij geweest. Dat er mishandeling heeft plaats gehad is duidelijk, want er kleeft bloed aan de bankbiljetten. Toch blijft er veel raad selachtigs. Bijvoorbeeld waarom P. aan v. K. de som gelds heeft overhandigd? Toch zeker niet uit vrees, want dan zou v. K. wel ge zorgd hebben, dat hij meer had gekregen dan juist f 900, daar P. nog meer geld bij zich had en de misdaad dezelfde bleef. Verder baart het verwondering, dat v. K. niet onmiddellijk na de afpersing de plaat gepoetst heeft. Gevoelde hij zich zoo veilig na het plegen van de daad Zeer moeilijk zal het ongetwijfeld voor de justitie zijn, om uit dezen doolhof van onwaar schijnlijkheden den rechten weg te vinden. Bwrgelijke Stand van Middelbars. Van 30 Mei 8 Juni 1903. ONDERTROUWD: H. M. Despinois, jm. 39j. met J. Peute, jd. 40 j. J. H. W. van Meeren- donk, jm. 26 j. met C. van der Maas, jd. 2-3 j. H. van den Ameele, jm. 22 j. met J. E. van Eenennaam, jd. 24 j. A. Hubregtse, jm. 29 j. met P. W. Valk, jd. 24' j P. H. Rechsteiner, jm. 23 j. met A. H. G Pluijmers, jd. 21 j. A. Westerbeke jm. 27 j. met J. Sanderse, jd. 24 j. W. M. Goeman, jm. 25 j. met L. C. W, Maas, jd. 19 j. A. M. Jochem, jm. 23 j. met M. Ver eist, jd. 24 j. GETROUWDA. Hubregtse, jm. 28 j. met T de Man, jd. 28 j. H Korn, jm. 29 j. met M. J. van Os, jd 24 j. F, J. Hariot, jm. 26 j. met L. M. Karreman, jd. 27 j BEVALLENJ. C. van Varik, geb. Meyers, z. J. A. Dalman, geb. Repko, z. J. H. Holt- huizen, geb. Suvaal, z. A. P. Rouffaer, geb. Scheermeijer, d. J. M. Adriaansen, geb, Heili ger, z. M. J. Kreiken, geb. Haas, z. M. T. Cou- ma, geb. van Dijk, d. A. C. Geldof, geb. Dries- sens, d. S. J. L. Despinois, geb. Van Hilst, z. 0. M. Burgs, geb. Van Gorp, d. OVERLEDENP. Versloot, man v. N. Beu- keiman, 65 j. C. Schipper, z. 15 m. J. de Back, vrouw van P. Neufeglise, 71 j.C. Bekkers wed. van L. P. van Dieren donk, 69 j. J. Broeke man van A. Laven, 41 j. J. M. Poorvliet, z, 8 m. GRAVENSTRAAT. is zuiver, gezond en krachtig. ook voorzien van een TENTWAGEN voor 12 personen, by De ondergeteekende, maakt het Geachte Publiek, van Middelburg en omstreken bekend, dat hij van af Maandag 8 Juni, in de Vlissingsche Straat I 174 een zaak wenscht te openen, als UEd. Dw. Dienaar, Aan het zelfde adres een flinke Een Bovenvoorkamer voor Klein gezin. Adres Langen Giststraat P 193. Reuzenkoek 11 en Candykoek 10 en 6 ct. Witte Suiker 22 ct. 5 Ons. Doosjes Zilverglans Stijfsel 8 ct. Geheim van de Strykster 5 ct. per doos. Zeep 15 ct. de Kilo. Landman—Cornelisse Singelstraat aangeboden voor 1 of 2 personen, tegen billijken prijs. Brieven franco onder letter Z, Bureau van dit blad. zéér goede qualiteit. 6 Cent per ons.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1